Каталог стародруків (1574-1700) автори Я. Запаско, Я. Ісаєви.

 

 

1. Апостол. Львів, друкарня Івана Федорова, 15.II 1574 (25.II 1573-15.II 1574).

2°. [15], 264 арк. Рядків — 25. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 85 мм. Гравюри: герб Григорія Ходкевича (арк. 1 нн. зв.), євангеліст Лука (арк. 2 зв.), друкарський знак Івана Федорова (арк. 264 зв.), заставки, кінцівки, ініціали.

Гравери: WS, ЛП.

Склад видання: фронтиспіс; «Сказание святаго Епифанія єпископа кипрскаго о двунадесятех святых апостол, гдѣ койждо их проповѣда, и како скончашася, и святая их тѣлеса гдѣ положена суть» (арк. 2—4 нн.); «Списание лѣт по навращеніи святаго апостола Павла изъявляющи время всѣх путіи его и откуду посланіа свои писаше» (арк. 4 зв.—6 нн.); «Избраніе святых семидесят апостол Дорофея єпископа Тирьска» (арк. 6 зв.— 10 нн.); «О чудесѣх святых апостол, еже есть в дѣяніих» (арк. 10 зв.— 11 нн.); «Надписаніе начаток апостольских дѣяній глав» (арк. 11 зв.— 15 нн.); «Святаго Павла посланія различна суть» (арк. 15 зв. нн.); замітка про складення оглаву Апостола і покажчика читань мніхом Ісаією в 6091 р. (арк. 15 зв. нн.); діянія (арк. 1—53); посланія (арк. 54—227); «Сказаніе извѣстно иже по вся дни» (про антифони і прокимни, арк. 228—241); «Соборник 12-тим мѣсяцем сказаніе коемуждо апостолу и избранным святым и праздником, на литургіях» (арк. 242—254); «Прокимни» (арк. 254 зв.—259); післямова Івана Федорова «Сія оубо повѣсть изъявляет откуду начася и како съвершися друкарня сія» (арк. 260—264); репродукція: У истоков .., с. 237—245.

Каратаев, 1883, 84; Максименко, 1; Каменева, Гусева, 1; Перелік відомих примірників: В помощь составителям.., 51.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, б-ка Ленінградського ун-ту, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, б-ка Львівського ун-ту, ЛМУМ, ЛКГ, ЛІМ, ХНБ, б-ка Дніпропетровського ун-ту, б-ка Саратовського ун-ту, б-ка Вільнюського ун-ту. Є примірники в Болгарії, Польщі, Угорщині, Чехословаччині, Югославії, Великобританії, Греції, Італії, США, Швеції.

 

2. Буквар. Львів, друкарня Івана Федорова, 1574.

8°. [40] арк. Рядків 15.

Шрифт: 10 рядків — 85 мм. Гравюри: герб Львова, друкарський знак Івана Федорова (арк. 40), заставки, кінцівки.

Склад видання: абетка (арк. 1 нн.); абетка у зворотному порядку і у розподілі на вісім вертикальних стовпчиків (арк. 1 нн. зв.); склади (арк. 1 нн, зв.— 4 нн.); «А сія азбука от книги осмочастныя сирѣчь грамматикіи» (зразки дієвідміни, арк. 5нн.— 9нн.зв.); «Страдална суть тако...» (арк. 10 нн.); «По прозодіи» (слова і граматичні форми, значення яких розрізняється наголосом, арк. 10 нн. зв.— 11 нн.); «По ортографіи» (скорочені під титлами зразки відміни іменників та прикметників, арк. 12 нн.— 22 нн. зв.); абетковий акровірш (арк. 23 нн.— 24 нн. зв.); молитви (25 нн.— 34 нн. зв.). Серед інших тут надруковано кондак утрені сиропустної неділі, що становить початок так званої молитви Володимира Мономаха, приєднаної до його повчання (арк. 29 нн. зв.— ЗО нн.), а також молитву царя Манасії (арк. 32 нн.— 34 нн. зв.); добірка уривків на теми виховання з книги притч Соломонових, Апостола та інших джерел (арк. 35 нн.— 39 нн. зв.); післямова Івана Федорова «Възлюбленый честный хрістіяньскій рускій народе, греческаго закона...», яка закінчується колофоном: «Выдруковано во Лвовѣ, року 1574» (арк. 39 нн. зв.— 40 нн.).

Репродукція: Jakobson; Граматика Івана Федорова. К., 1964; Иван Федоров [Азбука]. М., 1974; Буквар Івана Федорова. К., 1975.

Фотографія оправи: Kilgour collection. Cambridge Mass., 1959, р. [11].

Максименко, 2.

Єдиний примірник: б-ка Гарвардського ун-ту.

 

3. Азбука [Грецька і старослов'янська читанка]. Острог, 18.VI 1578.

8°. [8] арк. Рядків - 25.

Шрифти: 10 рядків — 51,40 мм (кириличний, грецький). Гравюри: герб Костянтина Острозького (арк. 1 зв.), друкарський знак Івана Федорова (арк. 8 зв.), заставка. Виливні прикраси: складана рамка на титулі.

Друкар: Іван Федоров.

Склад видання: таблиця грецького алфавіту; Молитви грецькою (ліві шпальти кожної сторінки) і старослов'янською (праві шпальти) мовами.

Опис: Grasshoff, Simmons, р. 18—14; Немировский, 1968, с. 41—43; Запаско, 1972, с. 85—87; Немировский, 1974, с. 104-107; Ісаєвич, 1975, с. 77-81.

Репродукція: Grasshoff, Simmons, Taf. 1-8.

Єдиний збережений примірник: Крайова б-ка (Гота).

 

4. Буквар. Острог, [близько 1578].

8°. [48] арк. Рядків 15.

Шрифти: 10 рядків — 85, 51 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціал.

Друкар: Іван Федоров.

Склад видання: буквар за текстом львівського видання 1574 р. (арк. 1—39 нн.); сказання чорноризця Храбра «Како состави святыи Кирил Философ азъбуку по языку словеньску и книги преведе от греческих на словеньскіи язык» (арк. 40—48 нн.). Посилання на джерела на полях, які у львівському Букварі складені тим же шрифтом, що й текст, тут складені дрібним шрифтом. Деякі дослідники вважають, що Буквар був виданий водночас з Азбукою (Острог, 18.VI 1578) і становить з нею одне видання.

Опис: Grasshoff, Simmons, p. 14—19; Немировский, 1968, с. 41—43; Немировский, 1974, с. 104—111; Запаско, 1974, с. 24-26; Ісаєвич, 1975, с. 77-82.

Репродукція: Grasshoff, Simmons, Taf. 9-33.

Крайова б-ка (Гота), Королівська б-ка (Копенгаген).

 

5. Kochanowski Jan. Dryas Zamchana Polonice et Latine. Pan Zamchanus Latine. Львів, похідна друкарня при королівській канцелярії, 1578.

4°. [6] арк.

Друкар: Валентин Лапка [Лапчинський].

Панегірик Яна Кохановського латинською і польською мовами з нагоди перебування польського короля Стефана Баторія на полюванні в Замху. Неодноразово передруковувався. Опубліковано факсимільні репродукції львівського видання (Краків, 1883; Львів, 1928), а також автограф твору.

Estreicher, 19, 360.

Національна б-ка (Варшава).

 

6. Sokołowski Stanislaus. Concio de vestitu et fructu haereseon. Львів, похідна друкарня при королівській канцелярії, 1578.

4°. [16] арк.

Одна ілюстрація на титулі, гравійований ініціал.

Друкар: Валентин Лапка [Лапчинський].

Estreicher, 29, 11.

ЛБАН, б-ка Товариства друзів наук (Познань).

 

7. Sokołowski Stanislaus. Conciones duae. Львів, похідна друкарня при королівській канцелярії, 1578.

4°. [32] арк. <;br /> Гравюра на титулі і його звороті, гравійований ініціал. Виливні прикраси.

Друкар: Валентин Лапка [Лапчинський].

Estreicher, 29, 11.

ЛБАН, Ягел. б-ка, б-ка ПАН (Краків).

 

**8. [Uniwersał poborowy. Львів, похідна друкарня при королівській канцелярії, 1578].

Джерело: архівний запис про виплату друкареві Валентину Лапці за надрукування податкового універсалу короля Стефана Баторія від 10.VI 1578 р. Źródła dziejowe.., s. 214; Збереглося також видання універсалу (б. м.), яке вважають краківським передруком з львівського видання.

Cytowska, 106, 107; Kawecka - Gryczowa, 373.

Примірники краківського передруку: Державна б-ка Білоруської РСР ім. В. І. Леніна; Головний архів давніх актів, Брест-Куявські гродські книги, рекогніції, т. 23 (Варшава); Державний архів Кракова і Краківського воєводства, краківські гродські книги реляцій, т. 5, арк. 1288—1296.

 

**9. [Універсал польського короля Стефана Баторія про монету від 10.VII 1578 р. Львів, похідна друкарня при королівській канцелярії, 1578. Мова польська].

Джерело: архівний запис про виплату Валентину Лапці за друкування універсалу; Źródła dziejowe.., s. 214. Kawecka-Gryczowa, 373.

 

10. Книга Новаго завѣта в неиже на преди псалмы. Острог, 1580.

8°. [4], 490 арк. Рядків - ЗО, 24. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків - 40, 51, 85 мм (кириличний), 40 мм (грецький). Гравюри: форта, герб Костянтина Острозького (зв. титулу), друкарський знак Івана Федорова (арк. 490 зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: Іван Федоров.

Склад видання: передмова (арк. 2—4 нн.; текст: Строев, 1829, с. 45-50); Псалтир (арк. 1—85); молитви і пісні з Старого завіту «Псалми вибрані»: з книги Ісход (розділ 15), Второзаконня (розділ 32), з 1-ї книги царств (розділ 2), з пророків Аввакума, Ісайї (розділ 26), Йони (розділ 2), Данила (розділ 3), два уривки з Євангелія від Луки (арк. 85 зв.—93 зв.); Євангелії: від Матфея (арк. 93 зв.—142 зв.), від Марка (арк. 143—173), від Луки (арк. 173 зв.—224 зв.), від Іоанна (арк. 224 зв.—262); «Сказаніє дѣаній апостольских» (арк. 262—262 зв.); «Дѣанія апостольска» (арк. 263—309); Посланія апостолів (арк. 310—447); апокаліпсис (арк. 448—469 зв.); «Соборник 12-ти мѣсяцам сказая главы коемуждо Апостолу і Евангелію і избраным и празником» (арк. 470—481 зв.); «Сказаніе главам евангельскім утрнім апостолом і евангеліам извѣстно седмицам всего лѣта» (арк. 482—489 зв.); колофон, де вказано, що книга «начата и совершена» з розпорядження Костянтина Острозького «Іоанном Феодоровым сыном з Москвы»; сигнет з літерами І. Ф. і написом «Іоанн Феодорович печатник з Москвы» (арк. 490; До частини примірників приєднано алфавітний предметний покажчик Тимофія Михайловича (див. наступний опис).

Каратаев, 1883, 100; Быкова, 1; Максименко, 181; Каменева, Гусева, 2; Перелік відомих примірників: В помощь составителям.., 71.

ДБЛ, ДІМ, ДПІБ, б-ка Московського ун-ту, ДПБ, БАН. б-ка Ленінградського ун-ту, ЦНБ, ЛБАН, б-ка Львівського ун-ту, ЛМУМ, ЛІМ, ХНБ, ДПНТБ, б-ка Саратовського ун-ту, б-ка Вільнюського ун-ту. Є примірники в Польщі, Югославії, Ірландії, Мальті, США.

 

11. Тимофій Михайлович. Книжка, сьбраніе вещей нужнѣйших въкратцѣ скораго ради обрѣтенія в Книзе новаго завѣта. Острог, 1580.

8°. [1], 52 арк. Рядків — ЗО.

Шрифт: 10 рядків — 40 мм. Гравюри: герб Костянтина Острозького (арк. 1 нн. зв.), заставка, кінцівка. Виливні прикраси.

Друкар: Іван Федоров.

Алфавітний предметний покажчик до новозавітної частини «Книги нового завіта».

Быкова, 2; Максименко, 182; Перелік відомих примірників: В помощь составителям.., 72.

ДБЛ, ДІМ, МДУ, ДПБ, БАН, ЛБАН, Ярославський музей-заповідник, Горьковська обласна б-ка, Національна б-ка (Варшава), Національний музей (Краків).

 

12. Римша Андрій. [Хронологія] которого ся мѣсяца што за старых вѣков дѣело короткое описаніе. Острог, 5.V 1581.

2°. [2] арк. Рядків - 36, 26.

Шрифти: 10 рядків — 85, 51 мм. Гравюра: кінцівка. Виливні прикраси.

Двоаркушева листівка, яка збереглася лише в одному примірнику, є першим у кириличному друкарстві окремим виданням поетичного твору.

Репродукції: Пташицкий, 1895, 1, табл. 21-22; Запаско, 1974, с 33, 36.

Каратаев, 1883, 103; Быкова, 3; Максименко, 183.

ДПБ.

 

13. Библіа сирѣч киигы ветхаго и новаго завѣта по языку словенску. Острог, 12.VIII 1581.

2°. [8], 276, 180, ЗО, 56, 78 арк. Рядків — 50. Складання у дві колонки. Друк у дві фарби.

Друкар: Іван Федоров.

Шрифти: 10 рядків — 51, 40 мм (кириличний, грецький), 85, 135 мм (кириличний). Гравюри: форта, герб Костянтина Острозького (зв. титулу), друкарський знак Івана Федорова (арк. 78 п'ятого рахунку, зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Склад видання: вірш на герб (зв. титулу; текст: Перетц, 1900, с 66—67; Українська поезія.., с. 61—62). На наступних аркушах першого рахунку (ненумерованих) вміщено передмову від імені К. Острозького (арк. 2—3 нн.; текст: Строев, 1829, с. 51-69). Перша частина цієї передмови (арк. 2—2 зв. нн.) надрукована також по-грецьки. За нею йде «Предисловіе...» і вірш Герасима Даниловича [Смотрицького] (арк. 4—7 нн.; текст передмови: АЮЗР, т. 8, вип. 1, с 45—48; текст вірша: Перетц, 1911, с 116—118; Українська поезія.., с. 62, 64—65). Далі на аркушах другого рахунку надруковано (назви розділів подані так, як вони надруковані в колонтитулах. Самі заголовки розділів бувають дещо довші, трапляються відмінності правопису): книги 1 Моисіовы Бытіа (арк. 1—25); книги 2 Моисіовы Исход (арк. 25—44); книги 3 Моисіови Левит (арк. 44 зв.—59); книги 4 Моисіовы Числа (арк. 59—79); книги 5 Моисіовы вторый закон (арк. 79 зв.—97); книга Ісуса Навина (арк. 97—109; книга судей і[зра]илевих (арк. 109 зв.— 121); книга Руф (арк. 121 зв.— 123); книги 1 Царств (арк. 123-140); книги 2 Царств (арк. 140-153 зв.); книги 3 Царств (арк. 153 зв. —170); книги 4 Царств (арк. 170 зв.— 184 зв.); книги первые паралипомéнон (арк. 185—198 зв.; книги втóрые паралипомéнон (арк. 199— 216 зв.); книги прьвые Ездры (арк. 216 зв.—221); книги Неемія (арк. 221 зв.—228); книги 2 Ездры (арк. 228— 235 зв.); книги 3 Ездры (арк. 235 зв.— 248 зв.); Книги Товія (арк. 249— 253 зв.); книги Іюдиф (арк. 253 зв.— 260); Есфир (арк. 260-264 зв.); Іов (арк. 265—276). На аркушах третього рахунку надруковано Псалтир (арк. 1—29); притчи Соломони (арк. 29 зв.— 41); книги Еклесіяст (арк. 41—44 зв.); пѣсни пѣсней (арк. 45—46 зв.); премудрости Соломони (арк. 47—53 зв.); Ісуса Сирахова (арк. 54—70 зв.); пророк Ісаія (арк. 71—93 зв.); порок Іеремія (арк. 93 зв.— 119); плач Ієреміин (арк. 119 зв.— 122); пророк Варух (арк. 122—125); пророк Іезекіиль (арк. 125 зв.— 149 зв.); пророк Даніил (арк. 150—159); пророк Іосія (арк. 159 зв.— 162 зв.); пророк Іоиль (арк. 163—164); пророк Амос (арк. 164— 166 зв.); Авдій (арк. 167; колонтитула нема, тому що весь текст вмістився на тій же сторінці, що й заголовок); Іона (арк. 167 зв.— 168); пророк Михей (арк. 163 зв.— 170); Наум (арк. 170 зв. 171); Аввакум (арк. 171-172); Софонія (арк. 172 зв. 173); Аггей (арк. 173 зв.— 174); пророк Захарія (арк. 174 зв.— 178 зв.); пророк Малахія (арк. 179—180); зворот останнього арк. (180) цієї фоліації незадрукований. На аркушах четвертого рахунку вміщено книги 1 Маккавейскіе (арк. 1—15); 2 Маккавейскіе (арк. 15—25); З Маккавейскіе (арк. 25 зв.— 36). На аркушах п'ятого рахунку починаються новозавітні книги без будь-якого загального титульного аркуша до них. «Феофилакта архіепископа българьскаго предсловіє, еже от Матфеа святаго евангеліа» (арк. 1—1 зв.); євангеліє від Матфея (арк. 2—16; колонтитул «Єв̃ліема»); від Марка (арк. 16—25 зв.); від Луки (арк. 27—43 зв.); від Іоанна (арк. 44—56); «Сказаніє дѣаній апостольских» (арк. 56 зв.). На аркушах шостого рахунку передруковано дѣанія апостольска (арк. 1—16 зв.); апостольські послання (арк. 17—63; назву кожного з них вказано в колонтитулах); апокаліпсис (арк. 64—71); «Соборник 12 мѣсяцам сказаа главы коемуждо Апостолу і евангелію и ізбранным святым и празником» (арк. 72 зв.— 77 зв.); «Сказаніе главам евангельским» (арк. 77 зв.—78); останній арк. 78 відомий у двох різних варіантах: у першому вказано дату видання книги — 12.VII 1580 (репродукція: У истоков.., с. 249, у другому — видання, датоване 12.VIII 1581 (репродукція: У истоков.., с. 250—251). Аркуші з друкарськими варіантами (перелік варіантів: Зернова, 1947, с 92—96) розподілені між примірниками з різними вихідними даними без будь-якої системи. Таким чином, існувало не два видання острозької Біблії, а одне.

Каратаев, 1883, 101, 102; Быкова, 4; Максименко, 184; Каменева, Гусева, 3. Перелік відомих примірників: В помощь составителям.., 78.

ДБЛ, ДІМ, б-ка Московського ун-ту, ДПБ, БАН, б-ка Ленінградського ун-ту, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, б-ка Львівського ун-ту, ЛМУМ, ЛІМ, ХНБ, б-ка Харківського ун-ту, б-ка Одеського ун-ту, ДПНТБ, б-ка Саратовського ун-ту, б-ка Казанського ун-ту, Острозький краєзнавчий музей. Є примірники в Болгарії, Польщі, Румунії, Югославії, Великобританії, Греції, Італії, США, Фінляндії, Франції, Швеції.

 

14. Szczerbic Paweł. Speculum Saxonum albo prawo saskie у maydeburskie porządkiem obiecadła, z łacińskich i niemieckich exemplarzów zebrane. Львів, 1581.

2°. [8], 215, [15] с.

Гравюри: форта, герб Яна Замойського (зв. титулу), ініціали, кінцівки.

Посібник з Магдебурзького права, яке було основою судочинства в містах Речі Посполитої. Книга присвячена Яну Замойському. Видана у власній друкарні автора, який займав посаду синдика Львівського магістрату. У науковій літературі було висловлено припущення, що для друкування книги використовувався верстат Івана Федорова (див.: Drukarze.., s. 221).

Estreicher, 30, 220.

ЦДАДА, Історична б-ка УРСР, ЛБАН, Державна б-ка БРСР, Національна б-ка (Варшава), б-ка Національного музею (Прага), б-ка Кембріджського ун-ту та ін.

Примірники оправлені разом з виданою одночасно іншою працею П. Щербича, див.: поз. 15.

 

15. Szczerbic Pawel. Ius municipale to iest prawo mieyskie maydeburskie nowo z lacińskiego i niemieckiego na polski język przelozone. Львів, 1581.

2°. [8], 215, [45] с.

Присвята Миколі Фірлею. Посібник з Магдебурзького права.

Estreicher, ЗО, 218.

Історична б-ка УРСР, ЛБАН, ЛІМ, б-ка Національного музею (Прага), б-ка Кембріджського ун-ту та ін.

Примірники оправлені разом з попереднім виданням П. Щербича.

 

16. Іеремія [Транос], патріарх константинопольський [Послання: 1) К. К. Острозькому; 2) митрополитові київському Онисифору і єпископам; 3) єпископові пінському і туровському Кирилові; 4) міщанам Вільна. Острог (?). Після 1583].

4°. [6] арк. Рядків - 29.

Шрифт: 10 рядків — 50—51 мм (шрифт острозької Біблії). Гравюри: герб Острозьких на останній сторінці, ініціал. Виливні прикраси.

Текст: Малышевский, приложение З, с. 92, 98-101.

Ундольский, 95; Быкова 5; Максименко, 187.

ДПБ, Національна б-ка (Варшава), б-ка Оссол.

 

17. Іеремія [Транос], патріарх костантинопольський [Послання до православного населення. Острог (?), після 1583].

4°. 12 с. Рядків - 28.

Шрифт: 10 рядків — 50—51 мм. Виливні прикраси.

Текст: Малышевский, приложение 3, с. 84.

Ундольский, 95; Каратаев, 1883, 109; Быкова, 6; Максименко, 188.

ДПБ. Національна б-ка (Варшава), б-ка Оссол.

 

18. Смотрицький Герасим. Ключ царства небесного. Острог, 1587.

4°. [16], 28 с. Рядків - 30.

Шрифти: 10 рядків — 50,5, близько 80, близько 40 мм.

Передмова — присвята Олександру Костянтиновичу Острозькому, яка закінчується чотиривіршем (текст вірша: Українська поезія.., с 65); «До народов руских, короткая а пилная предмовка» (с. 7—16 нн.); «Ключ царства небесного» (с. 1—8); «Календарь римски новы» (с. 9—28). Наприкінці зазначено: «Написано у Академії Острозьской».

Текст: АЮЗР, т. 7, с 232-265; Малышевский, приложение 3, с. 101—133.

Каратаев, 1883, 116; Петров, Бирюк, Золотарь, 26; Максименко, 186.

ЦНБ, ЛБАН.

 

19. Василь [Суразький]. Книжиця [у шести розділах] «о едіной істинной православной вѣре...» [Острог, 1588].

8°. [6], 240, 66, [4], 24, [3] арк. Рядків — 21, ЗО. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 60, 41, 85 мм. Гравюра: заставка. Виливні прикраси.

Перелік розділів: Каратаев, 1883, 119; Петров, Бирюк, Золотарь, 27.

Текст: Памятники полемической литературы.., т. 2, с. 690—938.

Ундольский, 104; Каратаев, 1883, 119; Свенцицкий, 1908, 489; Быкова, 8; Петров, Бирюк, Золотарь, 27; Максименко, 189; Каменева, Гусева, 4.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, б-ка Ленінградського ун-ту, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Державна б-ка БРСР, БАН ЛитРСР, б-ка Вільнюського ун-ту, б-ка Іркутського ун-ту та ін.

 

20. Начало ученія дѣтем [Буквар. Острог, 80-ті роки XVI ст.].

8°. [52] арк.

Гравюри: заставки.

Текст такий же, як у острозькому Букварі 1578 р. (з незначними орфографічними змінами).

Barnicot, Simmons, 1; Зернова, 1958, 5; Максименко, 192; Лукьяненко, 1979, с. 14, 22.

Примірники: Бодлеянська б-ка (Оксфорд), б-ка коледжу Трініті (Кембрідж).

 

21. Грамота патріарха Ієремії київському митрополиту Михайлу Рагозі [листопад 1589 р.]; Грамота київського митрополита Михайла і єпископів [20.VI 1590 р.]. Львів, друкарня братства, 23.I 1591.

2°. [1] арк. Рядків — 37, 26 (без заголовків і підписів).

Шрифти: 10 рядків — 51, 40 мм.

Текст: АЗР, т. 4, с 29-31; Памятники полемической литературы.., примеч., с. 55—60.

Репродукція грамоти Ієремії: Киселев, с. 180—184. Репродукція грамоти Михайла: Свенціцький, 1924, табл. 84, № 206.

Каратаев, 1883, 124; Свенцицкий, 1908, 596; Львівські видання.., 1; Максименко, 3.

ДПБ, ЛМУМ.

 

22. Аделфотис. Грамматіка доброглаголиваго еллинословенскаго языка. Львів, друкарня братства, 1591.

8°. [182] арк. Рядків - 25, ЗО.

Шрифти: 10 рядків — 51, 42 мм (грецький, кириличний). Гравюри: герб Львова (зв. титулу), монограма Арсенія Еласонського, ініціали, кінцівка.

Вірш про герб Львова із закликом «Мужайся, многоплеменный росскіи народе» (зв. титулу; текст: Українська поезія.., с. 145); передмова (текст: Строев, 1829, с. 64—67); На арк. 5 нн. зазначено: «Грамматика сложенна от различных грамматик спудеими, иже в лвовской школѣ...»; грецька і слов'янська граматика (грецький текст на лівих сторінках, старослов'янський на правих, або грецький наверху сторінки, старослов'янський внизу); На останній сторінці монограма Арсенія Еласонського та вірш грецькою і старослов'янською мовами (текст: Українська поезія.., с 145). В укладанні книжки поряд з Арсенієм, імовірно, брав участь «вчитель руський» Львівської братської школи Стефан [Зизаній].

Опис: Студинський, 1895, с 1—40; Киселев, с. 186-190.

Каратаев, 1883, 125; Свенцицкий, 1908, 109; Петров, Бирюк, Золотарь, 29; Киселев, с. 186-192; Львівські видання.., 3; Максименко, 5; Каменева, Гусева, 6.

ДБЛ, ДПІБ, ДІМ, ЦДАДА, БАН, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛІМ, ЛМУМ, Ярославський музей-заповідник, Ягел. б-ка та ін.

 

23. Просфонима. Львів, друкарня братства, 1.II 1591.

4°. [8] арк. Рядків — 28. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 51 мм. Гравюри: герб Львова (зв. титулу), кінцівки. Виливні прикраси.

Вірш на герб Львова (зв. титулу); репродукція: Киселев, с. 184; пролог грецькою і його переклад старослов'янською мовою. «Предослов от малых» (репродукція: Киселев, с. 185); вітальні вірші, які декламувалися учнями Львівської братської школи при урочистій зустрічі київського митрополита Михайла Рогози у Львівській Успенській церкві 17 січня 1591 р. і наступного дня у братській школі. Перше вітання ділиться на три «лики» хори, у яких виступають сім «отроків» — учнів школи. Перший «лик» грецькою і старослов'янською мовами, решта тексту тільки старослов'янською.

Текст: Памятники полемической литературы.., кн. 3, примеч., с. 61—75; Українська поезія.., с. 137—144.

Каратаев, 1883, 122; Львівські видання.., 2; Максименко, 4.

ДБЛ, БАН, ЦНБ (збірка П. М. Попова).

 

24. Пігас Мелетій. О хрістіанском благочестіи к іудеом отвѣт. Львів, друкарня братства, 4.IV 1593.

8°. [57] арк. Рядків - 24.

Шрифт: 10 рядків — 51 мм. Гравюра: герб Львова (арк. 1).

Грецький вірш Еммануїла Аххілія на честь Мелетія Пігаса і його переклад старослов'янською мовою (зв. титулу; репродукція: Киселев, с. 191); Передмова, основний текст і післямова надруковані грецькою і старослов'янською мовами. Оригінал привіз Львівському братству крітянин Мануїл Манзапет [Мацапет], переклали спудеї Львівської братської школи. Старослов'янський текст передмови і післямови: Каратаев, 1883, 129.

Опис: Киселев, с. 191-192.

Estreicher, 11, 220; Каратаев, 1883, 129; Львівські видання.., 4.

БАН, б-ка Чарт.

 

25. Simonides [Szymonowicz| Simon. Repotia Zamosciana. Львів, друкарня Матвія Гарволіна, 1592.

4°. 6 арк.

Вірш з нагоди шлюбу Яна Замойського з Барбарою Тарновською.

Estreicher, ЗО, 349.

ДПБ.

 

26. Simonides [Szymonowicz] Simon. Epithalamium... Sigismundi III...et Annae... Львів, друкарня Матвія Гарволіна, 1592.

4°. 10 арк.

Estreicher, ЗО, 342.

Національна б-ка (Варшава), б-ка Чарт.

 

27. Ursinus Iohannes. Methodicae grammaticae libri IV. Львів, друкарня Матвія Гарволіна, 1592.

8°. [16],388, [2] с.

Гравюри: євангеліст Іоанн з орлом, кінцівка.

Склад видання: витяг з привілею короля Зигмунда III авторові про надання Матвію Гарволіну права друкувати книги; присвята Симонові з Бжезин; вірші з рекомендацією книги Валентина Варгоцького, Себастіана Петриція, Симона Шимоновича, Андрія Мондровича, Адама Бурського (латинською, грецькою мовами), Фабіана Бірковського (грецькою мовою); список авторів використаних праць; граматика (ділиться на чотири книги: de Ortographia, de Prosodia, de Analogia, de Syntaxi). Текст латинською мовою, трактат Яна Кохановського «Ortographia polska» (с. 45—47) — польською.

Estreicher, 32, 68.

ЛБАН, Ягел. б-ка.

 

28. Acta et constitutiones Synodi Dioecesanae Leopoliensis. Львів, друкарня Матвія Берната, 1593.

4°. [22] арк. Титул у складаній рамці.

Гравюра: герб Соліковського (зв. титулу). Виливні прикраси.

Ухвали єпархіального собору. Зокрема про заборону шлюбів католиків з «схизматиками» (арк. D); промова Валентина Варгоцького при закритті собору (арк. F3 g2).

Б-ка Чарт., Ягел. б-ка.

 

29. Plutarch. Annibal Karthagiński... Львів, друкарня Матвія Берната, 1593.

4°. [57] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра і герб.

З середньовічного латинського твору, складеного на основі Плутарха, переклав Ярема Войновський. Передмова теребовельського старости Якова Претфича з присвятою снятинському старості Миколі Язловецькому.

Estreicher, 24, 372.

Торунська міська б-ка.

 

30. Simonides [Szymonowicz] Simon. Sliub... na fescie... Adama Hieronima Sieniawskiego. Львів, друкарня Матвія Берната, 1593.

4°. [6] арк.

Панегіричний вірш, у якому використано мотиви з творів Феокріта.

Estreicher, ЗО, 349.

Б-ка Оссол., Ягел. б-ка.

 

31. Василій Великий. Книга о постничестві. Острог, друкарня Костянтина Острозького, 8.III 1594.

2°. [7], 160, 292, 143, [1] арк. Рядків — 19. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 120 мм. Гравюри: герб Костянтина Острозького (зв. титулу), Василь Великий в архітектурній рамці (арк. 8 нн.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Перелік частин: Каратаев, 1883, 132.

Каратаев, 1883, 132; Быкова, 9; Максимeнко, 190; Каменева, Гусева, 7.

ДБЛ, ДІМ, БАН, ЦНБ (прим. Кир. 659 з автографом І. Борецького), КПЛ, ЛБАН, ОНБ, б-ка Харківського ун-ту, Псковський музейзаповідник, БАН ЛитРСР, Національна б-ка (Варшава), б-ка Академії СРР та ін.

 

 

32. Іоанн Златоуст. Маргарит. Острог, 16.VI 1595.

4°. [8], 330, [1], 203, [1] арк. Рядків - 25, 17. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 60, 84 мм. Гравюри: герб Костянтина Острозького (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Склад видання: «Предословіе» (арк. 2—4 нн.); «Оглавленіе» (арк. 4 зв.— 8 нн.); «слова» з книги Маргарит (арк. 1—330); заголовок «Того же... Іоанна Златоустаго нѣкоторые слова от прочих... писаній его избрáны» (зв. нн. арк.); чотирнадцять «слів», доданих до книги Маргарит (арк. 1—203 другого рахунку); післямова (нн. арк.).

Каратаев, 1883, 139; Быкова, 10; Максименко, 191; Каменева, Гусева, 8.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЦНБ (примірник Кир. 661 з автографом Р. Ракушки), ЛБАН, ХНБ, Державна б-ка БРСР, БАН ЛитРСР та ін.

 

**33. [Острозький Костянтин. Обвѣщеніе. Універсал із закликом протидіяти унії, яку готували єпископи. Острог, 1595].

У 1595 р. Костянтина Острозького звинувачували, що він наважився «универсалы, полные седыцей и шкалеванья, дати друковати» (Памятники полемической литературы, кн. 3, стовп. 661). З рукописної копії відомий універсал Костянтина Острозького від 24.VI 1595 (текст: АЗР, т. 4, с 99-104).

 

*34. Laterna Marcin. Harfa duchowna. [Львів, друкарня Матвія Берната (?)], 1596.

8°.

Estreicher, 21, 111.

 

35. Wereszczyński Józef. Votum... z strony podniesienia woyny potężney przeciwko cesarzowi Tureckiemu. Новий Верещин, 1597.

Текст: Wereszczynski, s. 58—78.

У книзі вказано як місце видання Новий Верещин (Фастів), однак шрифти й оформлення такі ж, як у книгах Йосифа Верещинського, надрукованих у Краківській друкарні Анджея Пйотрковчика в 1595,1597 рр.

Estreicher, 32, 355.

Б-ка Оссол.

 

36. Буквар. [Острог, не раніше 1598].

8°. 23 арк., із них 3 арк. рукописні (в дефектному примірнику). Рядків — 15.

Шрифт: 10 рядків — 84—85 мм. Гравюри: 2 заставки з 2 дощок.

Текст передруковано з острозької «Книжки словенської рекомої граматики» 1598 р. Див.: Лукьяненко, 1979, с. 23-24.

Репродукція: Атанасов, 1971, с 61— 77 і додатки.

Примірник: Народна б-ка (Софія).

 

37. Клірик Острозький [Гаврило Дорофейович (?)]. Отпис на лист... Іпатія володимирського і берестейського єпископа. Острог, 1598.

4°. [57] арк. Рядків - 26.

Шрифти: 10 рядків — 59, 81 мм. Гравюри: заставки, кінцівки. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Склад видання: «До чителника» (арк. 2—3 зв. нн.); «Предмова листу до отца єпископа» (арк. З зв. нн.— 4 зв. нн.); «Лист» (арк. 5—32 нн.); «Исторіа о листрикійском то есть о разбойническом ферарском або Флоренском синодѣ, вкоротцѣ правдиве списаная» (арк. 33—57 нн.).

Текст: Памятники полемической литературы.., т. 3, с. 377—432, 433—476.

Ундольский, 138; Каратаев, 1883, 155; Быкова, 14; Петров, Бирюк, Золотарь, 37; Максименко, 195; Каменева, Гусева, 12.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, БАН, ДПБ, ЦНБ, ЛІМ, БАН ЛитРСР, Національна б-ка (Варшава).

 

38. Книжица [у десяти розділах]. Острог, V 1598.

У ЦНБ (в оклейці обкладинки Апокрисиса з колекції П. М. Попова) і у Бодлеянській бібліотеці є фрагмент передмови, датований травнем, і початок тексту «Книжиці у десяти розділах». Вони надруковані з іншого набору, ніж видання 11.VI 1598 р. Очевидно, це первісний варіант початкових аркушів книги.

Зернова, 1958,12; Barnicot, Simmons, 7.

ЦНБ, Бодлеянська б-ка (Оксфорд).

 

39. Книжица [у десяти розділах]. Острог, 11.VI 1598.

8°. [144] арк. Рядків - 21, 29, 15.

Шрифти: 10 рядків - 59, 41, 82 мм. Гравюри: заставка, кінцівки. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Містить вісім послань Мелетія Пігаса, послання Костянтина Острозького, послання Івана Вишенського «Благочестивому княжати Василию и всѣм христіаном православным» (єдина прижиттєва публікація твору письменника).

Текст: Малышевский, приложение 2, с. 1—48. Текст послань Івана Вишенського неодноразово друкувався у виданнях його творів. Четверте послання Мелетія Пігаса (Костянтину Острозькому) у перекладі українською мовою надруковане в Апокрисисі (арк. 47-48).

Каратаев, 1883, 154; Свенцицкий, 1908, 490; Петров, Бирюк, Золотарь, 36; Быкова, 12; Максименко, 193; Каменева, Гусева, 10.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПІБ, БАН, ДПБ, ЦНБ, ЛМУМ, БАН ЛитРСР, б-ка Вільнюського ун-ту, б-ка Лінкольнського собору (Великобританія) та ін.

 

40. Книжка словенская рекомая грамматика [Буквар]. Острог, 1598.

8°. [52] арк.

Гравюри: заставки, кінцівки.

У друкованому каталозі Бодлеянської бібліотеки зареєстрована з неправильною датою 1518 р. (Hyde І. Саtalogus impressorum librorum Bibliothecae Bodleianae in academia. Oxonii, 1674, pars 2, р. 150).

Barnicot, Simmons, 5; Зернова, 1958, 11; Лукьяненко, 1979, с. 16—17.

Бодлеянська б-ка (Оксфорд).

 

41. Правило истиннаго живота христіанского [Псалтир з возслідуванням]. Острог, 23.ХІІ 1598.

8°. [4], 44, [7], 439 арк. Рядків - 28, 23, 21. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 42, 53, 60 мм. Гравюри: герб Костянтина Острозького (зв. титулу), заставки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Видання підготував Василій [Суразький]. У першій частині — святці, стаття «О новоутвореном богопротивном календарю», пасхалія. Далі псалтир, часослов (починається: «Начало вечерни») і додаткові статті. На останньому аркуші післямова (текст: Строев, 1829, с. 86-87).

Каратаев, 1883, 158; Быкова, 13; Максименко, 194; Каменева, Гусева, 11.

ДБЛ, ДІМ, ДПІБ, ДПБ, БАН, ЛМУМ, БАН БРСР, Загорський музей, ДПНТБ та ін.

 

42. Часослов. [Острог], 8.VI 1598.

8°. [121] арк. Рядків - 22.

Шрифт 10 рядків — 50 мм. Гравюри: заставки (деякі з них відбиті з дощок острозького Нового завіту 1580 р.), кінцівки. Виливні прикраси.

Починається: «Начало вечерни» (арк. 1 нн.). У кінці книги: «Тропарі богородичны и крестобогородичны. На 8 гласов» (арк. 119—121 нн.).

Каратаев, 1883, 152; Быкова, 11; Запаско, 1970, с. 77.

ДПБ.

 

43. Wolthazy Krzistof. Hipothezis Illiadi xiąg Homerowich. Львів, друкарня Матвія Берната, 1598.

4°. [18] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Віршований переказ «Іліади» Гомера (за зразком середньовічних латинських переробок). Присвята Єронімові Язловецькому.

Частина передрукована в кн.: Lange A. Epos. (V). Brody, 1912, s. 106, 123-132.

Estreicher, 33, 320.

Національний музей (Краків) (колекція Чапських).

 

44. Філалет Христофор. Апокрисис албо отповѣдь на книжкы о съборѣ берестейском. [Острог, 15981599].

4°. [222] арк. Рядків – 25-27, 36-37.

Шрифти: 10 рядків — 59, 42 мм. Гравюри: кінцівки. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Книжка є перекладом з польського видання, надрукованого в 1597 р. або 1598 р. у краківській друкарні антитринітарія Олекси Родецького. Судячи з стилю, перекладачем був український письменник, який користувався псевдонімом Клірик Острозький (Гаврило Дорофейович ?). Псевдонім Христофор Філалет, на думку більшості дослідників, належить протестантському публіцистові Мартинові Броневському.

Склад видання: вірш «Книжка до минаючих мовит» (текст: Українська поезія.., с. 150); присвята Янові Замойському; «Предмова до чителника»; «Отповѣди часть першая»; частина друга; частина третя.

Текст: Памятники полемической литературы.., кн. 2, стовп. 1003—1820.

Каратаев, 1883, 151; Свенцицкий, 1908, 488; Петров, Бирюк, Золотарь, 15; Максименко, 196; Каменева, Гусева, 9.

ДБЛ, ЦДАДА, б-ка Московського ун-ту, ДПБ, БАН (примірник з автографом Петра Могили), б-ка Ленінградського ун-ту, ПНБ, ЛМУМ, ЛІМ, б-ка Вільнюського ун-ту, Національна б-ка (Варшава).

 

45. [Antonin z Przemyśla]. Sprawa о zakonney prowinciey Jacka świętego w Rusi u Dominikanów stanowioney. Львів, друкарня Матвія Берната, 1599.

4°. [36] арк.

Присвята Зигмундові III і Яну Замойському. Містить публікацію документів і листів про створення окремої «руської провінції» домініканського ордена.

Estreicher, 12, 177.

Б-ка Чарт., б-ка Оссол.

 

46. Czahrowski Adam. Rzeczy rozmaite... Treny. Львів, друкарня Матвія Берната, 1599.

4°. [63] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюри: герб, ілюстрація.

Присвята Яну Замойському. Перед текстом вірш Бартоша Папроцького на герб галицького шляхтича Адама Чагровського, далі автобіографічні вірші останнього, зокрема про участь у війні з турками в Угорщині. Крім власних, Адам Чагровський включив до збірки вірші свого брата Миколи, а також Христофора Вольтазія. Один із віршів «Do krajów podolskich syn ich mówi» став відомий під назвою «Дума українна».

Передрук збірки: Czahrowski A. Treny і rzeczy rozmaite. Warszawa, 1937.

Estreicher, 14, 509.

Б-ка Чарт., Національна б-ка (Варшава).

 

47. [Łaski Stanisław (?)]. Spraw i postępkow rycerskich opisanie. Львів, друкарня Матвія Берната, 1599.

4°. [54] арк.

На звороті титулу герб і вірш на герб.

Присвята Адамові Єронімові Сєнявському від видавця, медика й алхіміка С. Карлинського.

Текст опубліковано (з рукопису): Łaski S. Prace naukowe i dyplomatyczne. Wilno, 1864.

Estreicher, 21, 90-93.

Б-ка Чарт.

 

48. Nauka ku czytaniu pisma polskiego. Львів, [друкарня Матвія Берната (?)], 1599.

8°. 10 арк. Титул і текст у гравійованих рамках.

Сторінкові гравюри.

Найстаріший точно датований польський буквар, який зберігся до наших днів.

Estreicher, 23, 62.

Народна б-ка (Софія).

 

49. Rottendorphius Christophorus. Epithalamion... Stanislao Wlodek... et... Hedwigi Olesniczka... in nuptias. Львів, друкарня Матвія Берната, 1599.

4°. [6] арк. Сторінки в складаних рамках.

Віршований шлюбний панегірик.

Estreicher, 26, 391.

Б-ка Оссол.

 

50. [Грамота митрополита монемвасійського. Львів, друкарня братства. Кінець XVI — початок XVII ст.].

Шрифт: 10 рядків — близько 51 мм. Гравюри: ініціали. Виливні прикраси.

Зберігся лише дефектний примірник грамоти.

Львівські видання.., 5.

ДПБ.

 

51. Karliński Stanislaw. Roku... 1600 z oznaczeniem świąt z przestrogą pogod i niepogod za porachowaniem obrotów slońca i księżyca opisanie. Львів, друкарня Павла Желяза, [1599— 1600].

16°. [8] арк.

Календар з астрономічними і астрологічними відомостями.

Estreicher, 19, 114.

Ягел. б-ка, Курніцька б-ка.

 

52. Solikowski Demetrius. Do obywatelów inflantckich. Львів, друкарня Павла Желяза, 1600.

4°. [1], 13 арк.

Гравюра: герб Соліковського (зв. титулу).

Переклад з латинської мови. Автор закликає німецьких феодалів Лівонії бути лояльними до Речі Посполитої.

Estreicher, 29, 43.

ЛБАН, б-ка Оссол.

 

55. Cerasinus Sebastianus. De passione Domini Nostri... oratio. [Львів], 1601.

4°. [10] арк. Титул у складаній рамці.

Гравюра, герб.

Присвята Я.-Д. Соліковському. Текст віршем (Meditationes) і прозою.

Estreicher, 14, 121.

Б-ка Оссол., б-ка Варшавського ун-ту.

 

54. Cerasinus Sebastianus. Epos trynodis ad exequiarum R. D. Ioannis Herbesti maiorem praestantiam. Львів, 1601.

4°. [8] арк.

Виливні прикраси.

Вірш до читача; прозова присвята канонікам Валентину Варгоцькому й Альбертові Перліцькому; вірші на пошану І. Гербеста. В кінці ода до патронів, яким присвячена книжка.

Estreicher, 14, 121.

ЛБАН.

 

55. [Czechowicz loannes et al.]. Роеmata varia in funere... Ioannis Herbest. Львів, [1601].

4°. [13] арк. Титул у складаній рамці.

На звороті титулу вірш І. Чеховича з присвятою Я.-Д. Соліковському. Далі вірші з нагоди похорону І. Гербурта, львівських студентів І. Чеховича, Ю. Подвисоцького, О. Мусковського, С. Газа, І. Вічковського, М. Козяровського, А. Лодзинського, В. Васичинського, А. Пєг[о]вського, А. Стшижовського. В Баргеля, С. Кашицького, Ю. Пшеворського. На останній сторінці епітафія Гербеста.

Estreicher, 14, 552.

Ягел. б-ка.

 

*56. Grądski Stanislaw. Ode panygirica na herb pp. Herburtów. Львів, 1601.

4°.

Estreicher, 17,321.

 

*57. Mądrowicz. Carmen nuptiale Joan. Fel. Herburt et Elisabetha Zaslawska. [Львів], 1601.

4°.

Estreicher, 22, 88.

 

58. Pecalides Simon. Epithalamium in nuptiis... Ioannis Foelicis Herbult... et... Elizabetae Zaslavianae de Ostrog. Львів, 1601.

4°. [6] арк.

Гравюри: герби.

Віршований панегірик з нагоди шлюбу Я. Гербурта і Є. Заславської з Острога.

Estreicher, 24, 173.

Б-ка Оссол.

 

59. Szarffenberger Marek. Na pogrzeb pana Pawła Nowicampiana medika, fizyka, гаусу lwowskiego. Львів, 1601.

4°. [6] арк. Титул і текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб. Виливні прикраси.

Текст віршований. На звороті титулу вірш до Я.-Д. Соліковського.

Estreicher, 30, 211.

Б-ка Оссол., б-ка Варшавського ун-ту.

 

**60. [Хиротонія: Поученіє новоставленому ієреєві. Стрятин, друкарня Гедеона Балабана, близько 1602. Друкар: С. Будзина. Тираж 1100 прим.].

Джерело: Першодрукар.., док. 76, с 128-129.

 

61. Часослов. Острог, 10.ХІІ 1602.

4°. [176] арк. Рядків — 12. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 126 мм. Гравюри: заставки, кінцівки. Виливні прикраси, ломбарди.

Каратаев, 1883, 169; Быкова, 16 (з неточною датою).

ДПБ.

 

62. Wilgocki Stanislaw. Threny na pogrzeb Jezusa Pana. Львів, 1602.

4°. [18] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюри: герб, хрест, розп'яття, Христос у гробі (арк. 6), богородиця — відбиток червоною фарбою (арк.'18).

Присвячено Регіні з Фульштина Жолкєвській.

Estreicher, 33, 11.

Б-ка Варшавського ун-ту.

 

63. Лямент дому княжат Острозских над зешлым с того свѣта ясне освецоным кияжатем Александром Константиновичем княжатем Острозским воєводою волыньским. [Дермань, після 2.XII 1603].

8°. [10] арк. Титул у складаній рамці.

Гравюри: герб Костянтина Острозького (арк. 9 зв.), знаряддя мук Христа (арк. 10 зв.).

Видавці публікації «Українська поезія» висловлюють обгрунтоване припущення, що автором був Дем'ян Наливайко. Вказана на титульному аркуші дата 2.ХІІ 1603 р.— це не день видання, а дата смерті Олександра Острозького. Ймовірно, Ламент опубліковано у зв'язку з його похороном — 2 лютого 1604 р.

Максименко, 201.

Текст: Соболевский, 1898, с. 13-19; Українська поезія.., с. 151—153; Rothe, 19.

Народна б-ка (Софія).

 

 

64. Октоїх. Дермань, 12.IX 1604 [12.IV 1602-12 IX 1604].

2°. 335, [1] арк. Рядків - 39, 29, 53. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 59, 84, 43 мм.

Гравюри: герб Костянтина Острозького (зв. титулу), дві ілюстрації в тексті, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Склад видання: вірш на герб Косіянтина Острозького (зв. титулу, текст: Українська поезія... с 154); вірш «Кресте, господствуяй днесь...» (арк. 2; текст: Українська поезія.., с 154); «Предословіе указателно, кый разум съдержит в себѣ книга сія» (арк. 2 зв.— 12 зв., на звороті аркушів); «Предмова указуючи що за розум замикает в собѣ тая книга» (арк. 3—13, на лицевій стороні аркушів, українською мовою); гласи 1—4 (арк. 1—160 другого рахунку); гласи 5—8 (арк. 1—146 третього рахунку); «Свѣтилны въскресны и стихиры евангельскія, творенія кир Льва Деспота» (арк. 1—3 четвертого рахунку); «Троичны постная» (арк. 4—5 четвертого рахунку).

Каратаев, 1883, 176; Свенцицкий, 1908, 135; Петров, Бирюк, Золотарь, 44; Быкова, 17; Максименко, 202; Каменева, Гусева, 14.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛІМ (з автографом Ісакія Борисковича), ЛМУМ, ХНБ, Ланцутський музей та ін.

 

65. Служебник. Стрятин, 22.I 1604.

4°. [2], 11, 570 с. Рядків - 12, 17. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 124, 90 мм. Гравюри: форта, герб Гедеона Балабана (зв. титулу), 6 ілюстрацій в тексті з 6 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Передмова Гедеона Балабана. Далі «Поученіе к ієреєєм» і основний текст служебника. В кінці коротка післямова. В одному з примірників ДБЛ надруковано на с 70—116 запис Федора Юрійовича Балабана про подарування книги з його друкарні монастирю Спаса.

Каратаев, 1883, 175; Быкова, 23; Максименко, 204; Каменева, Гусева, 13.

ДБЛ, ЦДАДА, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ОНБ, б-ка Вільнюського ун-ту, б-ка ім. Сеченьї (Будапешт) (примірник зі збірки Василя Тарасовича) та ін.

 

66. Мелетій [Пігас]. Лист... до... єпископа Іпатія Потія. Дермань, 6.II 1605.

4°. [41] арк. Рядків — 24. Титул у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 58, 82 мм. Гравюри: герб Костянтина Острозького (зв. титулу), заставки, кінцівка. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Вірш на герб (арк. 2 нн., українською мовою); передмова з підписом Даміана [Наливайка] «До того хто будет читати. Ласкавый чителнику того листа...» (арк. 2 зв.—З нн».); на останній сторінці зазначено, що цей лист написано в Єгипті 15.Х 1599 р.; під цим чотиривірш про те, що цей лист перекладено «Борецким, надер Аполлови коханым и в Парнассе на лоне муз выхованым».

Текст українською літературною мовою. Російський переклад листа Пігаса: Малышевский, прим. 2, с 103-140.

Ундольский, 1601; Каратаев, 1883, 178; Быкова, 19; Свенцицкий, 491; Максименко, 203; Каменева, Гусева, 15.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ.

 

67. Євангеліє учительне... Крилос, 1.Х 1606.

2°. [4], 420 арк. Рядків - 28, 36. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 84, 60 мм. Гравюри: форта, герб Гедеона Балабана (зв. титулу), св. Каліст (арк. 4 нн. зв.), перші в українських друках сюжетні ілюстрації — «Митар і Фарисей» (арк. 3), «Блудний син біля корита» (арк.  , «Повернення блудного сина» (арк. 11 зв.), заставки, ініціали. Виливні прикраси (є варіант титулу в складаній рамці).

Передмова Гедеона Балабана, у якій сказано, що книга звірена з грецьким оригіналом і у багатьох місцях виправлена. Основний текст загалом той самий, що у заблудівському Євангелії (1569) Івана Федорова та Петра Мстиславця та його пізніших віденських передруках. У кінці книги післямова і перелік друкарських помилок. В одному з примірників ДПБ інший варіант титульного аркуша (в складаній рамці), його звороту і післямови, яка в цьому примірнику підписана ієромонахом Варлаамом Гребеневичем (див.: Отчет императорской Публичной б-ки за 1902 г., с. 8-10).

Каратаев, 1883, 186; Быкова, 25; Максименко, 206; Каменева, Гусева, 17.

ДБЛ, ДПІБ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ДПНТБ та ін.

 

68. [Требник) Молитовник имѣя в себѣ церковная послѣдованія. Острог, 1606.

4°. [191] арк. Рядків — 17. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 85, 52 мм. Гравюри: герб Костянтина Острозького (зв. титулу), заставки, кінцівки. Виливні прикраси: рамка на титулі.

«Предмова до того, кому належит тая книга», підписана Даміаном [Наливайком].

Ундольский, 162; Каратаев, 1883, 184, 185; Свенцицкий, 1908, 244; Петров, Бирюк, Золотарь, 48; Быкова, 18; Максименко, 197.

ДПБ, ЦНБ, ЛІМ, ЛМУМ.

 

69. Требник. Стрятин, 19.ІХ 1606.

4°. [8], 681, [7] арк. Рядків - 16. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 90 мм. Гравюри: форта, герб Гедеона Балабана (зв. титулу), заставки (з сюжетними клеймами), кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Склад видання: «Предословіє в книгу сію» (арк. 2—8 нн.); серед різних возслідувань тут надруковано: «Како пріимати приходящих от еретик...» (арк. 43—46); уривок з відповіді патріарха Федора, чи можна ховати мертвих у церквах (арк. 228); «О ставропигіях» (арк. 495—496); «Въслѣдованіе над отроки отходящими учитися священной грамотѣ» (арк. 617 зв.—620); «Молитвы кир Филофея в бездождіє» (арк. 407—410); «Молитва Макарія Филадельфійскаго в нашествіе язык» (арк. 575—578); «Молитвы Кáлиста патріарха на злоключеніе людій» (арк. 582 зв.— 593); в кінці книги «От правил Стых Апл и бгоносных стых оць заповѣеди различны», тобто короткий Номоканон (арк. 633—681); «Оглавленіе въслѣдованій...» (арк. 1—6 нн.); післямова про видання книги коштом і накладом Федора Юрійовича Балабана, виправлення її тексту Феодором К. [Касіяновичем (?)] і надрукування у Стрятині з 22.VII 1605 до 19.ІХ 1606.

Ундольский, 161; Каратаев, 1883, 182; Свенцицкий, 1908, 243; Петров, Бирюк, Золотарь, 49; Быкова, 24; Максименко, 205; Каменева, Гусева, 16.

ДБЛ, ЦНБ, Історична б-ка УРСР, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, ОНБ, б-ка Харківського ун-ту, б-ка Ужгородського ун-ту та ін.

 

70. Лікарство на оспалий умисл чоловічий. Острог, 29.VII 1607.

4°. [183] арк. Рядків - 24, 26. Початкова сторінка надрукована у дві фарби.

Шрифти; 10 рядків — 59, 84 мм. Гравюри: герб Костянтина Острозького (зв. титулу), одна ілюстрація, заставки. Виливні прикраси.

Склад видання: вірш на герб Острозьких; «Прозьба чителникова о час» (текст: Українська поезія.., с 156—157); «Предмова до чителника», підписана Даміаном [Наливайком]; вірш «До того, кто добраго сумнѣня» (текст: Українська поезія.., с. 157—158); Іоанна Златоуста слово о покаянії к Феодору Мніху; його ж слово «еже обаче всуе мятется всяк человѣк живый»; «Тестамент... Васылія цесара кгрецкого... до сына своего, юж коронованого, Льва Филозофа». Текст паралельно старослов'янською (на лівих сторінках) і українською (на правих сторінках) мовами (передрук першого розділу Тестаменту і перелік розділів див.: Перетц, 1926, с. 50—64); вірші «До того кто читал» (арк. 176 зв.— 177), «До того ж чителника» (арк. 177 зв.— 178 зв.; текст Українська поезія.., с. 158—159).

Каратаев, 1883, 190; Свенцицкий, 1908, 467; Петров, Бирюк, Золотарь, 50; Быкова, 18; Максименко, 198; Каменева, Гусева, 18.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЦНБ (примірник Кир. 794 з автографом Петра Могили), ЛБАН, ЛМУМ, Державна б-ка БРСР та ін.

 

71. [Грамота Львівського братства про пригнічення українського населення і про діяльність братства]. Львів, друкарня братства, 1608.

Текст: АЮЗР, т. 12, с 526-529.

Львівські видання.., 7; Максименко, 6.

 

**72. [Псалтир. Львів, друкарня братства, близько 1608].

4°.

Джерело: АЮЗР, т. 11, с. 75-76; передмова Псалтиря 1615 р.

Каратаев, 1883, 192.

 

**73. [Часослов. Львів, друкарня братства, не пізніше 1608].

4°.

Джерело: післямова Часослова 2.I 1609.

 

74. Fellgiebel Baltasar, Cimmermanus Thomas. Epithalamia in honorem nuptiarum Ioannis Polanovii... Annae Starzickae. Панівці, друкарня Лаврентія-Василя Малаховича, 5.VI 1608.

4°. [4] арк. Титул у складаній рамці.

Шлюбний панегірик (віршований). Автори — ректор і студент Панівецької школи.

Estreicher, 16, 190.

Б-ка Оссол.

 

75. Zygrowiusz Jan. Goniec catholika reformowanego przynoszący diatribe. Панівці, друкарня Лаврентія-Василя Малаховича, 1608.

8°. [16], 448, [6] арк. Титул у складаній рамці.

Передмова з присвятою Я. Потоцькому. Основний текст — критика католицького віровчення і порівняння його з протестантським. В кінці алфавітний перелік авторів, твори яких використав Зигровіус.

Drukarze.., s. 153.

БАН ЛитРСР, б-ка Оссол.

 

76. Іоанн Златоуст. О воспитанії чад. Львів, друкарня братства, 29.VII 1609.

8°. [4], 40 арк. Рядків - 19.

Шрифт: 10 рядків — 61 мм. Гравюри: форта, герб Львівського братства (зв. титулу), заставка, ініціал. Виливні прикраси.

Склад видання: вірш на герб Львівського братства (зв. титулу; текст: Українська поезія.., с. 161); вірш «На Златоустого. И до чителников» (арк. 2—4 нн.: текст: Українська поезія.., с. 161); основний текст «О въспитаніи дѣтей» (арк. 1—33); в кінці книги вірші «О науцѣ» (текст: Українська поезія.., с. 161—162), «Конец с богом...» (Українська поезія.., с. 162).

Репродукція: Науменко, с. 73—116.

Каратаев, 1883, 199; Свенцицкий, 1908, 568; Львівські видання.., 11; Максименко, 7.

ЛМУМ, Народна б-ка (Софія).

 

77. Часослов. Львів, друкарня братства, 2.I 1609.

12°. 192 арк. Рядків — 19. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 60 мм. Гравюри: п'ять ілюстрацій — зішестя св. духа (арк. 88 зв.), благовіщення (арк. 89 зв.), цар Давид (арк. 136 зв.), поклоніння волхвів (арк. 139 зв.), народження Христа (арк. 146), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

На арк. 197 зв. «Пінакс или реестр книги сеа» (Въслѣд. от сна вставши. Лист 1; Полунощ. повседневнаа. Лист 6...» і т. д.). На арк. 198 зв. післямова про те, що книгу видано «всѣм накладом... панов братства... мещан львовских... в друкарни их власной. В Львовѣ, в обители Преп̃днаго õца нашего Онуфріа Великаго...» На арк. 199 «Типограф, к читателю...».

Каратаев, 200; Львівські видання.., 10.

ДПБ.

 

78. Chocimowski lan. Diskurs krótki o donacyei Konstantyna cesarza. Панівці, друкарня Лаврентія-Василя Малаховича, 1609.

4°. [5], 20 с. Титул у складаній, текст у лінійній рамці. Гравюра: герб.

Склад видання: вірш на герб, присвята Я. Потоцькому з датою 12.III 1609 р.; аркуш тексту «привілею Костянтина» (близько 32X36 см); «Discurs krotki» про фальшивість грамоти про Костянтинів дар, підробленої при папському дворі для обгрунтування претензій пап на політичну владу (с. 2—20). У передмові автор вказує, що спирається на праці Лоренцо Валли, Волатерана та ін.

Estreicher, 14, 176.

Б-ка Чарт.

 

79. Gilowski Piotr. Rosprawa krótka o sposobie odkupienia kościoła krześciańskiego. Панівці, 1609.

8°. [16], 104 с. Титул у складаній рамці.

Друкар: Лаврентій-Василь Малахович.

Присвята Іванові Липському і Христофорові Сененському; звернення до читача; вірш І. Зигровіуса про цю книжку; основна частина — трактат, спрямований проти католицького віровчення (з позицій кальвінізму).

Estreicher, 17, 146.

БАН ЛитРСР.

 

80. Zygrowiusz Jan. Epichirima albo dowód porządnego posłania na urząd pasterski. Панівці, 1609.

8°. [16], 107, [9] с.

Гравюра: форта.

Друкар: Лаврентій-Василь Малахович.

Передмова з датою 17.VII 1609 р.; цитати латинською і польською мовами (зокрема з «Книги листів» Ф. Петрарки); основний текст — аргументи на користь того, що «євангелицька церква» має справжніх пастирів, а католицька порвала з засадами віри і не є «справжньою святою церквою» (арк. В—Н6); в кінці книги перелік помилок, «Conclusia...», «Lata i mieysca tych Oycow i koncyliow z ktorych dowod uczynion iest starożytney Katholiki w tey xiążce»; звернення до читача; другий перелік помилок.

Estreicher, 8, 145.

Б-ка Чарт.

 

81. Zigrovius Ioannes. Theses et antitheses de cultu et invocatione sanctorum adversus strophas Romanensium, imprimis vero R. Bellarmini. Панівці, 1609.

4°. [18] арк. Титул у складаній рамці.

Гравюра: герб.

Друкар: Лаврентій-Василь Малахович.

Вірш на герб за підписом Андрія Вандловіуса; присвята М. Потоцькому від Іоанна Зигровіуса; сімдесят тез, спрямованих проти поклоніння святим. Наприкінці вірш до Зигровіуса за підписом Б. Панкраціуса.

Estreicher, 8, 145.

Курніцька б-ка.

 

*82. Zygroviusz Jan. Tobiasz czyli pobożne rozmyślania i modlitwy. Панівці, [1609].

4°.

Друкар: Лаврентій-Василь Малахович.

Drukarze.., s. 153.

 

**83. [Буквар. Львів, друкарня братства, не пізніше 1611].

Джерело: АЮЗР, т. 11, с. 76.

 

84. Orichovius [Orzechowski] Stanislaus. Annales. Добромиль, друкарня Я. Шеліги, 1611.

8°. [14], 312, [4] с. Титул у лінійній рамці.

Склад видання: передмова Я.-Щ. Гербурта до равського воєводи Станіслава Грудзинського (арк. 2— 8 нн.); передмова С. Ожеховського і його хроніка з історії Польщі за 1548— 1552 рр., написана в 1554 р.; як шосту книгу хроніки надруковано промови С. Ожеховського на сеймі поблизу Львова у 1537 р. В кінці книги твір С. Ожеховського «Життя Петра Кміти» (с. 265-312).

Estreicher, 23, 444.

ДБЛ, ЛБАН, БАН ЛитРСР, б-ка Торунського ун-ту, Публічна б-ка м. Варшави, Сілезька б-ка (Катовіце) та ін.

 

85. [Herburt Jan Szczęsny]. Maczuski Andrzey. O przyjaźniach i przyjaciołach. Добромиль, [1611—1616].

4°. 42 арк. Титул і текст у лінійних рамках.

Друкар: Я. Шеліга.

У компіляції Я. Щ. Гербурта, виданій під псевдонімом Мачуський, використано твори Теофраста, Платона, Плутарха, Ціцерона. На титульному аркуші видавнича марка — три колони, на центральній герб Гербуртів, на геральдично лівій герб Острозьких, яким користувалися дружина Я. Щ. Гербурта Єлисавета Заславська.

Estreicher, 22, 19.

Ягел. б-ка.

 

86. Zygrowiusz Jan. Papopompe. Панівці, 1611.

4°. [32], 280, [18] с. Титул у складаній рамці.

Друкар: Лаврентій-Василь Малахович.

Склад видання: передмова від автора Я. Хоцімовськомусуперінтендентові кальвіністів Руського і Подільського воєводств, Ф. Єзерськомусуперінтендентові Люблінського воєводства, Ф. Станкарусуперінтендентові Люблінського воєводства, К. Країнськомусуперінтендентові Белзького та Волинського воєводств; передмова до читача; вірші латинською і польською мовами про книгу та її автора, складені Б. Панкрацієм (ректором панівецької школи), П. Бучацьким, О. Мужилом-Потоцьким, П. Лазаровичем, Я. Кшикавським, І. Маюсом, С. Пецелем, Я. Пецелем-Міліціусом, студентами Л. Вандлоувіусом та І. Ранізовським; трактат Зигровіуса «Папопомпе», спрямований проти католицького вчення про апостольське походження влади пап (с. 1—160); відповідь Зигровіуса «Odprawa na «Missią о Lutrze у Zwingliusie» на твір Яна Пауліна, який полемізував з трактатом Зигровіуса «Urząd pasterski...» 1609 (зі с. 161); в кінці книги алфавітний предметний покажчик, реєстр помилок, «Historia pewna i dziwna, którą Nicolaus Clemangis Magister Parisiensis... opisał żyjący okolo roku 1416, tu przydana dla zbywaiącey karty ku okazaniu tego co za ducha na koncyliach swych papiez rządy przednieysze sprawuiącego miewa zdawna» (латинський текст і польський переклад), «Paraenesis...» за підписом І. Швиковського (епіграма на єзуїта, який полемізував з творами Зигровіуса).

Nowy Korbut, t. 3, s. 453; Encyklopedia Orgelbranda, t. 28, s. 898.

Б-ка Оссол.

 

87. Часослов. Острог, 25.V 1612.

8°. [8], 176, [1], 177-496 арк.; другий варіант —[8], 176, [1], 320 арк. Рядків — 20. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 59, 42 мм. Гравюри: герб Я. Острозького (зв. титулу), заставки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Склад видання: вірш «На... клейнот... Острозских» (арк. 2 нн; текст: Бычков, с. 5—9; Українська поезія.., с. 180); «Предмова до чителника» (арк. 2 зв.—7 зв. нн.); «Оглавленіе» (арк. 7 зв.—8 зв. нн.); часослов починається з вечірні. У частині тиражу книги додано «Слово о молитві» Іоанна Златоуста, «Слово о ісході душі» Кирила Ієрусалимського та інші матеріали.

Каратаев, 1883, 211, 212; Бычков, с. 510; Свенцицкий, 1908, 163; Быкова, 21; Максименко, 199; Каменева, Гусева, 19.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Саратовського ун-ту, Свердловський краєзнавчий музей.

 

88. Місяцеслов. Острог, 25.V 1612.

8°. [3], 135 арк. Рядків - 22. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 59 мм. Гравюри: герб Яна Острозького (зв. титулу), заставки. Виливні прикраси.

Місяцеслов — частина Часослова 25.V 1612 р. Надрукований з окремим титульним аркушем, передмовою і оглавом. Текст надруковано з того ж набору, але з іншими сигнатурами і нумерацією аркушів. Вірш на герб той же, що й у Часослові (арк. 2: текст: Українська поезія.., с. 180).

Быкова, 22; Максименко, 200.

ДПБ, ЛБАН.

 

89. Dabrovius [Dąbrowski] Tomasz. Xenium admodum reverendo in Christo patri Domino D. Stanislao Mieszkowski S. T. D., canonico et officiali generali Praemislien[si], praeposito Samborien[si] & с. a Thoma Dabrovio art. & Phil, baccalaureo dicatum. Добромиль, друкарня Я. Шеліги, 1612.

4°. [6] арк. Титул і текст у лінійних рамках.

Гравюра: герб. Виливні прикраси.

Вірш на герб. Прозова присвята. Віршований текст. В кінці книги «Еріgramma dedicatorium» та «In Zoilum».

Б-ка Оссол.

 

90. Grzegorzkowic Piotr. Wizerunk utrapioney Rzeczypospolitey;...; Miaskowski Kasper. Hercules słowieński; [Herburt Jan Szczęsny]. Tenźe z fortuną i cnotą. Добромиль, 1612.

4°. [35] арк. Титул і текст у лінійних рамках.

Друкар: Я. Шеліга.

Містить: «Wizerunk...» Гжегожковича (деякі дослідники вважають, що це псевдонім Я. Щ. Гербурта) — віршовану переробку твору Я. Д. Соліковського „Apocalipsis», твір К. Мясковського «Hercules słowienski» і твір Гербурта «Hercules. Gadka Hrycia z fortuną» Ю. Новак доводить, що «Hercules słowienski» написаний Гербуртом. Текст на с. 1 починається «Uprzeimosc stara polska z granic wypędzona...», на с. 50 українська пісня «Пастуше» (латинським шрифтом).

Estreicher, 29, 39.

Національна б-ка (Варшава), б-ка Чарт.

 

91. Kadlubkonis Vincentii. Historia Polonica. Добромиль, 1612.

8°. [22], 575 с.

Друкар: Я. Шеліга.

Перше видання хроніки магістра Вінцентіяцінного джерела з історії середньовічної Польщі і Київської Русі. Підготував до друку Я.-Щ. Гербурт.

Estreicher, 19, 9.

ЦНБ, Національна б-ка (Варшава), Публічна б-ка м. Варшави, Торунська б-ка, Сілезька б-ка (Катовіце) та ін.

 

92. Grzegorzkowic Piotr. Wizerunk utrapioney Rzeczypospolitey... Добромиль, друкарня Я. Шеліги, 1613.

4°. 66 с.

Передрук, сторінка в сторінку, видання 1612 р. з незначними змінами, здебільшого орфографічними. Текст на с. 1 починається: «Iuz prawda staropolska z granic wypędzona...».

Estreicher, 29, 39.

Б-ка Чарт.

 

93. Herburt Jan Lew. Artes Dobromilienses. Nauka Dobromilska. Добромиль, 1613.

12°. [4], 233, [5] с.

Гравюри: герби.

Друкар: Я. Шеліга.

Передмова до «шляхетської молоді» (2.IV 1613); вислови латинською і польською мовами, здебільшого античних авторів; короткі оповідання з грецької і римської історії; в другій частині — зображення шляхетських гербів та їх характеристики. Автором був, очевидно, Я.-Щ. Гербурт. Видано під іменем його сина Я.-Л. Гербурта.

Estreicher, 18, 134.

Національна б-ка (Варшава), б-ка Оссол., Курніцька б-ка.

 

94. Rupnowski Martinus. Theoremata de triplici intellectu. Добромиль, 1613.

4°. [16] арк. Титул у складаних, текст у лінійних рамках.

Друкар: Я. Шеліга.

Присвята Олександру Ходкевичу і тези диспуту.

Estreicher, 26, 487.

Б-ка Чарт. (у примірнику надрукована дата 1612, яка переправлена від руки на 1613 і тією ж рукою дописано «Ianuario... 21». Присвята датована жовтнем).

 

95. Іоанн Златоуст. Книга о священстві. Львів, друкарня братства, 30.VII 1614.

4°. [60], 448 с. Рядків - 29, 24, 17, 34. Друк титулу у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків - 52, 61, 83, 42 мм. Гравюри: форта, герб Львівського братства (зв. титулу), герб (с. 1), З ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкарі: Пафнутій [Кулчич] та ін.

Склад видання: вірш на герб Львова і Львівського братства (зв. титулу; текст: Українська поезія.., с. 189); вірш на герб Балабанів (арк. 2 зв. нн.; текст: Українська поезія.., с. 189); вірш Г. Д[орофейовича] «До велможного пана Александра Балабана...» (арк. 2 зв.— З нн.; текст: Українська поезія.., с. 190); присвята О. Балабана Єремії Тисаровському, вірш «На Златоустаго» (арк. 4 нн. зв.; текст: Українська поезія.., с. 190—191); Житіє Іоанна Златоуста Сократа Схолястика, Феодорита та ін., листи Ісидора Пілусіота до диякона Палладія і до Євстафія, вірш українською мовою «К честным презвитером» (арк. 29—29 зв. нн; текст: Українська поезія.., с. 191—192); реєстр; шість слів Іоанна Златоуста (с. 1—210); його ж еклоги «о приличных священству» (с. 211—404); український вірш «На великого Василія» (с. 405; текст: Українська поезія.., с. 193); добірка уривків різних авторів проти торгівлі церковними посадами «О хіротоніи на мздѣ бываемой» (с. 407—446); наприкінці книги «выклад» — «Слов нѣкоторых трудн̃ых... объяснéнье»; післямова українською мовою «До чителника», яку підписав «перекладач книги тои»; вірш українською мовою (с. 447; текст: Українська поезія.., с. 192); післямова про надрукування у братській друкарні (у приміщенні Онуфріївського монастиря). Основний текст книги переклав з грецької мови Гаврило Дорофейович.

Каратаев, 1883, 215; Львівські видання.., 12; Максименко, 8; Каменева, Гусева, 20.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА (примірник Дмитра Туптала), ДПІБ, ДПБ (примірник І 85В з автографом Петра Могили), ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, І-ФОДА (примірник з львівського Онуфріївського монастиря), Ярославський музей-заповідник, б-ка Вільнюського ун-ту, Сілезька б-ка та ін.

 

96. Собор в богоспасаємом граді Вілні бившій. Львів, друкарня братства, 1614.

4°. 24 с. Рядків — 22, 27. Сторінки в складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, 83, близько 45 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціал.

Публікація ухвали собору, який проводився у Вільні київським митрополитом Йосифом Солтаном у 1509—1510 рр. Ухвала спрямована проти зловживань монарха і феодалів правом патронату над церковними установами і проти купівлі посад духівництвом. В кінці тексту археографічний опис оригіналу: «Сей собор на. пергаминѣ писмом стародавным, якоже здѣ слово в слово почаше, ест писан. У него же печатей завѣшеных осм: митрополитова и епископские». Брошура була видана одночасно з «Книгою о священстві» (1614) і приєднана до ряду її примірників.

Текст: Памятники полемической литературы.., кн. 1, с. 6—18.

Каратаев, 1883, 215; Свенцицкий, 1908, 468; Петров, Бирюк, Золотарь, 59; Львівські видання.., 13; Максименко, 5; Каменева, Гусева, 21.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, Ярославський музей-заповідник, збірка Б. Ладижинського (Перемишль) та ін.

 

97. Piekarzevicius Zacharias. Gratulatio... Nicolao a Zurow Danilowicz... Добромиль, 1614.

4°. 14 арк. Титул у складеній, текст у лінійній рамці.

Друкар: Я. Шеліга.

Панегірик, написаний дрогобицьким міщанином Захаром Пекаревичем з нагоди вступу Миколи Даниловича на посаду дрогобицького старости.

Б-ка Оссол.

 

98. Плач албо лямент по зестю з світа сего... Григоріа Желиборского. Львів, друкарня братства, 1615.

4°. 8 арк. Рядків - 24, 35, 36.

Шрифти: 10 рядків — 60, 42 мм. Гравюри: заставки, ініціали.

На титульному аркуші зазначено, що друкарня Львівського братства в цей час містилася в монастирі Онуфрія Великого. Напис на корогві над домовиною Андрія Желиборського (батька Григорія); присвята Адамові Літинському від «іноків общаго житія; «лямент...»; «нагробок»; «Епітафіон, написаноє през... Петра, презвитера церкві рогатинської і... Міхайлови Желиборському отданое».

Текст: Українська поезія.., с. 213— 220; Rothe, 33.

Каратаев, 1883, 219; Львівські видання.., 15; Каменева, Гусева, 22.

ДБЛ, ДІМ.

 

99. Псалтир. Львів, друкарня братства, 13.I 1615.

4°. [10], 500 с. Рядків - 17. Друк початкової сторінки у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 85 мм. Гравюри: чотири ілюстрації — зшестя св. духа (с. 414), обрізання (с. 456), народження Христа (с. 461), від'їзд у Єрусалим (с. 464), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Склад видання: присвята княгині Ганні Ходкевичівні Корецькій за підписом Ієромонаха Кирила; псалтир (с. 1—336); «Пѣснь Моисіеова...» (с. 337—370); «Многомилостивоє...» (с. 371-468); «Крѫг слнцѫ» (з с. 461); «Пасхалія азбучнаа зрячаа...» (с. 475); вихідні відомості (с. 500).

Каратаев, 1883, 222; Львівські видання.., 14; Kjellberg, 15.

ДПБ, б-ка Саратовського ун-ту, б-ка Упсальського ун-ту.

 

100. XAPIΣTHPION ob felicem ас exoptatum Constantini Ostrogii... ab exteris nationibus... in Patriam reditum a nobili studiosaque iuventute collegii Jaroslaviensis... Львів, 1615.

4°. [5] арк. Титул у складаній рамці.

Гравюра на міді: герб Острозьких (зв. титулу).

Друкар: Христофор Вольбрам.

Панегірик Костянтину Острозькому (синові Олександра Костянтиновича) з нагоди його повернення з-за кордону. Вірш на герб підписав Андрій Лещинський.

Estreicher, 23, 504.

Національна б-ка (Краків).

 

101. Dlugosz Jan. Historia Polonica... autoritate et sumptibus Herbulti Dobromilski edita. Добромиль, 1615.

2°. [36], 599 с. Сторінки в лінійних рамках.

Гравюри: віньєтка на титулі, кінцівки.

Друкар: Я. Шеліга.

Перше видання шести книг хроніки Я. Длугоша — цінного джерела з історії середньовічної Польщі і Київської Русі. Підготував до друку Я.-Щ. Гербурт.

Estreicher, 15, 244.

ЦНБ, ЛБАН, Національна б-ка (Варшава); б-ка ім. Рачинських (Познань); Сілезька б-ка (Катовіце) та ін.

 

*102. Gildensis Iacobus. Carmen in auspicatissimis nuptiis Stanislaui Korytko et Elizabethae Dzieduszycka. Львів, 1615.

Друкар: Лаврентій-Василь Малахович.

Estreicher, 17, 140.

 

103. Kicki Wojciech. Dialog o obronie Ukrainy у pobudka z przestrogą dla zabiezenia incursiom tatarskim. Добромиль, 1615.

4°. [15] арк. Титул і текст у лінійних рамках.

Друкар: Я. Шеліга.

Передмова до читача: віршований пролог; промова шляхтича; віршований діалог України з солдатом; в кінці книги вірш від імені сатира й епілог. Йдеться про те, що коронне військо не може забезпечити належної охорони України від татарських набігів.

Estreicher, 19, 242.

 

ЛБАН.

 

104. Ostrorog Ioannes. Ad filios admonitoria epistola. Львів, 1615.

4°. [22] арк. Титул у складаній рамці.

Друкар: Лаврентій-Василь Малахович.

Передмова Іоанна Велевицького.

Estreicher, 23, 507.

Б-ка Оссол.

 

*105. Świdnicki Iacobus. Gratulatio illustrissimo et reverendissimo Domino D. Ioanni Andreae Prochnicki... cum primum in sui Archiepiscopatus provinciam ingrederetur. [Львів], 1615.

4°. [8] арк.

Estreicher, 30, 85 (з датою 1613).

 

106. Threnodiae in funere... Nicolai Christophori Radivilli... iuventute studiosa collegii Luceoriensis... conscriptae. Львів, 1615.

4°. 28 арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюра на міді: герб Миколи-Христофора Радзивилла (зв. титулу).

Друкар: [Христофор Вольбрам (?)].

Панегіричні вірші з приводу похорону Миколи-Христофора Радзивилла (помер 10 січня 1614 р.). Вірші підписано іменами учнів, які їх декламували (Дмитро Гулевич, Михайло Загоровський, Степан Гораїн та ін.).

Estreicher, 26, 93.

ЛБАН, Ягел. б-ка, б-ка Оссол. (два примірники; в одному із них на звороті титулу порожнє місце для гравюри).

 

107. Vota, fausta omina, gratulationes D. Ioanni Andreae Prochnicki... a studiosa iuventute collegii Leopoliensis... dedicata. Львів, 1615.

4°. [22] арк. Титул і сторінки обрамлені складаними прикрасами.

Гравюра на міді: герб І. А. Прухніцького (арк. 3 зв.).

Друкар: Христофор Вольбрам.

Латинські вірші з підписами учнів, які їх декламували; епіграма на герб грецькою мовою (арк. 20 зв.); на арк. 21 — її текст латинською мовою (арк. 21); «Надписаніє» за підписом Микити Мелешка — переказ тієї ж епіграми старослов'янською мовою (арк. 22; текст «Надписанія»: Сушко, с. 1—8;Українська поезія.., с. 212). У книзі вжито також єврейський шрифт (арк. 5 нн.).

Estreicher, 25, 256.

Ягел. б-ка, б-ка Чарт.

 

108. Беринда Памво. На рожство вѣршѣ для утѣхи правослвным хр[ис]тіаном. Львів, друкарня братства, 1616.

4°. [18] арк. Рядків - 24,22, близько 37. Сторінки в складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 60, 41 мм. Гравюри: форта, шість ілюстрацій — народження Христа (арк. 2 зв.); поклоніння волхвів (арк. 8 зв.), побиття камінням св. Стефана (арк. 12), обрізання (арк. 13), Христос серед законовчителів (арк. 13 зв.); Василь Великий (арк. 14 зв.), ініціали. Виливні прикраси.

Присвята Єремії Тисаровському. Перша частина «На рожество... вѣршѣ6» має пролог, уривки для декламації шістьма «отроками» й епілог.

Текст: Сычевская, с. 49—96; Чтения.., с. 65-69; Рєзанов, с. 55-70; Українська поезія.., с. 194—210.

Каратаев, 1883, 223; Львівські видання.., 16; Максименко, 10; Каменева, Гусева, 23.

ДБЛ, ДПБ.

 

109. Часослов. Київ, друкарня лаври, не раніше 20.ХІІ 1616.

4°. [21], 190, [2] арк. Рядків - 15. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 89 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали. Передмова Єлисея Плетенецького (текст: Тітов, 1924, с. 3—4); передмова Захарії Копистенського від 20.ХІІ 1616 (текст: Тітов, 1924, с. 6-12); «Оглавленіе въслѣдовáніи сеа книги»; Въслѣд. от сна вставши»; «Полунощница»; «Вьслѣдованіе утръни» і т д. «Тропари и кондаки рóсским с̃тым» — Антонію і Феодосію Печерським, Ользі, Володимирові, Борисові і Глібу, митрополитам Петру і Олексієві (починаючи з арк. 186 зв.).

Каратаев, 1883, 230; Тітов, 1924. с. 4—5, 12—13; Каменева, Гусева, 24.

ДБЛ, ДПБ.

 

110. Grzegorzkowic Piotr. Wizerunk...; Miaskowski Kasper. Hercules... Добромиль, друкарня Шеліги, 1616.

Передрук видання 1613 р. (з орфографічними змінами). На с. 43 пісня «Пастуше» українською мовою.

Estreicher, 29, 39.

Б-ка Чарт.

 

111. Saxillius Ciprianus. Assertiones ex theologia... Ioannis Duns Scot. Добромиль, друкарня Шеліги, 1616.

Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Присвята Я. А. Прухніцькому і тези диспуту.

Estreicher, 27, 171.

Національна б-ка (Варшава), б-ка Оссол.

 

112. Krupka Bernardinus. Conclusiones ex universa philosophia secundum memtem... Ioannis Duns Scoti. Добромиль, друкарня Шеліги, [1617].

40, [12] арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюра: герб.

Вірш на герб Миколи Даниловича і тези диспуту з філософії (згідно з системою Дунса Скота).

Estreicher, 20, 303.

Ягел. б-ка.

 

113. Митура Олександр. Візерунк цнот... Єлисея Плетенецкого. Київ, друкарня лаври, 1618.

4°. [6] арк. Рядків — 16. Титул у лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 89 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали.

Текст: Перетц, 1909, с. 54-58; Голубев, 1910, с. 329-335; Тітов, 1924, с. 14-17; Білецький, 1967, с. 182-186; Українська поезія.., с. 223—227.

Каратаев, 1883, 240; Максименко, 209; Каменева, Гусева, 27.

ДБЛ.

 

114. Събраніе въкратце словес... Угорці, 30.III 1618.

4°. [48] арк. Рядків - 16.

Шрифт: 10 рядків — 92 мм. Гравюри: знаряддя мук Христа (зв. титулу, арк. 12 зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Друкарі: Павло-Домжив Люткович, Сильвестр.

Віршований підпис до гравюри (зв. титулу; текст: Українська поезія.., с. 222); «О знаменіи крестном...» (арк. 2); «Обясненіє изложенія Никейского и Константинопольского символу...» (арк. 13); «Вызнáніе вѣры... Афанасія... Александрійскага...» (арк. 21 зв.); «...Григорія... Назіянскаго о вѣрѣ Никейской Руфина презвитера толъковника, реченіе...» (арк. 25); Іоанна Златоуста «о вѣрѣ» (арк. 27 зв.); Генадія патріарха «о вѣрѣ» (арк. 30). Перша частина книжки українською мовою, уривки з творів візантійських богословів — старослов'янською.

Каратаев, 1883, 243; Быкова, 26; Максименко, 207; Каменева, Гусева, 26.

ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛМІРА, Державна б-ка БРСР.

 

115. Ставровецький Кирило Транквіліон. Зерцало богословії. Почаїв, друкарня Кирила Транквіліона Ставровецького, 12.III 1618.

4°. [ЗО], 84, [2] арк. Рядків - 24, близько 27. Друк титулу у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62 мм, близько 53 мм. Гравюри: форта, герб І. Ярмолинського (зв. титулу), в інших примірниках є герби Лаврентія Древинського або Олександра Пузини, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Вірш на звороті титулу в різних частинах тиражу присвячено різним особам — Іоанну Ярмолинському Константиновичу, Олександру Пузині, Лаврентію Древинському (тексти: Українська поезія.., с. 228); відповідна присвята і вірш «Богу дáющу зазрость» (текст: Українська поезія.., с. 228); Після цього в усіх примірниках «Предмова до чителника». Крім викладу теологічної догматичної системи, автор подає деякі відомості з природничих наук.

Каратаев, 1883, 238; Быкова, ЗО; Максименко, 44; Каменева, Гусева, 25.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, б-ка Оссол. та ін.

 

116. Leopolita [Zawieszko] Gabriel. Historia o Ionaszu... Львів, друкарня Шеліги, 1618.

4°. 132 с.

Гравюри: ілюстрація (титул), герб (зв. титулу).

Вірш на герб; присвята Софії Серній, вдові Лукаша Серного.

Estreicher, 21, 181.

ЛБАН, б-ка Вільнюського ун-ту, Курніцька б-ка, Публічна б-ка м. Варшави.

 

117. Leopolita [Zawieszko] Gabriel. Justus iudex. Львів — Яворів, друкарня Шеліги, 1618.

4°. [12], 40 с. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Існують примірники з першими шістьма аркушами двох варіантів. В одному на титульному аркуші вказано Львів, а передмова датована у Яворові. В іншому на титульному аркуші та в передмові вказано Яворівське передмістя. Присвячено Гаспарові Хонзинському (у другому варіанті — Хондзинському).

Estreicher, 21, 182 (другий варіант).

ЛБАН (перший варіант), Національна б-ка (Варшава) (два варіанти), б-ка Оссол. (перший варіант), Публічна б-ка м. Варшави (перший варіант).

 

118. Leopolita [Zawieszko] Gabriel. Wąż miedziany. Львів, друкарня Шеліги, 1618.

4°. [8], 447 с. Титул і текст у лінійній рамці.

Гравюри: розп'яття (титул), герб.

Вірш на герб Серних; присвята Захарієві Серному і чотири казання. У казанні на велику п'ятницю протиставляється Христос — «мідний вуж» і «чорти — вогняні вужі». У присвяті зазначається, що «вогниста конфедерація» (рокош Зебжидовського) «намножила... вогняних вужів».

Estreicher, 21, 183.

ЛБАН, Національна б-ка (Варшава), Публічна б-ка м. Варшави, б-ка Торунського ун-ту.

 

119. Leopolita [Zawieszko] Gabriel. Zwierciadło pokutujących. Львів, друкарня Шеліги, 1618.

4°. [10], 222 с. Титул у складаних, текст у лінійних рамках.

Гравюри: «Марія Магдалина» (титул), герб.

Вірш на герб Невяровських; присвята Катерині з Невярова Лисаковській; далі проповіді.

Estreicher, 21, 183.

ЛБАН, б-ка Вільнюського ун-ту, Національна б-ка (Варшава), Публічна б-ка м. Варшави, б-ка Торунського ун-ту.

 

120. Анфологіон. Київ, друкарня лаври, 16.I 1619.

2°. [16], 1048 с. Рядків - 28, 52. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 89,49 мм. Гравюри: форта, 29 ілюстрацій з 26 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ГГ., Г., ГГГР.

Передмова Єлисея Плетенецького (текст: Тітов, 1924, с. 18-19). Передмова від видавців, датована 26.ХІІ 1618 (текст: Тітов, 1924, с. 20-26). На деяких сторінках вказано дати їх складання друкарнею (с. 426—18.III 1618, с. 450-1.IV 1618, с. 597-24.IV 1618, с. 1004-2.I 1619, с. 1048-11.I). Серед інших — служби Феодосію Печерському (з с. 868), Антонію Печерському (з с. 968), київсько-московському митрополитові Петру (з с. 1004), Олексію, князям Володимиру, Борису та Глібу. Відзначено також дні пам'яті «благовѣрнаго князя Феодора Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца...» (с. 197), «великого князя Михаила Черниговскаго и болярина его Феодора от Батыя царя пострадавших в лѣто 6746» (с. 198-199). В кінці книги післямова Памво Беринди (текст: Тітов, 1924, с. 25-26). Текст готували І. Борецький, З. Плетенецький, П. Беринда. Друкувалася книга під керівництвом П. Беринди.

Каратаев, 1883, 248; Тітов, 1924, с. 18—26; Петров, Бирюк, Золотарь, 67; Максименко, 210; Каменева, Гусева, 28.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Московського ун-ту, Київський музей історії книги і книгодрукування, Чернігівський музей, БАН ЛитРСР, б-ка Варшавського ун-ту та ін.

 

121. Ставровецький Кирило [Транквіліон]. Євангеліє учителноє. Рохманів, друкарня Кирила Ставровецького, 12.III 1619.

2°. [8], 363, 181 арк. Рядків - 38, 28. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 58, 62, 83 мм. Гравюри: форта, герб (три варіанти), євангеліст Лука, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Примірники книги мають присвяти різним особам, відповідно до цього на звороті титулу у різних примірниках вміщено чотири різні вірші: на герб Ірини Могилянки Вишневецької, «на стародавний герб княжат Вишневецких», «на стародавний клейнот княжат... Чарториских», «на стародавний клейнот княжат... Корецких» (текст: Українська поезія.., с. 229—230). За віршем йде присвята (відповідно Ірині Вишневецькій, Михайлові Вишневецькому, Юрію Чарторийському, Самійлові Корецькому). Далі «Предмова до чителника» (однакова в усіх варіантах, але розміщена на різних аркушах). У кінці книги «Оглавленіа належащіа в той книзѣ поученїам на каждую ндлю и на празники гспскїe през увесь рок» і «Погрѣшеніа нѣкіа албо омылки в той книзѣ...».

Строев, 1829, 64; Каратаев, 1883, 249; Свенцицкий, 1908, 407; Маслов, 1911, с. 371-376; Петров, Бирюк, Золотарь, 71; Максименко, 623; Каменева, Гусева, 29.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ та ін.

 

**122. [Часослов, або молитвослов]. Угорці. Друкарня Павла-Домжива Лютковича Телиці, 1619.

В кінці книги коротка хроніка «Лѣта от сотворения миру от лЬтописца вкратце избранныи». Текст її відомий за копією в рукописному збірнику XVIII ст., де вміщено літописець з зазначенням про переписаний у Козлові «с книги литовских печатей, печати пана Александра Шептицкого в Угорцах.лета господня 1619» (ДІМ, збірка Уварова, ркп. 1520/820, арк. 1—3). Текст такий самий, як в додатку до «Молитв повседневних» (Єв'є, 1615). У «Часослові» (Острог, 1612) цей текст надруковано з незначним доповненням наприкінці.

 

123. Acta capituli provinciae S. Hyacinthi in Russia Leopoli in conventu Sacratissimi corporis Christi die 20 Aprili 1619 celebrati sub Damiano Fonseca Visitatore generali ordinis praedicatorum. Яворів, друкарня Шеліги. 1619.

4°. [13] арк.

Estreicher, 12, 25.

ЛБАН.

 

124. Dudycz [Dudith] Daniel Chryzostom. Pięć o NP Maryey... pieśni. Львів. Друкарня Шеліги, 1619.

4°. [9] арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюра: зображення богородиці.

Присвячено раді м. Львова і докторові медицини Юрію Боїму.

Estreicher, 15, 359.

Б-ка Чарт.

 

*125. Gawath Jacob. Carmen in gratiam illustrium fratrum Nicolai et Procopii Sieniaviorum dum ab extera gente reduces venirent, Яворів, друкарня Шеліги, 1619.

4°.

Estreicher, 17, 41.

 

126. Gawathowic Jacob. Tragaedia albo wizerunk śmierci przeświętego Jana Chrzciciela... Przydane są i intermedia dwoie... Odprawowany w Kamionce na iarmark przypadający na dzień tegoż Iana swiętego Chrzciciela. Яворів, друкарня Шеліги, 1619.

4°. 22 арк.

П'єса-містерія, що ставилася у Кам'янці Струмиловій під час ярмарку 1619 р. Між актами вміщено дві інтермедії українською народно-розмовною мовою. Текст інтермедій в додатку до статті М. Павлика (Записки Наукового товариства ім. Шевченка, 1900, т. 35—36). Є ряд перевидань інтермедій: Українські інтермедії. К., 1960. Давній український гумор і сатира. К., 1959, с. 43-59.

Estreicher, 17, 42; Dramat staropolski.., t. 1, N 177.

Б-ка міського музею (Цешин).

 

127. Leopolita [Zawieszko] Gabriel. Księgi czwiczenia chrzescianskiego... Яворів, друкарня Шеліги, 1619.

4°. [8], 174 с.

Гравюри: ілюстрація на титулі, герб.

Присвята Якову Лисаковському, проповіді.

Estreicher, 21, 182 (з хибною датою).

Національна б-ка (Варшава), Публічна б-ка м. Варшави, б-ка Торунського ун-ту.

 

128. Leopolita [Zawieszko] Gabriel. Oratorium palaczu duchownego... Trzecia część (Kazania na modlitwę Pańską...). Яворів, друкарня Шеліги, 1619.

4°. [8], 753, [3] с.

Гравюри на титулі та в тексті.

Видано на кошти Пилипа Риковського.

Estreicher, 21, 182.

ЦДАДА (з б-ки Сильвестра Медведєва), ЛБАН, Національна б-ка (Варшава) та ін.

 

129. Leopolita [Zawieszko] Gabriel. Przysmaki duchowne gorczyca i kwas... Яворів, друкарня Шеліги, 1619.

4°. [12], 196 с. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюри: герб К. Лисаковської (зв. титулу), 3 ілюстрації з 3 дощок, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Estreicher, 21, 182.

ЛБАН, Національна б-ка (Варшава), б-ка Торунського ун-ту та ін.

 

130. Апостоли і Євангелія. Угорці, друкарня Павла-Домжива Лютковича Телиці, 1620.

8°. [2], 134 арк. Рядків - 23. Друк титулу і початкової сторінки у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 51 мм. Гравюри: форта, герб Шептицьких (зв. титулу), одна ілюстрація, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Вірш на герб (арк. 2). В кінці книги «Оглавленіе Ап̃слом и Ев̃гліам» (з арк. 132 зв.).

Каратаев, 1883, 261; Максименко, 208; Каменева, Гусева, 33.

ДІМ, ЛМУМ, Національна б-ка (Варшава).

 

131. Копистенський Захарія. Книга о вірі єдиной. Київ, друкарня лаври, 1620.

4°. [4], 317, 308 с. Рядків - 21, 15. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 64, 89, 49 мм. Гравюри: форта, заставки, кінцівки, ініціали.

Передмова «Правовѣрным... христіаном» (текст: Тітов, 1924, с. 32). На с. 1 заголовок «Вѣра едина с̃тои каθолицкои ап̃столскои ц̃ркве на всходѣ» і початок розділу про трійцю. На с. 165—167 український переклад Символу віри. На с. 314 підпис «Азаріас» [Захарія Копистенський]. Далі «До чителника правовѣрного» (с. 315—316; текст: Титов, 1924, с. 35-36), виправлення помилок. На с. 1—30 другого рахунку — «о образѣх», с. 179—180 — «о папѣ», с. 183 — виправлення до розділу «о образѣх», сю 184—308 — український переклад двох «слів на латинов» Максима Грека. Передрук тексту: АЮЗР, т. 8, с. 180-344.

Каратаев, 1883, 246; Свенцицкий, 1908, 492; Тітов, 1924, с. 33-36; Максименко, 212; Каменева, Гусева, 30.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ (з книг К. Саковича), ЛІМ, б-ка Харківського ун-ту, ДПНТБ та ін.

 

132. Максим Грек. Слова на латинов. [Київ, друкарня лаври, близько 1620].

4°. 100 с. Рядків — 21. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 64 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали.

Перша публікація двох полемічних трактатів Максима Грека [Михайла Триволіса], написаних близько 1519—1521 рр. і адресованих Федорові Івановичу Карпову (про рукописи див.: Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977, с. 80-81). Переклад цих двох «Слів» українською мовою Захарія Копистенський опублікував як останній розділ Книги о вірі (Київ, 1620).

Ундольский, 216; Каратаев, 1883, 239; Свенцицкий, 1908, 494; Горфункель, 50; Максименко, 211; Каменева, Гусева, 34.

ДБЛ, ЦДАДА (примірник, подарований патріархом Никоном Новоієрусалимському монастирю), ДПБ, БАН, ЛМУМ, ХНБ, б-ка Львівського ун-ту, б-ка Іркутського ун-ту.

 

133. Номоканон. Київ, друкарня лаври, 8.VI 1620.

4°. [4], 140 с Рядків 22. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 63 мм. Гравюри: форта, хрест, тростина і спис (зв. титулу), Феодосій Печерський, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ГГ.

Передмова Памви Беринди (текст: Павлов, с. 481-482; Тітов, 1924, с. 24). На полях — пояснення слів і вказівки на відповідні місця Синтагми Властаря, Номоканона псевдо-Зонари та інші джерела. Деякі місця доповнено виписками з «Греко-римського права» Левенклавія. В кінці тексту зазначено: «Во святой горѣ Афонстѣй писася 10 декабря». Очевидно, з Афону отримано рукопис, використаний для публікації.

Каратаев, 1883, 259; Тітов, 1924, с. 27—28; Каменева, Гусева, 31.

ДБЛ, ДПБ.

 

134. Служебник. Київ, друкарня лаври, 14.Х 1620.

4°. [16], 56, 520, [1] с. Рядків - 12, 22, 17. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків - 123, 64, 89 мм. Гравюра: форта, успіння (зв. титулу), 6 ілюстрацій у тексті з 6 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Г.

Передмова Елисея Плетенецького (текст: Тітов, 1924, с. 29-30). Текст в основному повторює стрятинське видання 1604 р.

Каратаев, 1883, 256; Тітов, 1924, с. 30—31; Максименко, 213; Каменева, Гусева, 32.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, ОНБ, Дрогобицький музей, Національна б-ка (Варшава) та ін.

 

135. Bietkowicz Andrzey. Bractwo z starodawna fundowane Nayświętszey Panny Maryey, a pod tytułem ubogich przy kościele Panny Maryey, a Zakonie Panieńskim świętey Brygidy, na przedmieściu w Lublinie. Львів, 1620.

4°. 83 с. Титул і текст у лінійних рамках.

Гравюри: ініціали. Виливні прикраси.

Вірш на герб. Присвята Агнєшці Ястковській.

Estreicher, 13, 97.

Національна б-ка (Варшава) (примірник з б-ки Львівського ун-ту).

 

*136. Cerasinus Sebastianus. Ad primum Ioannis Wężyk episcopi praemysliensis in sedem suam ingressum charitopaean. Львів, друкарня Шеліги, 1620.

Estreicher, 14, 121.

 

137. Сакович Касіян. Вѣршѣ на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашевича Сагайдачного. Київ, друкарня лаври, після 10.IV 1622.

4°. [24] арк. Рядків – 26-27, 22, близько 16, близько 12. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 53, 64, 88, близько 123 мм. Гравюри: козак з рушницею (зв. титулу), портрет Петра Сагайдачного на коні (арк. 4), взяття козаками Кафи (арк. 11 зв.), кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Окремі вірші підписали «спудеї», які їх декламували: Стефан Почаський, Петро Созонович Балика, Іван Сакович, бурмистрович київський Іван Тарнавський, Федір Скаревський, бурмистрович київський Леонтій Балика, Єремія Ставровецький, Іван Стецький, Микола Отрешкевич, Іван Козарин, Іван Пелчицький, Євтихій Самійлович, Матвій Кізимович, Григорій Кондратович, Дмитро Кривкович, Лукаш Беринда, Георгій Воронич, Карпо Михайлович, Семен Шульга.

Текст: Голубев, т. 1, с. 17—46; Тітов, 1924; с. 37—51; Українська поезія.., с. 322-338.

Каратаев, 1883, 274; Максименко, 214; Каменева, Гусева, 35.

ДБЛ, ДПБ.

 

138. Іоанн Златоуст. Бесіди на 14 посланій апостола Павла. Київ, друкарня лаври, 2.IV 1623.

2°. [17] арк., 3202 шп. (всього 1642 с.). Рядків — 50, 41, 64. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків - 52, 65, 40, 120 мм. Гравюри: форта, успіння і герб Єлисея Плетенецького (зв. титулу), в окремих примірниках герб Степана Святополк-Четвертинського. 3 ілюстрації в тексті з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкарі: майстер Тимофій Олександрович Вербицький, Стефан Беринда, Тимофій Петрович, Андрій Миколайович. Гравер: ТП.

Передмова Єлисея Плетенецького від 23.I 1623 (текст: Тітов, 1924, с. 52—54); передмова Захарії Копистенського від 29.III 1623 (текст: Тітов, 1924, с. 56—64); вірші Памво Беринди «На Златоустого тълкованіє посланій» і «На Павла...» (текст: Українська поезія.., с. 210—211). У деяких примірниках вірш на герб Степана Святополк-Четвертинського (текст: Українська поезія.., с. 342—343); присвята Захарії Копистенського Степанові Яковичу Святополк-Четвертинському від 21.IV 1623 (текст: Тітов, 1924, с. 68-78). Є також примірники з посвятою Памва Беринди Федору Копистенському від 16.V 1623 (текст: Тітов 1924, с. 81-84), віршами Стефана Беринди «Великодний дар», присвяченими Єлисею Плетенецькому і надрукованими всередині контура герба Єлисея Плетенецького (текст: Тітов, 1924, с. 79), і з епіграмою «на клейнот... Плетенецького» (текст: Тітов, 1924, с. 85). Переклад тексту Кипріана з Острога, виправлений Л. Зизанієм, З. Копистенським, П. Бериндою. Зизаній звіряв текст з критичним виданням оригіналу, яке було здійснене Г. Севілом у 1612 р. в Ітоні (Англія). Текст друкувався з 25.III 1621 до 2.IV 1623, причому П. Беринда здійснював останню редакторську правку і нагляд за друкуванням.

Каратаев, 1883, 284; Свенцицкий, 1908, 469; Тітов, 1924, с. 64-66, 78; Петров, Бирюк, Золотарь, 80; Горфункель, 57; Максименко, 215; Каменева, Гусева, 36.

ДБЛ, ДІМ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, Дрогобицький музей

 

139. Іоанн Златоуст. Бесіди на діяння святих апостолів. Київ, друкарня лаври, 24.III 1624.

2°. [24], 534 с. Рядків - 39, 29, 47. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 65, 87, 53 мм. Гравюри: форта, успіння і герб Єлисея Плетенецького (зв. титулу), герб Долматів (с. 3 нн.), в окремих примірниках герб Святополка Четвертинського, 20 ілюстрацій у тексті, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкарі: С. Беринда, Андрій Наумович. Гравери: ТТ, ТП.

Склад видання: вірш Т. Л. Земки «на герб... Долматов» (текст: Тітов, 1924, с. 103;Українська поезія.., с. 342); передмова Є. Плетенецького, у якій вказується, що для друку було використано також кошти з заповіту Костянтина Долмата (текст: Тітов, 1924, с. 91—92); передмова З. Копистенського від 31.VII 1624 (текст: Тітов, 1924, с. 95—103). У передмові зазначено, що переклад Гавриїла Дорофейовича виправлено Йосифом Святогорцем і Памво Бериндою. Використовувалося ітонське видання Г. Севіла. У кінці книги «Омілія... Іоанна Златоустого... о члку истинном» (с. 504—515); покажчики (с. 516—533); післямова (с. 533; текст: Тітов, 1924, с. 98—99); пояснення знаків, якими на полях відзначено примітки оригіналу, «усуженіа преводников» та посилання на джерела (с. 534); перелік сигнатур (с. 534).

Каратаев, 1883, 289; Свенцицкий, 470; Тітов, 1924, с. 93-94, 103-104; Петров, Бирюк, Золотарь, 85; Горфункель, 58—60; Максименко, 216; Каменева, Гусева, 37.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ (примірник Кир. 2 з автографом І. Борецького), КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ (примірник 470 з автографом З. Копистенського), б-ка Тартуського ун-ту та ін.

 

140. Номоканон, сиріч законоправилник. Київ, друкарня лаври, 25.ХІ 1624.

4°. [8], 175 с. Рядків - 22, 27, близько 17. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 64, 52, близько 87. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), одна ілюстрація, заставки, ініціали.

Гравер: ТП.

Передмова З. Копистенського (текст: Павлов, с. 482-485; Тітов, 1924, с. 106—108). У текст внесено певні зміни порівняно з виданням 1620 р. (див.: Павлов, с. 57—58). У кінці книги алфавітний покажчик (с. 161—175) і післямова Т. Земки (текст: Тітов, 1924, с. 109).

Каратаев, 1883, 285; Свенцицкий, 1908, 448; Тітов, 1924, с. 105-109; Каменева, Гусева, 38.

ДБЛ, БАН, ЛМУМ.

 

 

141. Псалтир. Київ, друкарня лаври, 28.VI 1624.

4°. [24], 456 с. Рядків - 17. Друк титулу і початкової сторінки у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 85 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), герб Єлисея Плетенецького (арк. 2 нн.), герб Долматів (арк. 2 нн. зв.), цар Давид (арк. 12 нн. зв.), заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Вірші на герби Єлисея Плетенецького і Долматів. Передмова Йосифа Кириловича (текст: Тітов, 1924, с. 86-90).

Каратаев, 1883, 290; Тітов, 1924, с. 90; Kjellberg, 18.

ДПБ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

142. Акафисти пречистій богородиці й Ісусу сладкому. Київ, друкарня лаври, 1625.

[16], 205 с. Рядків — 17. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 60 мм. Гравюри: форта, герб Ганни Ходкевичівни княжни Корецької (зв. титулу), 18 ілюстрацій з 18 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ТП, ГГ, ЕК.

Склад видання: вірш на герб Ганни Ходкевичівни, княгині Корецької (текст: Тітов, 1924, с. 134; Українська поезія.., с. 343); передмова Філофея Кізаревича до Ганни Корецької українською мовою і його ж «Предмова до чителника» (арк. 2—8 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 127-131); Акафист благовіщенню (с. 1—45); Філофея патріарха константинопольського «о нашествіи ратних і плѣненных избавленіи» (с. 45—51); вірш Т. Земки «Читателю...» (с. 56; текст: Тітов, 1924, с. 133; Українська поезія.., с. 343); акафист Ісусу (с. 57—104); вірш Т. Земки про успения (с. 106; текст: Тітов, 1924, с. 134; Українська поезія.., с. 344); акафист успению (с. 102—147), молитви. На с. 194—205 український переклад двох статей Філофея: «Наука... до своего ему ученика о тым, як внимателно, то ест з великим уважением мешкаты в келіи мает з тым послушником, котрый з ним посполу мешкает», «От главизн 44-х... I главизна. О степенях до страстей».

Каратаев, 1883, 302; Тітов, 1924, с. 127-132; Максименко, 218; Каменева, Гусева, 42; Kjellberg, 20.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН, б-ка Упсальського ун-ту.

 

143. Акафист успінню богородиці. Київ, друкарня лаври, 1625.

Варіант попереднього видання (поз. 142), в якому титульний аркуш третьої частини вміщено на початку книги.

ДПБ.

 

144. Андрій, архієпископ Кесарії Каппадокійської. Толкованіє на Апокаліпсис. Київ, друкарня лаври, 1625.

2°. [16], 166 с. Рядків - 39, 47-48. Друк титулу і початкової сторінки у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 64,53, близько 70, близько 120 мм. Гравюри: форта, успіння і герб Захарії Копистенського (зв. титулу), герб Григорія Долмата (с. 2), 4 ілюстрації в тексті з 4 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкувалася книга під керівництвом Памво Беринди. Гравери: ТТ, ТП.

Вірш Т. Земки на герб 3. Копистенського українською мовою (зв. титулу; текст: Тітов, 1924, с. 145; Українська поезія.., с. 343); епіграма на герб Гр. Долмата українською мовою (арк. 2 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 145; Українська поезія.., с. 343); «Предмова» — присвята Гр. Долмату 17.Х 1625 р. за підписом З. Копистенського українською мовою (арк. 2—4 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 136—138), «Предсловіе ко читателю» Т. Земки (арк. 4—6 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 140—145); перелік слів і розділів «Съсловіе...» Після основного тексту слово Єфрема Сирина на преображеніє у перекладі українською мовою Т. Земки (арк. 123—126); українською мовою «Омілія и наука... Іоанна Златоустого... на с. великою пятидесятницу о ровности и єднакости владзы, от Христа данои всѣм апостолом...» (арк. 127—130). «Каталог или съчисленіє по буквару вещіи в сей книзѣ обрѣтающихся», в кінці якого пояснення Т. Земки про побудову цього покажчика (арк. 131—156). На останньому ненумерованому аркуші — толкування Ікуменія до 5 глави і 11 зачала книги, а на звороті — «Погрѣшеніа». Переклав книгу Л. Зизаній, звірив переклад Т. Земка. На берегах основного тексту книги пояснення українською мовою важких місць.

Каратаев, 1883, 301; Свенцицкий, 1908, 475; Тітов, 1924, с. 135, 139, 145-146; Петров, Бирюк, Золотарь, 87; Максименко, 219; Каменева, Гусева, 44.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ та ін.

 

145. Копистенський Захарія. Казанье на честном погребѣ... Еліссеа в ієросхимомонасех Евфиміа Плетенецкого. Київ, друкарня лаври, 17.II 1625.

4°. [2], 46 с. Рядків - 22, 26-27, близько 15, близько 20 (грецький шрифт). Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 64,52, близько 89, близько 60 мм (грецький). Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Книга українською, окремі вставки грецькою мовою.

Текст: Тітов, 1924, с. 110-125.

Каратаев, 1883, 295; Максименко, 220; Каменева, Гусева, 39.

ДБЛ, БАН, ЛБАН, ЛМУМ.

 

146. Копистенський Захария. Оміліа албо казанье на роковую память... Еліссеа... Плетенецкого. Київ, друкарня лаври, після 29.ХІ 1625.

4°. 60 с. Рядків - 27, 22-21. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 52, 64, 64 мм (грецький). Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Книга українською, окремі вставки грецькою мовою.

Текст: АЮЗР, т. 8, с. 345-385; Тітов, 1924, с. 147-172.

Каратаев, 1883, 294; Свенцицкий, 1908, 437; Петров, Бирюк, Золотарь, 88; Максименко, 221; Каменева, Гусева, 43.

ДБЛ, ЦДАДА, БАН, ІРЛІ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, БАН ЛитРСР.

 

147. Псалтир. Четвертня, 27.VII 1625.

8°. [12], 240 арк. Рядків - 23, 16. Друк початкової сторінки у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 50, 70 мм. Гравюри: форта, герб Григорія Четвертинського (зв. титулу), 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкарі: Павло-Домжив Люткович, Сильвестр.

Присвята Григорію Четвертинському за підписом Павла і Сильвестра. Далі «Каталог псалмов...» і «Чин како подобает пѣти псалтир». На останньому аркуші коротка післямова.

Каратаев, 1883, 296; Быкова, 27; Каменева, Гусева, 40.

ДБЛ, ДПБ.

 

148. Часослов. Київ, друкарня Вербицького, 27.VIII 1625.

4°. [4], 288 арк. Рядків - 11, 16. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 126, 82 мм. Гравюри: форта, заставки, ініціали, кінцівки. Виливні прикраси.

Передмова — присвята І. Борецькому. «Предословіе в Часослов. ». Текст в основному той же, що у виданні Києво-Печерської лаври 1616 р. З арк. 281 «Тропари и кондаки росским ст̃ым», на останньому аркуші коротка післямова.

Каратаев, 1883, 303; Петров, Бирюк, Золотарь, 90; Каменева, Гусева, 41.

ДБЛ, ДПБ, б-ка Ленінградського ун-ту, ЦНБ.

 

149. Swiczkowic [Smiałecki] Laurentius. Rozsądek z przestrogą na obwieszczenie urodzaju, chorob i inszych przygod z nauki gwiazd i obrotów niebieskich na rok... 1626. [Львів, друкарня Шеліги, 1625].

16°

Астрологічний календар. Містив також астрономічні відомості. Присвята Якову Собєському, датована у Львові 1.VIII 1625.

Estreicher, 30, 83.

Б-ка Оссол.

 

150. От отечьника скитскаго повѣсть удивителна... [Київ], 28.Х 1626.

4°. 8 с. Рядків — 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 63 мм. Гравюра: ініціал.

У кінці зашифроване ім'я видавця — П. Беринди.

Текст: Шевченко С. Ф. Повесть о бесе Зерефере, изданная в 1626 году в Киево-Печерской лавре. Оттиск из «Русского филологического вестника». Варшава, 1915.

Каратаев, 1883, 307; Петров, Бирюк, Золотарь, 91.

ЦНБ, Ярославський музей-заповідник, Публічна б-ка м. Варшави та ін.

 

151. Часослов. Київ, друкарня Т. О. Вербицького, 6.V 1626.

4°. [4], 292, [2] арк. Рядків - 11, 16, 23. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 126, 83, 62 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Присвята І. Борецькому. «Предословіе в Часослов...». Повторює текст видання 1625 р., але в кінці додано «Кондак и ікосы въскресные на 8 гласов, ново прелóженые. Творенія Іоана Дамаскіна» (арк. 281-285). З арк. 286 «Тропари и кондаки росским святым». На останньому аркуші коротка післямова. У більшості примірників перемішано аркуші видань 1625 і 1626 р.

Каратаев, 1883, 306; Максименко, 443; Каменева, Гусева, 45.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ.

 

152. [Листки з ксилографічними зображеннями. Київ, друкарня лаври], 1626-1629.

Листки з текстом: 1. «Неопалима купина» (лиц. сторона) — «о еже хранитися осужати». Дата 27.IX 1626 (зворот). 2. «Неопалима купина» — «Руйнування четвертої печаті». Дата 9.ХІІ 1626. 3. Житіє Памви Нітрійського — Антоній Великий, який йде до Павла Фівейського. Дата 25.ХІ 1626. Тайнописний підпис Памви Беринди. 4. «Лѣствица» — «Чистота аки дѣвица приукрашена» — О дѣвствь и чистотѣ — Страшный суд. Монограми П. Б[еринди] і гравера «ЛМ» (1627).5. Кондак Акилині — «О дѣвствѣ и чистотѣ». 6. «О преподобном Памвь». Тайнописний підпис Памви Беринди. 7. «Темница богоугодная с̃тых осужденных». 1629. Останній листок форматом 2°, всі інші 4°.

Каратаев, 1883, 308; Маслов С Гравированные листки Киево-Печерской типографии.— В кн.: Русский филологический вестник, 1910, с. 353—359; Петров, Бирюк, Золотарь, 89; Каменева, Гусева, 47, 49.

ДБЛ, ДПІБ, ДПБ, БАН, ЦНБ, Ярославський музей-заповідник, Саноцький історичний музей.

 

153. Dobrocieski Jan. Relacya prawdziwa pogromu pogaństwa pod Białą Cerkwią roku 1626 dnia 7 oktobra szczęśliwie otrzymanego przez jegomości Pana Stephana Chmieleckiego. Львів, друкарня Я. Шеліги, не раніше кінця 1626.

4°. [8] арк. Титул і текст у лінійних рамках.

Гравюра: герб.

Присвята Т. Замойському. Основний текст віршований.

Гданська б-ка ПАН.

 

154. Hepner Franciscus Dominicus. , Enthronisticum... Lucae Kaliński. Львів, друкарня Шеліги, 1626.

4°. [20]арк.

Estreicher, 18, 112.

Ягел. б-ка.

 

*155. Madaliński Woyciech. Rewolucya woien pruskich która za wtargnieniem Gustawa w te tam kraje w roku teraźniejszym przepadła. Львів, друкарня Шеліги, 1626.

4°. [7] арк.

Гравюра: герб.

Віршована присвята Юрію Красіцькому, хорунжому Галицької землі, долинському старості. Текст віршований.

Estreicher, 22, 24.

 

156. Poławski Jan. Epithalamium na wesele... Jerzego Zamoyskiego... Demetremu Karłoczemu... dedicowane. Львів, [друкарня Шеліги], 1626.

4°. [4] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюри: герби.

Текст віршований.

Estreicher, 25, 405.

Б-ка Оссол.

 

157. Swiczkowic [Smiałecki] Laurentius. Oratio de Christi passione. Львів, друкарня Шеліги, 1626.

4°. [7] арк. Титул і текст у лінійній рамці.

Гравюра: розп'яття (остання сторінка).

Присвята доктору медицини Мартину Камп'яну. Казання, яке виголосив Ів. Камп'ян, студент кафедральної школи.

Estreicher, 30, 83.

ЛБАН, Ягел. б-ка, Національна б-ка (Варшава).

 

158. Swiczkowicz [Smiałecki] Laurentius. Vita... Bartholomaei Nowodvorscii. Львів, друкарня Шеліги, 1626.

4°. [6] арк. Титул і текст у лінійній рамці.

Гравюри: герб Новодворського, ініціали, кінцівки.

Вірш на герб, присвята Юрію Новодворському з датою 30.VII 1626, біографія Бартоломея Новодворського.

Estreicher, 30, 84.

Ягел. б-ка, б-ка Товариства друзів наук (Познань).

 

159. Беринда Памво. Лексикон славеноросскій. Київ, друкарня лаври, 12.VIII 1627.

4°. [2] арк., 1-475 шп, 476-477 с. Рядків — близько 18, близько 13. Складання в одну і дві колонки. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 52, 84, близько 120 мм. Гравюри: герб Данила і Дмитра Балабанів (зв. титулу), дві ілюстрації з двох дощок, ініціал. Виливні прикраси.

Вірш Т. Л. Земки на герб Балабанів. Присвята П. Беринди «добродіям своім» Дмитрові та Данилові Федоровичам Балабанам. Лексикон (перекладний старослов'янсько-український словник) (шп. 1—314). Далі додаток до нього «Оставшаа реченія» (шп. 315—328) і тлумачення єврейських, грецьких та інших власних назв з біблійної історії (шп. 330—475). На с. 476—477 післямова П. Беринди до читачів і підпис «Стефан Беринда тип[ограф]».

Репродукція всієї книги: Лексикон словенороський Памви Беринди. Підготовка тексту і вступна стаття В. В. Німчука. Київ, 1961 (Пам'ятки української мови XVII ст. Серія наукової літератури). Деякі з текстових варіантів у різних примірниках словника: Там же, с. XIV-XV.

Каратаев, 311; Свенцицкий, 1908. 571; Тітов, 1924, с. 185-188; Петров, Бирюк, Золотарь. 92; Максименко, 222; Каменева, Гусева, 48.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, б-ка Московського ун-ту, ДПІБ, ДІ1Б, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛКГ, Ужгородський музей, БАН ЛатвРСР, Державна б-ка БРСР, б-ка Вільнюського ун-ту, б-ка Саратовського ун-ту, Горьковська обласна б-ка та ін.

 

160. Тріодь пісна. Київ, друкарня лаври, 15.III 1627 (18.II 1626-15.III 1627).

2°. [4], 802 с. Рядків - 30, 40. Складання в одну і дві колонки. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 85, 64, близько 120 мм. Гравюри: форта, успіння і герб Захарії Копистенського (зв. титулу), 124 ілюстрації з 83 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ЛТ, Т.Т, ТП, Г.Г, ЛМ.

Епіграма Т. Л. Земки на герб З. Копистенського (зв. титулу; текст: Тітов, 1924, с. 175-176; Українська поезія. , с. 345—346); Передмова З. Копистенського (текст: Тітов, 1924, с. 174—175). Ряд статей перекладено Т. Земкою українською мовою: синаксар на м'ясопустну неділю (текст: Тітов, 1924, с. 180-182) та інші синаксарі Никифора Ксанфопула (с. 8-12,21-22,36-41,57-59,131-133, 146-150; 272-274, 288-295, 394-399, 472-473, 618-620, 680-683, 698-699). «Житіє... Іоанна Лѣствичника от Даниїла мниха списанное» (с. 554—558), «Історіа пожитечнаа з стародавного писма зложена ... гды и варвары Константінополь облегли конною...» (с. 658—663). «Історіи первѣи читанной, часть вторую...» (с. 666—670). В кінці післямова П. Беринди і перелік сигнатур за підписом Стефана Беринди (текст: Тітов, 1924, с. 178—179).

Каратаев, 1883, 318; Свенцицкий, 1908, 81; Тітов, 1924, с. 175-180; Петров, Бирюк, Золотарь, 95; Максименко, 223; Каменева, Гусева, 46.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, Перемишльський музей та ін.

 

161. Raphael de Leopoli. Panegyricus ad sublevationem et translationem ossium... Leopolim allatorum. Львів, друкарня Шеліги, 1627.

4°. [9] арк. Титул у складаних, текст у лінійних рамках.

Цензурний дозвіл пріора руської провінції домініканів від 29.IX 1627, присвята раді Львова, далі «Panegyricus», виголошений у кафедральному костьолі з нагоди прибуття мощей «Валентина, Луцілли, Василія, Іпполіта, Антоніна і Юкунда та інших мучеників».

Estreicher, 21, 180.

ЛБАН.

 

*162. Roszyński Stanislaw. Fax pinea... Ioannis Haberman... et Reginae... Iulii Lorenszowic et Theophiliae Kehendorfowna filiae. Львів, друкарня Шеліги, 1627.

4°. [13] арк. На звороті титулу вірш на герб Львова.

Estreicher, 26, 387.

 

163. Roszyński Stanislaw. Idea compatientis charitatis. Львів, друкарня Шеліги, 1627.

4°. [8] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Присвята Мартинові Камп'яну.

Estreicher, 26, 387.

ЛБАН.

 

164. Roszyński Stanislaw. Thomas dubitans... pro conductu Paschae anni 1627 conscriptus. Львів, друкарня Шеліги, 1627.

4°. [14] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Присвята доктору медицини Еразму Сиксту.

Estreicher, 26, 387.

ЛБАН.

 

165. Sixtus Erasmus. Commentarius medicus in L. Annaei Senecae opera... Львів, друкарня Шеліги, 1627.

4°. [6], 106, [2] с. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюри: герб, кінцівка, ініціали.

Присвята Олександру Заславському.

Estreicher, 28, 123.

БАН ЛитРСР (примірник з Жировицького монастиря), Національна б-ка (Варшава), Публічна б-ка м. Варшави, Курніцька б-ка, б-ка Товариства друзів наук (Познань), б-ка Чарт.

 

166. Studzieński Augustin. Lutnia Appolinowa... Woyciechowi Ostrogorskiemu... i... Katarzynie Wolffowicównie. Львів, друкарня Шеліги, [1627].

4°. [14] арк. Титул і текст у лінійній рамці.

Гравюри: ініціал, кінцівка.

Прозова присвята, далі віршований панегірик.

Estreicher, 29, 364.

Ягел. б-ка, б-ка Варшавського ун-ту.

 

167. Swiczkowic [Smiałecki] Laurentius. Liston agon seu certamen latronum... declamatum ab Alberto Nosowski scholae metropolitanae studioso. Львів, друкарня Шеліги, 1627.

4°. [1], 14 арк. Титул і текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб.

Присвята Іоаннові Барановському.

Estreicher, 30, 83.

Національна б-ка (Варшава), б-ка Варшавського ун-ту.

 

168. Агапіт, діакон. Царю Іустініану главізны поучителны. Київ, друкарня лаври, 1628.

4°. [6], 22 с. Рядків - 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 64, близько 80 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), заставки, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ЛТ.

Переклад з грецької настанов Агапіта імператорові Юстиніану «Предъсловіе к благочестивому читателю», «Изложеніе главизн поучителных» (72 розділи). У післямові редагування перекладу приписано П. Могилі. У підготовці до видання брав участь П. Беринда, знак якого й ініціали ПБ є на с. 23 нн. Про редакцію тексту див.: Вальденберг В. Е. Печатные переводы Агапита — Доклады АН СССР, 1928, сер. В, № 13, с. 283-285.

Каратаев, 1883, 324; Свенцицкий, 1908, 478; Тітов, 1924, с. 193-194; Петров, Золотарь, 96; Максименко, 224; Каменева, Гусева, 50.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Державна б-ка БРСР, б-ка Томського ун-ту, Публічна б-ка м. Варшави та ін.

 

169. Аполлеіа апологія книжки діалектом роуским написанои полским зась ве Лвовѣ друкованои... Київ, друкарня лаври, 30.VIII 1628.

4°. [3], 9 арк. Рядків - 24, 28, 18.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52, 85 мм. Гравюри: ініціали. Виливні прикраси.

Публікація грамоти митрополита І. Борецького та єпископів, зокрема М. Смотрицького, про їхню вірність православію і грамоти І. Борецького про те, що на православному соборі було осуджено книгу Смотрицького «Apologia» (Львів, 1628).

Текст: Голубев, 1883, т. 1, с. 303-316.

Каратаев, 1883, 319; Петров, Бирюк, Золотарь, 98; Максименко, 225.

ЦДАДА, ЦНБ, ЛМУМ, Національна б-ка (Варшава), б-ка КУЛ.

 

170. Андреєвич Давыд. Лямент по святобливе зошлом... Іоаннѣ Василевичу. Луцьк, друкарня Павла-Домжива Лютковича, 11.II 1628.

4°. [11] арк. Рядків - 24, 28. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Шрифти: 10 рядків — 64, 50 мм. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Окремі частини вірша підписали: «Лямент» — ієродіакон Давид, «Трен наших спудеєв школы братскоє Луцкоє» — Григорій Соминович, «пенітарха школи братскоє Луцкоє», вірш «Єднако так на войнє...» — Іоан Карпович.

Текст: Українська поезія.., с. 348— 356.

Каратаев, 1883, 320; Максименко, 624.

ЛМУМ.

 

171. Дорофей авва. Поученія. Київ, друкарня лаври, 1628.

4°. [8], 450, [2] с. Рядків - 18, 24, 30. Друк титулу у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 85, 64, 52 мм. Гравюри: форта, герб Петра Могили (зв. титулу), препод. Дорофей (с. 8 нн.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ЛМ.

Склад видання: вірш Т. Земки «На пресвѣтлый герб... Могилов» українською мовою (зв. титулу); текст: Тітов, 1924, с. 191; Українська поезія.., с. 346). Передмова Філофея Кизаревича з присвятою П. Могилі (арк. 2—З нн.; текст: Тітов, 1924, с. 191-192). «Посланіе к брату, просившу послати ся ему... словеса... Дорофеа» (с. 1—10). Житіє Досифея, учня авви Дорофея (с. 11—24). В кінці книги «Ісаака Сиріанина... о чину новоначалных и уставѣ»... (с. 411—419). «Препод. Нила-нѣсть убо добро еже всѣм чловѣком хотѣти угоден быти» (с. 419). «О мнисих, кружающих стяжаній ради, такожде Нилово» (с. 420). Це статті Ніла Сінаїта, ймовірно, перекладені Нілом Сорським. За ними — алфавітний покажчик, післямова (текст: Тітов, 1924, с. 192), перелік сигнатур з підписом друкаря С. Беринди, перелік друкарських помилок. У деяких примірниках в друкарні було вилучено повчання Ніла (див. Кузнецова Ю. Невідоме видання «Поученій авви Дорофеа» р. 1628,— «Бібліологічні вісті», 1927, № 3, с. 79).

Каратаев, 1883, 326; Свенцицкий, 1908, 477; Тітов, 1924, с. 191, 193; Петров, Бирюк, Золотарь, 99; Максименко, 226; Каменева, Гусева, 51.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, Дніпропетровський історичний музей, БАН ЛатвРСР та ін.

 

172. [Іоанн Мосх]. Лимонар [Луг духовний, Сінайський патерик]. Київ, друкарня Соболя, 1628.

4°. [8], 183 арк. Рядків - 18. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 81 мм. Гравюри: кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки.

На титульному аркуші автором Лимонаря названий за традицією патріарх Софроній, дійсний автор вказаний у передмові. Склад видання: «До ласкавого читателя» (зв. титулу — арк. 3 нн.). «Іоанн Евират... Софронію сифистѣ...» (арк. 3—4 нн.). «Реєстр особ которых мовеня албо справы в сей книзѣ всъпоминаются» (арк. 5—8 нн.). В основному тексті використано переклад, відредагований у 1528 р. старцем Волоцького монастиря Досифеем [Топорковим]. За свідченням Каратаєва, в одному з примірників зазначено, що друкарня діяла в домі І. Борецького. Крім видання, що вийшло в Києві, є пізніше видання, яке має на титульному аркуші вказівку «Київ, 1628», але друкувалося в середині 30-х років (після 1632) в Буйничах або Кутеїні (Білорусія). Ряд ініціалів київського видання (висотою 14 мм) у білоруському замінено меншими (висотою 10 мм). Перший аркуш основного тексту в білоруському виданні надруковано лише чорною фарбою. Про інші відмінності див.: Зернова, 1965, с. 133; Лукьяненко, 81.

Каратаев, 1883, 321; Свенцицкий, 1908, 479; Петров, Бирюк, Золотарь, 100; Зернова, 1965, 2; Максименко, 445; Каменева, Гусева, 52.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛІМ, б-ка Львівського ун-ту, б-ка Харківського ун-ту, б-ка Оссол. та ін.

 

173. Минея общая Кирилом Философом учителем словян и болгар... составленая. Київ, друкарня Соболя, 1628.

2°. [2], 4, 260, 17, 12 арк. Рядків - 24. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 82 мм. Гравюри: форта, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

«Сказаніе извѣстно книзѣ сей» (арк. 2). Після основного тексту акафист богородиці (арк. 1—17), за ним «Соборник 12 тим м̃цем» (арк. 1—12 останнього рахунку). Текст передруковано з московської Мінеї общої 1600 р.

Каратаев, 1883, 329; Свенцицкий, 640; Петров, Бирюк, Золотарь, 101; Максименко, 444; Зернова, 1965, 3; Каменева, Гусева, 53.

ДБЛ, БАН, б-ка Ленінградського ун-ту, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ та ін.

 

174. Октоїх. Київ, друкарня Спиридона Соболя, 1628.

Рядків — 17. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 80 мм. Гравюри: форта (мідерит), дві ілюстрації, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Зернова, 1965, 1.

ДІМ.

 

*175. Полумеркович Стефан. Епикидіон албо вѣрше жалобныя на погребеніе Василисы Яцковны. Луцьк, 1628.

4°.

 

Каратаев, 1883, 322 (з посиланням на каталог колекції Демидова).

 

176. Псалтир. Київ, друкарня Т. О. Вербицького, 13.VIII 1628.

4°. 236 арк. Рядків — 17. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 84 мм. Гравюри: форта, цар Давид (з датою 1628), заставки, кінцівки, ініціали.

Після кафізм «Сей псалом... особѣ писан...» (арк. 154 зв.); «Пѣснь Моисеова...» (арк. 155) «Полуелей си ест многомилостивое блаженнаго Макаріа и філософа и рітора... Нікифора Товлемида избраніе псалмом на господские праздники и в памяти святых нарочитых» (арк. 171); «Устав хотящим пѣти Псалтирь...» (арк. 210).

У бібліографії видання невідоме.

Б-ка Харківського ун-ту (примірник з с. Шенгерівки Зіньківського повіту).

 

177. Czepiel Woyciech. Kredencia nabożna В. Mariey Magdalenie de Pacis... Львів, друкарня Шеліги, 1628.

4°. [12] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб.

Присвячено Мартинові Казановському. Вірші декламувалися школярами, які грали роль янголят під час процесії на Гончарській вулиці.

Estreicher, 14, 563.

Ягел. б-ка.

 

178. Falibogowski Krzysztof. Nowina lwowska... o obwieszczeniu błogoslawieństwa... Maryi Magdaleny de Pacis. [Львів, друкарня Шеліги]. 1628.

4°. [8], 87 с. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: розп'яття на тлі серця.

Вступ прозою, решта тексту віршем.

Estreicher, 16, 165.

Б-ка Оссол., б-ка Варшавського ун-ту.

 

179. Gravina Domenico. Vox turturis seu de florenti usque ad nostra tempora SS. Benedicti, Dominici, Francisci et aliarum sacrarum religionum statu... Львів, друкарня Шеліги, 1628.

4°. [24], 433, [12] с. Титул у складаній рамці.

Передрук з книги, виданої в Неаполі 1625 р.

Estreicher, 17, 343.

ЛБАН, ЛОДА, ХНБ (примірник з Дерманської б-ки), Гданська б-ка ПАН, Курніцька б-ка, б-ка Товариства друзів наук (Познань) та ін.

 

180. Raphael de Leopoli. Heptaplus de septiformi sex dierum geneseos enarratione. Львів, друкарня Шеліги, 1628.

4°. [6] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: заставка.

Присвята раді м. Львова. Богословський диспут (на підставі вчення фоми Аквінського).

Estreicher, 21, 180.

Ягел. б-ка.

 

181. Skrobiszewski Jakub. Vitae archiepiscoporum Haliciensium et Leopoliensium... Львів, друкарня Шеліги, 1628.

4°. [79] арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюри: 21 герб єпископів (останній [Прухніцкого] двома кольорами), заставка.

Біографії архієпископів. При деяких гербах — вірші на герб або епітафії.

Estreicher, 28, 197.

ДБЛ, ЦНБ, Ягел. б-ка, Гданська б-ка ПАН, б-ка Торунського ун-ту, Торунська міська б-ка, Сілезька б-ка (Катовіце).

 

182. Smotrycki Meletiusz. Apologia peregrinatiey do kraiow wschodnych... sporządzona у podana a. 1628 Augusti, die 25... Львів, друкарня Шеліги, 1628.

4°. [12], 201, [6] с. Титул у складаній рамці.

Гравюри: герб, ініціали, кінцівки.

Частина примірників містить присвяту Олександрові Заславському (с. 1—12 нн.), інша частина — Томашеві Замойському (с. 1—8 нн.).

Estreicher, 28, 325.

ЦНБ, ЛБАН, Національна б-ка (Варшава), Публічна б-ка м. Варшави, Ягел. б-ка, Курніцька б-ка.

 

183. Smotrziski Meletiusz. Protestatia przeciwko soborowi w tym roku 1628 we dni augusta miesiąca w Kijowie... obchodzonemu. Львів, друкарня Шеліги, 1628.

4°. [16] арк. Титул і текст у лінійній рамці.

В кінці книги дата написання: «У Дермані... 1628, вересня 7».

Estreicher, 28, 331.

ЦНБ, ЛМУМ, Національна б-ка (Варшава).

 

184. Swiczkowic (Smiałecki) Laurentius. Rozsądek z gwiazd... na rok... 1629 na lwowski merydyan napisany. Львів. Друкарня Шеліги. 1628.

16°.

Присвята Миколі Остророгові.

Estreicher, 30, 83.

Б-ка Оссол.

 

185. Szlactowic Walenty Alexander. Tryumph duchowny... Iosaphata Konczewica. Львів, друкарня Шеліги, 1628.

4°. [6], 26 с. Титул і текст у лінійній рамці.

Гравюри: герб, ініціал, кінцівка.

Вірш на герб Остапа Тишкевича . Основний текст віршований.

Estreicher, 30, 283.

Б-ка Оссол.

 

186. Акафисти. Київ, друкарня лаври, 1.IV 1629.

4°. [6], 308 арк. Рядків - 12, 17, 23, 26. Сторінки в лінійних рамках. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків - 51, 59, 81, 123 мм. Гравюри: форта, герб Петра Могили (зв. титулу), 83 ілюстрації з 83 дощок, заставки, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Л.Т., ПБ, ТП, СБ, ЕК, АККФ.

Розділи книги мають свої заголовки на окремих аркушах: «Акафіст Пресладкому... Ісу Хрсту» (с. 95); «Акафіст Успенію... Бца» (с. 141); «Акафіст... Ніколау» (с. 189); «Всечестный параклис» (с. 233). Віршований підпис Т. Земки до гравюри, що зображає Богородицю з Антонієм та Феодосієм Печерським (текст: Українська поезія.., с. 346).

Каратаев, 1883, 337; Тітов, 1924, с. 230—233; Петров, Бирюк, Золотарь, 102, Максименко, 229.

ЦДАДА, ДПІБ, ЦНБ, ЛБАН, Горьковський історико-архітектурний заповідник, Національна б-ка (Варшава).

 

*187. [Грамота київського митрополита Йова Борецького з запрошенням прибути до Києва на собор для обговорення питання про важке становище православної церкви]. Київ, друкарня лаври, не раніше 12.IV 1629.

Текст: [Болховитинов Евгений]. Описание Киевософийского собора. К., 1825, прибавления, с. 79-80, № 16.

Каратаев, 1883, 351.

 

188. Номоканон. Київ, друкарня лаври, 1.I 1629.

4°. [16], 175 с. Рядків - 22, 27. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 64,52, близько 85 мм. Гравюри: форта, герб Петра Могили (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ЛТ.

Передмова П. Могили (текст: Павлов, с. 485-492; Тітов, 1924, с. 225-229). Зміст «Творцы и съборы, иже в сей книзѣ Номоканон приводятся и въспоминаются». Після тексту покажчик і післямова Т. Земки (текст: Тітов, 1924, с. 230).

Каратаев, 1883, 342; Тітов, 1924, с. 225-230; Максименко, 228; Каменева, Гусева, 54.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЛМУМ, ХНБ, Державна б-ка БРСР та ін.

 

189. Октоїх. Київ, друкарня Спиридона Соболя, 1629.

4°. [2], 293 арк. Рядків — 17, близько 22. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 81, 61 мм. Гравюри: форта, Іоанн Дамаскін (зв. титулу), 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали.

Гравери: ВД, ВРА.

Крім цього видання, є ще примірники з такими ж вихідними даними, які насправді випущені Соболем у Білорусії пізніше (друге видання у Кутеїні або Буйничах після 1632 р., третє — у Могильові після 1638 р.). У першому виданні версети розділено зірочками, у другому — звичайними розділовими знаками, у третьому хрестиками (пор : Зернова, 1965, 4, 12, 18). Передмова книги українською мовою.

Зернова, 1965, 12; Максименко, 446; Каменева, Гусева, 57.

ДБЛ, БАН, ЛМУМ, ЛІМ та ін.

 

190. Псалтир. Київ, друкарня лаври, 28.VI 1629.

16°. [4], 534 с. Рядків — 16. Друку дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюри: успіння з мініатюрним гербом П. Могили (зв. титулу), препод. Антоній і Феодосій (арк. 2 нн.), заставки, ініціали. Виливна прикраса: рамка на титулі.

Гравер: ЛТ.

На зв. арк. 1 починається «Чин како пѣти Псалтирь». В кінці книги місяцеслов.

Каратаев, 1883, 343.

ДПБ.

 

**191. [Решка С.] Діалог албо розмова чловѣка... о смерти. Чорна, друкарня Павла-Домжива Лютковича, 1629.

4°. 36 арк.

Видання, відоме за рукописною копією і за згадкою в «Оглавлении книг, кто их сложил», містить переклад українською мовою твору польського письменника Станіслава Решки (оригінал латинською мовою). Український переклад здійснено з польського перекладу, перекладач якого підписався М. A. S.

Текст: Яворский Ю. Пропавшая западнорусская книга «Діалог о смерти» 1629 г.— Известия отделения русского языка и словесности Академии наук, 1911, т. 16, кн. 4, т. 17, кн. 1. є також окремий відбиток.

Каратаев, 1883, 338; Шурат, 1963, с. 82-83; Максименко, 626.

 

192. [Святці ілюстровані. Київ, друкарня лаври, не раніше 1629].

12 аркушів (на звороті чистих), присвячених окремим місяцям. До кожного дня подаються зображення та імена одного або декількох святих. Гравюри розфарбовані від руки. Загальний формат зображення на аркуші близько 370X295 мм. На арк. 7, 9, 10, 11 дата 1626, на арк. 8-1628, на арк. 12 (серпень) — 7136, на арк. 2, 3, 4, 5 - 1629. На всіх аркушах, крім сьомого — монограма П. Б[еринди], на арк. 7, 8, 10-12 — ЛМ, на арк. 9 — Л, на арк. 1—3. В кінці криптографічний підпис Беринди.

Barnicott, Simmons, 16; Клепиков, 1964, с. 152-153.

Бодлеянська б-ка (Оксфорд).

 

193. Служебник. Київ, друкарня лаври, l.IV 1629.

2°. [28], 144, 300, [4] с. Рядків - 16, 31, близько 38, близько 23. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних і складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 124, 64, 53, близько 89 мм. Гравюри: форта, розп'яття (зв. титулу), герб Петра Могили (с. 8 нн.), 16 ілюстрацій в тексті з 15 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ЛТ, Г.Г., Г.

Передмова Петра Могили, свідчення митрополита Йова Борецького і трьох єпископів про схвалення виправленого тексту книги, вірш (українською мовою) Т. Земки «Петра скала...» на герб П. Могили, передмова Т. Земки «С̃щенному читателю...» (текст вступних статей: Тітов, 1924, с. 196—211; текст вірша також: Українська поезія.., 346). У передмові Земки, яка має характер теологічного трактату, ряд термінів надруковано грецькою мовою і подано їх пояснення. Основний текст починається розділом «Послѣдованіе с̃щеннодіаконства... сложенное от патріархи Філофеа» (с. 1). На останньому аркуші післямова Т. Земки (текст: Тітов, 1924, с. 197) і післямова друкаря Стефана Беринди про друкування книги від 27.V 1628 до 1.IV 1629, а також про пагінацію і нумерацію сигнатур (текст: Тітов, 1924, с. 198).

Каратаев, 1883, 336; Свенцицкий, 1908, 186; Тітов, 1924, с. 212-213; Петров, Бирюк, Золотарь, 104; Максименко, 227; Каменева, Гусева, 55.

ДБЛ, ДПІБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ОНБ, Національна б-ка (Варшава) та ін.

 

194. Часослов, сирѣч полустав. Чорна, друкарня Павла-Домжива Лютковича, 10.VIII 1629.

8°. Пагінація нерегулярна, всього 501 арк. Рядків — 22, 18. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 50, 70 мм. Гравюри: форта, герб Четвертинських (зв. титулу), 4 ілюстрації в тексті з 2 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

У друкуванні книги брав участь Сильвестр.

Передмова. «Оглавленіе вещей...». У кінці книги місяцеслов, який починається березнем і закінчується лютим. Остання стаття «Лунное теченіе...» починалася з 314 арк. (відсутня у наявних примірниках).

Каратаев, 1883, 335; Быкова, 28; Каменева, Гусева, 56.

ДБЛ, ДПБ.

 

195. Gawath Jakub. Kazanie na pogrzebie... Elźbiety Ważyńskiey. Львів, друкарня Шеліги, близько 1629.

4°. [26] арк.

Гравюра: герб.

Вірш на герб. Промова у костьолі в Вижнянах його настоятеля Гавата. «Трен» студентів Мартина і Михайла Мошинських над могилою їхньої тітки.

Estreicher, 17, 41; Barącz, s. 7.

Курніцька б-ка.

 

196. Herbestus Ambrosius. Theoremata rei naturalis et supranaturalis, videlicet de tribus principiis corporis substantialis, materia, forma et privatione. Львів, друкарня Шеліги, 1629.

4°. 8 арк.

Гравюри: геральдична композиція, кінцівки, ініціали.

Тези диспуту, що мав захищатися у травні 1629 р. в кармелітському монастирі на Гончарській вулиці.

Estreicher, 18, 118.

Національна б-ка (Варшава).

 

197. Mogilnicki Iosephus. Maniplus aristarum logicalium Scoti... Львів, друкарня Шеліги, 1629.

4°. [11] арк. Титул у складаній рамці. Гравюра: герб.

Вірш і прозова присвята Янушу Тишкевичу.

Estreicher, 22, 505.

Ягел. б-ка.

 

198. Piekoszowic Iacobus. Concio gratulatoria... Remigio Koniecpolski episcopo Chelmensi... in primo ad cathedralem ecclesiae adventu. Львів, друкарня Шеліги, 1629.

4°. [6], 40 с. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб.

Estreicher, 24, 248.

Ягел. б-ка.

 

199. Sakowicz Ioannes. De universo eiusque partibus coelis et quattuor elementis conclusiones. Львів, друкарня Шеліги, 1629.

4°. [6] арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюра: герб Йоакима Мороховського (зв. титулу), кінцівка (арк. 6 нн. зв.), ініціали (арк. 2—3 нн.). Виливні прикраси.

Склад видання: присвята автора єпископові Володимирському і Берестейському Йоакимові Мороховському (арк. 2) і тези філософського диспуту «про світ», «про небо», «про стихії». Автор — слухач філософії Львівського колегіуму.

Estreicher, 27, 26.

ЛБАН.

 

200. Smotrycki Meletiusz. Exethesis abo expostulatia, to jest rosprawa miedzy Apologią у Antidotem o ostanek błedow haereziy у kłamstw Zyzaniowych, Philaletowych, Orthologowych у Klerykowych uczyniona. Львів, друкарня Шеліги, 3.IV 1629.

4°. [7], 102, [1] арк. Титул у складаних, текст у лінійних рамках.

Гравюри: герб, ініціал, кінцівка.

Присвята Олександрові Заславському. Полеміка з книгою А. Мужиловського «Antidotum...» (Вільнюс, 1629).

Estreicher, 28, 327.

ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Ягел. б-ка, Курніцька б-ка.

 

*201. Swiczkowic [Smiałecki] Laurentius. Praktyka... na... rok... 1630. Na lwowski horysont napisana. [Львів, друкарня Шеліги, 1629].

16°.

Видання присвячене теребовельському і рогатинському старості Олександру Балабану.

Estreicher, 30, 83.

 

202. Twardowski Kasper. Biy Gustawa kto dobry. Львів, друкарня Шеліги, 1629.

4°. [3], 8 арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб Корчак.

Віршована присвята Станіславу-Кіліяну Боратинському і вірш «Pobudka utrapioney oyczyzny» із закликом до боротьби з шведами, які спустошили Пруссію.

Estreicher, 31,430.

Гданська б-ка ПАН.

 

203. Апостол. Київ, друкарня Спиридона Соболя, 1630.

2°. [14], 229 арк. Рядків - 26, 34. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 80, 62 мм. Гравюри: форта, герб Богдана Стеткевича (зв. титулу), євангеліст Лука, заставки, кінцівки, ініціали.

Гравер: ТТ.

Вірш на герб Стеткевичів (зв. титулу, текст: Українська поезія.., с. 357; репродукція: Федоровские чтения, 1973. М., 1976, с. 58). Присвята Богдану Стеткевичу — підкоморію мстиславському (арк. 2—3 нн.). Сказаніє Єпіфанія Кіпрського та інші вступні статті, діянія, посланія, покажчики. Існують примірники, які містять титульний аркуш з вказівкою на вихід у Києві 1630, але включають, крім аркушів київського видання, аркуші, надруковані в Кутеїні близько 1632 р. (друге видання Апостола С. Соболя), або в Могильові близько 1637—1638 рр. (третє видання Апостола С Соболя). Див.: Лукьяненко, 1975, 80, 87; Зернова, 1965, 5, 11, 17.

Каратаев, 1883, 367; Петров, Бирюк, Золотарь, 105; Свенцицкий, 1908, 22; Максименко, 447; Каменева, Гусева, 58.

ДБЛ, б-ка Московського ун-ту (примірник з записом 8.ХІІ 1630), ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Ланцутський музей та ін.

 

204. Земка Тарас та ін. Імнологіа си ест пѣснословіе... през дѣлатели в типографіи в даруночку низко принесенаа. Київ, друкарня лаври, 1630.

4°. [6] арк. Рядків — 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52 мм. Гравюри: форта, герб Петра Могили (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси.

Панегірик, піднесений П. Могилі працівниками Києво-Печерської друкарні на Великдень 1630 р. Перші літери строф утворюють акровірш «Петрові Могилі, архімандриту святыя чудотворныя великія лаври Печерскія Киевскія, воєводичу земель Молдавских». Окремі вірші підписали типонадзиратель Ісаія, типоблюститель Артемій Половкович, типограф Стефан Беринда, наборщик Нафан Зінкович, столпоправитель Дмитро Захарієвич, ізобразителі Парфеній Молковицький і Михайло Фойнацький, батищики Павло Макарієвич і Феодот Кипрієвич, писмолеатель Леонтій Єрусалимович, типікароводець П. Беринда, коректор Тарасій 3[емка]. Дослідники припускають, що саме Беринда і Земка були основними авторами.

Текст: Студинський, 1896, с. 11—18; Тітов, 1924, с. 234-239; Українська поезія.., с. 359—366.

Каратаев, 1883, 355; Максименко, 230.

ДПБ, ЛІМ.

 

205. Октоїх. Львів, друкарня братства, 15.ХІІ 1630.

2°. [1], 272 арк. (другий варіант — всього 352 арк.). Рядків — 43—44, 30, 50. Складання в дві колонки. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 59, 85, 52 мм. Гравюри: форта, герб (зв. титулу), 10 ілюстрацій з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: А. Скольський. Гравер: ЛТ.

Склад видання: вірш на герб (зв. титулу); присвята в різних примірниках Олександрові Балабану, Катерині Боговитиновій-Ярмолинській, Мойсею Могилі, Миронові Бернавському; далі «Предсловіе к читателю», «Житіє въкратцѣ Іоанна Дамаскина» (арк. 5 нн.); гласи 1—8 (арк. 1—267); світильні і троїчні (арк. 268—272 зв.); канони богородиці (арк. 273—347); «Припѣла Григоріа Синаита» (арк. 347 зв.). Частина примірників кінчається 272 аркушем.

Каратаев, 1883, 357, 358; Свенцицкий, 1908, 137; Петров, Бирюк, Золотарь, 107; Львівські видання.., 19; Максименко, 11; Каменева, Гусева, 59.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, Ланцутський музей та ін.

 

*206. [Скольський Андрій]. Вірші з трагодіи Христос пасхон Григорія Богослова. Львів, друкарня братства, 28.III 1630.

4°. [18] арк. Рядків — 24. Сторінки в лінійних рамках.

Гравюри: герб Мирона Бернавського (зв. титулу) розп'яття з пристоячими (арк. 22 зв.).

Вірш на герб господаря Молдавії Мирона Бернавського (зв. титулу). Присвята Мирону Бернавському з підписом Андрія Скульського (арк. 2—3 зв.). Далі вірші, які є вільним переказом грецького оригіналу — компіляції з трагедій Евріпіда, Есхіла, Лікофрона, а також Євангелія та апокрифів.

Опис і текст: ЗНТШ, т. 117-118, с. 139, 140, 156-178; Резанов, с. 71-90.

Каратаев, 1883, 359; Львівські видання.., 20; Максименко, 12.

 

*207. Anyol Marcin z Jarosławia. Rzym stary wykonterfectowany roku... 1630. Львів, [друкарня Шеліги, близько 1630].

4°. 7 арк.

Гравюри: герб, кінцівка.

Estreicher, 12, 158.

 

208. Bembus Mateusz, Wzywanie do jedności katholickiey narodu ruskiego. Львів, друкарня Шеліги, 1630.

4°. [12] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Estreicher, 12, 460.

ДПБ, б-ка Оссол.

 

209. Kosnikiel Jakub. Apollo z muzami... Alexandrowi Fabrycemu у... Zophiey Syxtownie. Львів, друкарня Шеліги, 1630.

4°. [10] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

На звороті титулу герб Еразма Сикста.

Віршований весільний панегірик.

Estreicher, 20, ,132.

Ягел. б-ка.

 

210 . Madalinski Woyciech. Inventarz constituciy koronnych od roku... 1550 aż do roku 1628 uchwalonych. Львів, друкарня Шеліги, 1630.

2°. [4], 152, [2] с. Титул і текст у лінійній рамці.

Гравюри: герб.

Вірш на герб латинською мовою, польською мовою основний текст — алфавітний покажчик сеймових ухвал за 1550-1628 рр.

Estreicher, 22, 23.

Публічна б-ка м. Варшави, Курніцька б-ка, Сілезька б-ка (Катовіце).

 

211 . Panselene... splendescens in funere... Alexandri de Ostrog Ducis in Zaslaw... a nobile et studiosa collegii Ostrogiani... iuventute representata. Львів, друкарня Шеліги, 1630.

2°. [20] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюра: мідерит, що ілюструє генеалогію князів Острозьких і Заславських (арк. 4 нн.).

Присвята Владиславові Домініку Заславському за підписом слухача філософії Острозького колегіуму Івана Горського. Далі вірші про предків Заславських і Острозьких і прізвища студентів, які їх декламували. Післямову підписав слухач філософії Олександр Летовицький. У бібліографії твір інколи приписують Б. Папроцькому.

Estreicher, 24, 80.

БАН ЛитРСР (без мідерита), б-ка Чарт.

 

**212 . [Poradowski Christophorus. De methodis. Львів, друкарня Шеліги, 1630].

Джерело: Державний архів Перемишльського воєводства, фонд магістрату м. Перемишля, актова книга №91, с. 240.

 

213 . (Solikowski Ioannes Demetrius) Stanislai Orechovii Apocalipsis. Львів, друкарня Шеліги, 1630.

4°. [28] арк. Сторінки в лінійних рамках.

Гравюри: герб Остророгів, заставки, ініціали, видавничий знак Шеліги, на вклейці в кінці зображення диявола. Виливні прикраси (обрамлення титулу).

Книга, видана під іменем С. Оріховського, насправді була написана львівським католицьким архієпископом Д. Соліковським. На арк. 2—4 передмова друкаря Шеліги до Миколи Остророга.

Estreicher, 29, 38.

ЛБАН, Ягел. б-ка, б-ка Оссол., б-ка Торунського ун-ту.

 

214 . Swiczkowic [Smiałecki] Laurentius. Prognostyka... na... rok... 1631. [Львів, друкарня Шеліги, 1630].

16°.

Присвята Варфоломієві Белзецькому, далі астрологічний прогноз.

Estreicher, 30, 83.

Б-ка Оссол.

 

215 . Twardowski Kasper. Bylica swiętojanska. Львів, друкарня Шеліги, 1630.

4°. [7] арк. Титул у складаній рамці.

Гравюри: сингет на титульному аркуші, герб на зв. титулу.

Присвята Іванові Боярському, віршований опис звичаїв у день Івана — 24 червня.

Передрук у кн.: Rymarkiewicz J. Jana Kochanowskiego Pieśń swiętojańska o Sobótce. Poznań, 1884.

Estreicher, 31, 430.

 

216 . Twardowski Kasper. Gęś św. Marcina albo pierwsza kolenda na szczęśliwe zaczęcie nowoprzyszłego roku. Львів, [друкарня Шеліги], 1630.

4°. [6] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

На звороті титулу вірш на герб Львова (для герба залишене місце). Присвята раді міста і новорічний вірш з згадкою про тогочасні події (голод і пошесть у Львові, «у поспільстві... смертельні бунти»).

Estreicher, 31, 430.

Б-ка Оссол., Гданська б-ка ПАН.

 

*

217 . Twardowski Kasper. Katafalk Alexandrowi z Ostroga X.Zaslawskiemu woiewodzie kijowskiemu. Львів, друкарня Шеліги, 1630.

Estreicher, 31, 431.

 

218 . Twardowski Kasper. Kolebka Jezusowa. Львів, [друкарня Я.Шеліги, близько 1630].

4°. [6] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Присвята Іванові Боярському і три коляди.

Estreicher, 31,431.

Ягел. б-ка, б-ка Варшавського ун-ту.

 

219 . Волкович Йоаникій. Розмишлянє о муці Христа Спасителя нашего, притим веселая радость з тріумфального его воскресенія. Львів, друкарня братства, 1631.

4°. [31] арк. Рядків — 24.

Шрифт: 10 рядків — 59 мм. Гравюри: герб Петра Могили (зв. титулу), одна ілюстрація, кінцівка. Виливні прикраси: заставки, обрамлення титулу.

Присвячене членам Львівського братства Лангішу і Савичу. У діалозі виступає 13 осіб — «три побожні душі», десять «вісників». Названі прізвища учнів братської школи — виконавців ролей: Лангіш, Буневський, Георгієвич.

Текст: ЗНТШ, т. 129, с. 49-79; Рєзанов, с. 91—127.

Каратаев, 1883, 378; Свенцицкий И. Опись музея Ставропигийского института во Львове. Львов, 1908, с. 81; Львівські видання.., 21; Максименко, 13.

ЛМУМ, ЛІМ.

 

220 . Тріодь цвітна. Київ, друкарня лаври, 1.VI 1631.

2°. [22], 828 с. Рядків - 38, 28, 19. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 64, 84, 124 мм. Гравюри: форта, герб Томаша Замойського (в окремих примірниках герб Петра і Мойсея Могилів, зв. титулу), 45 ілюстрацій у тексті з 40 дощок, заставки, ініціали, кінцівки. Виливні прикраси.

Гравери: В, BP, KP, К, ТП, ЛТ, ЛМ.

Вірш на герб Томаша Замойського (зв. титулу; текст: Тітов, 1924, с. 245; Українська поезія.., с. 347), присвята Замойському від П. Могили українською мовою з датою 1.ХІІ 1631 (текст: Тітов, 1924, с. 241-244); передмова «коректора» Т. Земки 1.IV 1631 (текст: Тітов, 1924, с. 246-248). У деяких примірниках на звороті титулу «На презацный клейнот... Могилов епіграмма» Т. Земки (текст: Українська поезія.., с. 346) або «На пресвѣтлый клейнот пресвѣтлого дому их милостей господаров землі Молдовлахійской епіграмма» (текст: Українська поезія.., с. 346). У примірниках з епіграмою молдовлахійським господарям вміщено лист-присвяту П. Могили його братові, господарю Молдавії Мойсею Могилі (текст: Тітов, 1924, с. 263-266; Cyrillo-methodianum, 1971, t. 1, р. 1922). В основному тексті книги надруковано українською мовою синаксар животворному джерелу (с. 812—816). В кінці книги післямова з датою 9.VII 1631, перелік сигнатур і криптонімічний запис П. Беринди.

Каратаев, 1883, 382; Свенцицкий, 1908, 98; Тітов, 1924, с. 240, 252-255; Петров, Бирюк, Золотарь, 110; Максименко, 231; Каменева, Гусева, 60.

 

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ (зокрема, примірник із записами Афанасія Кальнофойського та Ісаї Трофимовича), ЛМУМ, ЛБАН, ХНБ, Чернігівський історичний музей, Ланцутський музей та ін.

 

 

221 . Andrzejowi Waleryan. Kazanie na pogrzebie... Dadziboga Waleryana Sluszki. Львів, друкарня Шеліги, 1631.

4°. 18 арк. Рядків — 25, 31. Титул і сторінки в лінійних рамках.

Гравюра: герб Д.В.Слушки.

Передмова присвячена батькам померлого — жмудському каштелянові Олександрові Слушці і його дружині Софії Констанції Зіновичівні.

Estreicher, 12, 151.

ЛБАН.

 

222. Elzanowski Tomasz. Niewiara schismatykow polskich. Львів, друкарня Шеліги, 1631.

4°. [17] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб.

Присвята Миколі Потоцькому.

Estreicher, 16, 53.

Б-ка Оссол., Курніцька б-ка.

 

223. Mądrowicz Raymund. Conclusiones theologicae de voluntate Dei. Львів, друкарня Шеліги, 1631.

4°. [8] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб.

Тези богословського диспуту, призначеного на 31 січня 1631 р.

Estreicher, 14, 347.

Ягел. б-ка, б-ка Оссол.

 

224. Swiczkowic [Smiałecki] Laurentius. Rozsądek... na rok... 1632. [Львів, друкарня Шеліги, 1631].

16°.

Присвята Іванові Тишкевичу.

Estreicher, 30, 83.

Б-ка Оссол.

 

225. Slachtowic Alexander. Mars żałobny na pogrzebie ... Ostaphiana Tyszkiewica Woiewody brzeskiego, kamienieckiego etc. starosty. Львів, друкарня Шеліги, 1631.

4°. [1], 8 арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюри: герб, зображення черепа і костей.

Вірш на герб, присвята синам померлого Юрію, Казимирові, Антону, Криштофові. Текст віршований.

Estreicher, 30, 283.

ЛБАН, Ягел. б-ка.

 

226. Twardowski Kasper. Naiaśnieyszey Constantiey królowey polskiey ruskiey... obchód nieożałowaney śmierci. Львів, друкарня Шеліги, 1631.

4°. [6] арк. Титул у лінійних, текст у складаних рамках.

Гравюра: кінцівка.

Присвята Миколі Даниловичу.

Текст віршований.

Estreicher, 31, 431-432.

ЛБАН, б-ка Оссол.

 

227. Анфологіон. Львів, друкарня братства, 1632.

2°. [2], 521 арк. Рядків 41-42, 30. Складання у дві колонки. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 60, 82 мм. Гравюри: форта, герб Кропивницьких (зв. титулу), 12 ілюстрацій у тексті з 12 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Георгій ієродиякон. Друкар: Андрій Скульський.

У частині примірників вірш на герб Кропивницьких з присвятою їм від друкаря Андрія Скольського, в інших — вірш і присвята І. Боярському. Ряд піснеспівів перекладено для цього видання з грецької мови.

Каратаєв, 1883, 387; Петров, Бирюк, Золотарь, 111; Львівські видання... 22; Максименко, 14; Каменева, Гусева, 62.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ІРЛІ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛКГ, БАН ЛитРСР та ін.

 

228. [Евхарістиріон албо вдячность... Петру Могилѣ... од спудеов гимназіум... з школы реторіки... Київ, друкарня лаври, 29.III 1632].

4°. [36] с. Рядків - 17, 19, 21, 23, 24, 28. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 55 мм. Гравюри: форта, герб Петра Могили (зв. титулу), Петро Могила на горі Гелікон з написами «Віра», «Пастирство», «Мудрость» (арк. 3 зв.), римлянин Муцій Сцевола на горі Парнас (арк. 11 зв.), ініціали, кінцівки. Виливні прикраси: рамка навколо титулу, заставки.

Склад видання: вірш на герб (зв. титулу), присвята прозою (арк. 2— З нн.), віршований підпис під портретом (арк. З зв.), збірка віршів про вісім визволених наук «Геликон то ест сад умѣетности» (арк. 4—18). Під передмовою підписаний професор риторики Київського лаврського гімназіуму Софроній Почаський, який, ймовірно, був автором віршів. Під окремими віршами підписані студенти, які їх декламували: Стефан Стрибиль, Григорій Трипольський, Олександр Олекшич, Самійло Мужиловський, Василь Климович, Василь Каменицький, Михайло Полубенський, Мартин Сурин, Пилип Миклашевський, Василь Проскура-Сущанський, Филон Ілковський, Степан Колчицький, Максим Кресловський, Федір Сусло, Василь Чудновець, Василь Устрицький, Георгій Негребецький, Євтихій Соболь (син Спиридона Соболя), Стефан Трипольський, Трохим Онушкевич, Єремія Войсяцький, Іван Заруцький.

Текст: Тітов, 1924, с. 291-305.

Каратаев, 1883, 388; Тітов, 1924, с. 305; Петров, Бирюк, Золотарь, 112; Максименко, 232.

ДПБ, БАН, ЦНБ, Публічна б-ка м. Варшави.

 

229. [Книжечка молитв]. Київ, друкарня лаври, [1628—1632].

12°. [3] (?), 140 арк. Рядків - 15. Колонтитули червоною фарбою.

Шрифт: 10 рядків — 53 мм. Гравюри: ілюстрації, кінцівка. Складані прикраси.

На арк. 1—2 нн. передмова Петра Могили, у якій, зокрема, зазначено: «Книжечку тую молтв розказалем из моей типографіи при иных великих книгах выдати». Містить акафист богородиці (арк. 1—41), акафист Ісусу (арк. 42—70), канон і молитву ангелухранителю (арк. 70—86), паракліс богородиці (арк. 86—97), «Послѣдованіе... Ніколѣ» (арк. 98—113), молитви на сон (з арк. 113 зв.), далі молитви ранкові. На арк. 130 «Труд сей молитвенику ласкавый прійми и о нас в сем потрудившихся в тых же молтвах поминай... ієромонах Тарасій Земка исправитель с всѣми своими».

Національна б-ка (Варшава).

 

230. Могила Петро. Крест Христа спасителя и каждого ч[е]л[овѣ]ка на казаню публичном... выражоный. Київ, друкарня лаври, не раніше l.VI 1632.

4°. [8], 56 с. Рядків - 22, близько 26. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 64, 54 мм. Гравюри: форта, герб князя Корибута-Вишневецького (зв. титулу), заставка, кінцівки, ініціали.

Вірш на герб Вишневецьких, присвята Єремії Вишневецькому і проповідь виголошена у Києво-Печерській лаврі у хрестопоклонну неділю [4.ІІІ] 1632 р.

Текст: АЮЗР, т. 8, с. 386-421; Тітов, 1924, с. 271-290.

Каратаев, 1883, 389; Тітов, 1924, с. 290; Максименко, 233; Каменева, Гусева, с. 61.

ДБЛ, ДПБ, БАН, б-ка Львівського ун-ту, ОНБ, Національна б-ка (Варшава).

 

231. Komorowski Zygmunt. Deklaracia złotey wolności isz sie z wolnością rożnego od staropolskiey wiary nabożeństwa... zgodzić nie może. Львів, друкарня Шеліги, 1632.

4°. 31 арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюра: герб Якова Собеського. Виливні прикраси.

Estreicher, 19, 486.

ЛБАН, Ягел. б-ка, Курніцька б-ка, Гданська б-ка ПАН.

 

232. Mirowski Paulus. Illustrissimo principi Hieremiae Michaeli Korybut Wisniowiecki faelicem in proprios penates ab exteris nationibus reditum Pater Paulus Mirowski... corde intimo gratulatur. Львів, друкарня Шеліги, 1632.

4°. [10] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб.

Estreicher, 22, 415.

Курніцька б-ка.

 

233. Orichovius [Orzechowski] Stanislaus. Fidelis subditus. Львів, друкарня Шеліги, 1632.

4°. [2], 87 с.

Гравюра: форта.

Перед текстом дві передмови до короля — від Якуба Гурського і від автора. Передрук з краківського видання 1584 р.

Estreicher, 23, 456.

БАН ЛитРСР, Гданська б-ка ПАН, Курніцька б-ка.

 

234. Pobudka do nabywania nauk wyzwolonych. Львів, друкарня Шеліги, 1632.

4°. [10] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Передмова — присвята князю Самійлові Карловичу Корецькому, який «вступає на сходинки наук» (арк. 2— 4 нн.). Вірші присвячені музам — покровителькам окремих наук (арк. 5—10 нн.).

Estreicher, 24, 376.

Б-ка Оссол.

 

235. Евфоніа веселобрмячая на высоцеславний фрон митрополії кієвской щасливе вступуючему... Петру Могилі... от типографов в... лаврі Печерской працуючих... Київ, друкарня лаври, 5.VII 1633.

4°. [5] арк. Рядків - 24.

Шрифт: 10 рядків — 63 мм. Гравюри: герб П. Могили (зв. титулу), ініціали, кінцівка. Виливні прикраси: заставки, кінцівки, рамка на титулі.

Текст: Студинський, 1895, с.1—14; Тітов, 1924, с. 306-310.

Каратаев, 1883, 403; Максименко, 234.

ЦДАДА, ДПБ, Національна б-ка (Варшава), Публічна б-ка м. Варшави.

 

236. Псалтир з Часословом. Київ, друкарня лаври, [близько 1633].

12°. [1], 324, 335-456, 54, [5] арк. Рядків — 15. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 53 мм. Гравюри: кінцівка, ініціали. Виливні прикраси: заставки.

Склад видання: псалтир, часослов (починається з полунощниці). В кінці тропарі, кондаки четверодесятниці, місяцеслов, «послѣдованіе к причащенію».

Каменева, Гусева, 63.

ДБЛ,

 

237. [Синодик Києво-Печерської лаври, а також складальника Стефана Беринди і його родичів. Київ, друкарня лаври, не раніше 1630 — не пізніше 1633].

2°. [2] арк. Рядків — 20, близько 28. Сторінки в складаних рамках. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 123,84 мм. Гравюри: заставка, ініціал.

У бібліографії видання невідоме.

ЛМУМ (фрагмент видання).

 

238. Kalinowski Samuel. Lutnia Parnaska Pallady dowcipem stroiona. Na przezacne wesele... Jana Kazimierza Stadnickiego... у ... Izabelli z Husiatyna Kalinowskiey... od muz husiatyńskich... Львів, IX 1633.

4°. [10] арк.

Прозова присвята. Основний текст віршований.

Estreicher, 19, 53.

Б-ка Варшавського ун-ту.

 

239. Mirowski Paulus. Gratulatio Stanislao Łoza... suffraganeo nunc primum creato Luceoriensi. Львів, друкарня Шеліги, 1633.

4°. [6] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюра: герб.

Вірш на герб і прозовий панегірик.

Estreicher, 22, 415.

Б-ка Оссол., Ягел. б-ка (в обох примірниках надруковано дату виходу 1632 і остання цифра переправлена від руки на 3).

 

240. Mnemosyne sławy pracy trudow... Piotra Mohiły... Na poźądany onego wiazd do Kiowa od studentow gymnasium w Bractwie Kiowskim... Київ, друкарня лаври, 1633.

4°. [15] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюри: ілюстрації символічно-геральдичного характеру.

Вірші на честь П. Могили, які декламувалися учнями Київської братської школи. Під окремими віршами підписані Олександр Тишкевич, Юрій Тиша, Іван Тиша, Самуїл Тиша, Адам Тиша, Філон Ільковський, Пилип Константинович, Степан Бобневський, Захар Бережецький, Андрій Гродзинський, Василь Устрицький.

Тітов, 1924, с. 524.

ДПБ, ЦДАДА, Публічна б-ка м. Варшави.

 

**241. [Słowa z typographiey Pieczarskiey zebrane na przyjazd Ie° Ms. Io Moysia Mohiły woiewody у hospodara ziem mołdawskich. Київ, друкарня лаври, близько 1633].

Джерело: ЦДАДА, ф. 381, оп. 1, спр. 1767, арк. 137—140 (список тексту).

 

242. Strzała Christophorus. Assertationes theologicae et philosophicae ex secundo sententiarum fr. Ioanni Duns Scoti... disputatione publica in ecclesia conventus Leopoliensis PP Bernadinorum propositae. Львів, друкарня Шеліги, [близько 1633].

4°. [4], 24 с. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюри: герб Фірлеїв, архангел Михайло (зв. титулу).

Присвята перемишльському єпископові Генрикові Фірлею. Основний текст — тези диспуту.

Estreicher, 29, 358.

Ягел. б-ка.

 

243. Zimorowicz Bartholomeus Iosephus. Ecce Deus, ecce homo. Львів, [друкарня Шеліги], 1633.

4°. [6] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Передрук тексту: Heck К. J. Trzy dziełka J. B. Zimorowicza: - In: Sprawozdanie gimnazjum w Stryju, 1891 (і окремий відбиток під назвою: Heck К. J. Pomniejsze źródła do dziejów literatury i cywilizacji polskiej w XVI i XVII st. Zesz. 3).

Б-ка Оссол.

 

*244. [Канони богородиці. Львів, друкарня братства, 1634.

2°. Друкар М. Сльозка. Надруковано як додаток до частини примірників Октоїха 1630 р.].

Джерело: АЮЗР, т. 11, с. 105.

Львівські видання.., 23.

 

245. Парамифія, сиреч утѣшителныя молбы. Київ, друкарня лаври, 30.ІХ 1634.

4°. [10], 144 с. Рядків - 17, 28, 23. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 85, 53, 63 мм. Гравюри: форта, 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, кінцівки.

Гравер: СБ.

Склад видання: предмова українською мовою (текст: Тітов, 1924, с. 311—314); послідування «О побѣдѣ на враги» (с. 1—23); «В нашествіе варваров» (с. 24—57); «О умиреніѣ церкви» (с. 58—112); «О соединеніѣ православныя вѣры» (с. 113—143); «Паренесис к читателю» від друкарів (с. 144; текст: Тітов, 1924, с. 315).

Каратаев, 1883,405 (з хибною датою 1.ІХ); Тітов, 1924, с. 314-315; Каменева, Гусева, 64.

ДБЛ, ДПБ.

 

**24

6

. [Псалтир. Львів, друкарня братства, 1634. Друкував М. Сльозка на замовлення братства].

Джерело: АЮЗР, т. 11, с. 106, 394.

 

247. Zimorowicz Bartholomaeus Iosephus. Vox Leonis... Львів, друкарня Шеліги, 1634.

4°. 12 арк. Титул у складеній, текст у лінійній рамці.

Гравюра на міді: геральдична композиція (зв. титулу).

Панегірик у формі віршованої промови з нагоди приїзду до Львова польського короля Владислава IV.

Передрук тексту: Heck К. J. Pobyt Władysława IV we Lwowie i J. B. Zimorowicza Vox Leonis. - In: Sprawozdanie Dyrekcji Lwowskiego gimnazjum im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1887 (і окремий відбиток). Lwów, 1887.

 

248. Głębocius [Glębocki] Mathias. Gratulatio... Stanislao... Grochowski... Львів, друкарня Шеліги, 1634.

4°. [18] арк.

Гравюра: герб.

На зв. титулу вірш на герб, підписаний Захаром Зайончковським, студентом Львівської митрополитальної школи.

Estreicher, 17, 164.

Національна б-ка (Варшава).

 

249. Kossow Silwestr. Exegesis to iest danie sprawy o szkołach kiiowskich i winnickich... Київ, друкарня лаври, 1635.

4°. 31 с.

Шрифт: 10 рядків — 43 мм. Гравюра: герб.

Присвята Адамові Киселю. На с. 31 «Elogium autorowi» — вірш Даждбога Маскевича, студента поезії «у Могилянському гімнасії».

Текст: АЮЗР, т. 8, с. 422-447.

Estreicher, 20, 141; Тітов, 1924, с. 525.

Б-ка Оссол.

 

250. Kossow Silwestr. Paterikon... Київ, друкарня лаври, 1635.

4°. [14], 181, 33 с. Рядків - 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 43 мм (готичний і антиква).

Грав.: герб Адама Кисіля (зв. титулу), герб Петра Могили (с. 168), кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Частковий передрук тексту: АЮЗР, т. 8, с. 448-472.

Estreicher, 20, 141; Тітов, 1924, с. 525-526.

БАН, БАН ЛитРСР, Національна б-ка (Варшава), Ягел. б-ка, б-ка Оссол. Сілезька б-ка (Катовіце).

 

251. Акафисти успінню богородиці, Миколаю та ін. Київ, друкарня лаври, 8.ХІ 1636.

4°. [8], 360 с. Рядків - 12, 17, 23, близько 29. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 124, 86, 63, 53 мм. Гравюри: форта, герб Петра Могили (зв. титулу), 9 ілюстрацій з 7 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ЛМ, ТП.

Передмова «Благочестивому читателю»; «Увѣщеніе читателю». Свої титульні аркуші мають такі розділи: «Акафист... Ісусу (с. 87), «Акафист Успенію... Бца» (с. 139); «Акафист... Ніколаю» (с. 181), «Всечестный параклис... 3.VIII 1636» (с. 219). В «Увѣщенії читателю» сказано, що видання є передруком видання 1629 р., однак додані молитви до причастя і після причастя «з барзо пожитечними до того науками», а також «правила албо служба повседневная». Українською мовою надрукована «Наука, яко ся чловѣк приготовляти мает...» (с. 281— 284) і деякі інші пояснення.

Тітов, 1924, с. 430-432; Каменева, Гусева, 66.

ДБЛ, ДПБ, Національна б-ка (Варшава).

 

252. Анфологія, сиріч молитви. Київ, друкарня лаври, 24.V 1636.

16°. [12], 418 арк. Рядків - 15. Друк титулу і змісту у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 52, близько 67 мм. Гравюри: 61 ілюстрація в тексті з 31 дошки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Передмова П. Могили українською мовою (текст: Тітов, 1924, с. 316—318). Далі «Силлабос» — перелік розділів, серед яких: 1. «Наука пред лѣганіем спати».. 39. «Молитва входячому до школи». 40. «Молитва пред зачинаніем учитися». На арк. 383—403 «Сословіе с̃тых россійских почитаемых от с̃тыя православныя россійскія церкве», зокрема «Ноеврія 4. Освященіе великаго и прекраснаго храма с̃тыя Софіѣ, иже ест в Кіевѣ от благочестиваго князя Ярослава Владимировича плинфами и каменіем создан». Молитви й уривки з писання старослов'янською, повчання («науки») — українською мовою.

Каратаев, 1883, 439; Тітов, 1924, с. 318-320; Максименко, 235.

ДПБ, БАН, ЛМУМ, Ягел. б-ка.

 

253. Євангеліє. Львів, друкарня братства, 20.VIII 1636.

2°. [12], 412, [3] арк. Рядків - 16, 24. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 125, 83 мм. Гравюри: форта, вседержитель (зв. титулу), 60 ілюстрацій у тексті з 53 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: Михайло Сльозка (на замовлення братства). Гравери: Георгій ієродиякон, EZ.

Молитви к вседержителю (арк. 2—4 нн.). Оглав Євангелія від Матфея (арк. 5—7 нн.). Передмова Феофілакта Болгарського (арк. 11—12 нн.). Покажчики (с. 384—412). Після цього «Обясненя исправленій съ изводы старогреческими мѣст необрѣтающихся в с̃том єв̃гліи словенских изданіях, на инѣх же мѣстех избывыющих, яже не обрѣтаются в греческих и в толкованіи стаго Феофілакта, неотмѣнна же здѣ състоятся».

Каратаев, 1883, 438; Свенцицкий, 1908, 11; Петров, Бирюк, Золотарь, 121; Львівські видання.., 26; Максименко, 15; Каменева, Гусева, 65.

ДБЛ, ДІМ (примірник Цар. А 107 з записом С. Палія), ДПБ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, ХНБ, Чернігівський музей та ін.

 

254. Kuczkowski St. Amaranth albo wieniec małżenski... Kaspra Szolca... Zuzanny Kampianowney. Львів, друкарня Шеліги, 1636.

4°. [7] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюри: орнаментальне обрамлення гербів і написів.

Віршований панегірик.

Estreicher, 20, 361.

Ягел. б-ка (єдиний відомий примірник. На арк. 2 нн. домальовано від руки гербовий знак Шольців, на арк. 2 нн. зв.— знак Камп'янів).

 

255. Ostropolski Hołodowicz Paweł. Trigonus radosci, dzielnosci, hoynosci... Bohdanowi Stetkiewiczowi Lubawickiemu podkomorzemu Mscisławskiemu wystawiony od Michała Stetkiewicza syna iego mci a studenta collegium Kiiowskiego pracą zaś у dozorem inspectora jego Mci Pawła Hołodowicza światu presentowany. Київ, друкарня лаври, 30.VII 1636.

[10] арк.

Гравюри: герб (зв. титулу), «емблема радості» (арк. 5 зв.). Складані прикраси: рамка навколо титулу, заставки, кінцівки.

Панегіричні вірші підкоморію Мстиславському Богданові Стеткевичу від його сина — студента Київського колегіуму Михайла Стеткевича, написані наставником (інспектором) останнього Павлом Голодовичем Остропольським.

Estreicher, 23, 505.

ЛБАН.

 

256. Євангеліє учительне... Київ, друкарня лаври, 25.VIII 1637.

2°. [18], 1031 с. Рядків - 28, 38, 46. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 85, 62, 53, 125 мм. Гравюри: форта, герб Федора Проскури-Сущанського (в окремих примірниках герб Богдана Стеткевича, зв. титулу), 51 ілюстрація з 48 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: В, BP, KZ, ТП, ТТ.

Склад видання: епіграма на герб Проскур-Сущанських (зв. титулу; текст: Тітов, 1924, с. 334) або на герб Стеткевичів (текст: Тітов, 1924, с. 340); у частині примірників передмова П. Могили до Федора Проскури-Сущанського, у інших примірниках — до Богдана Стеткевича, земського писаря Київського воєводства, датована 25.VIII 1637 р. (арк. 26 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 330-333); «Предмова до чителника...» (арк. 7—9 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 322-325); вірш про Каліста, якого вважали автором книги (арк. 9 нн. зв.; текст: Тітов, 1924, с. 326). У кінці книги: «Реестр наук, которыѣ сут в книзѣ той» (с. 1025— 1030). «Ласкавый чителнику, пóмылки так поправýй» (с. 1031).

Книга передрукована з незначними змінами з видання друкарні Віденського братського святодухівського монастиря (Єв'є, 1616). Переклад з церковнослов'янської Максима [Мелетія] Смотрицького.

Каратаев, 1883, 455; Свенцицкий, 1908, 408; Тітов, 1924, с. 321, 325-328; Петров, Бирюк, Золотарь, 125; Максименко, 236; Каменева, Гусева, 67.

БАН, ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, ХНБ, ОНБ, Чернігівський історичний музей та ін.

 

257. Псалтир. Львів, друкарня братства, 1637.

4°. [4], 243 арк.

Гравюри: форта, герб.

Вірш на герб українською мовою,

«Предословіе к читателю». Далі кафізми (арк. 1—165), «Пѣснь Моисеова...» (арк. 166), «Многомилостивое» (арк. 181), «Припѣла...» (арк. 218), паркакліт (арк. 222), «Круг солнцу» (з арк. 230).

Каратаев, 1883,435; Львівські видання.., 28.

Національна б-ка (Варшава) (дефектний примірник; останній арк. 242).

 

258. Служебник. Львів, друкарня братства, 1637.

4°. [8], 241 арк. Рядків - 12, 26. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 125, 58 мм. Гравюра: форта, тайна вечеря (зв. титулу), 5 ілюстрацій у тексті з 5 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: М. Сльозка (на замовлення братства).

Передмова від імені братства і друкаря. Далі текст за київським виданням 1620 р.

Каратаев, 1883, 452; Свенцицкий, 1908, 187; Петров, Бирюк, Золотарь, 126; Львівські видання.., 27; Максименко, 16; Каменева, Гусева, 68.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, б-ка Львівського ун-ту, ЛМУМ, ЛІМ, БАН ЛатвРСР та ін.

 

259. Анфологіон. Львів, друкарня братства, 26.Х 1638.

2°. [8], 637 арк. Рядків - 41,29. Складання в дві колонки. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 60, 83 мм. Гравюра: форта, успіння і герб Львівського братства (зв. титулу), велика друкарська марка братства (арк. 637 зв.), 41 ілюстрація з 41 дошки, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: Іван Кунотович. Гравери: Ілія, И, ИА, АИ, WS, ИЛ, Илія АН.

Видання виправлене і доповнене порівняно з Анфологіоном 1632 р.

Каратаев, 1883, 469; Петров, Бирюк, Золотарь, 129; Львівські видання.., 30; Максименко, 17; Каменева, Гусева, 69.

ДБЛ, ДІМ (примірник Хлуд. 131, куплений 1641 р. у київського друкаря Лазаря міщанами Срібного), ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛКГ та ін.

 

260. Грамматіки или писменница языка словенскаго тщателем въкратцѣ издана. Крем'янець, 1638.

8°. [104] арк. Рядків — 20, близько 30.

Шрифти: 10 рядків — 65, 43 мм. Гравюри: форта, кінцівки. Виливні прикраси: заставки.

Звернення «До чителника» українською мовою (зв. титулу). Граматика скорочена і перероблена з граматики Мелетія Смотрицького. В кінці книги «увіщаніє» про те, що пропущено розділ про віршовану просодію, бо «славяном нѣсть еще обычай мѣрам, временми и степенми стихи составляти... но... всѣ искусныи стихотворцы или вѣршописцы мѣру токмо слогов в стисѣх и согласіе послѣдняго слога съблюдающе употребляится». Зображення богоявления на титульному аркуші свідчить, що видання Граматики пов'язане з діяльністю у Кременці школи при богоявленському братстві та монастирі.

Каратаев, 1883, 474; Максименко, 627; Каменева, Гусева, 70.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ.

 

*261. Буквар. Львів, друкарня Сльозки, 1638.

Каратаев, 1883, 478.

 

*262. [Косов Сильвестр. О мистиріях или тайнах в посполитости. Видання Афанасія Пузини. Кременець, 1638].

Видання — передрук «Дидаскалії» С. Косова (Кутеїн, 1637).

Джерело: Sakowicz K. Sobór kijowski szyzmatycki przez ojca Piotra Mohilę złożony. Kraków, 1642, k. tyt. verso.

Максимович, 1849, с. 10; Каратаев, 1883,468.

 

**263. [Поучение іерееві новосвященному. Львів, друкарня Сльозки, 12.ХІ 1638].

Видано на замовлення Афанасія Пузини.

Текст: ДІМ, рукопис Синодальної збірки N 850, арк. 87-920.

Джерело: Строев, 1882, с. 29.

 

*264. Пузина Афанасій. Синод ведле звычаю дорочного... септемвріа 26 року 1638 в церкви кафедральной Луцкои... отправованый и в том же року в Кремянци для вѣдомости выдрукованый. Крем'янець, 1638.

Текст: 'cATTlS, 1931, t. 5, s. 89, 92-95.

Каратаев, 1883, 468; Максименко, 628.

 

265. Denisowicz Hilarion. Parergon cudow swiętych obraza przeczystey Bogarodzice w monastyru Kupiatickim. Київ, друкарня лаври, 1638.

4°. [2], 52 с. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Твір Іларіона Денисовича з доповненням Афанасія Кальнофойського. Основний текст прозою, віршовані вставки й епіграфи розділів. Наводяться віршовані надгробки «великих людей», похованих у куп'ятицькій церкві.

Estreicher, 15, 150; Тітов, 1924, с. 526.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, б-ка Оссол. та ін.

 

266. Kalnofoyski Athanasius. Teratourgema lubo cuda, ktore były tak w samym święto cudotwornym Monastyru... Kiiowskim jako у w obudwu świętych pieczarach... Київ, друкарня лаври, 1638.

4°. [34], 322 с. Рядків - 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 43 мм (готичний і антиква). Гравюри: герб і генеалогічне дерево Четвертинських (зв. титулу), 4 ілюстрації з 4 дощок, плани печерського монастиря, ініціал, кінцівка. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Вірш на герб Святополк-Четвертинських; присвята Іллі Святополк-Четвертинському («нащадкові чесноти, мужності й віри Святополка Ізяславовича, князя і монарха руського») з датою 1.I ст. стилю 1638 р.; передмова до читача; перелік використаних авторів. Основний текст містить чимало історичних та побутових подробиць. У прозовому тексті є вставки польських і латинських віршів.

Частковий передрук тексту: АЮЗР, т. 8, с. 473-504.

Estreicher, 19, 67; Тітов, 1924, с. 519-524.

ЦНБ, ЛБАН, б-ка Оссол., Курніцька б-ка, Публічна б-ка м. Варшави.

 

 

267. Kwaszkiewicz Jan. Himeneus albo wesoła piosnka na weselu Jakoba Bibeta... z Katarzyną Korzeniowszcznką. Львів, друкарня Сльозки, 1638.

4°. [5] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Віршований панегірик.

Estreicher, 20, 420.

Б-ка Оссол.

 

268. Sokołowski Stanislaus. Fausta ominą... Andreae et... Procopio de Potok Potocki. Львів, друкарня Сльозки, 1638.

4°. [3] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Estreicher, 29, 25.

Б-ка Оссол.

 

269. Spławsky Alexander. Applausus bellicae virtutis Dominico Alexandro Kazanowski. Львів, друкарня Сльозки, 1638.

4°. [4] арк. Титул і текст у складаній рамці.

На початку і в кінці вірші, основна частина панегірика прозова.

Estreicher, 29, 125.

Ягел. б-ка, б-ка Оссол.

 

270. Апостол. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 8.VI 1639.

2°. [27], 244 арк. Рядків - 27, 36. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 83, 62 мм. Гравюри: форта, герб Петра Могили (зв. титулу), 32 ілюстрації з 25 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: BθZ, Ілля, Вθ, ЗВθ.

Вірш на герб Могилів (зв. титулу); « Предмова» українською мовою з присвятою П. Могилі (арк. 2—10 нн.); «Чителникови... типограф» (арк. 10— 12 нн.), «Сказаніе от синаксара греческаго о... апостолѣх» та інші вступні статті (арк. 13—27 нн.); діянія (арк. 1—48); посланія (арк. 49—218); покажчики (арк. 215—243). На арк. 10 нн. цитати грецькою мовою (з дереворитного штампа). На арк. 65 всередині заставки літери «СЛІО» (Сльозка).

Каратаев, 1883, 493; Петров, Бирюк, Золотарь, 132; Максименко, 153; Каменева, Гусева, 72.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, ХНБ, Чернігівський музей, Саноцький історичний музей та ін.

 

271. Октоїх. Львів, друкарня братства, 14.ІХ 1639.

2°. [5], 353 арк. Рядків - 41. Складання в одну і дві колонки. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 60 мм. Гравюри: форта, герб Львівського братства (зв. титулу), друкарська марка братства (арк. 353), 13 ілюстрацій в тексті з 5 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: І. Кунотович. Гравери: Іліа, Георгій ієродиякон.

Склад видання: вірші про братство «Свѣт воскресеніа» і на герб братства; «Поученіє в книгу сію»; гласи 1—8 (арк. 1—344); «Припѣла Григоріа Сінаита» (арк. 345); світильни і троїчні (арк. 346—350); «Указ о днех седмицѣ, како поются каноны в Октоиху с Минією (арк. 351); апокрифічна молитва Іоанна Вротопола «архиврача керкидска, преведена от еллинского на словенский язык» (арк. 352; текст: Франко, с. 3); післямова друкаря Ів. Кунотовича (арк. 352 зв.; текст: Франко, с. 4—5) і «Исправленіє поползновеній» (арк. 353). Канони, які у виданні 1630 р. зібрані разом в кінці книги, розміщено по гласах.

Каратаев, 1883, 494; Петров, Бирюк, Золотарь, 134; Львівські видання.., 32; Максименко, 18; Каменева, Гусева, 73.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Перемишльський музей та ін.

 

272. Псалтир. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 18.Х 1639.

4°. [4], 249 арк. (у неповному примірнику). Рядків — 17.

Шрифти: 10 рядків — 82, 63 мм. Гравюри: форта, хрест і знаряддя страстей (зв. форти), Давид, заставки, кінцівки, ініціали, обрамлення колон-цифр. Виливні прикраси.

Передмова українською мовою; «Чин како подобает...»; кафісми, пісні, многомилостивоє; паракліс богородиці; пасхалія. В кінці книги «Поученіє размышленій от патерика слов[о] 4»; «Устав... всѣм хотящым пѣти псалтырь».

Каратаев, 1883, 491; Попов, 1872, книги, 136.

ДІМ.

 

273. Служебник. Київ, друкарня лаври, 24.V 1639.

4°. [16], 720, 8, 128 с. Рядків - 12, 24, 17. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 123, 63, 87 мм. Гравюри: форта, тайна вечеря (зв. титулу), 15 ілюстрацій в тексті з 15 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: АКФ, ГГ, Г, ЛМ.

Передмова від імені Петра Могили (текст: Тітов, 1924, с. 214-219). Перша частина книги в основному повторює київське видання Служебника 1629 р. Після неї додано «Събраніе нуждных и благопотребных ектеній» (с. 1—120 другого рахунку). На с. 128 другого рахунку післямова (текст: Тітов, 1924, с. 214).

Каратаев, 1883, 489; Свенцицкий, 1908, 188; Тітов, 1924, с. 213-214; Петров, Бирюк, Золотарь, 133; Максименко, 237; Каменева, Гусева, 71.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ (примірник АСП 112 з автографом П. Могили), ЛБАН, ЛМУМ, Саноцький історичний музей та ін.

 

274. Korona Marek. Directorium albo raczey wprawowanie do pojęcia terminow elementow logicznych у philozoficznych. Львів, друкарня Сльозки, 1639.

4°.

Estreicher, 20, 94.

ЦНБ, ЦДАДА.

 

275. Laurinowicz [Ławrynowicz] Mikołaj. Stella quasi cadens abo kazanie na anniversarz... Tomasza Zamoyskiego. Львів, друкарня Сльозки, 1639.

4°. [20] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюри: картуш герба (герб дорисовано у всіх відомих примірниках), ініціали, кінцівка.

Присвята Є. М. Вишневецькому.

Estreicher, 21, 125.

Національна б-ка (Варшава) (три примірники), Курніцька б-ка.

 

276. Mądrowicz Raymund. Cicada rhytmica... Львів, друкарня Сльозки, 1639.

8°. 52 арк.

Гравюри: кінцівки. Виливні прикраси.

Вірші на теми 1 частини твору Томи Аквінського «Summa theologiae».

Estreicher, 22, 28.

Б-ка Вільнюського ун-ту, б-ка ім. Лопацинського (Люблін), Курніцька б-ка.

 

**277. [Pancarpia phisicae messis. Львів, друкарня Сльозки, 1639].

Джерело: ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 1, спр. 54, арк. 1203.

 

**278. [Sloska M. (?). Aurora na horyzoncie lwowskim swicąca przeoswieconemu exarsze świętego tronu apostołskiego konstantinopolitanskiego. Львів, друкарня Сльозки, 1639].

Панегірик православному львівському єпископові Єремії Тисаровському. Всі примірники спалено за розпорядженням католицької консисторії.

Джерело: Józefowicz, 1857, s. 37; ЦДІАЛ, ф. 197, оп. 2, спр. 1275, арк. 102.

Estreicher, 8, 227.

 

279. Апостоли і Євангелія. Луцьк, друкарня братського монастиря, 1640.

8°. [8], 281, [3] арк. Рядків - 19, 24. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 64, 52 мм. Гравюри: форта, герб (зв. титулу), 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Вірш на герб Григорія Святополк-Четвертинського і присвята йому. Інші примірники — з присвятою Афанасію Пузині.

Каратаев, 1883, 506; Свенцицкий, 1908, 34; Быкова, 29; Максименко, 625; Каменева, Гусева, 77.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ.

 

280. Октоїх. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 6.VI 1640.

4°. [4], 298 арк. Рядків - 18, 25, 29. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 83, 62, 50 мм. Гравюри: форта, герб Сулятицьких (зв. титулу), 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ВФ, ВФЗДК, Ілиа, ИЛ.

У частині примірників передмова до читачів «Люборачителным читателем Михаил Сліоска типограф лвовскій здоровя доброго... зычит» (арк. 2—3 нн.), в інших — «Предмова» з присвятою унівському архімандритові Ісаї Сулятицькому (в примірниках з присвятою на звороті титулу вірш на герб Сулятицьких). В кінці книги (з арк. 289): «Свѣтилна вѣскресны и стіхиры евангельскіа, Твореніе Лва царя, свѣтилна же сына его Константіна царя».

Каратаев, 1883, 508; Петров, Бирюк, Золотарь, 137; Максименко, 154; Каменева, Гусева, 75.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, Саноцький історичний музей, Саноцький музей народного будівництва, музей в Новому Сончі та ін.

 

281. Псалтир. Київ, друкарня лаври, 6.ІХ 1640.

4°. [28], 456, 134 с. Рядків - 17, 23, 29. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 86, 63, 53 мм. Гравюри: форта, цар Давид (с.  , заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Каратаев, 1883, 509; Каменева, Гусева, 76.

ДБЛ, БАН.

 

282. Тріодь пісна. Київ, друкарня лаври, 30.V 1640.

2°. [14], 884 с. Рядків - 17, 28, 39. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 85, 63 мм. Гравюри: форта, герб Сущанських (зв. титулу), 16 ілюстрацій з 15 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ВР, Илія, Т. Т, Ил.

Вірш українською мовою на герб Проскур-Сущанських (текст: Тітов, 1924, с. 361). Присвята Федорові Проскурі-Сущанському українською мовою (текст: Тітов, 1924, с. 357-361); «Предмова до ласкавого чителника» українською мовою, підписана П. Могилою 25.V 1640 (текст: Тітов, 1924, с. 343—344). Основний текст повторює видання 1627 р., зокрема статті перекладені на українську мову Т. Л. Земкою.

Каратаев, 1883, 511; Свенцицкий, 82; Тітов, 1924, с. 341-346; Петров, Бирюк, Золотарь, 140; Максименко, 238, Каменева, Гусева, 74.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ (прим. IV 434 з автографом П. Могили), Дніпропетровський музей, Ужгородський музей, Чернігівський музей, Перемишльський музей, музей у Новому Сончі та ін.

 

**283. [Часослов. Львів, друкарня Сльозки, 1640].

Джерело: ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 55, с. 436—438; Першодрукар.., с. 192.

 

**284. Lipiński Paulus. Monumentum Elisabethae a Tyzenhausen coniugi Christophen Rudomina Dusiatski marschalci brusławiensis in animis liberorum erectum. [Львів, друкарня Сльозки (?)], 1640.

4°.

Estreicher, 21, 306.

 

285. Lipiński Paweł. Żagiel natury... Wiersz na smierć Stefana Poryckiego. Львів, [друкарня Сльозки (?), 1640].

4°. [7] арк.

Estreicher, 21, 306.

Б-ка Оссол.

 

*286. Lipiński Paweł. Żałobne żagle... Krzysztofowi Koniecpolskiemu staroście stryiskiemu. Львів, [друкарня Сльозки (?)], 1640.

4°.

Estreicher, 21, 306.

 

287. Lorencowicz Ioannes Iulius. Centuria emeritae virtutis... Львів, друкарня Сльозки, 1640.

2°. [31] арк. Титул і текст у складаній рамці.

У деяких примірниках гравюра на міді (фронтиспіс).

Текст віршований.

Estreicher, 21,408.

ЛБАН, ОНБ, Ягел. б-ка, Національна б-ка (Варшава) (з допискою, що справжнім автором був не Ян Юліуш Лоренцович, а його син Олександр).

 

288. Obodziński Samuel. Lutnia niebieska przy krzścinach Jeremiego Michała Korybuta, xiąźęcia na Wiszniowcu. Львів, [друкарня Сльозки, 1640].

4°. [16] арк. Титул у складаній рамці. Гравюра: герб.

Прозова присвята, далі віршований панегірик.

Estreicher, 23, 221.

Національна б-ка (Варшава).

 

289. Старушич Ігнатій Оксенович. Казане погребовое над тѣлом ясне освецоного князя... Иліи Святополка на Четвертнѣ Четвертенского. Київ, друкарня лаври, 26.VII 1641.

4°. [52] с. Рядків - 23, 37. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52 мм. Гравюри: форта, герб Святополк-Четвертинських (зв. титулу), заставки; ініціальна літера.

Вірш «На старожитный клейнот... Святополков-Четвертинских» (текст: Тітов, 1924, с. 363), присвята Стефанові Святополк-Четвертинському (текст: Тітов, 1924, с. 362-363), казання Старушича на похороні Іллі Святополк-Четвертинського у Тимонівці.

Каратаев, 515; Тітов, 1924, с. 362-363; Каменева, Гусева, 78.

ДБЛ, ДПБ, ДІМ.

 

*290. Assertiones theologicae ex prima parte Thomae decerptae et a FF Carmelitis... studiosis... publico certameni expositae. Львів, [друкарня Сльозки (?)], 1641.

Estreicher, 12, 254.

 

291. Hirkiewicz Stanislaus. Cursus philosophici primum stadium. Львів, друкарня Сльозки, 1641.

4°. [8] арк. Текст у складаній рамці.

Гравюра на міді (форта).

На аркуші А заголовок «Conclusiones universae. De prima operatione intelectus». Текст поділено на 44 тези.

Б-ка КУЛ.

 

292. Kalimon Iosephus. Sol post occasum oriens ad spectandum oratione propositus cum rhetoricum horisontem in collegio suo Kiovien[si] feria II paschali anno 1641, illustrisimus princeps Petrus Mohila archiepiscopus Kioviensis clarissima sui presentia illuminaret. Київ, друкарня лаври, 1641.

4°. [10] арк. Рядків — 29. Титул і сторінки в складаних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 42 мм (антиква). Гравюра на міді (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси.

Панегірик П. Могилі з нагоди відвідин ним класу риторики Київського колегіуму. Автор — студент колегіуму.

Estreicher, 19, 52.

ДПБ (без гравюри), Національна б-ка (Варшава).

 

293. Komadarski Casimirus Martinus. Votum orbis Sarmatici... Stanislao Koniecpolski. Львів, друкарня Сльозки, 1641.

2°. [13] арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюра: герб (зв. титулу).

Вірш на герб за підписом Станіслава Гноїнського, прозова присвята С Конєцпольському від К. М. Комадарського, професора граматики школи в Бродах, далі п'ять од на честь С. Конєцпольського і «Votum», присвячене його сину Олександру.

Estreicher, 19, 434.

Ягел. б-ка, б-ка Оссол.

 

294. Myślimski Fabian. Szacunek dzialu dobrego w stan S. małzeński JMP Andrzeiowi Jarczewskiemu... wydzielonego. Львів, друкарня Сльозки, 1641.

4°. [20] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Присвята батькові померлої Степанові Доброгостові Гжибовському і проповідь у белзькому костьолі з нагоди смерті Софії Ярчевської.

Estreicher, 22, 666.

Ягел. б-ка, б-ка Варшавського ун-ту.

 

295. Synodus dioecesana Leopoliensis. Львів, друкарня Сльозки, 1641.

4°. [44] арк.

Гравюра: герб (зв. титулу).

Текст ухвал (Acta et constitutiones) католицького єпархіального собору, що відбувався у Львові 3—5.VII 1641 р. У розділі XI міститься також ухвала про анафему католикам, які погоджуються на похорон «руськими попами», або беруть у них шлюб. Під актами підпис писаря цього собору Бенедикта Адама Томєцького. В другій частині книги казання, виголошене на соборі каноніком Валентином Скробішовським.

Estreicher, 30, 143.

ЛБАН, Публічна б-ка м. Варшави.

 

296. Бутович Григорій. Еуодія албо Арсенія Желиборского духовных цнот запах... Львів, друкарня братства, 1642.

4°. [10] арк. Рядків - 18, 16, 29.

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: герб Желиборських (зв. титулу), заставки, ініціал. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівка.

Панегірик на пошану недавно висвяченого львівського єпископа Арсенія Желиборського. Передмова прозою, далі вірш. Початкові літери вірша утворюють акростих «Арсеній Желиборскій з ласки божеи єпископ лвовскій, галицкій и Каменца Подолского». Після цього ода на собор, ода до духовних, звернення до батьків Арсенія.

Текст: Студинський, 1896, с. 23-32.

Каратаев, 1883, 533; Свенцицкий, 1908, 581; Львівські видання.., 37; Максименко, 19.

ЛМУМ.

 

297. [Косов Сильвестер]. О тайнах церковних в посполитості. Львів, друкарня братства, 1642.

4°. [1], 17 арк. Рядків - 18, 19. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 83, 59 мм. Гравюри: форта, герб Желиборських (зв. титулу), заставка, ініціал, кінцівка. Виливні прикраси.

Передрук книги С. Косова «Дидаскалія», здійснений на замовлення Арсенія Желиборського і від його імені. Водночас із цією книгою було видано «Поученіє новоставленному ієреєві» (Львів, 1642). Текст: Голубев, т. 2, с. 212-226.

Каратаев, 1883, 505; Свенцицкий, 1908, 500; Львівські видання.., 36.

ЛМУМ.

 

*298. Місяцеслов. Львів, друкарня братства, 1642.

4°. 278 арк.

Було випущено в світ окремо 307 примірників, крім 1105 примірників, приєднаних до Часослова.

АЮЗР, т. 11, с. 541; Львівські видання.., 39.

 

299. Молитви і Часослов. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 1642.

16°. [4], 322 арк. Рядків - 14. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 50 мм. Гравюри: ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Каратаев, 1883, 547.

ДПБ.

 

300. Поученіє новоставленному ієреєві. Львів, друкарня братства, 1642.

4°. [8] арк. Рядків — 18, 25. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: ініціал, кінцівка. Виливні прикраси.

Текст поученія від імені Арсенія Желиборського (арк. 1—6 нн.); «Пристеженія» (арк. 7 нн.); «Изясненіе темнѣйших словес в поученій сем обрѣтающихся» (арк. 7—8 нн.). «Поученіє...» опубліковано як додаток до видання «О тайнах церковних в посполитості» (Львів, 1642).

Текст: Голубев, т. 2, с. 206-212.

Каратаев, 1883, 548; Свенцицкий, 494; Львівські видання.., 36.

 

301. Псалтир. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 1642.

16°. [3], 328 [25] арк. Рядків - 15, 12. Друк у дві фарби. . Шрифти: 10 рядків — 51, 62 мм. Гравюри: ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки.

Каратаев, 1883, 542; Каменева, Гусева, 80; Попов, 1872, книги, 148.

ДБЛ.

 

302. Тріодь цвітна. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 11.III 1642.

2°. [6], 433, [1] арк. Рядків - 29, 39. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 83, 63 мм. Гравюри: форта, герб Мефодія Кисіля (зв. титулу), 19 ілюстрацій з 17 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілиа, B0Z, KZ, ТП, В, ВР, В0ЗДК.

Присвята (в різних примірниках) Адамові Мефодію Киселю, Петрові Могилі, господареві молдавському Василеві Лупулу, господареві Волощини Матею Басарабу. На титульному аркуші і під присвятою дата 11.III 1642 р., у післямові, як дату виходу вказано 8.III 1642 р. (текст присвяти М. Басарабу: Omagiu lui Constantinescu-Iaşj cu prilejul împlinirii a 70 de ani. Bucureşti, 1965, p. 296-298).

Каратаев, 1883, 537; Петров, Бирюк, Золотарь, 146; Львівські видання.., 20; Максименко, 155; Каменева, Гусева, 79.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ та ін.

 

303. Часослов полууставний. Львів, друкарня братства, 1642.

4°. [8], 276, 278, [4] арк. Рядків - 11, 17, 24. Сторінки в складаних рамках. Друк у дві фарби. Тираж [1105 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 125, 83, 59 мм. Гравюри: форта, мала друкарська мар¬ка братства (зв. титулу), 23 ілюстрації (20 заставкового типу), заставки, кін¬цівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: І. Кунотович. Гравери: В0, B0Z, ВвЗ.

Вірш українською мовою про герб братства і про м. Львів (зв. титулу). Передмова від львівського братства, датована 23.VI 1642 р. Перша частина книги «Часослов» починається з полунощниці. Після цього вміщено тропарі і кондаки недільні та повсякденні, покаянний канон та інші матеріали. Друга частина — «Мѣсяцеслов и деннослов всего году, с тропарями и кондаками на кождо день... праздником... со извѣстіем вкратце о праздниках господьских и богородичных и о житіях святих». У кінці місяцеслова слово Кирила Александрійського «О исходѣ душѣ» і заключний вірш. Окремі заголовки надруковано також по-грецьки (арк. 105,117, 121, 163, 179 та ін.).

Каратаев, 1883, 549; Свенцицкий, 1908, 164; Петров, Бирюк, Золотарь, 144; Львівські видання.., 38; Максименко, 22.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Національна б-ка (Варшава), Саноцький історичний музей та ін.

 

304. Bęklewski Andrzey. Parlament niebieski... Львів, друкарня Сльозки, 1642.

4°. 15 арк . Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Гравюри: герб Корецьких.

Присвячено Самійлові Карловичу Корецькому.

Estreicher, 12, 442.

Національна б-ка (Варшава), б-ка Оссол.

 

305. Bison seu taurus Sarmaticus... Andreae Leszczyński in auspicatu ad cathedram camenecensem adventu... а collegio Camenecensi... Львів, друкарня колегіуму, 1642.

2°. [18] арк. Титул і текст у скла¬даній рамці.

Гравюра на міді: герб Лещинських «Вєнява» (зв. титулу).

Друкар: С. Новогурський.

Панегірик прозою і панегіричні емблемні вірші.

Estreicher, 21, 206.

ЛБАН, Ягел. б-ка.

 

306. Bractwo Lwowskie Bożego Ciała. Львів, [друкарня Сльозки, 1642].

4°.

Estreicher, 13, 308.

Ягел. б-ка.

 

**307. [Iudicia iudicans. Львів, друкарня колегіуму, 1642].

Джерело: ЦДІАЛ, ф. 197, оп. 2, спр. 1275, арк. 112-113.

 

308. Milecius Thomas. Laetitia Athenaei Brodensis seu oratio in... Alexandri... Koniecpolski... ex nationibus exteris reditum. Львів, друкарня колегіуму, 1642.

4°. [11] арк.

На звороті титула герб і вірш на герб.

Друкар: С. Новогурський.

Estreicher, 22, 286.

Б-ка Чарт.

 

309. Musart Curolus. Praxes sive actus virtutum exteriores. Львів, друкарня колегіуму, 1642.

16°. 95, [3] с.

Друкар: С. Новогурський.

Видано разом з Thesaurus indeficiens... (Львів, 1642); Rodriguez A. Officium Purissimae... conceptionis (Львів, 1642).

Estreicher, 24, 36.

Ягел. б-ка.

 

310. Thesaurus indeficiens... Львів, друкарня колегіуму, 1642.

16°. 25 арк.

Друкар: С. Новогурський.

Переклад з італійської мови на латинську Блазія Пальми. .

Разом видані: Musart С. Praxes sive actus virtutum exteriores (Львів, 1642); Rodriguez A. Officium Purissimae... conceptionis. (Львів, 1642).

Estreicher, 24, 36.

Ягел. б-ка.

 

311. Rodriguez Alphonsus. Officium Puriss[imae]... conceptionis. Львів, друкарня колегіуму, 1642.

16°. [8], 214 с.

Друкар: С. Новогурський.

Разом видані: Musart С. Praxes sive actus virtutum exteriores. (Львів, 1642). Thesaurus indeficiens... (Львів, 1642).

Estreicher, 24, 36; 26, 327.

Ягел. б-ка.

 

312. Tomiecki Adam Benedictus. Cynosura laetitae seu oratio in consecratione... Andreae Sredzinski. Львів, друкарня Сльозки, 1642.

4°. [7] арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюра: герб (зв. титулу).

Вірш на герб, панегірична проповідь.

Estreicher, 31, 219.

ЦНБ.

 

313. Анфологіон, трете видання. Львів, друкарня братства, 12.IV 1643. (3.Х 1642-12.IV 1643).

2°. [8], 713 арк. Рядків - 41, 29. Складання в одну і дві колонки. Друк у дві фарби. Тираж 1358 прим.

Шрифти: 10 рядків — 60, 83 мм. Гравюри: форта, успіння і герб львівського братства (зв. титулу), велика друкарська марка братства (арк. 713 зв.), 42 ілюстрації в тексті з 41 дошки, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілія, ИЛ, И, Илія АН, ИА.

Каратаев, 1883, 558; Свенцицкий, 121; Петров, Бирюк, Золотарь, 147; Львівські видання.., 40; Максименко, 23; Каменева, Гусева, 81.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Острозький музей, б-ка Упсальського ун-ту та ін.

 

314. Полуустав. Київ, друкарня лаври, 1643.

8°. [24], 890, 299, 200-234 с (всього 1248 с). Рядків - 24. Сторінки в лінійних рамках. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюри: форта, герб Максиміліана Брозовського (зв. титулу), 7 ілюстрацій з 7 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Илія, Ил.

Присвята М. Брозовському від імені П. Могили (українською мовою), передмова з датою 12.I 1643 р. Псалтир, Часослов, Місяцеслов, різні молитви і канони. Є два варіанти: з вставкою акафіста Ісусу і без нього, (див.: Каменева, Гусева, 82).

Каратаев, 1883, 559; Каменева, Гусева, 82.

 

ДБЛ, ДПБ.

 

315. Псалтир. Львів, друкарня братства, 1643.

У бібліографії видання невідоме. Ланцутська б-ка.

 

316. Miaskowski Kasper Malcher. Przechadzka wielkanocna... Львів, 1643.

4°. 4 арк. Титул у складаній рамці.

Гравюра: місто Емаус (зв. титулу).

Друкар: С. Новогурський.

Передрук віршованого діалогу, який видавався у Кракові в 1612, 1621, 1633 р. під назвою «Pielgrzym wielkanocny albo rozmowa podróżnych z Jeruzalem de Emaus».

Estreicher, 22, 326.

Б-ка Варшавського ун-ту.

 

317. Okolski Szymon. Fundament przeciw fundamentowi... Na obsequiach... X. ;Januszowey Radziwiłowey... Katarzyny... Potockiey. Львів, друкарня колегіуму, 1643.

4°. [24] арк.

Друкар: С. Новогурський.

Присвяти Янушові Радзивіллу, Петрові Потоцькому, Ганні Казановській.

Estreicher, 23, 308.

; ЛБАН, б-ка Вільнюського ун-ту, Курніцька б-ка.

 

318. [Partheniusz]. Listy swiętego оуса Partheniusza... do Piotra Moniły... Київ, друкарня лаври, 16.I 1643.

4°. [8] арк.

Вірш польською мовою «На наклепника»; передмова; лист константинопольського патріарха Парфенія до П. Могили від травня 1642 р.; рішення патріарха і синоду константинопольської патріархії у травня 1642 р. про єретичний характер «визнання віри» патріарха Кирила Лукаріса, причому заперечується авторство останнього. «Руський текст», вказаний у бібліографії Естрайхера, відноситься не до даного видання, а до іншого, оправленого разом з ним у примірнику б-ки Оссол.

Текст: Голубев, т. 2, приложения, с. 251-262.

Estreicher, 24, 99; Тітов, 1924, с. 527.

Б-ка Оссол., Публічна б-ка м. Варшави.

 

319. Tomiecki Adam. Apollo togatus ad... hymenaeos... Adami Hyeronimi a Granow Sieniawski... et... Helizabeth Potociae. Львів, друкарня Сльозки, 15.II 1643.

2°. [9] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюра: герб.

Весільний панегірик.

Estreicher, 31,219.

ЦНБ.

 

*320. Złotorowicz Franciscus. Conclusiones universae... Львів, друкарня колегіуму, 1643.

4°. 10 арк.

Друкар: С. Новогурський.

За даними картотеки 35 тому бібліографії Естрайхера, книга була у б-ці Замойських.

 

321. Zymunkiewicz Florian Wojciech. Korona z wonnych kwiatów... Janowi Lanckorońskiemu. Львів, друкарня колегіуму, 1643.

4°. [10] арк.

Гравюра: герб (зв. титулу).

Друкар: С. Новогурський.

Estreicher, 8, 245; 21, 47.

Б-ка Оссол.

 

322. Євангеліє. Львів, друкарня братства, 25.V 1644.

2°. [12], 412 арк. Рядків - 16, 25. Друк у дві фарби. Тираж [1065 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 125, 83 мм. Гравюри: форта, воскресіння (зв. титулу), 65 ілюстрацій з 54 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: М. Сльозка (на замовлення братства). Гравер: Георгій ієродиякон.

Вірш на воскресіння і братство (зв. титулу); передмова «к священночитателем», підписана «Михаил Сліоска типограф лвов.» і «Братство... Леонидополитане» (арк. 5 нн., зв.). Вступна молитва і основний текст повторюють видання 1636 р.

Каратаев, 1883, 572; Свенцицкий, 1908, 13; Петров, Бирюк, Золотарь, 153; Львівські видання.., 41; Максименко, 24; Каменева, Гусева, 84.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, Чернігівський історичний музей, Саноцький історичний музей та ін.

 

323. Октоїх. Львів, друкарня братства, 23.IХ 1644 (30.ХІ 1643-23.ІХ 1644).

2°. [3],351 арк. Рядків — 41. Складання в одну і дві колонки. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 60, 84, 125 мм. Гравюри: форта, герб Львівського братства (зв. титулу), велика друкарська марка братства (арк. 351 зв.), 11 ілюстрацій з 5 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: М. Сльозка (на замовлення братства). Гравери: Ілля, Георгій, WS, ЛТ.

Склад видання: титульний аркуш у двох варіантах; вірші на воскресіння і на герб Львівського братства; «Предословіе похвално къ всѣм обще» (арк. 2—3 нн.); гласи 1—8 (арк. 1—343); «Припѣла Григоріа Сінаита» (арк. 344); Світильни і троїчні (арк. 345—349); «Указ о днех седмицѣ...» (арк. 350); молитва лікаря Іоанна Вротопола (арк. 351); «Исправленія погрѣшеній...» (нн. арк. після 351).

Каратаев, 1883, 570; Свенцицкий, 1908, 139; Петров, Бирюк, Золотарь, 157; Львівські видання.., 42—43; Максименко, 25; Каменева, Гусева, 85.

ДБЛ, ДПБ (примірник Вр. 1039 з автографом П. Могили), ЛБАН, ЛМУМ, Ланцутський музей, Саноцький історичний музей та ін.

 

324. Псалтир з молитвами і акафістами. Київ, друкарня лаври, 1643— ЗЛІ 1644.

12°. 276, [1], 278, 261-274 арк. (пагінація не регулярна, всього 288 арк.). Рядків — 18, 22. Сторінки в лінійних рамках. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюри: форта, успіння і герб Петра Могили (зв. титулу), Давид (арк. 4 нн. зв.), заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Ілля.

На титульному аркуші дата 1643. На останній сторінці другої частини, яка містить молитви й акафісти, зазначена дата виходу 3.IІ 1644 р. Можливо, друга частина — окреме видання.

Каратаев, 1883, 561; Тітов, 1924, с. 365—366; Каменева, Гусева, 83.

ДБЛ, ДПБ, БАН, збірка О. І. Маркушевича (Москва).

 

325. Требник. «Приданы... предмова при шлюбѣ и казаніе на погребѣ». Львів, друкарня М. Сльозки, 1644.

8°. [3], 248, [36] арк. Рядків - 20, 26. Друк титулу і початкової сторінки у дві фарби.Текст у лінійній рамці.

Шрифти: 10 рядків — 62, 47 мм. Гравюри: 2 ілюстрації з 2 дощок, заставка, ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки, обрамлення титулу.

«Чин освященію водѣ.., на благословенія дому..». Є також «Послѣдованіе бываемому обрученію», «Молитва на сооруженіе корабля», «Молитва на благословеніе сѣтей», соборник 12 місяцям. Українською мовою надруковані «Предмова при шлюбі» («Видячи я ласк ваших...») і «Казаніє на погребі» («К всѣм церемоніам...»).

Каратаев, 1883, 573; Свенцицкий, 1908, 248; Максименко, 156.

ДПБ, ЛМУМ, б-ка Саратовського ун-ту, Саноцький історичний музей.

 

326. Arnold Georgius. Adamantinus sapientiae clypeus... (Conclusiones universae theologiae). Львів, [друкарня колегіуму], 1644.

4°. [8] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюра на міді: геральдична композиція — два герби і лев (зв. титулу).

Присвята Якубові Собєському.

Estreicher, 12, 223.

Б-ка Оссол.

 

327. Dubowicz Jan. Hierarchia abo o zwierzchnosci w cerkwi bozey... Львів, друкарня колегіуму, 1644.

4°. [10], 260, [5] с. Титул у складаній рамці.

Гравюри: герб, ініціали, кінцівка.

Друкар: С. Новогурський.

Вірш на герб Гембіцьких, присвята Андрієві Гембіцькому.

Estreicher, 15, 349; Голубев, т. 2, приложение, с. 355—356.

ЦДАДА, ЛМУМ (примірник із записом про купівлю його 19.II 1644 р.), ХНБ, БАН ЛитРСР, Публічна б-ка м. Варшави.

 

328. Mojecki Albertus. Iteratum mundi diluvium e passione Dominica promanatum. Львів, друкарня колегіуму, 1644.

4°. [10] арк. Титул у складаній рамці.

Друкар: С. Новогурський.

Estreicher, 22, 511.

Б-ка Оссол.

 

329. [Mohiła Piotr (?)] ŁIθOΣ abo kamień z procy... przez Evzebia Pimina. Київ, друкарня лаври, 1644.

4°. [13], 424 с. Рядків - 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 43 мм (готичний і антиква). Гравюри: герб М. Бржозовського, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: складана рамка на титулі, заставки.

Гравер: ВР.

Присвята М. Бржозовському (текст: АЮЗР, т. 9). За словами Т. Рутки, книгу писали «Косови і Калимони». Більшість дослідників вважає, що Літос написано під керівництвом П. Могили.

Estreicher, 22, 507. Тітов, 1924, с. 527-528.

ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, БАН ЛитРСР, Ягел. б-ка, б-ка Чарт., Курніцька б-ка, б-ка Варшавського ун-ту, б-ка Оссол.

 

330. Okolski Szymon. Chorągiew tryumphalna... na pogrzebie Mikołaya z Czertwic Cetnera. Львів, друкарня колегіуму, 1644.

4°. 14 арк. Складані прикраси.

Гравюра: герб.

Друкар: С. Новогурський.

Вірш на герб; Присвята хорунжому подільському Олександрові Цетнеру. Далі казання на похороні Миколи Цетнера у Підкамені.

Estreicher, 23, 308.

ЛБАН, Ягел. б-ка, Національна б-ка (Варшава).

 

331. Niebo ziemskie anyołów... Львів, друкарня колегіуму, 1644.

4°. 117 с

Друкар: С. Новогурський.

Присвята Євфросинії Потоцькій. Далі перекладені С. Окольським з латинської та італійської мов біографії деяких черниць-домініканок, проголошених святими.

Estreicher, 23, 309.

Ягел. б-ка.

 

332. Poradowski Krzysztof. Rozmowa Ukrainy z żołnierzem у bardzo krótkie wspomnienie rycyrzów Korony Polskiey jako у Wielkiego Xiestwa Litewskiego. Львів, друкарня колегіуму, 1644.

4°. [18] арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюра: герб.

Друкар: С. Новогурський.

Присвята Олександрові Станіславові Белжецькому. Основний текст віршований.

Гданська б-ка ПАН, б-ка КУЛ.

 

333. Могила Петро, Козловський Ісайя Трофимович. Сѣбраніе короткой науки о артикулах вѣры православно-кафолическои. Київ, друкарня лаври, 1645.

8°. [4], 102 арк. Рядків - 22.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюра: успіння (зв. титулу). Виливні прикраси: рамка на титулі, заставка.

Гравери: Ил, Илія.

Текст: Голубев: т. 2, приложение 81, с. 358-469.

Каратаев, 1883, 588; Свенцицкий, 1908, 532; Петров, Бирюк, Золотарь, 163; Каменева, Гусева, 86.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ЛМУМ.

 

334. [Могила Петро, Козловський Ісайя Трофимович). Събраніе короткои науки о артикулах вѣры православно-кафолической. Київ, друкарня лаври, 1645.

4°. 102 арк. Рядків - 22, 18.

Шрифти: 10 рядків — 52, 63 мм. Гравюри: 2 заставки з 2 дощок, ініціали.

За змістом повністю збігається з іншим виданням, надрукованим того ж року (див.: поз. 333). Надруковане з іншого складу і поіншому оформлене.

Каменева, Гусева, 88.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН..

 

335. Требник. Львів, друкарня Арсенія Желиборського, 12.V 1645.

4°. [10], 336, [10] арк. Рядків - 12, 16. Сторінки в складаних рамках. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 64, 88 мм. Гравюри: форта, герб Желиборських (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: BΦZ.

«Предмова» А. Желиборського українською мовою, датована 12.V 1645 р. «Оглавленіе вещей». Крім церковнослов'янських чинів і молитов, містить тексти українською мовою: «Предмова при шлюбь малженском» (арк. 37—44), «Казаніе на погребь» (арк. 122—133). У кінці книги місяцеслов.

Каратаев, 1883, 590; Петров, Бирюк, Золотарь, 158; Свенцицкий, 248; Максименко, 169; Каменева, Гусева, 87.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, УІМУМ, Перемишльський музей та ін.

 

336. Baiewski Philippus Wasilewicz. Choreae bini solis et lunac... in nuptiis... Janussii Radivil... et Mariae despotae Moldaviae filiae applaudente Collegio Mohilano Kioviensi. Київ, друкарня лаври, 1645.

2°. [13] арк.

Цілосторінкові гравюри на міді (зв. титулу; арк. 13 нн. зв., 26 нн. зв.), дереворитні ілюстрації.

Панегірик прозою і віршами (латинською і польською мовами) студента Києво-Могилянського колегіуму з нагоди одруження Януша Радзивілла з Марією, дочкою господаря Молдавії Василя Лупула.

Estreicher, 12, 333.

Національна б-ка (Варшава).

 

337. Baiewski Theodosius Wasilewicz. Sancti Petri metropolitae Kijoviensis thaumaturgi Rossiae... Petrus Mohila... patroni sui iconismus... Київ, друкарня лаври, 21.ХІІ 1645.

4°. [23] арк. Титул у складаній рамці. Гравюри: герб, геральдично-символічна ілюстрація, ініціали.

Вірш на герб Могил польською мовою, присвята Петрові Могилі латинською мовою, далі панегіричні вірші латинською і польською мовами. На арк. 5 нн. зв. текст складено у формі хреста. Від арк. 17 нн. починається прозовий панегірик «Felix cometa post natalem diem... Petri Mohila» (M. Вішнєвський приписує авторство цього твору Олександрові Тишкевичу).

Estreicher, 12, 334.

ЦДАДА, ЛБАН.

 

338. Godziszewski Andreas. Struthio septennis... Andreae... Mniszek... in auspicato ad capitaneatum Leopoliensem adventu. Львів, [друкарня колегіуму], 1645.

4°. [10] арк.

Віршований панегірик з нагоди вступу на посаду нового львівського старости.

Estreicher, 17, 209.

Національна б-ка (Варшава).

 

339. Iendrski Antoni. Trzy znaki łaski bożey... na pogrzebie... Jana Kazimierza... Stadnickiego. Львів, друкарня колегіуму, 8.I 1645.

4°. [19] арк.

Гравюра: герб (зв. титулу).

Друкар: С. Новогурський.

Вірш на герб Стадницьких латинською мовою. Присвячено Яну-Адаму Стадницькому.

Estreicher, 18, 532.

БАН ЛитРСР, Ягел. б-ка, Національна б-ка (Варшава).

 

340. Korona Marek. Rozmowa theologa katholickiego z rabinem zydowskim przy arianinie. Львів, друкарня колегіуму, 1645.

4°. [18], 148, [2], 151-160, [6] с.

Гравюра: герб.

Друкар: С. Новогурський.

Перед текстом вірш латинською мовою на герб; присвята Самійлові Корецькому; вірш про автора книги Якова Коснікеля; вірші латинською і польською мовами Станіслава Соколовського про автора та його книгу; вірш польською мовою «До аріанина»; передмова до читача; текст «Розмови»; титульний аркуш; текст весільного панегірика «Witanie oraz у powinszowanie...» с. 151—160. В кінці реєстр (предметний покажчик).

Estreicher, 20, 95.

ЦДАДА, ЛБАН, Ягел. б-ка.

 

341. Korona Marek. Witanie oraz y powinszowanie stanu małżenskiego... Samuela Koreckiego... Maryanny Wislickiey. Львів, друкарня колегіуму, 1645.

4°. [2], 151-160 с.

Друкар: С. Новогурський.

Окремий відбиток з книги «Rozmowa...»

Estreicher, 20, 95.

ЦДАДА, Ягел. б-ка.

 

342. Magnarum virtutum splendor... Andreae... Mniszech. Львів, друкарня колегіуму, 1645.

4°. [13] арк.

Друкар: С. Новогурський. Віршований панегірик новому львівському старості.

Estreicher, 22, 464.

Ягел. б-ка, б-ка Торунського ун-ту.

 

343. [Matylda]. Zwierciadlo duchowney łaski... Przez Jakuba Gawatha... z łacińskiego na polski... przetlumaczone. Львів, друкарня колегіуму, 1645.

4°. [12], 400, [20] с.

Гравюри: герб, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: С. Новогурський.

Присвята Дороті Даниловичівні; твір «Зерцало» Матильди; «додаток» про смерть св. Гертруди; житіє Матильди.

Estreicher, 22, 253.

Б-ка Вільнюського ун-ту, Ягел. б-ка, б-ка Чарт., Сілезька б-ка (Катовіце), б-ка Варшавського ун-ту та ін.

 

344. Mohiła Piotr. Mowa duchowna przy szlubie Janusza Radziwiła... z... Marią córką... Wasilia woiewody у hospodara Wołoskiego. Київ, друкарня лаври, 1645.

4°. [13] арк. Рядків — 31. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 43 мм. Гравюри: герб Радзивіллів (зв. титулу), ініціали, кінцівка. Виливні прикраси: складана рамка на титулі, заставки.

Estreicher, 24, 507; Тітов, 1924, с. 529.

ДБЛ, ДПБ, б-ка Оссол.

 

345. [Mohiła Piotr, Kozłowski Isaiya Trofimowicz]. Zebranie krótkiey nauki o artikułach wiary prawosławno katolickiey. Київ, друкарня лаври, 1645.

8°. 202 с. Рядків - 24.

Шрифт: 10 рядків — 47 мм. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Текст передмови: Голубев, т. 2, приложение, с. 470—471.

Estreicher,24, 508; Тітов, 1924, с. 528.

ЦДАДА (книги син. тип., № 4259), ЛБАН.

 

346. [Mohiła Piotr, Kozławski Isaiya Trofimowicz]. Zebranie krótkiey nauki o artikułach wiary prawosławno katolickiey. Київ, друкарня лаври, 1645.

8°. [100] арк. Рядків - 25.

Шрифт: 10 рядків — 43 мм. Гравюри: ініціали, кінцівка. Виливні прикраси: рамка на титулі.

ЦДАДА (книги син. тип., № 4291).

 

347. Ostroszewski Venceslaus. PROTOTYPON... meritorum... Nicolai Krosnowski. Львів, друкарня колегіуму, 1645.

2°. [13] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюра: герби, ініціали.

Друкар: С. Новогурський.

Вірш К. Бжуховського на герб м. Львова: присвята раді Львова; вірш М. Средзинського на герб Кросновського; далі панегірик прозою.

Estreicher, 23, 511.

Б-ка Вільнюського ун-ту, Ягел. б-ка, Національний музей (Краків).

 

348. Prodromus immortalitis... Nicolai Krosnowski archiepiscopi Leopoliensis... a collegio Sieniaviano Leopoliensi... dum suam eademque Roxolanam metropolim... ingrederetur. Львів, друкарня колегіуму, 1645.

2°. [16] арк.

Гравюра на міді: герб Кросновського (зв. титулу).

Друкар: С. Новогурський.

Панегірик віршами і прозою.

Estreicher, 20, 290.

Ягел. б-ка.

 

349. Skrobiszowski Valentinus. Vox iucunditatis... Nicoiao Krosnowski die felicis ingressus... Львів, друкарня Сльозки, 1645.

4°. [7] арк.

Гравюри: герб, ініціали. Виливні прикраси: обрамлення звороту титула, кінцівка.

Estreicher, 28, 197.

ЦНБ, Ягел. б-ка.

 

350. [Могила Петро, Козловський Ісайя Трофимович). Зобраніє короткоє науки о артикулах віри. Львів, Друкарня Арсенія Желиборського, 20.V 1646.

4°. [3] 90 арк. (в пагінації є повторення, всього 95 арк.) Рядків — 16, 22. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 88, 64 мм. Гравюри: форта, герб Желиборських (зв. титулу), заставка, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: Андрій Скольський. Гравер: ВФЗ.

Вірш «На старожитный клейнот... Желиборських» (зв. титулу). Книга є передруком з київського видання 1645 р. з орфографічними змінами. Див.: Голубев, т. 2, приложение, с. 473-475.

Каратаев, 1883, 598; Свенцицкий, 1908, 534; Максименко, 171; Каменева, Гусева, 89; Gottesmann, 136.

ДБЛ, ДІМ, ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Харківського ун-ту, б-ка Дебреценського ун-ту та ін.

 

351. Номоканон. Львів, друкарня Михаила Сльозки, 12. VIII 1646.

4°. [6], 84, [8] арк. Рядків - 24, 30. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, 50, 83 мм. Гравюри: герб Желиборських (зв. титулу), заставки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Гравер: Ілля.

Надруковано на замовлення Арсенія Желиборського. Вірш «на старожитный клейнот... Желиборских» українською мовою (зв. титулу). Передмова Арсенія Желиборського українською мовою (арк. 5—6 нн.); Номоканон (за київським виданням 1629 р.); «Зерцало духовнику з Номоканону Іоанна Постника» (арк. 77 зв.—78 зв.); «Поученіе іерееви новосвященному» (арк. 79—83 зв., текст, як у виданні 1642 р.); Алфавітний покажчик «Творцы и соборы, иже в сей книзѣ... приводятся и въспоминаются» (арк. 84); «Съчислéніе по буквáру вещей в сей книжици обрѣтаемых...»

Каратаев, 1883, 596; Свенцицкий, 1908, 450; Петров, Бирюк, Золотарь, 171; Максименко, 159; Каменева, Гусева, 90.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Харківського ун-ту, Ужгородський музей, б-ка Оссол. та ін.

 

352. Служебник. Львів, друкарня Михаила Сльозки, 23. VIII 1646.

4°. [6], 308, [2] арк. Рядків - 12, 24, 18. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 125, 62, 83 мм. Гравюри: форта, тайна вечеря (за. титулу), 5 ілюстрацій з 5 дощок, заставки, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Ілля.

Надруковано на кошти Арсенія Желиборського. Передмова А. Желиборського українською мовою, датована 23.VIII 1646 р. Основний текст починає «Послѣдованіе с̃щеннодіаконства... сложенное... патріархом Філофеем». Склад видання такий же, як у київських виданнях 1620 р. і 1629 р. та львівському 1637 р.

Каратаев, 1883, 597; Свенцицкий, 1908, 190; Петров, Бирюк, Золотарь, 165; Максименко, 158; Каменева, Гусева, 91.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, Національна б-ка (Варшава), Саноцький історичний музей та ін.

 

353. Ставровецький Кирило Транквіліон. Перло многоцінноє. Чернігів, друкарня Кирила [Ставровецького], 7.IX 1646.

4°. [8]. 172, [5] арк. Рядків - 23. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 63 мм. Гравюри: форта, герб Корецьких (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Ілля.

У книзі вміщено прозові статті і вірші повчально-релігійного характеру. Початкові аркуші у різних примірниках бувають трьох варіантів: з віршем на герб Корецьких (текст: Українська поезія.., с. 233—234) і присвятою Самійлові Карловичу Корецькому; з віршем на герб Вишневецьких (текст: Українська поезія.., с. 234) і присвятою Єремії Вишневецькому; з «епіграмою» про відношення філософії і теології (текст: Українська поезія.., с. 233; Перетц, с. 148—149). В останньому варіанті присвяти нема.

Текст «Предмови до чителника», віршів і пов'язаних з ними прозових уривків, післямови: Українська поезія, с. 231—320.

Каратаев, 1883, 593; Максименко, 662; Каменева, Гусева, 92.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА (примірник син. тип. 445 — з збірки патріарха Никона), ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Саратовського ун-ту, Національна б-ка (Варшава).

 

354. Требник. Київ, друкарня лаври, 16.ХII 1646.

2°. Ч. 1: [20], 890, 900-946 с.; ч. 2: [4], 263 с.; ч. 3: [2], 430 с. пагінація не регулярна: в першій частині книги всього 860 с., в другій — 268 с., в третій 438 с. Рядків - 26, 35, 42. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків - 85, 63, 52, 126 мм. Гравюра: форта, герб Петра Могили (зв. титулу), 2 шмуцтитули, 20 ілюстрацій з 17 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілля, ЛТ [чи МТ], ВР, Г, МТ, Helias.

Вірш на герб Могилів українською мовою (зв. титулу; текст: Тітов, 1924, с. 374). Предмова П. Могили українською мовою до Требника (арк. 2—6 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 368-373). Перелік розділів першої частини Требника (арк. 7—10 нн.). «Часть первая Требника». «О тайнах, о вещех еже в служеніи и дѣйствіи святых тайн обще храними быти имут» (с. 1), послідування чинів хрещення, «отрицанія невѣрія», причащання, вінчання, похорону і пояснення до них. «Наказаніе о власти архіереом... данной», яке включає листи патріархів константинопольських Максима і Пахомія (с. 787—823). «Указ, како пѣти парастас» (с. 851—S66). В більшості примірників після с. 890 йдуть с. 900—946. У частині примірників між ними вміщено статті для монахів («Чин бываемый на одѣяніе рясы и камылавхи» та ін.). Ці статті трапляються в двох варіантах, один з яких (з нумерацією сторінок 891—994) друкований 1646 р., а інший (з нумерацією 891—893, 807, 895, 900-994) - в 60-ті роки XVII ст. (див.: Гусєва, 1976, .с. 97). У кінці першої частини в примірниках всіх варіантів подано «Предмови» українською мовою про таїнства, а також похоронні «Казання» (с. 900—946).

«Часть втóрая». «Вослѣдовáніе малаго освященія воды» (с. 3—23) та інші вослідування. «Чин и вослѣдованіе основанія града» (с. 179—186). «Чин благословити новый корабль или лодію» (с. 215—216). «Чин благословенія по водах плыти, куплю или ино что благое содѣловати хотящих» (с. 232—238). «Чин освященія воинскаго знаменія еже ест хоругви и всем благословенія на брань» (с. 245—254). «Чин благословенія воинских оружій» (с. 254—256). «Чин благословенія отроков в училище учитися священным писаніям идущим» (с. 256—263).

«Часть третяя». Різні вослідування, зокрема, «Молебное пѣніе... о умиреніи и соединеніи православныя вѣры, и о освобожденіи от бѣд належащих православным от сопротивных апостат» (с. 93—116). «О освобожденіи в работѣ и пленѣніи агарянском сущих...» (с. 116—135). «За царя и за люди... в время брани, против супостатов находящих на ны» (с. 136—157). «Соборник дванадесятем мѣсяцем» (с. 416—424). Зразки записів у метричних книгах (с. 425-430).

Каратаев, 1883, 595; Тітов, 1924, с. 367, 373-375; Свенцицкий, 1908, 249; Петров, Бирюк, Золотарь, 164; Максименко, 241; Каменева, Гусева, 93; Kjellberg, 49; Zelenka, 2.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, Чернівецький музей, Слов'янська б-ка (Прага), б-ка Упсальського ун-ту.

 

 

355. Baiewski Theodosius Wasilewisz. Tentoria venienti Kioviam... Adamo de Brusilow Sventoldicio Kisiel a Collegio Mohil[aneo] Kiou[iensi] expansa. Київ, друкарня лаври, 1646.

2°. [21] арк. Рядків — 46. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 42, 5 мм. Гравюри: форта, 6 алегоричних ілюстрацій з 6 дощок (арк. З, 6, 9 зв., 13, 16 зв., 20).

Віршований панегірик.

Estreicher, 12, 334; Тітов, 1924, с. 529.

ДПБ.

 

356. In obitum... Stanislai Koniecpolscci... aquilae Poloniae lessus... Львів, друкарня колегіуму, 1646.

2°. [5] арк. Титул і текст у складаних рамках.

Гравюра: герб.

Estreicher, 20, 28.

Гданська б-ка ПАН.

 

357. Iwański Jan. Neomenia ałbo nastanie nowego mistycznego xiężyca Dominika Swiętego... przy wprowadzeniu jego conterfectu... do kościoła Oyców Dominikanów Fundacyey Odrowązowskiey... pokazane kazaniem... Львів, друкарня колегіуму, 1646.

4°. [8], 16 с.

Друкар: С. Новогурський.

Присвята пріорові Самбірського кляштору, лекторові теології Янові Лянцкоронському.

Estreicher, 18, 701.

Б-ка ПАН (Краків), б-ка Товариства друзів наук (Познань), Курніцька б-ка.

 

358. Litteraria hospitalitas Mercurii et Apollinis. Leoburgici... Vladislao IV... quo tempore Roxiam urbem... revisit. Львів, друкарня колегіуму, 1646.

2°. 13 арк.

Друкар: С. Новогурський.

Estreicher, 18, 296.

Гданська б-ка ПАН, б-ка Оссол.

 

359. Missae pro defunctis iuxta ritum S. Ordinis Praedicotor[um]. Львів, друкарня Сльозки, 1646.

2°. [19] арк.

Estreicher, 22, 424.

Публічна б-ка м. Варшави.

 

360. Okolski Simon. Chioviensium et Czernihoviensium episcoporum... ordo et numerus descriptus. Львів, друкарня Сльозки, 6.III 1646.

2°. [18] арк.

Гравюри: 23 герби з 17 дощок, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Присвята Станіславу Зарембі, вступ про історію латинського єпископства у Києві і Чернігові та нариси про єпископів.

Estreicher, 23, 308.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, Ягел. б-ка.

 

367. Okolski Simon. Russia, florida rosis et lillis. Львів, друкарня колегіуму, 1646.

4°. 172 с.

Друкар: С. Новогурський.

Книга присвячена історії «руської провінції домініканського ордена», містить також деякі загальні відомості про Русь: «Про походження назви Русь» (с. 1—3), «Про поділ Русі» (с. 3—6), «Князі Києва» (с. 6—7). Ряд віршованих вставок, зокрема про Данила Романовича (с. 61—62), Льва Даниловича (с. 71).

Estreicher, 23, 312.

ЦНБ, ЛБАН, б-ка Вільнюського ун-ту, Ягел. б-ка, Публічна б-ка м. Варшави, б-ка Варшавського ун-ту, б-ка Люблінського ун-ту, Сілезька б-ка (Катовіце).

 

362. Treter Matthias Casimirus. Munus parentale magnis manibus... Georgii Hippoliti... Uliński. Львів, 1646.

4°. [7] арк.

Гравюра: герб.

Друкар: С. Новогурський.

Присвячено Іванові Іларію Улинському, двоюрідному братові померлого Георгія Іполита Улинського.

Estreicher, 31, 307.

ЦНБ, ЛБАН, Національний музей (Краків). .

 

**363. [Żórawski Nicolaus. Ephemerides seu calendarium... Львів, друкарня Сльозки, 1646. Незаконний передрук з видання краківської друкарні Ф. Цезарія].

Джерело: ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, т. 397, с, 942—944; Першодрукар.., с, 237.

 

364. [Gawath Jakub]. Usługa codzienna większa. Przeczystey Bogarodzicy... Львів, друкарня колегіуму, 1647.

8°. [16], 509 с.

Друкар: С. Новогурський.

Передмова присвячена Катерині Сєнявській. Вірші і читання, згруповані по днях, тижнях і годинах, у перекладі Якуба Гавата.

Estreicher, 17, 42; Barącz, s. 8—10.

ЛБАН, б-ка Варшавського ун-ту.

 

*365. [Gertruda Hackeborn]. Koronka zywota Pana Jezusowego... Львів, друкарня колегіуму, 1647.

32°. Арк. А-D8

Estreicher, 17, 116.

 

366. Kalimon Joseph. Żal ponowiony po pogrzebie... Piotra Mohiły. Київ, друкарня лаври, 9.IV 1647.

2°. [23] арк. Рядків – 45-46. Сторінки в складаних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 43 мм. Гравюри: форта, герб Маркевичів (зв. титулу), 7 символічно-алегоричних ілюстрацій з 7 дощок, кінцівка. Виливні прикраси: заставки.

Вірш на герб Маркевичів. Присвята Адамові Борисові з Воронич Маркевичу. Текст прозою і віршами (панегірик Петрові Могилі і пояснення емблемних малюнків). Автор — слухач філософії Київського колегіуму.

Estreicher, 19, 52.

ЛБАН.

 

367. Mazurkowski Anicetus. Maturi visionis beatificae fructus... in horto theologico collecti... sub assistentia... Cyrylli Grzembski... Львів, друкарня колегіуму, 1647.

4°. [5] арк.

Гравюри: герб, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: С. Новогурський.

Віршована присвята Миколі Остророгу і тези публічного диспуту.

Estreicher, 22, 252.

Б-ка Чарт.

 

368. Siedm psałmów pokutnych... Przydane są modlitwy do mszy i nieszporne у insze. Львів, друкарня колегіуму, 1647.

16°. Понад 80 арк.

Друкар: С. Новогурський.

Ягел. б-ка.

 

369. Tomaszewski Maciej. Chwalebny Lwa płomienczyka obłow na pogrzebie... Mikołaia Lanckoronskiego. Львів, друкарня колегіуму, 1647.

2°. [4]. 32 с.

Гравюра: герб.

Друкар: С. Новогурський.

Вірш на герб і проповідь з віршованими вставками.

Estreicher, 31, 212.

ЛБАН, Ягел. б-ка, Національна б-ка (Варшава).

 

370. Псалтир. Унів. 7.IX 1648.

4°. [4], 204, [12] арк. Рядків - 17.

Шрифт: 10 рядків — 86 мм. Гравюри: цар Давид (арк. 4 нн. зв.), заставки, ініціали, оздоблення колонтитулів. Виливні прикраси.

Друкар: Андрій Скольський. Гравер: ВФ.

Склад видання: передмова друкаря А. Скольського, датована в Унівському монастирі 7.IX 1648 р.; кафісми (арк. 1—139); «піснѣ Мойсеєва» (арк. 139 зв.); «Многомилостивоє» (арк. 154); Макарія і Никифора Товлеміда «избраніє псалмом...» (арк. 155); паракліс богородиці; «Круг солнцу»; «Крузі луннії»; «О ключи пасхальном указ»; «Пасхалія азбучная зрячая».

Максименко, 629.

ЛМУМ, Торунська міська б-ка, Ланцутський музей.

 

371. Тріодь пісна. Київ, друкарня лаври, 8.I 1648.

2°. [12], 880 с. Рядків - 28, 36. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 86, 62 мм. Гравюри: форта, герб Йосифа Тризни (зв. титулу), 17 ілюстрацій з 17 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілля, BP, TT.

«На старожитный клейнот... Трызнов епіграмма»» (текст: Тітов, 1924, с. 351). Присвята Йосифові Тризні українською мовою від «капітули... монастира Печеро-Кіевского» (текст: Ті¬тов, 1924, с 347351). «Предмова до... чителника» українською мовою (текст: Тітов, 1924, с. 346-347). Текст той же, що у виданнях 1627 р. і 1640 р., зокрема статті, перекладені українською мовою Т. Земкою.

Каратаев, 1883, 646; Тітов, 1924, с. 346, 351-352; Каменева, Гусева, 94.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ХНБ, б-ка Харківського ун-ту, ОНБ, Державна б-ка БРСР, б-ка Вільнюського ун-ту та ін.

 

372. [Gertruda, Hackeborn]. Poseł Boskiey łaskawosci albo wielkich łask duchownych... obwieszczenia... przez J. Gawatha... z łacinskiego na polski... przetłumaczone. Львів, друкарня колегіуму, 1648.

4°. 5 с.

Друкар: С. Новогурський.

Присвята Дороті Данилович.

ЛБАН, БАН ЛитРСР, б-ка Варшавського ун-ту, Ягел. б-ка, Торунська міська б-ка.

 

373. Maiores illustrissimorum principum Korybut Wiszniewieckiorum in suo nepote principe D. Ieremia Wiszniewiecki... redivivi ab auditoribus eloquentiae in Collegio Mohilaneo Kioviensi comice cum eorum gestibus memorabilibus celebrati. Anno D[omi]ni 1648 Maii die 1. Київ, друкарня лаври, 1648.

4°. [19] арк.

Гравюра: символічно-геральдична композиція (зв. титулу). Виливні прикраси.

Видання містить текст вистави — декламації, виконавцями якої були слухачі класу риторики Київського колегіуму.

ЦДАДА.

 

374. [Ксилографічні ілюстрації до Біблії. Київ, друкарня лаври], 1645—1649.

4°. 22 арк.

Гравер: Ілля.

Видання складається з надрукованих у кінці XVII ст. відбитків гравюр Іллі, підготованих в 1645—1649 рр. для Біблії. На кожному аркуші було по 6 ілюстрацій, у два стовпчики. В нерозрізаному вигляді зберігся лише примірник ЦДАДА. Деякі відмінності між примірниками свідчать, що ці збірники не були тиражними, а виготовлялися від випадку до випадку. До книги Битія — 45, книги Ісход — 25, книги Чисел — 6, книги Ісуса Навина — 9, книги Суддів — 25, книги Царств — 22 гравюри. Всього 132 гравюри.

Каратаев, 1883, 657; Клепиков, 1964, с. 151-152; Ровинский, с. 285-289.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, ЦНБ.

 

375. Luna Sieniaviana crescens orbi Polono ad auspicatum honoris ingressum... Adami Hieronimi Sieniawski... Metropoleos Roxolanae capitanei. Львів, друкарня колегіуму, 1649.

4°. [22] арк.

Друкар: С. Новогурський.

Панегірик прозою і віршем від імені Львівського колегіуму з нагоди приїзду до Львова нового старости Адама Ієроніма Сєнявського. Містить також елогії, присвячені іншим представникам родини Сєнявських і споріднених з ними родин Потоцьких і Ходкевичів.

Estreicher, 28, 30.

ЛБАН, б-ка ПАН (Краків) (на примірнику дописано: Р. Gaspar Mietelski). .

 

376. Молитвослов. [Київ, друкарня лаври, 40-і роки XVII ст.].

24°, [9], 448, [16] арк. Рядків - 13,18.

Шрифти: 10 рядків — 52, 39 мм. Гравюри: 3 ілюстрації з 3 дощок, кінцівки, ініціали.

Каменева, Гусева, 95.

ДБЛ.

 

377. Chomicki Ioannes. Palma laurea... a fortuna triumphali... Andreae de Magna Konczyce Mniszek porrecta. Львів, друкарня Сльозки, 14.VI 1650.

2°. [13] арк. Титул і текст у складаиих рамках.

Гравюра: герб, ініціал.

Б-ка Торунського ун-ту.

 

378. Анфологіон. Львів, друкарня братства, 24.V 1651.

2°. [8], 672, [2] арк. Рядків - 41, 29. Складання у дві колонки. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 59, 83 мм. Гравюри: форта, успіння і герб братства (зв. титулу), 37 ілюстрацій в тексті, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: М. Сльозка (на замовлення братства). Гравери: Ілія, ИА, WS, Вθ.

Друкування книги було розпочате в кінці 1647 — на початку 1648 р. (див.: Першодрукар.., с. 251). Перед початком вірш на герб і «Предословіе».

Каратаев, 1883, 680; Свенцицкий, 1908, 124; Петров, Бирюк, Золотарь, 189; Львівські видання.., 46; Максименко, 26.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, КПЛ, Історична б-ка УРСР, ЛБАН, ЛМУМ, Чернівецький музей, Саноцький історичний музей (40 примірників), б-ка Торунського ун-ту (з б-ки Холмського святобогородичного братства) та ін.

 

*379. Псалтир. Київ, друкарня лаври, 1652.

Каратаер 1883, 687.

 

380. Требник. Київ, друкарня лаври, 14.V 1652.

8°. [7]. 346, [17] арк. Рядків - 19, 23. Друк у дві фарби. Сторінки у лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 53 мм. Гравюри: форта, успіння і герб Йосифа Тризни (зв. титулу), 2 ілюстрації в тексті з 2 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Ілля.

Передмова українською мовою (текст: Тітов, 1924, с. 376-377), зміст, віршований підпис до зображення печерської богородиці.

Каратаев, 1883, 686; Тітов, 1924, с. 377; Петров, Бирюк, Золотарь, 195; Каменева, Гусева:, 96.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ.

 

381. Borkowski Modest. Complement ozdoby starożytney Pilawie przez... Mikołaia... Potockiego... hetmana wielkiego koronnego... przydany. Львів, друкарня колегіуму, після 4.VII 1652.

4°. [40] арк. Титул у складаній, текст у лінійній рамці.

Друкар: В. Ф. Крокоцинський.

Присвячено Петрові Потоцькому. Проповідь у домініканському костьолі в Єзуполі про родину Потоцьких.

Estreicher, 13, 277.

ЛБАН, Курніцька б-ка, б-ка Оссол.

 

*382. Perennes Zadorarum auspiciis excubiae Stanislai a Brzeezie Lanckoronski Russiae terrarum palatini etc. in primo ejusdem... Leopolim... ingressu excitatae a Collegie Sieniaviano... Львів, друкарня колегіуму, 1652.

2°.

Друкар: В. Крокоцинський.

Estreicher, 21, 48.

 

383. Служебник. Київ, друкарня лаври, 1653.

4°. [4]. 360, 64, [1] арк. Рядків - 12, 18, 24—25. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків - 127, 86, 63, 53 мм. Гравюри: форта, тайна вечеря (зв. титулу), 14 ілюстрацій в тексті з 12 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ЕК, АККФ, ВР.

Передмова Йосифа Тризни (арк. 23 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 220-221). Текст повторює видання 1639 р.

Каратаев, 1883, 694; Свенцицкий, 1908, 191; Тітов, 1924, с. 219-220; Петров, Бирюк, Золотарь, 199; Максименко, 242; Каменева, Гусева, 97.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, Державна б-ка БРСР, б-ка Вроцлавського ун-ту (примірник з Вроцлавської міської б-ки) та ін.

 

384. Susza Jacobus. Phoenix iterato redivivus albo obraz starożytny Chełmski... Львів, друкарня Сльозки, 1653.

4°.

Estreicher, 30, 72-73.

Національна б-ка (Варшава) (дефектний примірник).

 

385. Апостол. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 15.XI 1654.

2°. [16], 245 арк. Рядків - 27. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 125, 62 мм. Гравюри: форта, герб Желиборських (зв. титулу), 26 ілюстрацій в тексті, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: ВФЗ, Ілля.

Вірш на герб Желиборських (зв. титулу) і підпис Демян Хомян[ский] зицар. «Побожному и христолюбивому чителникови типограф» українською мовою (арк. 2 нн.). «Предмова» — присвята Арсенію Желиборському (арк. 4—5 нн.). Вступні статті (арк. 7—16 нн.). Діянія (арк. 1—50). Посланія (арк. 51—216). Покажчики.

Ундольський, 699; Свенцицкий, 1908, 24; Петров, Бирюк, Золотарь, 202; Максименко, 160.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Чернігівський історичний музей, Національна б-ка (Варшава), Жешівський музей та ін.

 

386. Акафисти Христу, богородиці і св. Миколаю. Київ, друкарня лаври, 13.ІХ 1654.

4°. [4], 236 арк. Рядків - 11, 16, 23, 26. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифта: 10 рядків - 127, 85, 62, 52 мм. Гравюри: форта, 29 ілюстрацій з 22 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілля, ЕК, ЛМ, ТП, С.Б.

Надруковано на зразок видання 1629 р.

Ундольський, 698; Свенцицкий, 1908, 324; Титов, 1918, с. 322; Тітов, 1924, с. 432-433; Каменева, Гусева, 98.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЛМУМ.

 

387. [Cwiekalski Ian]. Arma emerita ill[ustrisi]mae Tarnaviorum gentis... Львів, друкарня колегіуму, 1655.

2°. [11] арк.

Гравюра: герб.

Панегірик прозою і віршами львівському архієпископові Іоаннові Тарнавському з нагоди вступу на кафедру.

Estreicher, 14, 476.

Б-ка Оссол. (примірник з допискою про авторство).

 

388. [Патерик печерський лицевий]. Київ, друкарня лаври, 1656.

4°. [14] арк.

На кожній сторінці вміщено по одній гравюрі (всього 28) з дворядковим підписом внизу.

Гравер: Ілля.

Ундольський, 720.

ДПБ.

 

389. Zymunkiewicz Wojciech Florian. Weselna Íuno... Ierzego Ossolińskiego... Alexandry Ioanny... Bełzeckiej... Львів, друкарня Сльозки, 1656.

4°. 4 арк.

Два вступні вірші. Передмова прозова. Віршована присвята Олександрові Белзецькому. Основний текст віршований (починається на арк. 4 нн. зв.).

ЛБАН (дефектний примірник).

 

390. [Косов Сильвестр]. О сакраментах. Київ, друкарня лаври, 26.XI 1657.

4°. 19 арк. Рядків — 20, 22, 24, близько 18. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 84 мм. Гравюри: 7 ілюстрацій з 7 дощок, заставки, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольський, 728; Тітов, 1924, с. 418; Симмонс, с. 254; Каменева, Гусева, 99.

ДБЛ, ДПБ, б-ка Марша (Дублін).

 

391. Часослов і молитви повседневниї. Київ, друкарня лаври, 1657.

24°. [6], 461 арк. Рядків - 13. Друк титула у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), одна ілюстрація в тексті, ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Каратаев, 1861, 663; Каменева, Гусева, 100.

ДБЛ, ДПБ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

392. Книга завіта нового [Псалтир і Новий завіт]. Київ, друкарня лаври, 20X11 1658.

8°. [4], 144, [6], 550, [20] арк. Рядків — 18, 22, 30. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 52, 39 мм. Гравюри: форта, Ісус в день суботній (зв. титулу), 7 ілюстрацій в тексті з 6 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Ілля.

«Предмова до чителника» українською мовою, у якій сказано, що Новий Завіт «тепер ново выданый с поправою и з вѣршами» (арк. 2—4 нн.). На арк. 1—144 першого рахунку — псалтир, на арк. 1—538 другого рахунку — новозавітні книги, на арк. 539-550 і останніх ненумерованих аркушах — місяцеслов та покажчики.

Ундольський, 731; Тітов, 1924, с. 439—440; Горфункель, 147; Максименко, 244; Каменева, Гусева, 102; Емин, Соболева, 47.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, ДПНТБ та ін.

 

393. Новий завіт. Київ, друкарня лаври, 20.ХІІ 1658.

8°. [4], 580 арк. Рядків - 18, 22, 30. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 51, 39 мм. Гравюри: форта, 6 ілюстрацій в тексті з 6 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Ілля.

Книга становить випущену з окремим титульним аркушем другу частину «Книги завіта нового» (Київ, 1658).

Каменева, Гусева, 103.

ДБЛ.

 

394. Столп цнот... Сильвестра Косова. Київ, друкарня лаври, 30.I 1658.

2°. [50] арк. Рядків - 31, 36. Сторінки в складаних рамках.

Шрифта: 10 рядків — 63, 52 мм. Гравюри: форта, герб Діонісія Балабана (зв. титулу), 7 ілюстрацій з 7 дощок, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Присвячено Діонісієві Балабанові. Вірш «На старожитный клейнот... Балабанов» (текст: Тітов, 1924, с. 419).

Ундольський, 730; Отечественные записки, 1862, апрель, с. 385—390; Тітов, 1924, с. 418-419; Каменева, Гусева, 101.

ДБЛ, ДПІБ, ДПБ, БАН.

 

395. Галятовський Іоаникій. Ключ разумѣнія. Київ, друкарня лаври, 3.I 1659.

2°. [2], 253 арк. Рядків - 24, 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 84, 62 мм. Гравюри: форта, 2 ілюстрації, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Євстратій Д.

Деякі аркуші (24, 36, 38, 47, 118) переклеєно для внесення виправлень. Звернення «Чителнику ласкавый» (зв. титулу; текст: Тітов, 1924, с. 382). «Предмова...» (текст: Тітов, 1924, с. 381). В останній частині книги 32 казання на 16 господських і богородичних свят (арк. 1—240). «Наука албо способ зложеня казаня» (арк. 241— 252), зміст і перелік помилок (арк. 253). Вся книга українською мовою. Про варіанти набору див.: Зернова, 1973, с. 52.

Ундольський, 744; Тітов, 1924, с. 382-383; Свенцицкий, 1908, 412; Петров, Бирюк, Золотарь, 212; Маслов, 1925; Горфункель, 149; Максименко, 245; Каменева, Гусева, 104.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, ДПНТБ, б-ка Томського ун-ту та ін.

 

396. [Kwiatkiewicz Jan (?)]. Meta gloriae immortalis... Casimiri Leonis Sapieha procancellarii M. D. Lithuaniae.. a lugente collegio Brestensi... Львів, друкарня колегіуму, 1659.

2°. [18] арк. Гравюра: герб.

Передмова від Берестейського колегіуму, далі віршований панегірик.

Estreicher, 20, 424.

Б-ка Оссол.

 

397. Акафисти. Унів, 25.V 1660.

4°. [271] арк. Рядків - 16, 22. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 86, 62 мм. Гравюри: форта, герб Арсенія Желиборського (зв. титулу), 2 ілюстрації з 1 дошки, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ВФЗ, ВФ, Мина (з підписом: Мина увуневѣ Року божіа 1629).

Передмова Арсенія Желиборського (арк. 2—5 нн.). Акафисти богородиці, Ісусу та ін.

Ундольський, 761; Свенцицкий, 1908, 319; Максименко, 630; Выдашенко, с. 71.

ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, І-ФОДА та ін.

 

398. Галятовський Іоаникій. Казання приданыи до книги Ключ разумѣнія названой. Київ, друкарня лаври, 1660.

2°. [1], 149, [1] арк. Рядків - 24, 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 85, 62 мм. Гравюри: форта, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілля, ТП.

«Предмова» (зв. титулу; текст: Тітов, 1924, с. 383—384. В основному тексті 14 казань — на дні пам'яті Юрія, Миколи, Петра і Павла, Іллі, Іоана Хрестителя, Михайла, Антонія та Феодосія Печерських (арк. 1—124). «Наука короткая албо способ зложеня казаня» (арк. 122—133). «Чуда прстои бгородици нѣкоторы» (арк. 134—149). Звернення до читача (арк. 149 зв.; текст: Тітов, 1924, с. 384). Перелік помилок. Книга містить згадки про ряд історичних діячів, зокрема «гетьмана римського» Сціпіона, Скандербега. На полях посилання на хроніку М. Бєльського та інші джерела. Весь текст українською мовою.

Ундольський, 762; Тітов, 1924, с. 384; Петров. Бирюк, Золотарь, 216; Горфункель, 151, 152; Максименко, 246; Каменева, Гусева, 105.

ДБЛ, ЦААДА, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЦДІАЛ, ХНБ, б-ка Томського ун-ту, Національна б-ка (Варшава) та ін.

 

399. Постановленіє; от его Царского величества з Войском Запорозким року 1659. Київ, друкарня лаври, [1660].

2°. [1], 26 арк. Рядків - 24, 33.

Шрифти: 10 рядків - 84, 62, 125. Гравюри: одна ілюстрація, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Книга без титульного аркуша, назву подаємо за колонтитулом на арк. 3—21. Оглав. Переказ царського указу 13.I 1657 р. про обрання нового гетьмана і виклад акту виборів Юрія Хмельницького за підписами самого гетьмана й усієї ради (арк. 1—6). Текст «статей» 1654 р. («березневих статей») Б. Хмельницького у редакції, що була запропонована російським урядом під час російсько-українських переговорів 1659 р. (арк. 7—12). Текст Переяславських статей 1659 р. (арк. 12—21 зв.). Текст присяги новообраного гетьмана Ю. Хмельницького і виборчої ради (арк. 22—26 зв.).

Репродукція: Данилевич В. Маловідомий український стародрук. Записки іст. філол. відділу ВУАН, кн. 21-22, 1929, с. 29-43.

Ундольський, 745; Петров, Бирюк, Золотарь, 213; Максименко, 247; Каменева, Гусева, 106.

ДБЛ, ДІМ, ЦНБ.

 

 

400.<;/font> Kozieradzki Petrus. Flumen gratulatorium pro... Stanislao de Goray Czurylo... suffraganeo Luceoriensi et Brestensi... Львів, друкарня Сльозки, 1660.

2°. [6] арк.

Гравюри: герб, кінцівки, ініціал. Виливні прикраси.

Передмова прозою, далі панегіричний вірш.

Estreicher, 20, 188.

ЦНБ.

 

401. [Апокаліпсис лицевий. Київ, друкарня лаври], 1649—1661.

4°. 23, [1] арк.

Книга складається з ілюстрацій до розділів 1—14 Апокаліпсиса. На останньому аркуші початок молитви «Отче наш» і зображення диявола. Під кожною ілюстрацією вигравіювано підпис, в якому вказано рік її виконання і ім'я автора: «многогрішний ієрей Прокопій». Очевидно, видання не завершене.

Ровинский, с. 543—544; Клепиков, 1964, с. 153-154.

ДБЛ, ДПБ, Музей образотворчих мистецтв ім. О. С Пушкіна (Москва).

 

402. Патерик Печерський. Київ, друкарня лаври, 1661.

2°. [21], 289, [15] арк. (в пагінації є пропуски, всього 314 арк). Рядків — 26, 35—36, 42, близько 20. Складання в одну і дві колонки. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифта: 10 рядків - 85, 63, 52, близько 120 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), російський герб (арк. 2 нн. зв.), шмуцтитули (арк. 1, 154, 233, 273), 47 ілюстрацій в тексті з 47 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілія, К. Р., КП, И. С. С. К., Илія С.

Вірш про «книгу житій сих» (зв. титулу; текст: Тітов, 1924, с. 397). Передмовна молитва. «Предословіе к читателю...» (текст: Тітов, 1924, с. 386-395). «Оглавленіє». Вірші-підписи під гравюрами (арк. 1 зв., 126, 139, 142 зв., 145, 146 зв., 148 зв. та ін.). У кінці книги алфавітний покажчик і перелік друкарських помилок.

Ундольський, 767; Тітов, 1924, с. 385, 396-398; Свенцицкий, 1908, 385; Горфункель, 157; Максименко, 248; Каменева, Гусева, 107.

ДБЛ, ДПБ, КПЛ, ЛМУМ, ЛБАН, б-ка Львівського ун-ту, ХНБ, Горьковська обласна б-ка, б-ка Томського ун-ту, Горьковський музей-заповідник, б-ка Кембріджського ун-ту та ін.

 

403. Повістованіє о безсмертном успеніи. Київ, друкарня лаври, [1661].

4°. [30] арк. Рядків - 22, 26. Друк першої сторінки у дві фарби. Текст в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52 мм. Гравюри: заставка, кінцівка, ініціальна літера. Виливні прикраси.

На арк. 1 текст починається «М̃ца августа в 15 день. Повѣствованіе...» На арк. 29: «О лѣтех пречистыя д̃вы Б̃цы, колико на землѣ поживе, и в который год приставися, многое в церковных исторіографах и хронографах несогласіе».

Ундольський, 768; Свенцицкий, 1908, 390; Тітов, 1924, с. 420; Максименко, 249.

ДПБ, БАН, ЛМУМ.

 

404. Часослов. Київ, друкарня лаври, 1661.

12°. [4], 456 арк. Рядків - 13.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюри: ініціали. Виливні прикраси: заставки.

Ундольский, 766.

ДПБ.

 

405. [Gawat Jakub]. Pokazanie iawney omyłki starego kalędarza w swięceniu Wielkieynocy. Львів, [друкарня колегіуму], 1661.

4°: [8] арк.

Авторство встановлюється на підставі інших праць Гавата [Гаватовича]. На арк. 3 автор згадує «слов'янську книгу супротивника нашого Василя Суразького».

Б-ка Чарт.

 

406. [Sikorski Jan]. Rationes quod non tantum expediat, sed etiam necesse sit Academiam Leopoli in Collegio Patrum Societatis Jesu erigere. Львів, друкарня колегіуму, 1661.

4°. 2 арк.

Відповідь на брошуру професора краківського університету М. Радимінського «Rationes quod non expediat novam Academiam Leopoli P. P. Societ. Jesu erigere» (1661). На думку Сікорського, слід заснувати у Львові єзуїтську академію, щоб не допустити створення у цьому місті православної української академії. Про авторство див. [Załęski S.] Historia zniesienia jezuitów w Polsce, Lwów, 1875, s. 13.

Estreicher, 26, 132; 28, 89.

Б-ка Оссол.

 

407. [Sikorski Ian]. Refutatio rationum quibus erectio Academiae Leopoliensis PP. S. J. impugnatur. 5. M. i p. [Львів, близько 1661 (?)].

4°. 6 арк.

Estreicher, 28, 89.

Б-ка Оссол.

 

**408. [Буквар. (Граматична). Львів, друкарня братства, 1662.

8°. Друкар: Дм. Кульчицький. Тираж 650 прим.].

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 354, 355.

Львівські видання.., 47.

 

**409. [Часословець малий. Львів, друкарня братства, 1662. 8°. Друкар: Дм. Кульчицький. Тираж 650 прим.].

Джерело: АЮЗР, т. 1, 12, с. 354, 356.

Львівські видання.., .48.

 

410. Gabryelowicz Ignatius Albertus. Conclusiones theologicae de sacramentis in communi. Львів, друкарня колегіуму, 1662.

4°. [6] арк.

Гравюри: герб, заставка. Виливні прикраси.

Друкар: Петро Казьовецький.

Присвята Альбертові Пігловському і вірш на його честь. Тези, які захищалися 20 червня 1662 р.

Estreicher, 17, 4.

Національна б-ка (Варшава).

 

411. Акафисти. Київ, друкарня лаври, 21.V 1663.

4°. [2], 244 арк. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 128, 84, 63, 52 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 138 ілюстрацій в тексті з 131 дошки, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: И., ИЛ., Ілі., ИС, Илія, ЛМ.АККФ, В.

Книга містить акафисти богородиці (з арк. 1), Ісусу (з арк. 37), канон ангелу (з арк. 82) та інші матеріали. В кінці книги «Правило молебноє к преподобним Печерським» (з арк. 231).

Ундольський, 793; Тітов, 1924, с. 429—433; Петров, Бирюк, Золотарь, 224; Максименко, 250; Каменева, Гусева, 108.

ДБЛ, БАН, ІРЛІ, ЦНБ, ЛМУМ.

 

412. Галятовський Іоаникій. Ключ разумѣнія. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 18.VIII 1663.

2°. [6], 248, 140, [1] арк. Рядків - 26, 35. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 5, 62 мм. Гравюри: форта, герб Четвертинських (зв. титулу), архангел Михаїл (арк. 6 нн. зв.), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: ВФЗ, Ілія А.

Вірш на герб Четвертинських (зв. титулу). Передмова друкаря до луцького й Острозького єпископа Гедеона Святополк-Четвертинського (арк. 2—5 нн.). «Передмова до священников законных и свѣцких, авторова» (арк. 6 нн.). Далі йдуть казання на свята господарські і богородичні (арк. 1— 237Х «Наука албо способ зложення казаніа» (арк. 237—242 зв.). «Наука албо способ зложеня казаня на погребѣ» (арк. 242 зв.—248 зв.). Перелік казань першої частини (арк. 248 зв.). Казання про святих, зокрема про Антонія і Феодосія Печерських (арк. 1-116 зв. другого рахунку), «Наука короткая албо способ зложення казаня» (арк. 117—125). «Чуда пресвятой богородици нѣкоторый» (арк. 126—140). «Слово ко читателем» і післямова (ост. нн. арк.). Видання є передруком двох київських видань книг Галятовського — «Ключ...» (1659) і «Казаня приданыи» (1660).

Ундольський, 794; Свенцицкий, 908, 414; Петров, Бирюк, Золотарь, 221; Максименко, 161.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛМУМ, ЛБАН, Дубнівський музей (Ровенська обл.), І-ФОДА, Публічна б-ка МолдРСР, Перемишльський музей.

 

413. Тріодь цвітна. Львів, друкарня братства, 1663.

2°. [6]. 431, [1] арк. Рядків - 29. Друк у дві фарби. Тираж [860 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, успіння і мала друкарська марка братства (зв. титулу), велика друкарська марка (ост. арк. зв.), 21 ілюстрація в тексті, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкарі: [Семен Ставницький і Дмитро Кульчицький]. Гравери: Ілля, ВФЗ, Афанасій К., А., Василій Ушакевич, Георгій ієродиякон.

Передмова до читача і слово до нього. Синаксар на п'ятницю світлого тижня українською мовою (арк. 437— 439 зв.). Є варіанти набору в різних примірниках цього видання (див.: Зернова, 1973, с. 52).

Ундольський, 796; Свенцицкий, 1908, 97; Петров, Бирюк, Золотарь, 225; Львівські видання.., 49; Максименко, 27.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Державна б-ка ЛитРСР та ін.

 

*414. Часослов. Київ, друкарня лаври, 1663.

16°.

Ундольский, 792.

 

*415. Букварь языка словенских писаний человьком учитися хотящим в полезное руководство. Київ, друкарня лаври, 1664.

Жодний примірник невідомий. Буквар зі збірки ДПБ, який датували 1664 р., насправді надрукований близько 1697-1698 рр. (див.: поз. 724).

Ундольский, 798.

 

416. Тріодь пісна. Львів, друкарня братства, 24.Х 1664.

2°. [4], 436 арк. Рядків - 29, 41. Друк у дві фарби. Тираж [914 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці і мала друкарська марка (зв. титулу), 18 ілюстрацій в тексті, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: Василій Ушакевич, Георгій ієродиякон. Друкар: Семен Ставницький.

Вірш на герб. «Предословіе...» українською мовою. Текст повторює київські видання, зокрема синаксарі, перекладені українською мовою Т. Земкою. На арк. 427—436 «Житіє Марії Єгипетської» Софронія, патріарха ієрусалимського.

Ундольський, 797; Свенцицкий, 1908, 83; Петров, Бирюк, Золотарь, 230; Львівські видання.., 50; Максименко, 28.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ та ін.

 

417. Тріодь пісна. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 12.Х 1664.

2°. [6], 453 арк. Рядків - 28, 37. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 82, 62 мм. Гравюри: форта, герб Желиборських (зв. титулу), 4 ілюстрації в тексті з 4 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ВФЗ, ЛИ, Ілля, Василій Ушакевич (?).

На початку книги вірш на герб Желиборських українською мовою. Присвята Афанасієві Желиборському. «Передмова до ласкавого чителника». Присвята і передмова датовані 12.X 1664 р. Текст повторює київські видання, зокрема синаксарі у перекладі українською мовою Т. Земки. На арк. 443 зв.—453 «Житіє Марії Єгипетської» Софронія.

Ундольський, 795; Свенцицкий, 1908, 84; Петров, Бирюк, Золотарь, 229; Максименко, 162.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ (примірник з автографом М. Сльозки), ЛКГ, БАН ЛитРСР та ін.

 

418. Fomenta pietatis in Divum Franciscum Xaverium Indiarum Apostolum... Mediolani prius Italice; denuo Graecij Latine, recens vero Leopoli in lucem edita... Львів, друкарня колегіуму, 1664.

16°. [2], 42 с.

Виливні прикраси: смужка перед початком і кінцівка наприкінці тексту.

Estreicher, 16, 289.

Ягел. б-ка.

 

419. [GawathJakub]. Kalendarz stary omylny... Львів, 1664.

4°. [14] арк.

Гравюра: зображення сонця і місяця (титул і зв. титулу).

На арк. 12 зв.— 14 нн. переклад польською мовою латинського вірша Ангеліна Газеуса.

Estreicher, 17, 41.

ЛБАН.

 

420. Галятовський Іоаникій. Ключ разумѣнія. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 30.ІХ 1665.

2°. [6], 532 арк. Рядків - 26, 34. Друк титулу і початкової сторінки у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 62 мм.

Гравюри: форта, герб Желиборських (зв. титулу), орнаментально-сюжетні заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: ВФ, Лука.

Видання значно доповнене і перероблене автором порівняно з виданням 1663 р. Вірш на герб Желиборських. Передмова до Афанасія Желиборського (арк. 2—5 нн.). «Предмова до священников и законников и ляиков» (арк. 5 зв.—6). Книга містить проповіді на неділі і свята. Арк. 17—18 бувають у двох варіантах, у другому набір ущільнено для вставки з твору Симона Майоліса (див.: Зернова, 1973, с. 48—49). В кінці подані «Наука албо способ зложеня казаня» (арк. 513—515) і «Наука другая албо способ зложеня казанья» (арк. 515—519 зв.), «Наука албо способ зложеня казанья на погребѣ» (арк. 520—524 зв.), «Наука латвѣйшая албо способ зложенья казанья на праздники господскіи и богородичный и на св[я]та иншыи» (арк. 525—526), «Наука албо способ латвѣйшии зложеня казанья на неделѣ» (арк. 527—531 зв.), післямова і звернення до читача. За цим виданням здійснено румунський (опубліковано в Бухаресті 1678 р.) і російський (перекладено 1669 р. в Іверському Валдайському монастирі) переклади. Огляд змісту див.: Сумцов Н. Ф. Обзор содержания проповедей Иоанникия Голятовского. Оттиск из 4 выпуска Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1913.

Ундольский, 803; Свенцицкий, 1908, 415; Петров, Бирюк, Золотарь, 231; Горфункель, 141; Максименко, 163; Попов, 1959, с. 194, 196-197.

ДБЛ, ДПБ, ІРЛІ, ЦНБ (примірники Кир. 608, 2573, 2574 з автографами автора про подарування книги І. Гізелю, Видубицькому і Микільсько-Пустинному монастирям), КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ОНБ та ін.

 

421. Євангеліє. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 30.ІІІ 1665.

2°. [10], 414 арк. Рядків - 16, 26. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 124, 5, 81 мм. Гравюри: форта, воскресіння Христа (зв. титулу), 23 ілюстрації в тексті, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілля, ВФЗ, Ли, AK.

Вірш про воскресіння і з проханням про «здравіе и силу» для Михайла [Сльозки], (зв. титулу). «Молитва благодарная», підписана Сльозкою (арк. 2—4 нн.). Текст повторює видання львівського братства 1636 р. і 1644 р.

Ундольський, 808; Свенцицкий, 1908, 14; Петров, Бирюк, Золотарь, 234; Максименко, 166; Застирець Й. Євангеліє Сльозки. Діло, 1899, № 220, с. 1-2.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ та ін.

 

422. Галятовський Іоаникій. Небо новоє. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 12.ХІІ 1665.

4°. [8], 140 арк. Рядків - 22. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 62 мм. Гравюри: форта, герб Могилів (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Вірш «На герб... Могилов» (зв. титулу). «Предмова» автора з присвятою Анні Могилянці Потоцькій (арк. 2—6 нн.). «Чителнику ласкавый» (арк. 7 нн.). «Реестр чудов» (арк. 8 нн.). «Чуда прррстои б̃ци межи сибѣллами пророчицами поганскими (з арк. 1). На арк. 1—3 віршовані уривки. «Чуда прррстои б̃ци в церквах ей» (арк. 82). Покажчик «Короткое зебранѣе речій барзо потребных...» (арк. 133—140). «Помылки...» (арк. 140 зв.).

Ундольский, 804; Петров, Бирюк, Золотарь, 232; Горфункель, 172; Максименко, 164.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Ленінградського ун-ту та ін.

 

423. Галятовський Іоаникій. Небо новоє. Львів, друкарня Михайла Сльозки. 12.XII 1665 (фактично пізніше).

4°, [8], 144 арк. Рядків - 22.Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 62 мм. Гравюри: форта, герб Могилів (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Видання, відмінне від попереднього.

Горфункель, 173.

ДБЛ, б-ка Ленінградського ун-ту, ЛБАН та ін.

 

424. Псалтир. Львів, друкарня братства, 1665.

4°. [5], 262 арк. Рядків - 17, 2524. Друк початкової сторінки і пасхального ключа у дві фарби. Тираж [1417 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 83, 59, 5 мм. Гравюри: 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, кінцівка, ініціали, оздоблення колонтитулів. Виливні прикраси.

АЮЗР, т. 11, с. 239; Ундольський, 305; Львівські видання.., 52; Максименко, 29.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ЛМУМ.

 

**425 . [Часослов малий. Львів, друкарня братства, 1665. 8°. Тираж 1275 прим. Друкар: С. Ставницький].

Джерело: АЮЗР, т, 11, с. 225, 484.

Львівські видання.., 61.

 

426. [Gawath Jakob]. Supplement dwom traktacikom o kalendarzu starym omylnym у niepewnym... Львів, 1665.

4°. [2], 45, [1] с.

Гравюра: зображення сонця й місяця на титулі.

Estreicher, 17, 41.

ЛБАН, Курніцька б-ка, Національна б-ка (Варшава).

 

427. Obodziński Samuel. Promptuarium epistolographicum to iest listopistwa politycznego model. [Львів, 1665].

16°. [90], 534, [8] с.

Посібник з написання листів. Подає зразки листів, приклади титулування адресатів. На с. 288—316 передрук твору Иоганна Бесікена «Memorabilia urbis Romae» (Рим, 1506). Далі перелік сенаторських посад і урядовців королівського двору, зразки приватних листів.

Estreicher, 23, 22.

ЛБАН, б-ка Оссол.

 

428. Prokopowicz Tarassy. Źniwo cnot i chwały wieczney iasnie przewielebnego w Bogu Jego Mości Arseniego Żeliborskiego Episcopa Lwowskiego, Halickiego i Kamieńca Podolskiego. Львів, друкарня Сльозки, 7.II 1665.

4°. 31 арк.

Титул у складаній рамці.

Гравюра: герб.

Присвята Афанасієві Желиборському. Основний текст — проповідь унівського архимандрита Т. Прокоповича на похороні Арсенія Желиборського.

Estreicher, 25, 279.

ЦНБ, ЛБАН, б-ка КУЛ.

 

429. Акафисти з канонами. Київ, друкарня лаври, 1666.

4°.

Ундольский, 827; Титов, 1918, с. 357; Максименко, 251.

ЛМУМ.

 

430. Таблица невидимая сердца чловічаго [Апостол]. Львів, друкарня братства, 16.II 1666.

2°. [14], 242 арк. Рядків - 27, 37. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці (зв. титулу), 20 ілюстрацій в тексті, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравер: Василь Ушакевич.

Вірш про успіння (зв. титулу). «Предмова до чителника» українською мовою (арк. 2—4 нн.). «Сказаніє Єпіфанія» та інші вступні статті (арк. 5—14 нн.). Діянія (арк. 1—49). Посланія (арк. 50—211). Покажчики.

Ундольский, 810; Свенцицкий, 1908, 25; Петров, Бирюк, Золотарь, 236; Львівські видання.., 53; Максименко 30.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Волинський обласний музей, Івано-Франківський музей, Саноцький історичний музей та ін.

 

431. Баранович Лазар. Меч духовний. Київ, друкарня лаври, 1666.

2° [15], 465, [1] арк. Рядків - 26, 35. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 85, 62 мм. Гравюри: форта, фронтиспіс (арк. 2 нн. зв.), шмуцтитул (арк. 1), 54 ілюстрації в тексті з 49 дощок, заставки, ініціали, кінцівки. Виливні прикраси.

Гравери: KP, Іліа, ТП, KZ, BP.

Вірш «На его пресвѣтлаго царского величества знаменіє» (зв. титулу). «Предословіе... до царя Олексія Михайловича» (арк. 2 зв.— 10 зв. нн.). «Предословіє ко читателю» (арк. 11—15 нн., текст: Тітов, 1924, с. 403-408). Цитати з писанія і вірш «На два меча книги сея» (арк. 15 нн.). Далі йдуть слова на неділі всього року. В кінці книги «Оглавленіе...» і післямова «Читателю возлюбленный» (текст: Тітов, 1924, с. 408).

Ундольский, 811; Тітов, 1924, с. 402; Петров, Бирюк, Золотарь, 237; Горфункель, 175; Максименко, 252; Каменева, Гусева, 109.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Львівського ун-ту, ХНБ, ДПНТБ, Владимиро-Суздальський музей-заповідник, б-ка Томського ун-ту, Горьковська обласна б-ка, БАН МолдРСР, Слов'янська б-ка (Прага) та ін.

 

432. Служебник. Львів, друкарня братства, 15.X 1666.

4°. [4], 335, 57 арк. Рядків - 12, 18, 26. Друк у дві фарби. Тираж [1289 прим.].

Шрифти: 10 рядків - 125, 81, 58 мм. Гравюри: форта, тайна вечеря (зв. титулу), 9 ілюстрацій у тексті з 7 дощок, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: [С. Ставницький]. Гравер: Георгій ієродиякон.

Передмова від Львівського братства українською мовою (арк. 2—4 нн.). Текст повторює київське видання 1639 р. Післямова (арк. 57 другого рахунку).

Свенцицкий, 1908, 192; Петров, Бирюк, Золотарь, 230; Львівські видання.., 54; Максименко, 31; Gottesmann, 91.

ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, І-ФОДА, Національна б-ка (Варшава), б-ка Дебреценського ун-ту та ін.

 

433. Тріодь цвітна. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 1666—1667 (у післямові всіх примірників вказано дату 19.XII 1666, на титульному аркуші в частині тиражу вказано ту саму дату, в іншій частині — 19.XII 1667).

2°, [2], 442 арк. Рядків - 29, 38. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 82, 62 мм. Гравюри: форта, Іоанн Дамаскин (зв. титулу), 8 ілюстрацій в тексті, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: ВУ [Василь Ушакевич], IG, Іван Глинський, ВФЗ, Ілля.

Петров, Бирюк, Золотарь, 241; 243; Максименко, 167, 168; Исаевич, 1976, 43.

ДБЛ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛКГ, Саноцький історичний музей.

 

434. Officia Sanctorum Breviariis in quibus desunt... Львів, друкарня колегіуму, 1666.

8°, [92] арк.

Друкар: Петро Казьовецький.

Estreicher, 23, 275.

Б-ка Варшавського ун-ту.

 

435. Sex propositiones arithmeticae de admirabili proteo «Rex Dux Sol Lex Lux Fons Spes Pax Mons Petra Christus» demonstrandae. Львів, друкарня колегіуму, 1666.

4°. 4 с.

Розрахунок кількості комбінацій, які можна утворити, переставляючи одинадцять слів, названих у титулі.

ЦНБ.

 

436. Tumulus honorarius illustrissimae Dominae D. Annae de domo Mohiłarum Potocka, principissae Moldaviae, palatinae Cracoviensi... [Львів, друкарня колегіуму], 1666.

2°. [11] арк.

Гравюра: герб Могили (арк. 2 нн.). Виливні прикраси.

Передмова до Станіслава Потоцького від Львівського колегіуму (арк. 2—3 нн.). Далі панегіричні вірші.

Estreicher, 25, 130.

 

ЦНБ, ЛБАН, Національна б-ка (Варшава).

 

 

437. Węgrzynowicz Ioannes. Arcus triumphalis in auspicato illustris et magnifici Domini D. Adami de Rudnik Biskupski... ingressu. Львів, друкарня Сльозки, 19.IV [1666].

4°. [8] арк. Титул у складаній рамці.

Гравюра: герб.

Містить вітальні промови на честь відвідин Самбора самбірським старостою А. Біскупським, королем Яном Казимиром (25.XI 1662), перемишльським єпископом С. Сарновським (1664), королевою Людвікою Марією (1660), дрогобицьким старостою С. Скаршевським (1665).

Estreicher, 32, 312.

ЛБАН, Ягел. б-ка (в обох примірниках дописано рік).

 

438. Псалтир. Львів, друкарня Михайла Сльозки, 17.IV 1667.

16°. [3], 358, 46 арк. Рядків - 15. Друк титула у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 50 мм. Гравюри: заставки, ініціали. Виливні прикраси: обрамлення титулу, заставки, кінцівки. В складану кінцівку на арк. 267 зв. вкомпоновано прізвище складача «Демян Хомянскій зицар».

Ундольский, 825.

ДБЛ, ЦДАІА, ДПБ.

 

**439. [Псалтир навчальний. Київ, друкарня лаври, 1667, 4°].

Джерело: Титов, 1918, с. 357.

Тріодь цвітна. Львів, 1667. Див.: поз.,433.

 

440. [Софонович феодосій]. Виклад о церкві. Київ, друкарня лаври, 18.VII 1667.

4°. 28 арк. Рядків — 22, близько 26. Титул у складаній, сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, близько 52 мм. Гравюри: заставка, ініціали. Виливні прикраси.

Передмова «Чителнику ласкавий», «О церквѣ святой, Що значит церков». «О одеждѣ...». «О службѣ божой». «О вечерни всенощной». Текст українською мовою.

Каменева, Гусева, 111.

ДБЛ.

 

441. Часослов і молитви повседневниї. Київ, друкарня лаври, 2.VI 1667.

24°. [8], 448, [19] арк. Рядків - 13, близько 15.

Шрифти: 10 рядків — 52, 38 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 3 ілюстрації в тексті з 3 дощок, ініціали. Виливні прикраси: заставки.

Ундольский, 823; Каратаев, 1861, 754; Тітов, 1924, с. 439; Каменева, Гусева, 110.

ДБЛ, ДПБ, БАН, Ягел. б-ка.

 

442. Drużbicki Kasper. Droga doskonałości chrześciańskiej. Львів, друкарня колегіуму, 1667.

8°. [12], 501, [10] с.

Estreicher, 15, 333.

Б-ка Оссол.

 

443. Młodzianowski Thomas. Praelectiones theologicae de iure et iustitia. Львів, друкарня колегіуму, 1667.

2°. [4], 166, [4] с.

Гравюри: кінцівки.

Estreicher, 22, 454.

Б-ка Вільнюського ун-ту, б-ка Чарт., Гданська б-ка ПАН, б-ка Товариства друзів наук (Познань).

 

*444. Буквар языка славенска, писаній чтенія учитися хотящим в пóлезное руковоженіє. Львів, друкарня [спадкоємців] Сльозки, 1668.

8°.

На титульному аркуші вказано 1668 р., однак М. Сльозка помер наприкінці квітня 1667 р. В руках його спадкоємців друкарня залишалася до березня 1670 р. Буквар включає сказаніє чорноризця Храбра про створення Константином Філософом слов'янської азбуки.

Опис: Павенцкий А. Початок і розвій школьництва на Русі.— «Учитель», 1900. Р. 12, ч. 1, с. 38-61.

 

445. [Косов Сильвестр]. О сакраментах. Київ, друкарня лаври. III 1668.

4°, [16] арк. Рядків - 21, 22. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 68 мм. Гравюри: заставка, кінцівка, ініціальна літера. Виливні прикраси.

Ундольский, 832; Свенцицкий, 1908, 503; Максименко, 254.

ЛМУМ.

 

446. Орологіон, сиріч Часослов. Львів, друкарня братства, 1668.

4°. [8], 276, 278 арк. Рядків - 11, 17, 24. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках. Тираж [400 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 125, 83, 59 мм. Гравюри: форта, малий друкарський знак братства (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 829; Львівські видання.., 56; Максименко, 33; АЮЗР, т. 11, с. 487.

ЦНБ, ЛІМ.

 

447. Псалтир. Львів, друкарня братства, 1668.

4°. 218 арк. Рядків — 19. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 80 мм. Гравюри: форта, друкарська марка братства (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Іван Глинський.

Вірш українською мовою про герб братства. Передмова датована 24.IX 1668.

АЮЗР, т. 11, с. 487; Львівські видання.., 57.

ДПБ.

 

448. [Софонович Феодосій].Виклад о церкві. Київ, друкарня лаври, IV 1668.

8°. 26 арк. Рядків - 24, 28. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків —61,5, 52 мм. Гравюри: заставка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

До передмови «Чителнику ласкавый» додано вказівку, що матеріал для книги вибрано з творів Симеона-митрополита солунського, Іоанна Златоуста, Германа-патріарха царгородського, Іоанна Дамаскина, Ніла Кавасіла, св. Амвросія.

Ундольский, 831; Свенцицкий, 502; Тітов, 1924, с. 420; Максименко, 253; Каменева, Гусева, 113.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ.

 

449. Требник. Львів, друкарня братства, 1668.

4°. [16], 98, [6], 99-440, [4] арк. Рядків — 19, 26, 27. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках. Тираж [1200 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 82, 58 мм. Гравюри: форта, тайна вечеря (зв. титулу), 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Редагував [О. Богуш]. Друкар: [С. Ставницький]. Гравери: Іоан Глинський, Ушакевич.

«Предмова до чителника...» українською мовою (арк. 2—4 нн.). Далі «О тайнах» (арк. 5 нн.). На арк. 1 «Чин в первый днь по внегда родити женѣ отроча» (арк. 1). Українською мовою формули запитань до тих, що одружуються, їхніх відповідей і обіту (арк. 99, 104, 110). Як зазначено у передмові, більшість текстів взято з київського Великого Требника. На зв. ненумерованого арк. після арк. 191 — «Канон 26 собору кіевского бывшаго року 1640». В кінці книги — місяцеслов (арк. 432—440), оглав (арк. З нн.), «Благодареніє» (арк. 1 нн.).

Ундольский, 828; Свенцицкий, 1908, 250; Петров, Бирюк, Золотарь, 244; Львівські видання.., 55; Максименко, 32.

ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, І-ФОДА, Перемишльський музей, Саноцький історичний музей, Національний музей (Прага), б-ка Академії СРР та ін.

 

450. Часослов. Київ, друкарня лаври, 20.III 1668.

8°. [1], 132 арк. Рядків - 14. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 84 мм. Гравюри: форта, Христос серед законоучителів (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали.

Ундольский, 830; Тітов, 1924, с. 440.

ДПБ.

 

451. Erectio confraternitatis sacerdotalis in decanatu Samboriensi. Львів, друкарня колегіуму, після 8.II 1668.

2°. [3] арк.

Estreicher, 16, 93.

ЛБАН.

 

452. [Gawath Iakub]. Omyłka starokalendarzan w Odprawowaniu Wielkiey nocy w Roku 1668 choć pospołu z nowokalendarzanami odprawowana. [Львів, близько 1668].

[4] арк.

Національна б-ка (Варшава).

 

453. Muszynski Adam. Libellus in quo continetur... erectio Archiconfraternitatis sacerdotalis in districtu sanocensi... Львів, друкарня колегіуму, 1668.

2°, 17 арк.

Estreicher, 22, 645.

Б-ка Оссол.

 

454. [Pidou Louis-Marie]. Swieta Rypsyma panna у męczenniczka abo Turydat przemieniony. Tragedya nabożna z różnych historyków łacinskich у ormianskich wyjęta, wierszami ormianskiemi a intermedyami polskiemi złożona. [Львів, друкарня колегіуму, 1668].

4°. [8] арк.

Програма вистави, підготованої школярами Львівського вірменського колегіуму театинців. Складається з пролога і п'яти актів, між якими інтермедії. В кінці перелік виконавців і запис про час спектаклю. Повний текст п'єси Піду «Ріпсіме»:

1884, с. 329—336; опис програми: Dramat staropolski.., t. 2, cz. 2, № 86.

Estreicher, 24, 243.

Б-ка Оссол.

 

455. Prodigium gratiae Magna Dei Mater Virgo Maria concepta et concipiens... Orbi Orthodoxo ad spectandum in Collegio Gostomiano Ab Auditoribus Rethoricae... propositum... Anno 1668. Львів, друкарня колегіуму, [1668].

2°. [9] арк.

Гравюра: герб Горайських.

Вірш латинською мовою. Присвята Йосифу Горайському (арк. 2 нн.).

Estreicher, 8, 335 (приписує авторство Мартинові Подленському і датує 1688 роком).

ЦНБ, Ягел. б-ка.

 

456. Strażyc Stefan. Annulus honoris... Ioanni Węgrzynowicz. Львів, друкарня колегіуму, 1668.

4°. [8] арк. Панегірик писарю м. Самбора, виголошений у Замостській академії.

Б-ка Оссол.

 

457. Галятовський Іоанникій. Месія правдивий. Київ, друкарня лаври, 1669.

4°. [12], 429, [5] арк. Рядків - 25, 30. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 62,5, 51,5, 38 мм. Гравюри: форта, хрест в хмарах і зірках (зв. титулу), 1 ілюстрація, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Вірш на хрест (зв. титулу). «Предмова до месїи» (арк. 2—3 нн.). «Предмова до всѣх христіан...» (арк. 4—9 нн.). Схвалення книги митрополитом Йосифом Нелюбовичем—Тукальським, чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем, ігуменом мінським Йосифом Ходоновичем (арк. 9 зв.— 10 зв. нн.), вірш ректора Київського колегіуму Варлаама Ясинського «На автора книги сей» (арк. 10 зв. нн.). Текст у формі діалогу. Переклади віршів Сивілл (арк. 421 зв.—423 зв.). В кінці книги алфавітний покажчик і перелік помічених помилок. Текст книги українською мовою.

Ундольский, 841; Тітов, 1924, с. 413-416; Петров, Бирюк, Золотарь, 247; Горфункель, 177; Максименко, 255; Каменева, Гусева, 114.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Львівського ун-ту, ХНБ (примірник з записом С. Яворського), ДПНТБ, Вязниковський музей (Владимирська область), Національна б-ка (Варшава).

 

458. Гізель Інокентій. Мир з богом чоловіку. Київ, друкарня лаври, 1669.

2°. [30], 666, [8] с. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 81 мм. Гравюри: форта, 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: П., Ілля.

Вірш з поясненням геральдичної композиції, присвяченої царю Олексієві Михайловичу (зв. титулу). Присвята царю, «Предословіе к читателю», «Увѣщанія предословная» (с. 1—4). В кінці «Оглавленіє». Характеристику змісту див.: Перетц, 1961, с. 183— 205.

Ундольский, 842; Свенцицкий, 1908, 418; Тітов, 1924, с. 412-413; Горфункель, 180; Максименко, 256; Каменева, Гусева, 115.

ДБЛ, БАН, ІРЛІ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ (примірник № 573 з автографом Гізеля), б-ка Львівського ун-ту, ДПНТБ, б-ка Вільнюського ун-ту, Кошицька наукова б-ка (філія у Пряшеві) та ін.

 

*459. [Часовник, шкільний]. Львів, друкарня братства, 1669.

8°. Тираж [1540 прим.].

Друкар: С. Половецький.

Джерело: АЮЗР, т. 11, с. 2659, 487.

Ундольский, 843; Львівські видання.., 58.

 

460. Castelli Daniel. Lugubris metamorphosis. Львів, друкарня колегіуму, 17.IX 1669.

2°. [7] арк. Титул і сторінки в обрамленні з складаних прикрас.

Гравюри: 3 герби.

Друкар: Симон Пронткевич.

Панегірик львівському архієпископові Іоаннові Тарновському з нагоди заупокійної відправи 17.IX 1669. Автор — ректор кафедральної школи.

Estreicher, 14, 80.

ЦНБ, Національний музей (Краків).

 

461. Gnatowski Ludwik. Obraz żyjącego po śmierci człowieka wystawiony na pogrzebie Jana... Hulewicza podstolego wolyńskiego w kościele hulewiczowskiim. Львів, друкарня колегіуму, 1669.

4°. [11] арк.

Гравюра: герб.

Вірш на герб. Присвячено Вацлаву  Гулевичу  і Констанції Гулевичівні. Автор — плебан в Гулевичеві.

Estreicher, 17, 196.

БАН ЛитРСР, б-ка Оссол., Національна б-ка (Варшава).

 

462. Joannes in Vinculis seu Manes... Joannis Baptistae de Marinis Magistri Generalis LVII. Sacri Ordinis praedicatorum. Львів, друкарня колегіуму, 10.VIII 1669.

4°. 5 арк.

Estreicher, 18, 603.

Б-ка Оссол.

 

463. [Kostkowski Kasper (?)]. Serius fortunae iocus sive Phillippus Bonus Belgii princeps Ebraicum senecionem unius diei principem creans et pauperum recreans diebus Bacchanaliorum ab iuventute coll. Leop[oliensis] in scenam datus. [Львів, друкарня колегіуму, близько 1669].

4°. [2] арк.

Програма комедії, виставленої учнями Львівського колегіуму.

Estreicher, 16, 269; Okoń, s. 194, 333, 409; Dramat staropolski, t. 1, № 190

Б-ка Оссол. (примірник з підписом К. Костковського — автора або власника книги).

 

464. Słowicki Lucas Stanislaus. Venatio Amoris in арго et leaena connubiali nexu foederatis. Львів, друкарня колегіуму, 1669.

2°. [6] арк.

Гравюри: герби (зв. титулу, арк. 2 нн., арк. 4 нн., арк. 4 нн. зв), заставка (арк. 5 нн.), кінцівкакопія федоровської (арк. 6 нн. зворот).

Польські і латинські вірші з нагоди шлюбу львівських міщан Томаса Гордона і Констанції Кудлич. Авторслухач поетики у Львівському колегіумі.

Estreicher, 28, 269.

ЦНБ.

 

465. [Pidou Louis-Marie, Nersesowicz Deodat]. S. Pulcherya Panna у Cezarzowa albo śmierć Theodozyusza Młodszego. Tragedya nabożna. [Львів, друкарня колегіуму, 1669].

4°. [2] арк.

Гравюра: заставка.

Програма п'єси, виставленої 21.IX 1669 р. учнями Львівського вірменського колегіуму театинців. Складається з прологу, 5 актів з інтермедіями між ними, антепілогу, епілогу. Автор латинськомовної п'єси Л.-М. [Алоїс] Піду, автор польськомовних прологу, 4 інтермедій та епілогу, ймовірно, Д. Нерсесович (рукопис № 3571 у б-ці Чарт.).

Estreicher, 24, 243; Dramat staropolski, t. 2, № 87.

Б-ка Оссол.

 

**466. [Буквар слов'янський. Київ, друкарня лаври, 1670].

8°.

Джерело: Титов, 1918, с. 358.

 

467. [Грамота єрусалимського патріарха Нектарія. Львів, друкарня братства]. 1670.

1 арк.

Львівські видання.., 59; Максименко, 35.

Примірник: ЦДІАЛ, ф. 129, оп. 1, спр. 552.

 

468. Євангеліє. Львів, друкарня братства, 11.VI 1670.

2°. [12], 412 арк. Рядків - 16, 18, 24. Друк у дві фарби. Тираж 1503 прим.

Шрифти: 10 рядків — 124, 81 мм. Гравюри: форта, воскресіння Христа (зв. титулу), 49 ілюстрацій в тексті (деякі повторюються), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: Степан Половецький. Гравери: ієродиякон Георгій, Ілля, ієромонах Дорофей.

Вірш на воскресіння і про братство (зв. титулу) — передрук з видання 1644 р. Основний текст повторює львівські видання 1636, 1644, 1665 рр. Титул і перші 12 аркушів існують у двох варіантах, один з них надруковано пізніше (див.: Архіви України, 1970, № 6, с. 14).

Ундольский, 856; Свенцицкий, 1908, 15; Петров, Бирюк, Золотарь, 249; Львівські видання.., 60; Максименко, 34.

ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, Перемишльський музей, Саноцький історичний музей, Національна б-ка (Варшава) та ін.

 

469. Житіє князя київського Володимира. «Выбрано з лѣтопісца Рускаго, преподобнаго Нестора Печерского» [Київ, друкарня лаври, не пізніше 1670].

4°. [12] арк. Рядків - 24, близько 28. Текст у лінійній рамці.

Шрифти: 10 рядків — 63, 53 мм. Гравюри: заставка, ініціали. Виливні прикраси: обрамлення колонтитулів.

Текст українською мовою. У бібліографії відоме київське видання «Житія Володимира» — не пізніше 1673 р. (Каменева, Гусева, 120) і близько 1700 (Тітов, 1924, с. 489; Максименко, 298). Однак вже у 1672 р. кияни привозили на продаж до Москви «Тетрать житие святаго Владимира» (Титов, 1918, с. 358). Ймовірно, «Житіє Володимира», додане до другого видання «Викладу...» Ф. Софоновича (Унів, 21.Х 1670), було передруком з київського друку.

Свенцицкий, 1908, 504; Перетц, 1962, с. 28-65, 157-159; Максименко, 632.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ та ін.

 

**470. [Ірмолойчик. Львів, друкарня братства, 1670 або 1671. Тираж: 300 прим. Друкар: Степан Половецький].

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 262, 272.

Львівські видання.., 64.

 

**471. [Канонник малий. Київ, друкарня лаври, 1670. 8°].

Джерело: Титов, 1918, с. 357-358.

 

472. Октоїх. [Шестодник]. Київ, друкарня лаври, 1670.

4°. [4], 298 арк. Рядків - 18, 23, близько 27. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 81, 63, близько 55 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 7 ілюстрацій в тексті з 7 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Надруковано під керівництвом ієромонаха Йосафата.

Ундольский, 849; Тітов, 1924, с. 440; Свенцицкий, 1908, 140; Максименко, 257; Каменева, Гусева, 116.

ДБЛ, ДПБ, КПЛ, ЛМУМ.

 

473. [Софонович Феодосій]. Виклад о церкві. Унів, 21.Х 1670.

4°. 25, [13] арк. Рядків - 23, 24. Друк титула у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 56 мм. Гравюри: форта, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: С. Ставницький.

Склад видання: «Чителнику ласкавый», «О церквь святой. Що значит церков» (арк. 1—7 зв.); «О проскомидіи» (арк. 7 зв.—9 зв.); «О службь божой» (арк. 10—21 зв.); «О вечерни всенощной. Чему пред початком священник церков кадит» (арк. 22—25); «Слово к читателем» старослов'янською мовою (арк. 25 зв.); «житіє князя Володимира (арк. 1—12 зв. нн.; текст: Перетц, 1962, с. 28-65); «Вірш на конец книжици сея» — переробка з вірша «Всякого чина...» Г. Смотрицького, вміщеного в острозькій Біблії (арк. 12 зв. 13 нн.; текст: Перетц, 1962, с. 157—159. Перетц вважає автором переробки С. Ставницького); післямова друкаря Симеона Ставницького про те, що книжка є передруком київського видання. Текст, крім «Слова к читателем» (арк. 25 зв.), українською мовою.

Ундольский, 852; Свенцицкий, 1908, 504; Горфункель, 183; Максименко, 631—632.

ДБЛ, б-ка Ленінградського ун-ту, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ.

 

474. Устав молитвенний. Львів, друкарня братства, 21.II 1670 (дата передмови).

12°. [11], 696, [12] арк, Рядків - 19, 21. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 51, 42 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці (зв. титулу), заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Передмова починається «Православному и христолюбивому чителникови...»

Ундольский, 851; Львівські видання.., 61.

ДБЛ, ДПБ, Вестероська б-ка (Швеція).

 

475. Baranowicz Łazarz. Apollo chrześciański opiewa zywoty świętych... Київ, друкарня лаври, 1670.

Вся книга, за винятком перших трьох аркушів, тотожна першому варіантові видання Л. Барановича «Żywoty świętych» (1670). Текст латинського і польського віршів (с. 3—4): Маслов, 1925, с. 17—19.

ДПБ, ЦНБ, Національний музей (Краків), б-ка Хельсінського ун-ту.

 

476. Baranowicz Łazarz. Żywoty świętych... Київ, друкарня лаври, 1670.

4°. [8], 404, [14] с. Рядків - 34. Титул і сторінки в складаних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 42,5 мм. Гравюри: російський герб (с. 8 нн.), 3 ілюстрації з 3 дощок, кінцівки, ініціал. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Віршована присвята царевичу Федорові Олексійовичу «До читача». В основній частині книги вірші про свята: про покрову (с. 117—118), про куп'ятицьку ікону (с. 120—121). Віршований виклад житій, в тому числі Андрія Первозванного (с. 160—162), князів Володимира, Бориса і Гліба (с. 180—188), київських митрополитів Петра, Олексія, Йони (с. 224—228). «Про святих печерських отців і київські печери» (с. 385—388). Наприкінці алфавітний перелік святих, яким присвячено вірші, вірш про друкарські помилки (текст: Маслов, 1925, с. 14), перелік помилок. Титул і початкові ненумеровані аркуші бувають у двох варіантах (з різного складу), у другому нема присвяти царю. Текст вірша «Włodzimierzu święty»: Бугославський, с. 158—159.

Estreicher, 12, 361; Маслов, 1925, с. 11-16.

ЛБАН, ЛКГ, б-ка Чарт., Ягел. б-ка, б-ка Варшавського ун-ту, б-ка Товариства друзів наук (Познань).

 

477. Castelli Ioannes. Applausus quos in... Andream Szymonowicz philosophiae & medicinae doctorem et... Annam Anczewska 14. calendas Mart. festa coniugalia celebrantes effudit. Львів, друкарня колегіуму, 1670.

4°. [4] арк.

Гравюри: зображення двох гербів. Виливні прикраси.

Друкар: Симон Пронткевич.

Віршований панегірик, автор — студент риторики.

Estreicher, 14, 81.

Ягел. б-ка.

 

478. [Dunin Piotr Stanisław]. Leo Roxolanus... Alberti a Pilca Koryciński... e voto et plausu Collegii Leopoliensis... Львів, друкарня колегіуму, 1670.

2°. [18] арк.

Гравюра: герб.

Панегірик віршами і прозою з нагоди вступу на кафедру нового львівського архієпископа Альберта Корицинського, передрукований пізніше в кн.: Dunin Р. S. «Virtutis honoratae panegyres». Люблін, 1687.

Estreicher, 20, 109; Rudnicka, 1000.

ЦНБ, б-ка Торунського ун-ту, Публічна б-ка м. Варшави, Ягел. б-ка.

 

**479. [Elemente puerilis institutionis. Київ, друкарня лаври, 1670].

Джерело: Титов, 1918, с. 358.

 

480. Fredro Andrzej Maksymilian. Zwierzyniec iednorozców... Z przydatkiem róznych mów seymowych, listów, pism у dyskursów... Львів, друкарня колегіуму, 1670.

8°. [30], 31-320,53, [3] с.

Гравюра: герб.

В першій частині вірші на честь роду Фредрів, промова Яна Фредро до короля Яна Ольбрахта, «кондоленція» Кшеслава Курозвенцького на похороні Яна Фредро 1497 р., промова Андрія Фредро 1498 р. та інші матеріали. В другій частині твори А. М. Фредро: промови, листи, прислів'я (зібрані і видані Франциском Глінкою).

Estreicher, 16, 313; Rudnicka, 483.

Публічна б-ка м. Варшави, Курніцька б-ка, б-ка Оссол.

 

*481. Jasność nieomylney prawdy ze błogosłowiony Stanisław Kostka S. J. narodu polskiego i W. X. Lit. patron osobliwy słusznie iest uczczony, od szlachetney młodzi Collegium Lwowskiego S. J. pokazana. Львів, 1670.

4°. 4 с.

Estreicher, 20, 149.

 

482. Lezana [de] Juan Baptista. Lilia florentska, s[anc]ta Marya Magdalena de Pazzi... Львів, друкарня колегіуму, 1670.

4°. [12] арк.

Гравюра: ілюстрація (зв. титулу).

Польський переклад з латинського видання 1665 р.— перекладу з іспанської мови.

Estreicher, 21, 249.

Б-ка Оссол.

 

483. [Podłęski Martinus?] Olympia Sarmatica... Львів, друкарня колегіуму, 1670.

2°. [27] арк.

Гравюри: герб Вишневецьких (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали.

Друкар: Себастіан Вєшховський.

Ода на герб (зв. титулу). Вірш «Раnegyris lyrica Korybutiani sideris». Присвята королю Михайлові Вишневецькому підписана: Ioannes Antonius Bełżecki Humanioris Literaturae Studiosus. Прозовий «Panegyricus». Вірш «Ode votiva ad D. Michaelem».

Estreicher, 24, 409.

ЦНБ, ЛБАН, Національна б-ка (Варшава).

 

 

484. Skierwin Victorianus. Hymenaeus Leoburgicus... Львів, друкарня Я. Мосцицького, 31.VIII 1670.

2°. [4] арк.

Гравюра: герб (зв. титулу).

Віршований латинський панегірик з нагоди шлюбу Бонавентури Костянтина Белжецького, стольника Галицької землі і Франциски Варвари Мнішківни. Автор — литовський шляхтич, слухач філософії.

Estreicher, 28, 177.

ЦНБ.

 

485. Skierwin Wiktoryn. Echo wesołe Himeneusza Lwowskiego... Львів, друкарня Я. Мосцицького, 31.VIII 1670.

2°. [4] арк.

Гравюра: герб (зв. титулу).

Панегіричний вірш польською мовою. Сигнатури вказують, що цей твір був надрукований разом з латинським віршем того ж автора.

Estreicher, 28, 177.

ЦНБ.

 

486. Złotorowic Michael. Omina felicissimi futuri connubii... Львів, друкарня колегіуму, 1670.

2°. [4] арк.

Гравюри: герби (зв. титулу, арк. 2 нн.).

Друкар: С. Пронткевич.

Латинські і польські вірші з нагоди шлюбу доктора філософії і медицини Андрія Шимоновича з Ганною, дочкою Мартина-Никанора Анчевського, доктора філософії і медицини, львівського райці. Автор — слухач риторики, родич нареченої.

ЦНБ.

 

487. Буквар язика славенска. Львів, друкарня братства, 1671.

8°. [32] арк. Рядків - 16.

Шрифт: 10 рядків — 82 мм. Гравюри: форта, Христос серед законоучителів (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Друкар: С. Половецький.

Склад видання: «Буква или писмена»; «Слози двописменныи...» і «триписменныи...»; зразки відмінювання; молитви; «Гимны в недели»; символ Афанасія Александрійського; ісповідання віри Амвросія Медіоланського і Августина Гіпанського; «Декалогос сирѣч десятословіе»; «Седм... тайн»; «Се же молитвы албо вещи нѣкоторіе для цвѣченя дѣтей по греческу лѣтерами рускими расположихом».

Ундольский, 869; Пекарский П. Введение в историю просвещения в России. XVIII ст. СПб., 1862, с. 169-170; Львівські видання.., 62.

ДПБ.

 

488. Метрика церковна. [Унів, не пізніше 1671].

4°. [15] арк. (в неповному примірнику). Рядків — 22.

Шрифт: 10 рядків — 62 мм. Виливні прикраси: орнаментальне обрамлення титулу, заставки.

Бланкова книга для ведення метричних записів. На титульному аркуші примірника ЛМУМ (з села Більче) вписано дату 16.III 1671. Книга складається з чотирьох розділів, на початку кожного є друкований аркуш із заголовком і зразками записів (заголовки: «Книга крещенных внейже вписаніе сице бывает», «Книга в супружество вѣнчанных», «Книга третія живых своих парохіян», «Книга четвертая усопших парохіан...»).

Свєнціцький, 1924; ілюстрація 73; Максименко, 633.

ЛМУМ.

 

489. Наука о тайні покаянія. Київ, друкарня лаври, 15.II—1.III 1671.

12°. [1], 118, [3] арк. Рядків - 25, 18.

Шрифти: 10 рядків — 52, 62, 35 мм. Гравюри: Іоанн Хреститель (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Видано благословенням Іннокентія Гізеля. Текст українською мовою. «Наука яко ся научити чест отдавати родичом и старшим» (арк. 96 зв.).

Ундольский, 866; Тітов, 1924, с. 420-421; Каменева, Гусева, 117.

ДБЛ, ДПБ, БАН.

 

490. Октоїх. Львів, друкарня братства, 1671.

4°. 297 арк. Рядків — 18. Друк у дві фарби. Тираж [812 прим.].

Шрифт: 10 рядків — 83 мм. Гравюри: форта, Іоанн Дамаскін (арк. 27 зв., 49 зв., 95 зв. та ін.), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: [С. Половецький]. Гравери: ВФЗ, Ілля.

Передмова українською мовою про видання братством шестодника (скороченого Октоїха) «для дітей в школах» датована 4.I 1671 (арк. 1—4 нн.). «Припѣла Григоріа Сінаита» (арк. 297 зв.).

Ундольский, 870; Львівські видання.., 63; Максименко, 36.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ.

 

491. Преподобного отца нашего Іоанна Рыльскаго. Житіє и вся служба. Київ, друкарня лаври, 1671.

4°. [4], 40 арк. Рядків - 18,. 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 81, 63 мм. Гравюри: герб Думитрашка Родіона Рачі (арк. 1), 2 ілюстрації з 2 дощок, зображення Іоанна Рильського, заставка, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ЛМ.

«Предословіє» Антонія Радивиловського з присвятою переяславському полковникові Родіонові-Райчі Думитрашку; «М̃ца октоврія в 19 д̃нь. Служба... Іоанна Рыльскаг.»; Євфимій Тирновський. Житіє Іоанна Рильського, уривок Повісті Владислава Граматика про перенесення останків Іоанна Рильського з Тирнова в Рилу; післямова.

Титов, 1918, с. 369; Тітов, 1924, с. 441; Дълевски Н. Страница из истории болгаро-украинских культурных связей в конце XVII в.— В кн.: Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Ст. Романски. София, 1960, с. 963-983; Дилевський Н. Київське видання Житія Іоанна Рильського.— Радянське літературознавство, 1971, № 11, с. 40-44.

ЦДАДА, ДПБ, Національна б-ка ім. Кирила і Мефодія (Софія), Рильський монастир-заповідник.

 

492. Часослов. Унів, 24.III 1671.

16°. 12, 434, 32 с. Рядків - 14. Шрифт: 10 рядків — 49 мм. Гравюри: герб, ініціали. Виливні прикраси.

«Предсловіє к читателю» за підписом Варлаама Шептицького. На останній сторінці колофон друкаря С. Ставницького з вказівкою про дату видання.

Estreicher, 14, 549.

Ягел. б-ка.

 

493. Baranowicz Lazarz. Lutnia Apollinowa kożdey sprawie gotowa. Київ, друкарня лаври, 1671.

4°. [8], 552, [32] с. Рядків - 34. Титул і сторінки в складаних рамках.

Шрифт: 10 рядків —42,5 мм. Гравюри: богоматір з немовлям (с. З нн.), російський герб і зображення вершника (с. 4 нн.), серія зображень Христа і його символа, віньєтка, кінцівки. Виливні прикраси.

Вірші релігійного і моралізаторського змісту. Частина віршів присвячена закликові до спільної боротьби Росії, України і Польщі проти турецько-татарської небезпеки. В кінці книги — перелік помилок і «Nagrobek... Alexiu Turowi ihumenowi mоnastera pustynnego Nikolskiego». Вірші «O wiosnie», «Polna robota...», «Ukraińcowi jeśli rzeczesz chłopie...» та ін. (текст: Łuźny R. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Kraków, 1966, s. 150-156.

Estreicher, 12, 358; Rudnicka, 59; Тітов, 1924, с. 530.

ДБЛ, ЦНБ, ЛБАН, Чернігівський музей, ХНБ (примірники С. Яворського і Харківського колегіуму), б-ка Вільнюського ун-ту, Сілезька б-ка (Катовіце), Публічна б-ка м. Варшави, б-ка ПАН (Краків), Курніцька б-ка та ін.

 

494. Bonawentura od S. Stanisł|awa]. Połów do wieczności dwóch iednorożców w sławnym Zwierzyńcu Jch Mśćiow Р. Р. Fredrów od smierci złowionych... Karola z Pleszewie Fredra... y... Ioanny Snopkowskiey... przy spólnym ich mściow pogrzebowym akcie w kosciele Przemyskim WW. OO. Karmelitow Bosych kazaniem ogłoszony. Львів, друкарня Я. Мосцицького, 19.I 1671.

2°. [12] арк.

Гравюра: герб.

Estreicher, 13, 248.

ЦНБ, ЛБАН, Ягел. б-ка (примірник Петра Пушкіна), Національна б-ка (Варшава).

 

495. Grygrowic Michał Ian. Wety weselne któremi życzliwa Aretusa swoich neosponsów szlachetnego JMP Franciszka Rusce, mieszczanina у kupca lwowskiego i JM Pannę Barbare Attelmayerownę Szlachetnego niegdy JMP Jana Baptisty Attelmayera Raycy Lwowskiego Core przy Hymeneiskich uciechach we Lwowie dnia 18 stycznia Roku Pańskiego 1671 solenizowanych za powodem Michała Jana Grygrowica Regenta Kancellaryi Sądowey Lwowskiey zabawia i częstuie. Львів, 1671.

2°. 4 арк. Титул і текст у складаній рамці. Гравюри: герби, ініціали.

Estreicher, 17, 433.

ЦНБ, б-ка Оссол.

 

496. Maczowski Tomasz Kazimierz. Polski Achilles... Львів, друкарня колегіуму, 1671.

2°. [2] арк.

Гравюра: герб.

Польські панегіричні вірші з нагоди хрестин Антона-Ігнатія, сина Феліціана та Христини Потоцьких.

Estreicher, 22, 19.

ЦНБ.

 

497. Missae de sanctis ex mandato S. S. D. D. N. Pontificum Urbani VIII, Innocentii X, Clementis X... cum missis patronorum Sveciae. Львів, друкарня Я. Мосцицького, [1671].

2°. 78 с. (остання позначена 77). Друк у дві фарби, дві шпальти.

Гравюри: дві ілюстрації.

Estreicher, 22, 426.

Б-ка Чарт.

 

*498. Pobozność nowey Hierozolimy. Львів, 1671.

8°.

Estreicher, 24, 376.

 

499. Salutationes Sacrarum Regiarum Maiestatum nec non illustrissimi ac reverendissimi Dom. D. Episcopi Culmensis et Pomesaniae, Regni Poloniae Procancellarii a viris consularibus Leopolien. Львів, друкарня Мосцицького, [1671].

4°. [12] арк.

Гравюра: герб.

Чотиривірш Йосифа Зіморовича (зв. титулу), присвята Якова Мосцицького Станіславу Буженському, регентові королівської канцілярії. Далі вітальні промови М. Анчовського, райців Валер'яна Алембека, М. Кучанковича, Варфоломея Зіморовича.

Estreicher, 33, 90.

ЛБАН, Курніцька б-ка, Національна б-ка (Варшава), б-ка Чарт.

 

500. Smolinski Angelus. Viva facies actionum humanarum et beatudinis nostrae. Львів, друкарня Я. Мосцицького, 1671.

1°. 1 арк.

Надруковано на куску атласу розміром близько 54 X 198 см. Поля розмальовані: зверху герб, по боках зображення лицарської зброї. Задрукований текст вміщено в рамку з складаних прикрас. Гравюра: ініціал «Е».

Зверху присвята Олександрові-Георгію Стеткевичу, підчашникові Смоленському, тоді надруковано двома шпальтами 16 тез богословського диспуту (з першого розділу другої частини «Суми теології»), який мав відбутися в присутності викладача Климента Соколовського у Львівському домініканському монастирі 4 серпня 1671 р., після полудня. Дата і час дописані від руки. В нижній частині орнаментальної рамки вказівка на друкарню: «Leopoli, in Тур. М. Iacobi Moscicki Academici».

Ягел. б-ка.

 

501. Zimorowic Bartholomaeus. Viri illustres civitatis Leopoliensis, Metropolis Russiae collecti. Львів, друкарня Мосцицького, 1671.

4°. [39] арк.

Гравюра: герб Львова (зв. титулу).

Вірш Йосифа Зіморовича на герб. Вірші В. І. Мазурковича «До Львова», «До автора», «До читача».

Текст: Zimorowicz J. В. Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się. Lwów, 1899, s. 284-339.

ЛБАН. б-ка КУЛ.

 

**502. [Ірмоси на світоносну неділю і канон на пасху. Київ, друкарня лаври, не пізніше 1672].

Джерело: Титов, 1918, с. 358.

 

**503. [Канонник малий. Київ, друкарня лаври, 1672. 8°].

Джерело: Титов, 1918, с. 358.

 

504

. Полуустав. Київ, друкарня лаври, 1672.

8°. [8], 672 арк. Рядків - 22. Друк титула у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 52—53 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 4 ілюстрації з 4 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ілія, ИС.

Передмова до читача «ісправителя типографії» Йосафата. Книга містить псалтир, часослов, акафісти і канони, деякі послідування і тропарі, місяцеслов.

Ундольский, 873; Каменева, Гусева, 118; Kjellberg, 87.

ДБЛ (примірник Лаврентія Горки), ДПБ, БАН, ХНБ, б-ка Уральського ун-ту.

 

**505. [Псалтир з вослідуванням. Київ, друкарня лаври, 1672. 4°].

Джерело: Титов, 1918, с. 357.

 

506. Сказаніе Учителя Церковнаго Іеронима святого о Іюдѣ предателѣ господа нашего Ісуса Христа. [Київ, друкарня лаври, не пізніше 1672].

4°. [6] арк. Рядків — 18. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 81 мм. Гравюри: заставка, ініціали. Виливні прикраси.

У бібліографії (Пекарский, 45; Тітов, 1924, с. 489; Максименко, 299) датують київське видання сказання «близько 1700 р.» Однак уже в 1672 р. кияни привозили до Москви «О Іудѣ сказания» («Тетрадь о Іуде предателі»); Див.: Титов, 1918, с. 356, 358. Ймовірно, що було два або більше видань цього сказання. Одне з них зберігається в Державній бібліотеці СРСР ім. В. І. Леніна. Т. Каменева і О. Гусева датують його «не пізніше 1673 р.» (Каменева, Гусева, 121).

Каменева, Гусева, 121.

ДБЛ, ЛБАН.

 

507. Часослов. Київ, друкарня лаври, 1672.

24°. [8], 455, [40] арк. Рядків - 13, близько, 18. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 52, 38 мм. Гравюри: 2 ілюстрації з 2 дощок, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 874; Kiellberg, 86; Каменева, Гусева, 119.

ДБЛ (дефектний примірник), б-ка Упсальського ун-ту.

 

508. Bonawentura od S. Stanisława. Pręzent znamienitych cnot... у heroicznych dzieł Karola Franciszka... Korniakta. Львів, друкарня Я. Мосцицького, 1672.

4°. [22] арк.

Гравюри: герб Белжецьких (зв. титулу), ініціали.

Похоронна проповідь, присвячена вдові К. Корнякта Катерині з Белжецьких.

Estreicher, 13, 248; Rudnicka, 160.

ЛБАН, Публічна б-ка м. Варшави, Ягел. б-ка, б-ка Оссол.

 

509. Galatowski Ioaniciusz. Messiasz prawdziwy... Київ, друкарня лаври, 1672.

4°. [18], 321, [9] с. Рядків - 32, 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 43 мм (готичний, антиква). Гравюри: форта, герб російський (арк. 4 нн.), 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, кінцівки. Виливні прикраси.

Вірші на герб месії (зв. титулу), на герб царя (арк. 4 нн.). Передмова до месії (арк. 2—3 нн.), до царя Олексія Михайловича, до читачів. Схвалення книги Йосифом Нелюбовичем Тукальським, Лазарем Барановичем, мінським ігуменом Йосифом Ходоновичем. Вірш «На автора цієї книжки» Варлаама Ясинського. В кінці алфавітний покажчик і «Piesni nabożne».

Estreicher, 17, с. 14; Тітов, 1924, с. 531.

ДБЛ, ЛБАН, БАН ЛитРСР, І-ФОДА, Ягел. б-ка, б-ка Чарт., б-ка Варшавського ун-ту, б-ка Торунського ун-ту та ін.

 

510. Greyster Sebastyan Kazimierz. Nagrobek od nieumierającey cnoty... Marianny z Debianki Stadnickiey... Львів, друкарня Я. Мосцицького, 1672.

4°. [12] арк.

Вірш на герб, присвята Андрієві-Самійлові Стадницькому.

Estreicher, 17, 351.

Б-ка Чарт., Національна б-ка (Варшава), Гданська б-ка ПАН.

 

511. Акафіст і молебен богородиці, воскресний канон. Переклад з церковнослов'янської на молдавську мову Дософтея Сучавського. Унів, 1673.

4°. 48 арк. Рядків — 18. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 82 мм. Гравюри: богородиця з немовлям (зв. титулу), заставки, ініціальні літери. Виливні прикраси: обрамлення титулу, заставки, кінцівки.

Текст молдавською мовою. Частина заголовків розділів і пояснень церковнослов'янською мовою.

Bianu şi Hodoş, 66; Максименко, 634.

ЛМУМ, б-ка Академії СРР.

 

512. Дософтей [Досифей], митрополит Сучавський. Псалтир віршований молдавською мовою. Унів, 1673.

4°. [6], 265, [1] арк. Рядків - 18, 25. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 57 мм. Гравюри: герб Могил (зв. титулу), цар Давид (арк. 6 нн. зв.), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: С. Ставницький. [Гравер Т. Коцовський (?)].

Вірш на герб Молдавської землі, присвята господарю Молдавії від Дософтея і друкаря Симеона. «Слово к читателю». Далі вільний віршований переклад Псалтиря на молдавську мову, здійснений Досифеєм (з використанням польського віршованого псалтиря Я. Кохановського). Вірші Мирона Костіна — «Твореніє Мирона пречестнаго дворника великаго Нижньй земли» (арк. 265). На останньому аркуші символи віри Амвросія Медіоланського і Августина Гіппонського церковнослов'янською мовою.

Текст (на основі даного видання і рукопису): Dosofteiu, Psaltirea în versuri publicata... de I. Bianu. Bucureşti, 1887, p. 1516.

Bianu şi Hodos, 65; Максименко, 635.

ЛМУМ, б-ка Академії СРР.

 

513. Thaumaturgus Russiae... Ioannes de Duchla... Львів, друкарня Я. Мосцицького, [після 7.V 1673].

4°. [8], 145, [35] с.

Гравюри: св. Іоанн, заставка, ініціали. Виливні прикраси.

Містить житіє Іоанна з Дуклі, а також твори: Zimorowicz Bartholomaeus. Domus virtutis... per Patres Ordinis Minorum s. Francisci... Leopoli constructa (c. 81-104;) (текст: Zimorowicz J. B. Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się. Lwów, 1899, s. 341-357). Popławski Mikołaj. Palma na gruncie... (c. 105-118), Biezanowski Stanislaus Iosephus. Lampades seraphicae (1672, с 119-145), покажчик. Збірник упорядкував Кипріан Дамірський.

Estreicher, 15, 29; Rudnicka, 359.

ЛБАН, Національна б-ка (Варшава), Курніцька б-ка.

 

514. Акафисти і... мольби... Київ, друкарня лаври, 22.VII 1674.

4°. [2], 246 арк. Рядків - 11, 17, 27. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 126, 81, 63, 52 мм. Гравюри: форта, 150 ілюстрацій з 135 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: АК, ГГ, СЯ, ИС, ИЛ, ІГ.

Ундольский, 882; Петров, Бирюк, Золотарь, 153; Максименко, 260; Каменева, Гусева, 123.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛМУМ.

 

515. Алексій — ч[о]л[о]в[і]к божій. Київ, друкарня лаври, 22.II 1674.

4°. [6] арк. Рядків — близько 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 63 мм. Гравюри: Христос і св. Алексій, заставка, ініціал.

Програма театральної вистави, що виконувалася учнями Києво-Могилянської академії 1674 р. У кінці програми вказано, що вона надрукована на бажання київського воєводи Георгія Петровича Трубецького.

Фоторепродукція: Сазонова Л. И. Театральная программа XVII в. «Алексей человек божий».— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1978. Л., 1979, с. 134-144.

Ундольский, 881; Тітов, 1924, с. 422-423; Каменева, Гусева, 122.

ДБЛ, Національна б-ка (Варшава) (примірник з записом «отцу Антонію отдат до рук»),

 

516. Баранович Лазар. Слово на благовіщення. [Новгород-Сіверський, 1674].

4°. [4] арк. Рядків — 18. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 81 мм. Гравюри: 2 ілюстрації з 2 дощок, ініціал. Виливні прикраси.

Друкар: Симон Ялинський.

Ундольский, 897; Клепиков, 1963, 1.

ДБЛ.

 

517. Баранович Лазар. Слово на св. троїцю. Новгород-Сіверський, [1674].

4°. [8] арк. Рядків - 18. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 81 мм. Гравюра: ініціал. Виливні прикраси.

Видано одночасно з «Словом на благовіщення». На останній сторінці є зворотний відбиток першої сторінки «Слова на благовіщення».

Друкар: Симеон Ялинський.

Ундольский, 896; Клепиков, 1963, 2.

ДБЛ, б-ка Чарт., Ягел. б-ка.

 

518. Баранович Лазар. Трубы словес проповѣдних на нарочитыя дни... Київ, друкарня лаври, 1674.

2°. [10], 403, [4] арк. Рядків - 37, 28, близько 45, близько 62. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 82, близько 52, близько 38 мм. Гравюри: форта, 113 ілюстрацій з 94 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілія, KZ, ГБ, АКФ, НС, Сіа, ТП, ІГ.

Вірш «На титлу книги сея» (арк. 2—З нн.; текст: Маслов, 1925, с. 28—32). Вірш «На его царскаго пресвѣтлого . величества знаме» (арк. 4 нн. зв.). Присвята царю Олексію Михайловичу і передмова до нього (арк. 5 зв.— 8 зв. нн.). «Предословіє к читателем» (арк. 9—11 нн.). Проповіді на свята, розміщені за днями року (арк. 1—284). Серед них слова, присвячені київському митрополитові Олексію, князям Володимиру, Борису і Глібу, а також Антонію і Феодосію Печерським. Далі «Прилог лишенных и на различныя нужды слов полезных», «Вѣрши о крестѣ господни» (арк. 348 зв.), «Вѣрши на воскресеніе...» українською мовою (арк. 368—369), пісні богородиці (арк. 376 зв.— 393), «Слово утѣшеніа... царю... Алексію Міхайловичу... по смерти... царицѣ... Маріи Иличны» (арк. 393 зв.— 398), «Слово на явленіе... царевича и велика князя Алексѣя Алексѣевича...» (арк. 398 зв.— 500 зв.), «Слово на вторый брак... Алексія Міхайловича» (арк. 500 зв.— 503), «Слово на преподобных отець общее» (арк. 503 зв.), «Оглавленіе словес проповѣдных...», післямова (арк. 1—3 нн.).

Ундольский, 885; Маслов, 1925, с. 20—32; Петров, Бирюк, Золотарь, 251; Горфункель, 185; Максименко, 258; Каменева, Гусева, 126.

ДБЛ, БАН, б-ка Ленінградського ун-ту, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, ДПНТБ та ін.

 

519. Баранович Лазар. Трубы на дни нарочитыя. Київ, друкарня лаври, 1674.

2°. [11], 403, [3] арк. Рядків - 37. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 62 мм. Гравюри: фронтиспіс складного малюнка (арк. 1 нн.), форта (арк. 2 нн.), сторінкова гравюра з двоголовим орлом (арк. 5 нн.), шмуцтитул (арк. 1), 119 ілюстрацій різного розміру з 113 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілія, KZ, ТТ, АККФ, ЕК, ТП, ИС, С. Я., [Костянтин], [Дамаскин], МЯ.

Варіант попереднього видання. Надрукований, в основному, з того самого набору, але замість гравюр різних майстрів, взятих з попередніх видань, вміщено гравюри, спеціально виконані для цього видання.

Попов, 1927; Клепиков, 1972, с. 147; Максименко, 259; Каменева, Гусева, 127.

ДБЛ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, Дніпропетровський музей та ін.

 

520. [Гізель Інокентій (?)]. Синопсис. Київ, друкарня лаври, 1674.

4°. [2], 122 с. Рядків — 23.,Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, близько 52 мм. Гравюри: жертвоприношення Ноя (зв. титулу), заставка, ініціал. Виливна прикраса: рамка на титулі.

На с. 1 заголовок розділу: «О началѣ древняго славенскаго народа и о нарѣчіи или прозвищи его».

Ундольский, 884; Свенцицкий, 1908, 585; Тітов, 1924, с. 421-422; Максименко, 261; Каменева, Гусева, 124.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЛМУМ, ЛІМ, б-ка Томського ун-ту та ін.

 

521. Житіє і похвала преподобного отца нашого Іоаникія Великого. [Київ, друкарня лаври, між 1672—1677].

4°. [12] арк. Рядків — 18, близько 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 81, 63 мм. Гравюри: заставка, кінцівка, ініціали.

Тітов, 1924, с. 489; Максименко, 297; Каменева, Гусева, 128.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН.

 

522. Ірмолой сирѣч осмогласник. Київ, друкарня лаври, 1674.

12°. 214, [2] арк. Рядків - 18, близько 24.

Шрифти: 10 рядків — 52, 38 мм. Гравюри: форта, богоматір з немовлям (зв. титулу), 52 ілюстрації в тексті з 50 дощок, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілія, ИС.

Містить текст недільних і святкових піснеспівів.

Ундольский, 441; Тітов, 1924, с. 451; Каменева, Гусева, 125.

ДБЛ, ДПБ.

 

523. Часослов і молитви повседневнії. Унів, 24.III 1674.

16°. [12], 434, [32] с.

Друкар: Симеон Ставницький.

Передмова архімандрита унівського Варлаама Шептицького. В кінці книги соборник і пасхалія.

Estreicher, 14, 549; Свєнціцький, 1924, ілюстрації 80, 81.

Ягел. б-ка.

 

524. Баранович Лазар. Слово на воскресеніе. Новгород-Сіверський, 1675.

4°. [9] арк. Рядків — 18. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 81 мм. Гравюри: розпяття (арк. 1), ініціал. Виливні прикраси.

Друкар: Симеон Ялинський.

Ундольский, 895; Клепиков, 1963, 5.

ДБЛ.

 

525. Псалтир. Новгород-Сіверський, 31.VII 1675.

4°. [6], 246, арк. Рядків - 17, 24. Друк титулу і пасхального ключа у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 81, 62 мм. Гравюри: форта, цар Давид (арк. 6 нн. зв.), заставки, ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Друкар: С Ялинський.

«Предословіе къ... читателю». В кінці післямова про те, що книги «с припѣли болгарскими, с параклисом престыя б̃ца, с пасхалією же не исходимою и лунным теченіем, ислѣдованным с преводу московского» надруковано заходами «архимандрита Новгородка Сіверського» [Михайла Лежайського] друкарем Симеоном Ялинським (арк. 246).

Ундольский, 891; Петров, Бирюк, Золотарь, 255; Клепиков, 1963, 4; Максименко, 709.

ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, ЦНБ, ЛМУМ, б-ка Ленінградського ун-ту.

 

526. Baranowicz Lazarz. Filar wiary у grunt prawdy. Новгород-Сіверський, 1675.

4°. 24 с. Рядків - 32. Сторінки і титул в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 45 мм (готичний), близько 65 мм (курсив). Виливні прикраси.

Текст частини віршів: Перетц В. Н. «Filar wiary», вновь найденное сочинение Лазаря Барановича,— Киевская старина, 1898, т. 22, с. 62-71.

Estreicher, 12; Клепиков, 1963, 5.

ДПБ.

 

527. Баранович Лазар. Плач о прставленіі Алексея Михайловича. Київ, друкарня лаври, 1676.

8°. [3], 56 арк.

Ундольский, 904; Тітов, 1924, с. 423.

 

ДПБ.

 

528. Галятовський Іоаникій. Скарбница потребная. Новгород-Сіверський, 1676.

4°. [2], 32, [6] арк. Рядків - 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 61 мм. Гравюри: успіння (арк. 2 нн.), заставка, ініціали. Виливні прикраси.

Склад видання: «Хронологія чернѣговских архімандритов»; присвята «пану Іоановѣ Самуйловичовѣ гетмановѣ»; оповідання про «чуда Єлецької богоматері».

Ундольський, 903; Свенцицкий, 1908, 391; Клепиков, 1963, 10; Максименко, 710.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЛМУМ.

 

529.<;/font> О хиротонії. Новгород-Сіверський, 1676.

4°, [5], 18 арк. Рядків - 18, 23. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 61 мм. Гравюри: 7 ілюстрацій в барочних картушах з 7 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: складана рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Друкар: С. Ялинський. Гравер: Костянтин.

Отчет императорской публичной б-ки за 1900-1901 гг. Спб., 1905, с. 9; Клепиков, 1963, 12.

; ДПБ, ХНБ (дарунок С. Яворського Харківському колегіумові).

 

530. Правила нужнейшіє. Київ, друкарня лаври, 14.VIII 1676.

12°. 125 арк. Рядків — 18, 15, близько 24.

Шрифти: 10 рядків — 52, 63, близько 38 мм. Гравюри: заставка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Склад видання: «Пересторога» (зв. тит. арк.); «Молитвы нужныи», у тому числі «Женѣ родившей», «хотящему отити в. путь» (арк. 2—14); «Послѣдованіе... причащенію» (арк. 14 зв.— 50); «Приказаня церковные» українською мовою (арк. 53); «Чин исповѣданію» (арк. 56—63); «Канон на исход души» (арк. 64—73); чини похорону (арк. 73—95); молитви на різні випадки (арк. 95 зв.— 100); «Соборник дванадесятем Мѣсяцем» (арк. 101—118); «Пасхалія зрячая» (арк. 118 зв.— 123); «Наука о найдованю пасхи» (арк. 123 зв.); післямова (арк. 124); «Оглавленіе вещей обрѣтающихся в книжицѣ сей» (арк. 124 зв.— 125).

Каменева, Гусева, 129.

ДБЛ.

 

531. Радивиловський Антоній. Огородок Марії богородиці. Київ, друкарня лаври, 1676.

2°. [28], 1128, [4] с. Рядків - 37, 28. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 82 мм. Гравюри: форта, 33 різноформатні ілюстрації з 33 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Ілля.

Вірш з поясненням назви книги (зв. титулу). Присвята книги богородиці. Присвята Інокентію Гізелю. Передмова до читача. «Реестр словес». Вірш про воскресіння. Далі йде 129 святкових казань («Слів»). В кінці книги «Слово о станѣ малженском» (с. 1120—1128). Вірш про друкування книги. Перелік друкарських помилок. Книга українською мовою.

Уривки опубліковано в кн.: Байки в українській літературі XVII— XVIII ст., К., 1963, с. 115-118, 122-124, 127.

Ундольский; 901 ;Свенцицкий, 1908, 419; Тітов, 1924, с. 416-417; Петров, Бирюк, Золотарь, 256; Горфункель, 188; Максименко, 262; Каменева, Гусева, 130.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ІРЛІ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, Острозький музей та ін.

 

532. Требник. Київ, друкарня лаври, 1676.

8°. 100, 25 арк. Рядків — 18.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюри: ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Ундольский, 900.

ДПБ.

 

533. Часослов і молитви. Київ, друкарня лаври, 1676.

24°. [8], 480, [40] арк. Рядків - 13, 18.

Шрифти: 10 рядків — 52, 38 мм. Гравюри: форта, 9 ілюстрацій з 8 дощок, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: АК.

Ундольский, 899; Свенцицкий, 1908, 347; Тітов, 1924, с. 439; Максименко, 263; Каменева, Гусева, 131; Kjellberg, 89.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

534. Часослов. Унів, 1676.

8°. 151 арк. Рядків 14, 19.

Шрифти: 10 рядків — 82, 60 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 905; Запаско, 1971, с. 76, 196.

ДПБ.

 

535. Anczowski Martinus. Homagium civitatis leopoliensis metropolis Russiae... Joanni III Regi... Cracoviae sub felici sua coronatione praestitum Anno D. 1676 D 7 Apr. [Львів, після 7.IV 1676].

4°. [2] арк.

Б-ка Варшавського ун-ту, б-ка Люблінського ун-ту.

 

536. Anczowski Martinus. Salutatio Serenissimi Ioannis III Poloniae regis post felicem reditum ex castris Zoraviensibus et conclusam cum Turcis et Tartaris pacem... Львів, після 15.XII 1676.

4°. [2] арк.

Estreicher, 12, 143.

Б-ка Вільнюського ун-ту, б-ка Оссол.

 

537. Baranowicz Łazarz. Księga rodzaiu. Новгород-Сіверський, 1676.

4°. [57] арк. Рядків — 30. Сторінки і титул в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 45 мм (готичний). Гравюри: 2 ілюстрації з 2 дощок (мідерити), кінцівки.

Мідерит «Чернігівська Іллінська Богородиця» (арк. 2 зв.) з чотиривіршем українською мовою. Вірші польською мовою. Окремі назви віршів і цитати латинською і церковнослов'янською (латинським шрифтом) мовами.

Estreicher, 12,358; Клепиков, 1963,8.

ДПБ, ЛБАН, б-ка Вільнюського ун-ту.

 

538. Baranowicz Łazarz. Księga smierci. Новгород-Сіверський, 1676.

4°. [1], 3, [47] арк. Титул у складаних, текст у лінійних рамках.

Гравюри: зображення хреста (тричі) і Куп'ятицької ікони, кінцівки. Виливні прикраси.

Estreicher, 12, 258; «Киевская старина», 1891, № 1, с. 202-206; Перетц, 1898, Клепиков, 1963, И.

ЦНБ, б-ка Вільнюського ун-ту, Національна б-ка (Варшава), Ягел. б-ка (фрагмент).

 

539. Baranowicz Łazarz. Nowa miara, starey wiary. Новгород-Сіверський, 1676.

4°. [14], 57, [15], 116 арк. Рядків - 32. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 46 мм (готичний). Гравюри: пієта (арк. 2 нн. зв.), заставка, кінцівки. Виливні прикраси: складана рамка натитулі, обрамлення гравюри, заставки, кінцівки.

Частина тексту віршована.

Estreicher, 12, 357; Клепиков, 1963, 9.

ДБЛ, ДІМ, ЛБАН, ЦНБ, ХНБ (два примірники, один з них подарований С. Яворським Харківському колегіуму), б-ка Вільнюського ун-ту.

 

540. [Baranowicz Łazarz]. Zodiak w narodzeniu pańskim. Новгород-Сіверський, 1676.

4°. [18] арк. Сторінки в лінійних рамках.

Гравюра: зображення місяця (арк. 6).

Титульного аркуша нема, заголовок перед початком тексту. У примірнику ЛБАН приєднано до твору Барановича «Księga rodzaju» (Новгород-Сіверський, 1676), у примірниках ЦНБ, б-ки Вільнюського ун-ту, Національної б-ки (Варшава) і Ягел. Б-ки — до його ж твору «Księga śmierci» (там же, 1676). Оформлено всі три твори однаково, і це дає підставу допустити, що вони були видані одночасно.

Estreicher, 12, 361-362.

ЛБАН, ЦНБ, б-ка Вільнюського ун-ту, Національна б-ка (Варшава), Ягел. б-ка (фрагмент).

 

541. Campus intra & supra campum seu... Ioannes III..., in cuius avitum campum Leo rossus devinctissimi honoris et candoris passibus... progressus per... Martinum Anczowski... consulem urbis Leopolis, metropolis Russiae. Львів, друкарня колегіуму, 1676.

2°. [21] арк.

Гравюра на міді: фронтиспісна композиція, що включає вид Львова і зображення лева, ініціали, кінцівки. Виливні прикраси.

Передмова, 13 елогій, вірші з присвятами від кожного з 12 радників, від лави, 40 мужів, вірменської та української громад Львова.

Estreicher, 12, 143.

Б-ка Оссол.

 

*542. Elementa puerilis institutionis. Новгород-Сіверський, 1676.

12°.

Примірник з бібліотеки Д. Туптала був у бібліотеці Синодальної друкарні. Джерело: рукописний каталог стародруків Синодальної друкарні [ЦДАДА].

 

543. Galatowski Ioanicjusz. Rozmowa białocerkiewska. Новгород-Сіверський, 1676.

4°. 10 арк. Рядків — 32, 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 45 мм (готичний). Гравюри: ініціал, кінцівка. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Скорочений запис проведеного 1663 р. у Білій Церкві диспуту І. Галятовського з єзуїтом Адріаном Пєкарським (Пікарським). Галятовський спростовує аргументи католицьких богословів про примат пап.

Перевидання і російський переклад: Галятовский И. Беседа белоцерковская. К., 1857.

Estreicher, 17, 15; Клепиков, 1963, 7.

ДПБ, БАН, ЛМУМ, ЛБАН, б-ка Харківського ун-ту, Курніцька б-ка.

 

544. Galatowski Joanicjusz. Skarb pochwały. Новгород-Сіверський, 11. VIII 1676. .

4°. [1], 7 арк. Рядків - 32, 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 45 мм (готичний), близько 67 (курсив, антиква). Гравюри: пієта (зв. титулу), заставка, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Вступ прозою. Зразки «штучних» віршів: анаграма, поліндромон, логогриф, «хроностикон», акростих.

Estreicher, 17; Клепиков, 1963, 6.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЛМУМ, ЛБАН, БАН ЛитРСР.

 

545. Salutatio prima... Pierwsze witanie iego krolewskiey mości Pana Naszego Miłosciwego gdy po zniesieniu szczęśłiwie woysk tureckich pod Chocimiem będąc na on czas naywyźsym marszałkiem у hetmanem wielkim koronnym do Lwowa powrocił. [Львів, не раніше 1676].

2°. [4] арк.

Текст латинською (арк. 1—2) і польською (арк. 3—4) мовами.

Б-ка Чарт.

 

546. Пречестныи акафисти. Київ, друкарня лаври, IX 1677.

4°. [4], 324, [22] арк. Рядків - 22, 17, 27. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 82, 52 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 21 ілюстрація в тексті з 20 дощок, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: Ілія, ИЛІССК., KZ, AK.

Передмова до читача за підписом ісправителя друкарні Иосафата (арк. 23 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 424-428). Віршований підпис до гравюри «Сошествіє св. духа» (арк. 3 нн. зв.), «Правило молебное к... параклиту пресвятому духу... Твореніе инока Максима Святогорца» (арк. 1); акафист Ісусу (арк. 20—38) та інші акафисти й молитви. «Правило молебное к ... отцем нашим печерским» (арк. 274—282). Віршовані підписи до гравюр (арк. 3 нн. зв., 38 зв., 62 зв., 86 зв.. 111 зв., 160 зв., 187 зв., 232 зв., 256 зв., 297 зв.). У кінці книги місяцеслов, пасхалія, післямова: (текст післямови: Тітов, 1924, с. 427—428).

Ундольский, 909; Свенцицкий, 1908, 323; Тітов, 1924, 425, 427-429; Петров, Бирюк, Золотарь, 260; Максименко, 264; Каменева, Гусева, 132.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ.

 

547. Псалтир. Львів, друкарня братства, не раніше 1677.

4°. [6], 249 арк. (дефектний). Рядків — 17, 22, 25. Друк початкової сторінки і пасхалії у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 81, 58, 42, 5 мм. Гравюри: цар Давид (зворот останнього ненумерованого аркуша; з датою 1677 р.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Євстахій Завадовський.

Свенцицкий, 1908, 53; Львівські видання.., 66; Максименко, 37.

ЛМУМ.

 

548. Служба казанській богородиці. Київ, друкарня лаври, 1677.

4°. 14 арк. Рядків — 20. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 62 мм. Гравюри: заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 907.

ДПБ, БАН.

 

549. Требник. Київ, друкарня лаври, 1677.

4°. [4], 431 арк., 31 с. Рядків - 22, 27.

Шрифти: 10 рядків — 63, 52 мм.

Гравюри: 7 ілюстрацій з 7 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Передмова «До чителника духовного». Формули запитань до тих, що одружуються, їхніх відповідей і обіту (арк. 137-138, 149, 154). «О братотвореніи» (про заборону цього обряду; арк. 145).

Ундольский, 908;Свенцицкий, 1908, 251; Титов, 1918, с. 367; Максименко, 265.

ЛМУМ.

 

550. [Туптало Дмитрій (Ростовський ?)] Чуда пресвятої... діви Марії. Новгород-Сіверський, 7.IV 1677.

4°. [3], 48 арк. Рядків - 24, 18. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, 81 мм. Гравюри: богородиця з немовлям (арк. 4 зв.), заставки, кінцівки. Виливна прикраса: рамка на титулі.

Текст українською мовою.

Ундольский, 918; Клепиков, 1963, 13; Максименко, 711.

ДБЛ.

 

**551. [Часослов малий. Львів, друкарня братства, 1677. Тираж 1998 прим.]

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 363.

Львівські видання.., 67.

 

*552. Radkowski Ludwik. Wirydarz duchowny... od Antoniego S. na górze Radecznickiey sadzony, od Clemensa X Papieżą Confraternią у Wielkimi odpustami nadany. Львів, друкарня колегіуму, 1677.

4°. [9], 56, [12] арк.

Estreicher, 26, 30.

 

553. Traktaty pokoiu wiecznego między Bogiem i człowiekiem wojnę na Boga przez grzech podnoszącym... przy nabożeństwie wielkopiątkowym ogłoszone... Львів, друкарня колегіуму, 1677.

4°. [2] арк.

Програма театральної вистави 16.IV 1677.

Estreicher, 31, 280; Okoń, s. 114, 181-182, 338, 366; Dramat staropolski, t. 2, 189.

 

554. Uspokojenie w Bogu ludziom... Drugi raz... przez x. Teophila Rutkę... przełożone. Львів, [друкарня колегіуму], 1677.

4°. [4], 103 арк. (останній позначено 223).

Гравюра (в деяких примірниках мідерит, в інших — дереворит): герб.

Присвята Ганні-Марії Яблоновській.

Estreicher, 26, 498; Rudnicka, 2040.

ЛБАН, б-ка Вільнюського ун-ту, Публічна б-ка м. Варшави, Національна б-ка (Варшава).

 

555. Анфологіон. Новгород-Сіверський, 1678.

2°. [7], 703, 68 арк. Рядків 30, 31. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 80, 61 мм. Гравюри: форта, преображения (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: Симеон Ялинський. Гравер: В. Л.

Перед початком тексту «Предословіє к ... читателю» Л. Барановича (арк. 2—4 нн.). «Оглавленіє» (арк. 57 нн.).

Ундольский, 926; Петров, Бирюк, Золотарь, 262; Клепиков, 1963, 16; Максименко, 712.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, б-ка Вільнюського ун-ту, та ін.

 

556. [Гізель Іннокентій]. Синопсис. Київ, друкарня лаври, 1678.

4°. [2], 127, [6] с. Рядків - 24, 28. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 62 мм. Гравюри: Ной з синами після потопу (зв. титулу), заставки, ініціал, кінцівка. Виливні прикраси: рамка на титулі, обрамлення колонтитулів.

Гравер: АК.

Друге видання книги. Порівняно з першим виданням додано текст про події останніх років (з с. 122), а також зміст і післямову.

Ундольский, 924; Тітов, 1924, с. 422; Свенцицкий, 1908, 586; Горфункель, 193; Максименко, 266; Каменева, Гусева, 133.

ДБЛ, БАН, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, б-ка Ленінградського ун-ту та ін.

 

557. Мінея общая. Новгород-Сіверський, 1678.

2°. [1], 70 арк. Рядків — 39. Складання в дві колонки. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 61 мм. Гравюри: форта, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: заставки та ін.

Надруковано з того ж набору, що й заключна частина Анфологіона (Новгород-Сіверський, 1678).

Ундольский, 927; Клепиков, 1963, 15.

ДПБ.

 

558. Патерик Печерський. Київ, друкарня лаври, 1678.

2°. [14], 274, [14] арк. Рядків - 17, 35, 42. Сторінки в лінійній рамці.

Шрифти: 10 рядків — 81, 63, 52 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 47 ілюстрацій в тексті з 47 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілля, КП, І.С.С.К., KP.

Передрук Патерика 1661 р., в тому числі і його передмови. В кінці книги покажчик «Собраніе вещей изрядных».

Ундольский, 923; Тітов, 1924, с. 399-400; Петров, Бирюк, Золотарь, 263; Горфункель, 194; Максименко, 267; Каменева, Гусева, 134. Енин, Соболева, 49.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, Вязниковський музей (Владимирська область), Національна б-ка (Варшава) та ін.

 

559. Пречестныи акафисты и прочаа спасителная молбы. Унів, [1678].

12°, [101, 228, понад [15] арк. Рядків — 16.

Шрифт: 10 рядків — 56 мм. Гравюри: форта, герб, ілюстрації, заставки, ініціали.

Гравер: ієродиякон Серапіон.

«На гербовній клейнот... Винницких» (зв. титулу). «Префація» Антонієві Винницькому за підписом його синовця (племінника) — архімандрита унівського Варлаама Шептицького (арк. 2—10 нн.). Далі акафісти, канони, «молитви утрніи» (арк. [186]—195). «Правило... к причащенію» (з арк. [196]) і молитви до причастя. На кінцевих ненумерованих аркушах місяцеслов, «Краткое събраніе о... пасцѣ, когда рымляне равно с нами, когда же и неравно» (з 1678 р.).

Національна б-ка Варшава (примірник з записом Якова Михайловича Цибульського з колекції Кенігсберзької міської бібліотеки).

 

560. Псалтир. Київ, друкарня лаври, 1678.

4°. [5], 156, 221 арк. Рядків - 17. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 80, 53 мм. Гравюри: цар Давид (арк. 5 нн. зв.), потоплення фараона (арк. 156 зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 922; Тітов, 1924, с. 441-442.

ДПБ.

 

561. Псалтир. Унів, 1.ХІІ 1678.

4°. [4], 216, [16] арк. Рядків - 17, 25.

Друк титула і початкової сторінки у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 83, 56 мм. Гравюри: форта, герб Захарія Олександровича Шептицького (зв. титулу), цар Давид (арк. З нн. зв.), заставки, ініціали, оздоблення колонтитулів. Виливні прикраси.

Друкар: Дмитрій Кульчицький («гѣсаръ и типографъ»). Гравер: BθZ.

Епіграма на герб. «Префаціа» Варлаама Шептицького з присвятою своєму батькові Захарію (українською мовою).

Ундольский, 928; Свенцицкий, 1908, 54; Максименко, 636.

ЛМУМ, ЛІМ, Публічна б-ка м. Варшави, Ягел. б-ка.

 

*562. Augusta principum regumque sanguinis majestas et amor connubialis... inter nuptialem pompam... Ioanni Wielopolski procancellario regni et... Mariannae marchionissae D'Arquian reginalis majestatis sorori exhibita а perillustri et Nobili juventute collegii Leopoliensis... Львів, друкарня колегіуму, 1678.

2°.

Estreicher, 32, 462.

 

*563. Buczyński Alexander. Czyhirin pograniczne miasto w ciężkim obłeżeniu Tureckim w roku 1677 za szczęcem Его Царского Пресвѣтлаго Величества triumfuiące. Новгород-Сіверський, 1678.

4°.

Гравюра: герб Запорозького війська (зв. титулу).

Вірші про оборону Чигирина, присвячені гетьманові Івану Самойловичу

Максимович, с. 132; Клепиков, 1963, 18.

Книжка була в б-ці К. К. Свідзинського.

 

564. [Galatowski Ioaniciusz]. Rycerz prawosławnokatolickiey cerkwi wshodniey... Новгород-Сіверський, кінець 1677 — початок 1678.

4°. [24] арк. Рядків — 35, близько 22.

Шрифти: 10 рядків — 45,5, 68 мм. Гравюра: кінцівка. Виливні прикраси: складана рамка на титулі, заставки.

Твір є відповіддю на спробу одного з католицьких публіцистів заперечити аргументи, викладені І. Галятовським у його творі «Rozmowa bialocerkiewska» (1676).

Клепиков, 1963, 14.

ДБЛ, ЦДАДА, ЛБАН, б-ка Вільнюського ун-ту.

 

565. Galatowski Ioaniciusz. Stary kościół zachodni. Новгород-Сіверський, 1678.

4°. [14], 88, [2], 106 с. Рядків - 33. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 45 мм. Гравюри: кінцівки. Виливні прикраси: орнаментальне обрамлення на титулі, заставки.

Присвята Л. Барановичу. В книзі автор полемізує з єзуїтськими богословами П. Боїмом і М. Ціховським в питанні про походження святого духа.

Estreicher, 17, 11; Клепиков, 1963, 17.

ДБЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ (примірник 527410 зі збірки С. Яворського), б-ка Вільнюського ун-ту, Гданська б-ка ПАН, Ягел. б-ка, б-ка Чарт., Національний музей (Краків).

 

566. Kuszewicz Samuel Casimirus. Clypei turris Davidicae seu centum rationes asserentes sanctissimam Virginem Mariam esse immaculatam. Cura sodalitatis civium literatorum Leopoliensium. Львів, [друкарня колегіуму (?)], 1678.

4°. [22] арк.

В кінці вірш Prosa de immaculata conceptione; Chorus civium Leopoliensium... in solenni supplicatione factus. Написано в 1661 р. Автор був тоді королівським метрикантом.

Estreicher, 20, 409.

ЛБАН, Національна б-ка (Варшава), Ягел. б-ка.

 

567. [Kwiatkiewicz Ioannes]. Gemma annuli... Ioannis Wielopolski... per coniugem Mariannam Marchionissam Darqwiun... contracto. [Львів, друкарня колегіуму], 1678.

4°. [18] арк.

Гравюри: герби.

Віршований весільний панегірик.

Estreicher, 20, 42, 24, 505.

ЛБАН.

 

568. [Rutka Teofil]. Zgoda święta cerkwie s. wschodniej prawosławnej z kosciołem katolickim... około pochodzenia... ducha swiętego i od syna. Львів, [друкарня колегіуму], 1678.

4°. [50] арк.

Переклад цього трактату на українську мову зберігся в ЦНБ (збірка рукописів Почаївського монастиря, № 40, арк. 229-289).

Estreicher, 26, 499.

Б-ка Вільнюського ун-ту, Ягел. б-ка.

 

569. Witwicki Stanislaus Ioannes. Prima, felix, fausta ac fortunata Ioannis III... regiminis Olympias... Львів, 1678.

2°. [9] арк. Титул у складаній рамці.

ЦНБ, б-ка Оссол.

 

**570. [Буквар.. Новгород-Сіверський, не пізніше 1679].

За свідченням Л. Барановича, С. Ялинський друкував без згоди Барановича букварі (граматички).

Клепиков, 1963, с. 269.

 

571. Служба явленію ікони казанської богородиці. [Київ, друкарня лаври], 1679.

4°. 20 арк. Рядків — 20. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 51 мм. Гравюри: богородиця з немовлям (зв. титулу), заставка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі та ін. г

Початок тексту: «М̃ца іюлія в 8 день. Явленіе образа прессстыя б̃цы в градѣ Казани. Се же бысть в лѣттто 7087 при царѣ Іоаннѣ Василіевичѣ...»

Тітов, 1924, с. 442; Каменева, Гусева, 136.

ДБЛ, ДПБ.

 

572. Требник. Київ, друкарня лаври. [1679].

4°. 328-568 арк.

Ундольский, 934; Титов, 1918, с. 367; Максименко, 268.

ЛБАН (дефектний примірник).

 

573. Часослов. Київ, друкарня лаври, 1679.

8°, 148 арк. Рядків — 15, близько 24.

Шрифт: 10 рядків — 82, 52 мм. Гравюри: форта, 15 ілюстрацій з 15 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Перший розділ починається вечірнею (колонтитул «чин вечерни»),

Ундольский, 932; Титов, 1918, с. 367; Каменева, Гусева, 137.

ДБЛ.

 

574. Часослов і молитвослов. Київ, друкарня лаври, 1679.

24°. [6], 492, [60| арк. Рядків - 13, 17. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 54, 39 мм. Гравюри: одна ілюстрація, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ВЛ.

Починається з послідування полунощниці повседневної.

Ундольский, 933; Титов, 1918, с. 367; Максименко, 269; Каменева, Гусева, 135.

ДБЛ, ЛБАН, ЛМУМ.

 

575. Часослов і молитвослов. Унів, 7.VIII 1679.

24°. 457, [31] арк. Рядків - 14.

Шрифт: 10 рядків — 49 мм. Гравюри: ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: Д. Кульчицький.

За змістом близький до однойменного київського видання того ж року.

ДБЛ.

 

576. Часослов. Новгород-Сіверський, 28.VI 1679.

12°. [1], 183 [2] арк. Рядків - 15, 19.

Шрифти: 10 рядків — 81, 62 мм. Гравюри: форта, преображения (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Клепиков, 1963, 20.

ЦДАДА, б-ка коледжу Олл соулс (Оксфорд).

 

577. Galatowski Ioanicjusz. Łabędź z piórami swemi... Новгород-Сіверський, 1679.

4°. [4], 33 арк. Рядків — 32. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 45 мм (готичний, антиква), 68 мм (курсив). Гравюри: кінцівки. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Книга присвячена гетьманові Івану Самойловичу. Автор розглядає причини, «чому багато народів прийняли Магометів закон», наводить численні приклади застосовуваних полководцями різних часів «фортелів», які, на його думку, повинні бути використані у війні з Османською імперією. Є також опис другого Чигиринського походу (1678 р.). У ряді випадків, зокрема при описі подвигів Скандербега, автор спирається на хроніку М. Бєльського. Уривки тексту: Попов, 1959, с. 296-298.

Клепиков, 1963, 19.

ЦДАДА, ЦНБ.

 

 

*578. Iasność nieomylney prawdy że błagosławiony Stanisław Kostka S. J. narodu połskiego i W. Ks. Lit. patron osobliwy słusznie iest uczczony. Львів, 1679.

4°. [21 арк.

Можливо, ідентичне з виданням 1670 р. (поз. 481).

Estreicher, 20, 149; Okoń, s. 322;

Dramat Staropolski, t. 1, 188.

Примірник був у б-ці Зєлінських.

 

579. Kwiatkowski Ioannes. Conclusiones ex universa philosophia. Львів, друкарня колегіуму, 1679.

1°. 1 арк.

Гравюра: ініціал.

Надруковано на куску атласу розміром близько 55 X 112 см. Береги розмальовані: зверху зображення астрономічного інструменту, по боках і внизу рослинний орнамент. Задрукований текст розміщено в рамці з складаних прикрас (зовнішній розмір близько 32 X 72,5 см). Зверху присвята львівському каноніку, рогатинському деканові Мартинові Ржеховському (з астрологічними викладками). Нижче надруковано 3 стовпчиками 50 тез з логіки, представлених до захисту в львівському колегіумі у червні 1679, «в звичайну годину».

Примірник у Ягел. б-ці.

 

580. Акафисти. Київ, друкарня лаври, 28.VI 1680.

12°. 234 арк. Рядків - 18, 23.

Шрифти: 10 рядків — 52, 39 мм. Гравюри: 15 ілюстрацій з 13 дощок, заставки, кінцівки, ініціали.

Містить акафісти, канони, молитви, місяцеслов, пасхалію.

Каменева, Гусева, 139; Kjellberg, 103.

ДБЛ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

*581. Буквар. Чернігів. 1680.

Ундольский, 963.

 

582. [Гізель. Іннокентій]. Синопсис. Київ, друкарня лаври, 1680.

4°. [4], 224 с. Рядків - 21, близько 28, близько 40. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, близько 52, близько 36 мм. Гравюри: російський герб (арк. 2 нн.), 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливна прикраса: рамка на титулі.

Гравери: АК, ІК.

Третє видання книги. З датою 1680 р. на титульному аркуші вийшло три видання Синопсиса: перше (тип А за С. І. Масловим) випущене не раніше ніж у 1681 р. (на с. 60 вміщена гравюра Володимира, датована 30.ХІІ 1680 р.); друге (тип В) видане досить близько до цього видання; третє (тип С) видання з датою 1680 р. видане близько 1700 р. (див. Маслов, 1928, с. 8, 17). В обох виданнях 1680 р. порівняно з виданнями 1674, 1678 рр. додано: «О свободѣ или волности словенской» (с. 4—5), більш докладну розповідь про Ярополка Мономаховича (с. 99—105), додатки про Куликівську битву (с. 123—177), «О сем, откуду два митрополиты в Россіи — един. в Москвѣ, а другій в Кіевѣ» (с. 187-191), «О втором басурманском походѣ под Чигирин» (з с. 201). Акровірш «К читателю сего лѣтописца от типографов», перші літери рядків дають підпис друкаря «Іоанн Армашенко». Післямова (с. 223; текст: Тітов, 1924, с. 422). На початку книги вірш на честь великого князя Федора Олексійовича (зв. титулу).

Ундольский, 951; Свенцицкий, 1908, 588; Тітов, 1924, с. 422; Петров, Бирюк, Золотарь, 267, Горфункель, 198; Максименко, 271; Каменева, Гусева, 144.

ДБЛ, БАН, б-ка Ленінградського ун-ту, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ.

 

*583. [Гізель Інокентій]. Синопсис. Київ, друкарня лаври, 1680.

4°. [4], 224 с. Рядків — 21, близько 28, близько 40. Сторінки в лінійній рамці.

Оформлення, як і в попередньому виданні, позначеному цим роком.

Четверте видання. Порівняно з третім виданням виправлено деякі друкарські помилки, зокрема в першому виданні: «Кеевскую», у другому — «Кіевскую» (с. 110), «патріáхи» — «патріархи» (с. 184). В іншій редакції подано текст на с. 217—218, зокрема додано імена і прізвища гадяцького полковника Михайла Василієвича, полтавського Федора Жученка, миргородського Павла. У першому виданні: «Славному воину, атаману кошовому Іоанну Сѣрковѣ», у другому виданні — «атаману кошовому Івану Сѣркови».

Маслов, 1928, с. 10-11.

 

584. Мінея общая [...тщанієм І. Гізеля]. Київ, друкарня лаври, 1680.

2°. [11], 508, [11] арк. Рядків - 30, 38, 46. Складання в одну і дві колонки. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 92, 63, 53 мм. Гравюри: форта, російський герб (арк. 1 нн.), панегірична гравюра, присвячена царю Федору Олексійовичу (арк. 2 нн.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: А. К., ТП, Ілля.

Вірш «на... знаменіє» царя Федора Олексійовича (зв. титулу). Передмова І. Гізеля — присвята Федору Олексійовичу. «Предословіе к читателю». В кінці «Оглавленіє», перелік сигнатур і післямова (текст післямови: Тітов, 1924, с. 435-436).

Ундольский, 953; Свенцицкий, 1908, 122; Петров, Бирюк, Золотарь, 271; Максименко, 273; Каменева, Гусева, 140.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ та ін.

 

**385. [Псалтир. Львів, друкарня братства, 1679 або 1680. Тираж 1987 прим. Друкар: Семен Ставницький].

Видання, можливо, ідентичне з Псалтирем 1677 р.

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 363-364.

Львівські видання.., 69.

 

586. Псалтир. Чернігів, 20.III 1680.

4°. [8], 253, [4] арк. Рядків - 17, 24. в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, 81 мм. Гравюри: форта, цар Давид (арк. 8 нн. зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: Симеон Ялинський.

Наслідування новгород-сіверського видання 1675 р. Про відмінності від нього див.: Клепиков, 1963, с. 262—263. Передмова книги підписана Л. Барановичем.

Ундольский, 964; Каменева, 1959, 2.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ.

 

587. Святці. Київ, друкарня лаври, 1680.

16°. 271 арк. Рядків — 14. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюри: заставка, ініціал. Виливні прикраси.

Передрук з московського видання 1648 р., здійснений «на моленіе ero государскія многочисленнія рати, бывшія под богоспасаемым градом Кіевом ради заступленія от безбожнаго бисурмана турецкаго».

Ундольский, 956; Титов, 1918, с. 368—369; Максименко, 270; Каменева, Гусева, 141.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ, б-ка Томського ун-ту.

 

588. Служба... Николаю Мирликійському. Київ, друкарня лаври, 1680.

4°. 120 арк. Рядків — 24, близько 29. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52 мм. Гравюри: 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: складана рамка на титулі.

Гравер: І.К.

Початок тексту: «Мѣсяца декемврія в шéстый день и мая в девя́тый день».

Ундольский, 955; Свенцицкий, 1908, 315; Тітов, 1924, с. 442-443; Максименко, 274; Каменева, Гусева, 143.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЛБАН, ЛНУМ.

 

589. Служба нерукотворному образу. Київ, друкарня лаври, 1680.

4°. 20 арк. Рядків — 22, близько 26. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52 мм. Гравюри: нерукотворний образ (зв. титулу), заставки, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Початок тексту: «М̃ца августа в 16 день...»

Ундольский, 954; Тітов, 1924, с. 443; Петров, Бирюк, Золотарь, 275; Каменева, Гусева, 142.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ.

 

590. Тестамент... славнаго монархи Василіа царя греческагу к с̃ну своєму воцарившемуся Лву Філософу писаныи... Київ, друкарня лаври, 20.III 1680.

8°. [3], 57 арк. Рядків - 19, 23.

Шрифти: 10 рядків — 63, 53 мм. Гравюри: 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Гравер: І.К.

«Извѣщеніе читателю о книжицѣ сей» (арк. 2—3 нн.). «Василія царя греческаго — главизны наказателны» (арк. 1—37). «Стттго Генадія патріархи Константинополского о вѣрѣ» (ненумерований арк. після 37, 38—56). Текст Тестаменту враховує поправки московського видання (січень 1680 р.), внесені до тексту, який вперше друкувався у складі збірника «Лікарство на оспалий умисл чловічий» (Острог, 1607).

Ундольский, 949; Тітов, 1924, с. 423; Максименко, 275; Каменева, Гусева, 138.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ та ін.

 

591. Шумлянський Йосиф. Зерцало до прейзрінія і латвійшаго зрозуміня віри святой. Унів, 2.Х 1680.

4°. [2], 62, [13] арк. Рядків - 18. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 81,5, 56 мм. Гравюри: форта, герб Шумлянського (зв. титулу), заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: EZ.

Вірш на герб Шумлянських (зв. титулу). «Предословіє до чителника» друкаря Симеона Ставницького (арк. 2 нн.). Заголовки частин: 1. «О вѣрѣ святой...» (арк. 1—6); 2. «О сакраментах...» (арк. 6 зв.-23). 3. «О десяти приказанех б̃жіих» (арк. 23 зв.—26 зв.); 4. «О молитвѣ к гд̃у б̃гу» (арк. 27—29 зв.); 5. «О разсужденіи грѣхопаденіи чловеческих до перестороги священником и духовным отцем подается абы вѣдали которіе грѣхи к разгрѣшенію самого власти єпископа належат, а з которых священници разрѣшати власть имут» (арк. 30—56 зв.); 6. «Якося мают отцеве протопопове а як священници и весь клир духовный в поредках церковних заховати» (арк. 56 зв.—62). Зразок святенницької присяги (арк. 60 зв.—62). Друга частина є передруком твору С. Косова «О мистиріях» (текст як у київському виданні 1668 р.). Передмова старослов'янською мовою, вірш і основний текст — українською.

Ундольский, 959; Свенцицкий, 499; Петров, Бирюк, Золотарь, 270; Максименко, 637.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ.

 

*592. Anczowski Martinus. Salutatio Nicolai de Granow Sieniawski, marеschalci curiae regni, generalis Leopoliens. Rohatin. gubernatoris in ingressu Leopolim die 2 Januarii 1680. [Львів, після 2.I 1680].

4°. [2] арк.

Estreicher, 12, 143.

 

593. Baranowicz Lazarz. Notiy pięć, ran Chrystusowych pięć. Чернігів, 1680.

4°. 170 арк. Рядків - 20, ЗО.

Шрифти: 10 рядків — 45 мм (готичний), 46 мм (антиква), 68 мм (курсив латинський), 61 мм (кирилиця). Гравюри: 4 ілюстрації з 4 дощок (гравюри на міді), 5 невеличких ксилографій з 5 дощок, ініціал, кінцівка.

Мідерит «Чернігівська Іллінська богородиця» з віршованим підписом українською мовою (с. 147). Присвята Федорові Олексійовичу польською і церковнослов'янською мовами. Містить вірші про болдинські гори, «до орлів московського і польського» та ін. Основний текст прозою з віршованими вставками. Окремі цитати церковнослов'янською мовою, кириличним і латинським шрифтами. В кінці вірш «Зоїлові».

Estreicher, 12;

ДБЛ, ЦДАДА (примірник Д. Туптала-Ростовського), ДПБ, БАН, ЦНБ (примірник Р 1927 із збірки Андрія Чепи), ЦДІАК, ЛБАН, Гданська б-ка ПАН, Ягел. б-ка, б-ка Чарт., Національний музей (Краків).

 

594. Baranowicz Lazarz. W wieniec bozey matki ss. Oyców kwiatki. Чернігів, 1680.

4°. [8], 224 с. Рядків - 32, 23. Друк в одну фарбу. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 46 мм (готичний, антиква); 62 мм (кириличний). Гравюри: богоматір на хмарах (арк. 2 нн., мідерит), кінцівки. Виливні прикраси: складана рамка на титулі, заставки.

Присвята гетьманові Іванові Самойловичу. Текст прозою і віршами з численними цитатами латинською і старослов'янською мовами.

Estreicher, 12, 360;

ДПБ, ЦДАДА (примірник С. Медведева), ЛБАН, Ягел. б-ка, б-ка Чарт.

 

595. Zochowski Cyprian. Colloquium lubelskie między zgodna у niezgodna bracią narodu ruskiego... na dzień 24 stycznia anno 1680 złożone... Львів, друкарня колегіуму, [після 24.I 1680].

2°. [6], 87 с.

Гравюра на міді: герб (зв. титулу).

Церковнослов'янський текст латинськими літерами (с. 58—61).

Estreicher, 8, 374; Rudnicka, 2196.

ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, б-ка Вільнюського ун-ту, Наукова б-ка (Варшава), Публічна б-ка м. Варшави, Головний архів давніх актів у Варшаві (Ф. Браніцьких) та ін.

 

596. Буквар. Унів, 1681.

8°. 36 арк. Рядків - 15.

Шрифт: 10 рядків — 82 мм. Гравюри: хрест на Голгофі (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси: складана рамка на титулі, заставки.

Містить склади, зразки слів під титлами, молитви і гімни, «Декалогос», «От притчый Соломоновых наказаніе».

ДПБ.

 

597. Молебноє пѣніє. К пресвятѣй богородицы пѣваемое в нашествіи варвар и в нахожденіи языков. Київ, друкарня лаври, 11.III 1681.

4°. [12] арк. Рядків - 17, 27. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 51 мм. Гравюри: похвала пресвятій богородиці (зв. титулу), заставка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Ундольский, 969; Тітов, 1924, с. 437; Петров, Бирюк, Золотарь, 281; Каменева, Гусева, 146.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ.

 

598. Служебник. Львів, друкарня братства, 1681.

4°. [4], 350, 60, [3] арк. Рядків - 11, 22. Друк у дві фарби. Тираж [825 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 122, 61,5 мм. Гравюри: форта, тайна вечеря (зв. титулу), 8 ілюстрацій з 6 дощок, заставки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: [С. Ставницький]. Гравер: EZ.

Передмову книги і текст передруковано з львівського видання 1666 р.

Ундольский, 979; Свенцицкий, 1908, 193; Петров, Бирюк, Золотарь, 283; Львівські видання.., 71; Максименко. 38.

ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка ім. Сеченьї (Будапешт) та ін.

 

599. Требник. Київ, друкарня лаври, 25.VIII 1681.

4°. [4], 431, [13] арк. (пагінація нерегулярна, всього 454 арк.). Рядків — 22, 26, 17. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 53, 82 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 9 ілюстрацій в тексті з 9 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: А.К.

Передмова — дослівне повторення передмови Требника 1652 р., лише замість Й. Тризни названий І. Гізель.

Ундольский, 968; Тітов, 1924, с. 378—379; Петров, Бирюк, Золотарь, 278; Каменева, Гусева, 147.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, ХНБ.

 

600. Требник. Унів, друкарня при Успенському монастирі, 1681..

8°. [4], 256, [23] арк. Рядків - 20, 23. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 57, 49 мм. Гравюри: форта, знаряддя мук Христа (зв. титулу), богородиця з немовлям (арк. 4 нн. зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Підпис до гравюри (зв. титулу). «Оглавленіе...» (арк. 2 нн.—4). Вірш «Око сердца моего аз всегда спущаю» (арк. 4 нн.). «Чин освященію водѣ» (арк. 1—11). «Чин братотворенію» (арк. 171—177). В кінці книги «Соборник...», далі українською мовою «Передмова священницкая при шлюбѣ...» і «Казання на погребѣ...» Не включає ряду розділів Требника П. Могили, зокрема складених на основі латинських джерел.

Петров, Бирюк, Золотарь, 284; Максименко, 638; Raes, p. 337—338.

ЦНБ. ЛМУМ.

 

601.Часослов. Унів, 1681.

12°. [3], 313, 17 арк. Рядків - 19.

Шрифт: 10 рядків — 47 мм. Гравюри: заставки, ініціали, кінцівки. Виливні прикраси.

Ундольский, 966; Запаско, 1971, с. 196.

ДПБ.

 

602. Galatowski Ioanniciusz. Alphabetum rozmaitym Heretykom dla... ich nawrócenia... Чернігів, 23. VI 1681.

4°. [12], 270 с. Рядків - 31. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 46 мм (готичний, антиква). Гравюри: заставка, кінцівки. Виливні прикраси: обрамлення титулу, заставки, кінцівки.

Присвята гетьманові І. Самойловичу. Передмова до читача. Вірш до «Heretyka».

Estreicher, 17, 11; Каменева, 1959, 5.

ДБЛ (примірник Гедеона Вишневського), ДІМ, ЦДАДА (примірники С. Медведєва і Д. Туптала), ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ (примірник С. Яворського), БАН ЛитРСР, Ягел. б-ка, б-ка Чарт., б-ка Варшавського ун-ту та ін.

 

603. Баранович Лазар. Слово на різдво. Чернігів, 1682.

4°. [10] арк. Рядків — 30. Сторінки в лінійній рамці.

Шрифти: 10 рядків — 81, 69 мм. Гравюри: 2 ілюстрації, заставка, ініціали, кінцівки. Виливні прикраси: обрамлення колонтитулу.

Заголовок «От плоти слово» (арк. 2). Колонтитул «Слово на Рож̃тво Хв̃о». В кінці книги зазначено: «Слово сіє от трудолюбія Лазаря Барановича... типом издадеся в типографіи монастыра с[вя]тотроецкого Іліинского чернѣговского року 1682». Вірш церковнослов'янською і частково українською мовою. Вірш «Prima trias virgo est...» латинською мовою і його український переклад (арк. 8 зв.) та вірш польською мовою з латинським заголовком «Aurora musis amiса» (арк. 10—10 зв.).

Видання невідоме у бібліографії.

Державна б-ка МолдРСР.

 

604. Благодарственніи акафисты и прочія... молитвы. Чернігів. 8 II 1682.

12°. [2], 215, [50] арк. Рядків - 15,17.

Шрифт: 10 рядків — 41—42 мм. Гравюри: 8 ілюстрацій з 4 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: обрамлення титулу.

Друкар: С. Ялинський.

Склад видання: акафісти, молитви, пасхалія, пом'яник.

Каменєва, 1959, 6; Kjellberg, 111.

БАН, б-ка Упсальського ун-ту.

 

605. Октоїх. Чернігів, 14.Х 1682.

4°. [21, 326 арк. Рядків - 18, 24, 30.

Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 81, 61, 45 мм. Гравюри: ікона чернігівської богоматері (зв. титулу), Іоанн Дамаскин (арк. 2 нн. зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 996; Петров, Бирюк, Золотарь, 286; Каменева, 1959, 7.

ДІМ, ДПБ, ЦНБ, КПЛ.

 

606. Полуустав. Київ, друкарня лаври, 28.VII 1682.

2°. [4]; 335 арк. Рядків - 36, 18, 28. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 127, 82 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ТП, Илія С

«Предословіе к читателю...» за підписом Йосафата «исправителя типографіи». Містить часослов, тропарі, послідованіє чотиридесятниці і п'ятидесятниці та інші матеріали. У кінці книги місяцеслов (арк. 207—322), пасхалія, «лунное теченіе, при концу же его пасха римляном», антифони по вся дні, прокімни.

Ундольский, 995; Тітов, 1924, с. 438-439; Петров, Бирюк, Золотарь, 287; Максименко, 277; Каменева, Гусева, 148.

ДБЛ, ЦНБ, ЛМУМ, ХНБ, БАН ЛитРСР, Слов'янська б-ка (Прага) та ін.

 

607. Псалтир з возслідованієм. Київ, друкарня лаври, 1682.

8°. 890, 300 с.

Ундольский, 1052; Титов, 1918, с. 367; Максименко, 278.

ЛМУМ,

 

608. Требник. Львів, друкарня братства, 1682.

4°, [16], 431 [12] арк. Рядків - 19, 25. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійній рамці. Тираж [близько 1000 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 82, 62 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці (зв. титулу), Василь Великий (арк. 317 зв.), заставки (орнаментальні й сюжетні), кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: С. Ставницький. Гравери: Василь Ушакевич, Іоан Глинський.

Передрук Требника 1668 р. повторює навіть помилки фоліації: арк. 97, 100, 6 нн., 99, 98, 101. В кінці книги «Соборник 12 місяцем» (арк. 432—440). «Оглавленіє» (3 нн. арк.), «Благодареніє» — післямова про закінчення.

Ундольский, 992; Свенцицкий, 1908, 252; Петров, Бирюк, Золотарь, 285; Львівські видання.., 72; Максименко, 39. 4

ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Національного музею (Краків) та ін.

 

609.Часослов. Київ, друкарня лаври, 1682.

2°, 344 арк. Рядків — 19, 28. Складання в одну і дві колонки. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 127, 82, 52 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ТП.

Ундольский, 994; Максименко, 276.

ЛМУМ.

 

610.Dunin Piotr Stanisław. Panegyricus.. Constantino Lipski. Львів, друкарня колегіуму, 1682.

2°. [16] арк.

Гравюри: герб (мідерит), ілюстрація.

Estreicher, 15, 409.

Б-ка Чарт.

 

611.Баранович Лазар. Благодать і істина. Чернігів, 20.XII 1683.

2°. [19] арк. Рядків - 25. Сторінки в складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 80, 61 мм. Гравюри: одна ілюстрація (мідерит, вклейка), заставки, кінцівка, ініціал. Виливні прикраси: обрамлення титулу.

Гравер: І. Щирський.

Панегірик царям Іванові і Петрові Олексійовичам.

Ундольский, 999; Свенцицкий, 1908, 673; Каменева, 1959, 11; Максименко, 663.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЛМУМ.

 

**612.Молитовки з акафистами. Львів, друкарня братства, 1683.

12°. Тираж 2000 прим.

Друкар: С. Ставницький.

Передруковано з київського видання.

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 362, 365, 381.

Львівські видання.., 73.

 

613.Пречестный акафисты и прочія спасителная молбы. Унів, 1683.

12°. 260, 22 арк. Рядків - 16, 17.

Шрифт: 10 рядків — 57 мм. Гравюри: форта, богородиця з немовлям, 9 ілюстрацій в тексті, заставки.

Гравер: С.Л.

Склад видання: акафісти; канон покаянний (арк. 159—168); молитви; місяцеслов.

Ундольский, 1003.

ДБЛ, ДПБ.

 

614.Туптало Дмитрій [Ростовський]. Руно орошенноє. Чернігів 11.XI 1683.

4°. [7], 106, [1] арк. Рядків - 23, 17. Сторінки в лінійних і складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, 80, 45 мм. Гравюри: ікона чернігівської богоматері (арк. 6 нн. зв.), заставка, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: складана рамка на титулі.

Присвята Лазарю Барановичу. Передмова до читача. Вірш Л. Барановича польською мовою. В кінці книги «Съчислеше краткое исцьлившихся» і друкарські помилки.

Ундольский, 957; Пекарский, с. 69—70; Петров, Бирюк, Золотарь, 269; Каменева, 1959, 10; Максименко, 664.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЦДІАК, ЛМУМ, ХНБ, Чернігівський музей, ДПНТБ.

 

615.Baranowicz Lazarz. Carica nieba i ziemie preczistaya diewa Marija. Чернігів, 22.ХІІ 1683.

2°. [24] арк. Рядків — 36. Титул у складаній, сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 59 мм (готичний), 47 мм (антиква), 70 мм (курсив), 61 мм (кириличний). Гравюри: богоматір з немовлям (мідерит, арк. 1 нн. зв.), кінцівка, ініціал. Виливні прикраси.

Передмова до царівни Софії Олексіївни церковнослов'янською мовою. Основний текст — польські вірші (з вставками текстів церковнослов'янською і латинською мовами). Містить побажання про встановлення згоди «Русі з Лехами».

Estreicher, 17, 11; Каменева, 1959, 12.

ДІМ, ЦДАДА (зі збірки Величка), ДПБ, БАН, ЛМУМ.

 

616.Galatowski Ioannicyusz. Alkoran Machometow. Чернігів, 18.V 1683.

4°. [16], 88 с. Рядків — 26. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 57, 46 мм (готичний). Гравюри: російський герб (с. 2 нн.), чернігівська богоматір (с. 14 нн.), кінцівка. Виливні прикраси: складана рамка на титулі.

Вірш на герб царів Івана та Петра Олексійовичів і присвята їм.

Estreicher, 17, 15; Каменєва, 1959, 8.

ДБЛ,. ЦДАДА (зі збірки С. Медвєдева), ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, БАН Лит РСР, Ягел. б-ка, Національний музей (Краків), 6-ка КУЛ.

 

617.[Galatowski Ioannicyusz]. Fundamenta na których łacinnicy iedność Rusi z Rzymem fundują. Чернігів, 7.VII 1683.

4°. [4], 100 с. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 58 мм (фрактура). Гравюри: 2 ілюстрації з 2 дощок, заставки, кінцівки. Виливні прикраси: складана рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Полеміка з творами католицьких публіцистів Ціховського, Рутки та ін. Містить численні історичні екскурси, в тому числі з історії Київської Русі. Друга частина (від с. 63) має назву «Штурми, якими західний костьол переслідує східну церкву і намагається притягти й змусити до своєї унії».

Estreicher, 17, 12; Каменєва, 1959,9.

ДБЛ, ЦДАДА, ЛБАН, б-ка Оссол.

 

618.[Krzczonowicz Laurentius]. Redivivus Phoenix... Чернігів, [1683].

2°. [28] арк. Рядків - 35, 50. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 46 мм (антиква), 69 мм (курсив). Гравюри на міді: форта, герб Лазаря Барановича (арк. 1 зв.), 6 алегоричних ілюстрацій в тексті з 6 дощок, кінцівка. Виливні прикраси.

Гравер: [І. Щирський].

Панегірик Лазарю Барановичу прозою і віршами.

Попов П. М. Панегирик Крщоновича Лазарю Барановичу — невідоме чернігівське видання 80-х років XVII ст.— В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка Д. Й. Багалія. К., 1927, с. 668-697; Каменєва, 1959, 13.

ЦНБ.

 

619.Officium gratiarum actionis iuxta ritum monasticum pro victoria ex Turcis obtenta 1621 die 10 Oktobris duplex. [Львів (?), близько 1683].

4°. [4] арк.

Estreicher, 23, 281.

Національна б-ка (Варшава).

 

620. Jaworski Stephanus. Hercules post Atlantem infracto virtutum robore honorarium pondus sustinens. Чернігів, [1684].

2°, [19] арк. Рядків - 45, 30. Титул в складаній рамці. Сторінки в рамках із лінійок і складаних прикрас.

Шрифти: 10 рядків — 59 мм (готичний), 47 мм (антиква), 70 мм (курсив). Гравюри: заставка, кінцівки. Виливні прикраси.

Панегірик Варлааму Ясинському, який став архімандритом Києво-Печерської лаври після смерті Іннокентія Гізеля. Прозою, віршами, латинською і польською мовами.

Каменєва, 1959, 15; Сумцов, с. 32; Лужный, с. 308-312.

ДБЛ.

 

621.Nersesowicz Deodat. Pierwsze mieysce zwycięstwu z Bozey laski pod Widniem... z ambony przyznane. Львів, друкарня В. Мільчевського, 1684.

4°. [12] арк.

Гравюра: герб.

У частині примірників інший варіант титульного аркуша: Pierwsze mieysсе... z wiktoryey wiecieńskiey...».

Estreicher, 23, 84.

ЛБАН, Ягел. б-ка, б-ка Оссол, Курніцька б-ка (другий варіант заголовка).

 

622. Wieliczkowski Ioannes. [Lucubratiuncula. Чернігів, 1684].

2°. [5] арк. Рядків — 32. Сторінки в складаних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 70 мм (латинський курсив). Гравюра: заставка. Виливні прикраси.

Вірші польською мовою з вставками латинською мовою — цитатами з творів Овідія та інших авторів. В кінці підписано: «Towarzystwo Kunsztu Typograficznego. Lucubratiuncula Ioannis Wieliczkowski». Текст і його український переклад: Величковський Іван. Твори. К., 1972, с. 39-53.

Опис першодруку здійснений С. І. Масловим: Величковський Іван. Твори. К., 1972, с. 69.

Репродукція останньої сторінки: Величковський Іван. Твори. К., 1972, після с. 32.

Каменєва, 1959, 14.

ЦДАДА (примірник збірки Оболенського з записом «З книг Самойла Величка канцеляриста В[ойска] 3[апорожского]»).

 

623. Галятовський Іоаникій. Грѣхи розмаитїи. Чернігів, 16.II 1685.

4°. [2], 26 арк. Рядків - 18, 23. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 79, 60 мм. Гравюри: ініціали, кінцівка. Виливні прикраси: рамка на титульному аркуші, заставки.

Книга українською мовою. Про зміст див.: Попов П. Н. Грехи розмаитии, малоизвестное сочинение Иоанникия Галятовского. К., 1915.

Ундольский, 1027; Каменєва, 16.

ДПБ, ЦНБ (колекція П. М. Попова).

 

624. Катихисіс албо наука христіанская вкоротць з розных авторов зобраная, в діецезіей Премыской за благословенієм... Иннокентія Винницкого... оголошенная. Унів, 1685.

8°. [4], 102 арк. Рядків - 20, 24.

Шрифти: 10 рядків — 56, 48 мм. Гравюри: богоматір з немовлям (зв. титулу). Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

«Предмова до чителника» друкаря Симеона Ставницького (арк. 2—4 нн.). Катехізис українською мовою у питаннях і відповідях (частина перша «О богу», останній розділ «О царстві небесном»). У кінці книги «Наука албо способ диспонована на смерть кождому христіанину», молитви старослов'янською мовою, перелік друкарських помилок. За твердженням І. Винницького, Катехізис складено на основі твору Якова Маршана (Маrchantius) «Hortus pastorius» (1е видання 1639 р.; польські переробки 1648 р. і 1682 рр.).

Ундольский, 1028; Свенцицкий, 1908, 535; Максименко, 639.

ЛБАН, ЛМУМ, Національна б-ка (Варшава).

 

625. Молитвословец повседневный. Київ, друкарня лаври, 1685.

24°. [4], 528, [44] арк. Рядків - 13, 17—18. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 53, 39 мм. Гравюри: форта, успіння і герб Варлаама Ясинського, 5 ілюстрацій з 5 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Два варіанти звороту титульного аркуша і тексту канона Михайлу.

Ундольский, 1026; Тітов, 1924, с. 459; Максименко, 279; Каменєва, Гусева, 149; Kjellberg, 115.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

626. Тріодь цвітна. Чернігів, 1 .III 1685.

2°. [7], 434 арк. Рядків - 29, 39. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 81, 62 мм. Гравюри: форта, герб Лазаря Барановича (зв. титул), 16 ілюстрацій в тексті, заставки (у 8 заставках клейма з сюжетними зображеннями), кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Пе. Рахма, П:ΣО 1641.

Вірш на герб. Присвята Барановичу Л. Крщоновича. Його ж передмова.

Ундольский, 1025; Петров, Бирюк, Золотарь, 295; Каменєва, 1959, 17; Максименко, 665.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, ІРЛІ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, Чернігівський музей та ін.

 

627. Акафисти і канони. Київ, друкарня лаври, 1686.

12°. [2], 227, [21] арк. Рядків - 18, 25.

Шрифти: 10 рядків — 52, 39 мм. Гравюри: форта, успіння богоматері (зв. титулу), 15 ілюстрацій з 15 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Тітов, 1924, с. 459 (помилка в підрахунку аркушів); Kjellberg, 122.

 

ДПБ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

 

628. Благовѣстіе или добрая вѣсть радости в житій... Іоанна Кущника. Київ, друкарня лаври, 15.I 1686.

4°. [21] арк. Рядків - 17, 27. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 80, 51 мм. Гравюри: Іоанн Кущник (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівка.

Віршований підпис під зображенням Іоанна Кущника (зв. титулу).

Присвята гетьманові Іванові Самойловичу в день його іменин і житіє Іоанна Кущника.

Тітов, 1924, с. 459.

ДПБ, БАН.

 

629. Галятовський Іоанникій. Боги поганскіи в болванах мешкаючіи... Чернігів, 1.V 1686.

4°. [12], 36 арк. Рядків - 21, 23. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, 81 мм. Гравюри: заставка, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Присвячено царівні Софії Олексіївні. Текст українською мовою.

Ундольский, 1034; Петров, Бирюк, Золотарь, 296; Каменєва, 1959, 18.

ДБЛ, ДІМ, ДПБ, БАН, ЦНБ.

 

630. Октоїх. Львів, друкарня братства, 1686.

2°. [4], 350, [І] арк. Рядків - 41. Друк у дві фарби. Складання в дві колонки. Тираж [1240 прим.].

Шрифт: 10 рядків — 59 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 9 ілюстрацій, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: [С. Ставницький]. Гравери: EZ, Георгій ієродиякон.

Вірш «О Лва граде, твоя тя слава именует...» (зв. титулу).

Ундольский, 1031; Свенцицкий, 1908, 141; Петров, Бирюк, Золотарь, 297; Львівські видання.., 75; Максименко, 41.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ та ін.

 

631.Часослов. Унів, 11.VIII 1686.

12°. [1], 262, [17] арк.

Kjellberg, 119.

Б-ка Упсальського ун-ту.

 

632. Часослов. Чернігів, 27.X 1686.

8°, 206, [2] арк. Рядків - 18, 24, 22.

Шрифти: 10 рядків — 61, 47, 59 мм.

Гравюри: форта, Христос з книгою (зв. титулу), 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали.

Каменева, 1959, 19; Kjellberg, 121.

ЦНБ (дефектний примірник), б-ка Упсальського ун-ту.

 

633. Baraniecki Paulus. Trybut iasnie wielmoznemu iegomości panu Ianowi Samuyłowiczowi woysk ich carskiego prześwietnego maiestatu Zaporozskich czułemu wodzowi у mądremu regimentarzowi, panu protectorowi, patronowi, kollatorowi у dobrodzieiowi swemu w skołach Kiiowomohilaeanskich pod znakiem trzykrzyzowym szczęsliwie zaczętych у na rok 7165 renowowanych oddany у drukiem światu podany... Київ, друкарня лаври, 8.IX 1686.

2°. [8] арк. Рядків — 36 (готичний шрифт), 47 (антиква). Титул і текст у складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 52 мм (готичний); 43 мм (антиква). Гравюри: заставки, ініціали; мідерит: Паллада у колісниці, запряженій Пегасом, в руках у неї прапор з гербом І. Самойловича (зв. титулу).

Склад видання: віршований підпис під гравюрою (зв. титулу); передмова Ів. Самойловичу від київського колегіуму (арк. [2]); прозовий панегірик латинською мовою «Triumphus Palladis sub signo Samoyloviciano expositus» (арк. [3]—[5]); вірш польською мовою «Acclamatio Musarum» (арк. [6]—[8]), в кінці якого підпис «Invenit rudus Magister Grammatices Paulus Baraniecki».

ДБЛ.

 

634.Galatowski Ioannicyusz. Sophia Mądrość zbudowała sobie dom y ugruntowała siedm słupow... Чернігів, 1686.

4°. 24, [1] арк. Рядків - 18, 21.

Шрифти: 10 рядків — 59, 69 мм (готичний). Гравюри: розпяття в арці (зв. титулу), заставка. Виливні прикраси: складана рамка на титулі, обрамлення колонтитулів, кінцівка.

Присвята Гедеонові Святополк-Четвертинському. Метою твору було звеличення царівни Софії Олексіївни та її прибічників.

Estreicher, 27, 617.

ЛБАН, б-ка Чарт.

 

635.Chwalkowski Nicolaus. Singularis quaedam polonica. Львів, друкарня В. Мільчевського, 1686.

12°. [16], 101 [11] с.

Збірка «особливостей» з ділянки історії та географії. В кінці предметний покажчик.

Estreicher, 14, 236; Rudnicka, 237.

ЦНБ, ЛБАН, Публічна б-ка м. Варшави, Курніцька б-ка, б-ка Оссол, Сілезька б-ка (Катовіце).

 

636. Галятовський Іоаникій. Душі людей умерлих... Чернігів, 1687.

4°. [5], 46, [1] арк. Рядків - 16, 20. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 81, 61 мм. Гравюри: 6 ілюстрацій-ініціалів з 6 дощок, заставка, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, обрамлення колонтитулів, заставки.

Текст українською мовою.

Ундольский, 1054; Каменєва, 1959, 21.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН.

 

637. Галятовський Іоаникій. Душі людей умерлих... 2е вид. Чернігів, 1687.

4°. [5], 56 арк. Рядків - 16, 17, 22. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 81, 61 мм. Гравюри: 6 своєрідних майже сторінкових ініціалів — ілюстрацій з 6 дощок. Виливні прикраси: рамка на титулі.

У другому виданні виправлено помилки першого, а на арк. 48—46 додано без вказівки на автора статтю Є. Славинецького «Сказанние... яко о святых в небѣ сущих недостоит молитися нам, да оставятся им грѣхи» — передрук з Требника (Москва, 1677). Див.: Маслов С. І. Визначення дублетів в ділянці стародруків. К., 1936.

Ундольский, 1054; Каменєва, 1959, 22.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН.

 

638. Молитвослов. Чернігів, 1.ХІ 1687.

12°. [9], 369, [186] арк. Рядків - 19.

Шрифт: 10 рядків — 46 мм. Гравюри: форта, герб (зв. титулу), 22 ілюстрації в тексті з 19 дощок, заставки, кінцівки, ініціали.

Вірш на герб, передмова — присвята від імені Каліста [Меновського].

Ундольский, 1053; Каменєва, 1959, 20; Kjellberg, 126-128.

ДПБ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

639. Псалтир. Львів, [друкарня братства, 1687].

12°. 204, 49 арк. Рядків - 20. Тираж [1200 прим.].

Шрифт: 10 рядків — 47 мм. Гравюри: успіння богородиці (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки, обрамлення титулу.

Друкар: [С. Ставницький].

Ундольский, 1050; АЮЗР, т. 11, с. 621; Львівські видання.., 77; Максименко, 42.

ДПБ, ЛМУМ.

 

640. Псалтир. Унів, [1687].

4°. [4], 203, [7] арк. Рядків - 17, 25, 28. Друк початкової сторінки у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 83, 57 мм. Гравюри: цар Давид (арк. 3 нн. зв.), заставки, ініціали, оздоблення колонтитулів. Виливні прикраси.

Гравер: Вθ.

Присвята Варлама Шептицького Андрієві Журавському.

Свенцицкий, 1908, 56; Максименко, 640.

ЛМУМ.

 

641.Шумлянський Йосиф. Метрика албо реєстр... Львів, друкарня при монастирі Юра, X 1687.

4°. [11] арк. (кн. 1), [5] арк. (кн. 2), [10] арк. (кн. 3), [38] арк. кн. 4. Рядків— 18. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 82 мм. Гравюри: 4 форти, 5 ілюстрацій з 5 дощок, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ЛМ.

Окремі частини мають заголовки: «Метрика, котора що значит, для чого и як давно...», «Метрика или вторая книга», «В супружество вѣнчанных...», «Книга третая в которой описуются урочистіє свята...», «Книга четвертая в которой описуются вкратцѣ порядки священическіи». В першій і другій книгах після тексту йдуть незадруковані аркуші для ведення метричних записів. Про зміст видання див.: Франко И. Иосиф Шумлянський, последний православний єпископ львовский и его метрика,— Киевская старина, 1891, кн. 6—7. Передрук (неточний): франко І. Твори в 20-ти томах. К., 1956, т. 19, с. 510-546.

Текст: АЗР, т. 5. с. 196-207.

Ундольский 1055; Свенцицкий, 1908, 452; Петров, Бирюк, Золотарь, 299; Максименко, 173.

ДПБ, БАН, ЛБАН, ЛМУМ.

 

642.Krótkie zebranie zywotów ss. Jana de Matha у Felixa de Valoys fundatorów zakonu Przenayswiętszey troycy wykupienia więzniuw chreściańśkich. Z łacińskiego na styl polski przelozone. Львів, 1687.

8°. [8], 30 с.

Гравюри: ілюстрація (зв. титулу), ініціал. Виливні прикраси.

Присвята Катерині Радзівілл.

Rudnicka, 2177.

Публічна б-ка м. Варшави.

 

643. [Богдановський І.] Дари духа святого. Чернігів, 1688.

2°. [16] арк. Рядків — 25. Друк у дві фарби. Сторінки і титул в складаних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 79 мм. Гравюри: заставка, ініціали. Виливні прикраси.

Панегірик царівні Софії Олексіївні.

Ундольский, 1057; Каменєва, 1959, 23.

ЦДАДА, БАН.

 

644.Псалтир. Львів, друкарня при монастирі Юра, 1688.

4°. [10], 248 арк. Рядків - 17, 24. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 82, 61,5 мм. Гравюри: форта, герб Шумлянських (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціальні літери.

Друкар: Василь Ставницький.

Вірш українською мовою на герб Шумлянських (зв. титулу). Передмова — присвята Йосифові Шумлянському за підписом ігумена львівського юрського монастиря Діонисія [Сінкевича]. «Краткое собраніе о гс̃дней пасцѣ, когда рымляне равно с нами, когда же и не равно» (ост. арк.).

Ундольский, 1060; Свенцицкий, 1908, 57; Максименко, 175.

ЛБАН, ЛМУМ, б-ка Вільнюського ун-ту (фрагмент).

 

645.Радивиловський Антоній. Вѣнец Христов. Київ, друкарня лаври, 1688.

2°. [20], 544 арк. Рядків - 37,28. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 81 мм. Гравюри: форта, шмуцтитул (арк. 1), 53 ілюстрації в тексті з 47 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Іван Реклинський, ТП, Ілля, BP, KZ, АК.

Присвята царям Іванові та Петрові Олексійовичам, царівні Софії (арк. 2—7 нн.). Вірш старослов'янською мовою «О титлѣ книги...» (арк. 8 нн. зв.), Далі текст українською мовою: присвята Христу, оглав, «предословіе до чителника» і текст 115 казань (слів) на господні свята і неділі.

Уривки опубліковано: Байки в українській літературі XVI—XVIII ст., К., 1963, с. 118-119, 124-129.

Ундольский, 1058; Свенцицкий, 1908, 420; Тітов, 1924, с. 417-418; Петров, Бирюк, Золотарь, 302; Горфункель, 213; Максименко, 280; Каменева, Гусева, 150.

БАН, ІРЛІ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, Слов'янська б-ка (Прага), Кам'янець-Подільський музей, б-ка Вільнюського ун-ту, Публічна б-ка МолдРСР, Перемишльський музей, Саноцький історичний музей (з записом про купівлю мешканцем с. Рихвалта на Лемківщині 3.Х 1688) та ін.

 

646. Тріодь цвітна. Львів, друкарня братства, 9.I 1688.

2°. [6], 440, [1] арк. Рядків - 29, 41. Друк у дві фарби. Тираж [1260 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 81,5, 59 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці і малий друкарський знак братства (зв. титулу), велика друкарська марка братства (ост. арк. зв.), 24 ілюстрації в тексті (деякі повторюються), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: [В. Ставницький]. Гравери: EZ, Ілля, Василь Ушакевич, Георгій ієродиякон, Афанасій К., ВФЗ, WS, ЛП.

Передрук видання 1663 р. з незначними змінами, переважно орфографічними.

Ундольский, 1061; Петров, Бирюк, Золотарь, 303; Львівські видання.., 79; Максименко, 43.

ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛКГ, Івано-Франківський музей, Острозький музей, Саноцький історичний музей та ін.

 

**647.Часовник. Львів, друкарня братства, 1688.

8°. Тираж [1502 прим.].

Друкар: [В. Ставницький].

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 184.

Ундольский, 1075; Львівські видання.., 81.

 

648.Шумлянський Йосиф. Метрика. Львів, друкарня Йосифа Шумлянського, 1688.

4°. [11] арк. Рядків — 18. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 61 мм. Гравюри: форта, тайна хрещення (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: ЛМ.

Передрук з видання 1687 р.

Свенцицкий, 1908, 453; Максименко, 174.

ЛМУМ (початкові аркуші з видання 1688 р., далі йдуть аркуші з видання 1687 р.).

 

649.[Ясинський Варлаам]. Три вѣнца молитвенные. Київ, друкарня лаври, 1688.

2°. [8] арк. Рядків — 34, близько 20. Друк у дві фарби. Титул і сторінки в складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 125 мм. Гравюри: 3 ілюстрації з 3 дощок (мідерити), ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: [О. Тарасевич], див.: Степовик, с. 77—78.

Присвята царям Іванові та Петру і царівні Софії. Віршовані підписи під зображеннями Іоанна Предтечі, апостола Петра, Софії-премудрості божої. Молитви святим, що вважалися патронами обох царів і царівн.

Строев, 176; Ундольский, 1059; Тітов, 1924, с. 460; Каменєва, Гусева, 151.

ДБЛ, ДПБ, БАН.

 

650.Ornowski Jan. Musa Roxolanska o triumfalney slawie... Чернігів, 1688.

2°. [19] арк. Рядків - 34, 46, 52, 28. Сторінки і титул в рамках із складаних прикрас.

Шрифти: 10 рядків — 58 мм (готичний), 46 мм (антиква), 68 мм (курсив). Гравюра: герб (мідерит, зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Estreicher, 23, 440; Каменева, 1959,24.

ДБЛ, ЛБАН, б-ка Варшавського ун-ту.

 

651.Октоїх. Львів, друкарня братства, 1689.

4°. [4], 298 арк. Рядків - 18, 26. Друк у дві фарби. Тираж 1000 прим.

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, Христос з святими (зв. титулу), 6 ілюстрацій в тексті з 1 дошки (зображення Іоанна Дамаскіна), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: С. Ставницький. Гравери: θЗДК, Илія.

Передрук рядок в рядок передмови і тексту Октоїха 1671 р. Передмова українською мовою датована 3.VIII 1689 р.

Ундольский, 1098; Петров, Бирюк, Золотарь, 311; 314 (одне видання); Львівські видання.., 86; Максименко, 44.

ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛМУМ, ЛІМ, ОНБ, Перемишльський музей та ін.

 

652. Псалтир. Унів, 1689.

4°. 213, 13 арк. Рядків - 17, 23, 25. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 83, 60 мм. Гравюри: заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: [Никодим Зубрицький],ВФ.

Ундольский, 1102; Свенцицкий, 1908, 59; Максименко, 641.

ЛМУМ (дефектний примірник).

 

653.Тріодь пісна. Львів, друкарня братства, [1689-1690; на титульному аркуші помилково вказана дата 12.X 1699].

2°. [4], 436 арк. Рядків — 29, 41. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці і мала друкарська марка братства (зв. титулу), 16 ілюстрацій в тексті, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: Семен Ставницький. Гравери: Василь Ушакевич, Ілля, Є. Завадовський, Георгій ієродиякон.

Згідно з архівними документами, Тріодь друкувалася в 1689—1690 рр. (АЮЗР), т. 12, с. 194, 388). Однак на титульному аркуші вказаний 1699 р. На одному з примірників Тріоді, що має на титульному аркуші цю дату, є запис про купівлю книжки в 1690 р. (Ісаєвич, 1970, с. 15). Книга повторює рядок в рядок Тріодь пісну, видану Львівським братством у 1664 р. Ілюстративні гравюри — з тих самих дощок, крім гравюри на с. 358 зв., яка замінена іншою. Складені прикраси іншого малюнка, замінено також частину ініціалів та кінцівок.

Ундольский, 1256; Свенцицкий, 1908, 80; Львівські видання.., Максименко, 45.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Острозький музей, б-ка Вільнюського ун-ту та ін.

 

654. Туптало Дмитрій [Ростовський]. Руно орошенноє. Чернігів, 10.VIII 1689.

4°. [3], 90, [1] арк. Рядків - 23, 17, 30. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, 80 мм. Гравюри: чернігівська богоматір (мідерит), заставка, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: складана рамка на титулі.

Титульний аркуш буває в 2 варіантах. В одному з них згадано ігумена Каліста Меновського.

Ундольский, 1099; Каменєва, 1959, 25; Максименко, 666.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ІРЛІ, ЛБАН.

 

655. Туптало Дмитрій [Ростовський]. Книга житій святих, вересень-листопад. Київ, друкарня лаври, 1689.

2°. [6], 657 арк. Рядків - 37, 45. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52 мм. Гравюри: 1 ілюстрація, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки.

Титульний аркуш буває у 3 варіантах (Быкова, Гуревич, 1). За ним йде вірш про книгу (зв. титулу), «Предословіе к читателю...» Варлаама Ясинського (арк. 2—4 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 445—449). Перелік використаних джерел (арк. 5—6 нн.). «Слово в начало індикта» — пояснення про спосіб літочислення за індиктами. Далі житія і, крім того, кілька «Слів». На берегах — посилання на джерела.

Ундольский, 1096; Свенцицкий, 1908, 379; Тітов, 1924, с. 444, 449 450; Быкова, Гуревич, 1; Петров, Бирюк, Золотарь, 307; Горфункель, 214; Максименко, 281; Каменєва, Гусева; 152.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, ДПНТБ, Александровський музей (Владимирська область) та ін.

 

*656.Часослов. Унів. 1689.

16°.

Ундольский, 1086.

 

657. Jaworski Symeon. Echo głosu wołającego na puszczy... Київ, друкарня лаври, 1689.

2°. [21] арк. Титул і текст у складаній рамці.

Гравюри: 7 мідеритів (герби і символічно-алегоричні композиції), кінцівки, ініціал. Виливні прикраси.

Гравер: [І. Щирський].

Estreicher, 18, 517; Быкова, Гуревич, приложение 11.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ.

 

658.Modlitwy dzienne у nocne. Чернігів, 1689.

8°. 252 арк. Рядків — 21. Сторінки в складаних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 47 мм. Гравюри: форта, 3 ілюстрації, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Переклад з старослов'янської на польську мову канонів і молитв з часослова. У кінці місяцеслов, пасхалія, молитва царя Манасії, присвята царям Іванові й Петрові та царівні Софії.

Estreicher, 22, 292; Каменєва, 1959, 26.

ДБЛ (примірник з передмовою Л. Крщоновича), ЛБАН, ХНБ, Ягел. б-ка (примірники з передмовою Каліста Меновського).

 

659. Буквар. Львів, [друкарня В. Мільчевського], 1690.

8°. [36] арк. Рядків - 9, 13, 16. Тираж [2000 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 74, 80 мм. Гравюри: одна ілюстрація, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Букви. Склади. «Во исправленіе языка отрочат слози словес под титлами». «Просодія верхня еяже требуют словяне». Молитви. «Імни в нед(е)лю на утрни...» «Декалогос сирѣч десятословіє... или закон». «Седм... тайн албо сакраментов». «Грѣхов головных седм». «Цноты тым грѣхом протывныи...». «Се же молитвы албо вещи нѣкоторіе для цвѣченя дѣтей по грецку лѣтерами рускими расположихом». «Приказаня церковный».

Ундольский, 1111; Zubrzycki, 43.

БАН.

 

660. Євангеліє. Львів, друкарня братства, 28.ХІ 1690.

2°. [27], 412 арк. Рядків - 16, 24. Друк у дві фарби. Тираж [1050 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 125, 81 мм. Гравюри: форта, розпяття (зв. титулу), 55 ілюстрацій в тексті (деякі повторюються), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: Семен Ставницький. Гравери: Євстахій Завадовський, NZ, Илія.

Крім Євангелія 1690 р., існує Євангеліє, надруковане у 1704 р. Василем Ставницьким. На його титульному аркуші також вказана дата 28.XI 1690 р. На звороті титулу в справжньому виданні 1690 р.— дереворит Євстафія Завадовського «Розп'яття», на звороті титулу пізнішої підробки — дереворит Никодима Зубрицького «Успення». Повний перелік відмінностей видання 1690 р. і його контрфакції, надрукованої у 1704 р., див.: Голубєв С. Г. Объяснительные параграфы по истории западнорусской церкви.— Труды Киевской духовной академии; 1906, № 12, с. 530; Клепіков, 1928, с. 8-16.

Петров, Бирюк, Золотарь, 315; Львівські видання.., 88; Максименко, 46.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛКГ. ЛМІРА. Дрогобицький музей, Івано-Франківський музей та ін.

 

661. Полуустав. Київ, друкарня лаври, 1690.

8°. [18], 144, 516, [8] арк. Рядків - 22. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 52 мм. Гравюри: форта, російський герб (в окремих примірниках «Успіння», зв. титулу), цар Давид (арк. 18 нн. зв.), 2 ілюстрації в основному тексті з 2 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Феод., Илія.

Ундольский, 1107; Петров, Бирюк, Золотарь, 318; Максименко, 282.

ЦНБ, ЛМУМ.

 

662. Псалтир. Київ, друкарня лаври, 1690.

12°. [2], 258, [4] арк. Рядків - 18, близько 24. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 52, 39 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: І.Р., В.Л.

Віршований підпис під гравюрою «цар Давид» (арк. 2 нн. зв.).

Ундольский, 1106; Тітов, 1924, с. 461; Петров, Бирюк, Золотарь, 319; Максименко, 283; Каменєва, Гусева, 153, Kjellberg, 135.

ДБЛ, ЦНБ, ЛМУМ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

663. Jaworski Stephanus. Arctos et antarctos caeli rossiaci. [Київ, друкарня лаври], 1690.

2°. [20] арк. Титул і текст у рамках із складаних прикрас.

Гравюри: св. Варлаам в образі титана, що тримає на собі небесну кулю, герб В. Ясинського, кінцівки, у деяких примірниках — мідерит І. Щирського «Різдво Христове».

Панегірик Варлаамові Ясинському латинською і польською мовами (проза і вірші, в тому числі акровірші).

Опис: Маслов С. І. Спроба інструкції та план роботи над складанням українського бібліографічного репертуару. (Окрема відбитка з збірника праць Бібліотечної комісії, вип. 1). Київ, 1928, с. 11-15.

Степовик, с. 78—79.

ДБЛ (примірник М. Максимовича, пізніше П. Лукашевича), ЦНБ, б-ка Варшавського ун-ту.

 

664. Молитвословець. Київ, друкарня лаври, 1691.

24°. [4], 528, [44] арк. Рядків - 13, 18.

Шрифти: 10 рядків — 53, 39 мм. Гравюри: форта, 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 1114; Каменєва, Гусева, 154; Kjellberg, 139-142.

ДБЛ, ДПБ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

665. Молитвословець. Унів, 17.VII 1691.

12°. 365, [22] арк. Рядків - 20, 18.

Шрифти: 10 рядків — 50, 48 мм. Гравюри: 9 ілюстрацій з 9 дощок, заставки, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: NZ, ЛМ.

Склад видання: «Послідованіе от сна вставши»; «Полунощница повседневная» та інші послідування Часослова; акафісти і канони; тропарі; кондаки, місяцеслов; «Оглавление моленій...»; післямова.

Максименко, 642; Kjellberg, 136.

ЛМУМ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

 

666. Молитвослов триакафістний. Чернігів, 1691.

12°. [96] арк. Рядків - 16, 20.

Шрифти: 10 рядків — 61, 45 мм. Гравюри: герб (зв. титулу), заставки, кінцівка, ініціали. Виливна прикраса: рамка на титульному аркуші.

Ундольский, 1117; Петров, Бирюк, Золотарь, 322; Каменєва, 1959, 28.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА,ДПБ, ЦНБ.

 

667.Полуустав. Київ, друкарня лаври, 1691.

8°. [18], 144, [4], 516, [8] арк. Рядків — 22, 30. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 52, 38 мм. Гравюри: форта, російський герб (зв. титулу), 5 ілюстрацій в тексті з 5 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Іліа, М.С. [Марко Семенов).

Вірш на герб. Присвята царевичу Олексію Петровичу. «Предословіе к читателю». Псалтир (перша пагінація). «Послѣдованіе воставши от сна» (нн. арк.). Часослов. Акафісти і молитви (арк. 1 другої пагінації починається «Полунощницею повседневною»).

Ундольский, 1107; Тітов, 1924, с. 472; Петров, Бирюк, Золотарь, 328; Максименко, 282 (з датою 1690); Каменєва, Гусева, 155; Kjellberg, 137.

ДБЛ, б-ка Московського ун-ту, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛМУМ та ін.

 

668.Служебник. Львів, друкарня братства, 1691.

2°. [4], 228, 44 арк. Рядків - 16, 24, 33. Друк у дві фарби. Сторінки в складаних рамках. Тираж [1500 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 125, 82, 58 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці (зв. титулу), 8 ілюстрацій з 7 дощок, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: С. Ставницький. Гравери: Никодим Зубрицький, Євстахій Завадовський.

Передмова і текст книги повторюють львівське видання 1681 р. Післямова, підписана С. Ставницьким, теж є передруком з попередніх видань (ост. арк.).

Ундольский, 1115; Свенцицкий, 1908, 194; Петров, Бирюк, Золотарь, 320; Львівські видання.., 89; Максименко, 47.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Публічна б-ка МолдРСР, музей у Новому Сончі та ін.

 

669.Туптало Дмитрій [Ростовський]. Руно орошеноє. Чернігів, 1691.

4°. [4], 102 арк. Рядків - 23, 17, 30. Сторінки в рамках з лінійок і складаних прикрас.

Шрифти: 10 рядків — 60, 81, 45 мм. Гравюри: образ чернігівської богоматері (арк. 4 нн. зв.), заставка, кінцівки, ініціали.

Ундольский, 1118; Каменєва, 1959, 27.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, БАН.

 

670.Hebdomada meditandae aeternitatis... Editio sexta auctior. Львів, друкарня колегіуму, 1691.

12°. [19] арк. Текст віршований.

Estreicher, 18, 69.

Б-ка Оссол.

 

671.Jaworski Stephan. Pełnia xięzyca w kleynocie swiecącego z trzech luminarzów Barlaamow... [Київ, друкарня лаври], 1691.

2°. [20] арк. Сторінки в складаних рамках. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 50, 48 (антиква), 53, 42 мм (готичний). Гравюри: на титулі зображення трьох св. Варлаамів, які стоять на місяці. В тексті 3 символічні зображення в барочних картушах і овальних вінках.

Гравер: [О. Тарасевич]. Про нього див.: Степовик, с. 79.

Латинські і польські вірші на пошану Варлаама Ясинського.

Тітов, 1924, с. 531-532.

ДБЛ, ХНБ, б-ка Оссол.

 

672.Буквар языка славенска. Львів; друкарня братства, 1692.

8°. [32] арк. Рядків — 15. Тираж [1950 прим.].

Шрифт: 10 рядків — 82,5 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Друкар: [С. Ставницький]. Гравер: ТП.

Повторює сторінка в сторінку буквар 1671 р. Надрукований тими самими літерами, але з іншого набору.

Ундольский, 1123; Быкова, Гуревич, приложение 1, 2; Львівські видання.., 90.

ДПБ, Слов'янський ін-т (Гейдельберг).

 

***673. [Місяцеслов. Львів, друкарня братства, 1692. 4°. Тираж 120 прим. Друкар: С. Ставницький].

Надруковано для приєднання до часословів 1642 р.

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 395, 252.

Львівські видання.., 92.

 

674. Молитвослов. Чернігів, 7.VIII 1692.

12°. [6], 514, [12] арк. Рядків - 20.

Шрифт: 10 рядків — 48 мм. Гравюри: форта, герб (зв. титулу), 25 ілюстрацій з 21 дошки, заставки, кінцівки, ініціали.

Ундольский, 1119; Каменєва, 1959, 29; Kjellberg, 144.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, б-ка Упсальського ун-ту.

 

675.Орологіон, сиріч Часослов. Львів, друкарня братства, 1692.

4°. [8], 276, 278 арк. Рядків - 11, 24. Друк у дві фарби. Сторінки в складаних рамках. Тираж [1078 прим.].

Шрифти: 10 рядків - 125, 82, 59 мм. Гравюри: форта, герб братства (зв. титулу), 18 ілюстрацій в тексті (деякі повторюються), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: С. Ставницький. Гравери: Ілля, ВФЗ.

Точний передрук видання 1642 р., однак грецьких заголовків нема.

Ундольский, 1124; Свенцицкий, 1908, 168; Петров, Бирюк, Золотарь, 325; Львівські видання.., 91; Максименко, 48.

ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, І-ФОДА, Перемишльський музей та ін.

 

676. Псалтир і Новий завіт. Київ, друкарня лаври, 3.VII 1692.

4°. [8], 116, 439 арк. Рядків — 26, близько 35. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 52, 62, 39 мм. Гравюри: форта, російський герб (зв. титулу), 13 ілюстрацій з 11 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілиа, І.Р., Ил., ИЛІ, BP.

Після передмови до читача вміщено віршований підпис до гравюри «Давид». На останньому аркуші післямова про перевидання книги за архімандрита Мелетія Вуяхевича.

Ундольский, 1122; Свенцицкий, 1908, 37; Тітов, 1924, с. 472-473; Петров, Бирюк, Золотарь, 324; Горфункель, 217; Максименко, 284; Каменева, Гусева, 156.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ХНБ, ЛМУМ, ДПНТБ, Слов'янська б-ка (Прага), б-ка Кембріджського ун-ту, б-ка Упсальського ун-ту та ін.

 

677.Псалтир. Львів, друкарня братства, 1692.

4°. [1], 251 арк. Рядків - 17, 23. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках. Тираж [1494 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 81,5, 58 мм. Гравюри: цар Давид (арк. 2 нн. зв.), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравер: Євстахій.

Можливо, з цим виданням ідентичний Псалтир 1693 р. (Ундольский, 1147; Львівські видання.., 94).

Ундольский, 1125; АЮЗР, т. 12, 256, 260; Львівські видання.., 93; Максименко, 49.

ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ.

 

678.Псалтир з молитвами, акафистами і канонами. Унів, 26.III 1692.

12°. 313, [5] арк. Рядків - 19, 22. Друк титулу і початкової сторінки у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 49, 41,5 мм. Гравюра: форта, успіння богородиці (зв. титулу), 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівки.

Припіви Філофея монаха з колонтитулом «Припелы болгар» (арк. 219—223).

ДБЛ.

 

679.Служебник. Київ, друкарня лаври, 1692.

12°. [12], 120 арк. Рядків — 17. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 62 мм. Гравюри: форта, Христос перед престолом (зв. титулу), 7 ілюстрацій в тексті, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Г.С., І:Р, Г.Б.θ.С.

Перед початком основного тексту чотиривірш до гравюри «Іоанн Златоуст».

Ундольский, 1121; Свенцицкий, 195; Тітов, 1924, с. 221-222; Петров, Бирюк, Золотарь, 326; Максименко, 285.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ.

 

680.Ставровецький Кирило Транквіліон. Зерцало богословії. Унів, 1692.

4°. [5], 97 [2] арк. Рядків - 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 60 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравер: NZ.

Ундольский 1127; Петров, Бирюк, Золотарь, 327; Максименко, 643.

ДІМ, ДПБ, ІРЛІ, ЦНБ, ЛБАН, б-ка Львівського ун-ту, ДПНТБ, Ярославський музей, б-ка ім. Сечены (Будапешт) та ін.

 

681.Cichowski Mikołay. Tribunał swiętych ojców greckich. Львів, друкарня колегіуму, 1692.

4°. [10], 161, [2] с.

Гравюра на міді: герб О. Яблоновського.

Скорочений переклад з латинського видання (Краків, 1658). Перекладач Т. Рутка. В бібліографії Йохера подано також львівське видання 1698 р.

Estreicher, 14, 270.

ЦНБ, ЛМУМ, ЛБАН, б-ка БАН Лит РСР, Ягел. б-ка.

 

682.Акафисти з стихирами і канонами. Київ, друкарня лаври, 1693.

4°. [2], 272, [1] арк. Рядків - 11, 17, 22—24. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 127, 81, 62, 52 мм. Гравюри: форта, успіння зв. титулу), 149 ілюстрації в тексті з 135 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Илія, Ил, Іоан Реклинський, А.К., EZ, ВЛ, І.К., Г., АКФ.

Вірш про Успення (зв. титулу). Оглав. Акафісти Богородиці (арк. 1—43), Ісусу (арк. 44—80), ангелу-хранителю (арк. 81—93) та інші акафісти й молитви. Під гравюрами, вміщеними перед початком кожного розділу, вірші старослов'янською мовою. Серед інших матеріалів: Івана Максимовича слово на покрову (арк. 29—39); слово в день Миколи, проповідане у Київському пустиномикільському монастирі (арк. 40, позначений 36); «Правило молебное к...отцем... печерским и всѣм святым в Малой Россіи просіявшим» — канон, написаний у 1643 р. ієромонахом Мелетієм Сиригом (арк. 213—224).

Ундольский, 1142; Свенцицкий, 325; Тітов, 1924, с. 473-474; Петров, Бирюк, Золотарь, 328; Максименко, 286; Каменева, Гусева, 157.

ДБЛ, БАН ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ.

 

683.Молитви з тропарями. Київ, друкарня лаври, 1693.

4°. [3], 200, 21 арк. Рядків - 18, 23, близько 36. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 81, 62, 30 мм. Гравюри: форта, нерукотворний спас (зв. титулу), 4 ілюстрації в тексті з 4 дощок, заставки, ініціали.

Гравер: М.

Ундольский, 1140; Каменева, Гусева, 158.

ДБЛ, ДПБ.

 

684.Молитвослов. Чернігів, 1693.

12°. [8], 513 арк. Рядків - 20.

Шрифт: 10 рядків — 46 мм. Гравюри: форта, герб Феодосія Углицького (арк. 2 нн.), 28 ілюстрацій (4 мідерити з 4 дощок, 24 дереворити з 20 дощок), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

На початку герб Феодосія Углицького і присвячений йому вірш.

Каменева, 1959. 30.

ДІМ.

 

685.Псалтир. Київ, друкарня лаври, 1693.

4°. [10], 250 арк. Рядків - 18, 23, 37. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 81, 62, 52, 38 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 2 ілюстрації в тексті з 2 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: АК.

«Припѣлы болгарскіи» (арк. 138—140).

Ундольский, 1139; Тітов, 1924, с. 473; Максименко, 287; Каменева, Гусева, 159.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ.

 

686.Соборник 12 місяців [Святці]. Унів, 1693.

16°. [1], 262 арк. Рядків - 14. Друк у дві фарби.

Шрифт: 10 рядків — 48 мм. Гравюри: богородиця з немовлям (зв. титулу), одна заставка. Виливні прикраси: обрамлення титулу, заставки.

Текст, як у московському виданні 1648 р. і київському 1680 р. «Устав вкратцѣ святыми отцы составлен» (арк. 257-262).

Ундольский, 1146.

ДПБ.

 

687.Ornowski Jan. Bogata drogich kamieniy speza na wystawienie zlotoswietnego pałacu... p. Iana... Obidowskiego. Чернігів, 1693.

2°. [25] арк. Рядків - 48, 37. Сторінки і титул в складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 47, 58 мм (готичний, антиква). Гравюри: композиція на міді складного малюнка — герб Івана Обидовського, турецьке місто, трійця, знаки зодіака (арк. 2 нн.), кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Панегіричний віршований твір польською мовою з домішкою латинських цитат і віршів.

Estreicher, 23, 440; Каменева, 1959, 31.

ДБЛ, б-ка Варшавського ун-ту, б-ка Оссол.

 

688.Wratislaw Maximilian. Diwotworny rzeholniho knezstwa patriarcha S. Caietanus, kralowstwi Sicilianskich a Baworske kragini plnomocne wywoleny patronus. Gehozto ziwot z wlaske latinske, a nemecke rzeci w kratickost gest na swetlo wydany. Львів, друкарня В. Мільчевського, 1693.

4°. [12], 103, [14] с.

Гравюри: герби (тит. арк., арк. 2 нн.), богородиця (зв. передостаннього арк.), 12 ілюстрацій в тексті.

Присвята Іоаннові-Францискові-Христофору з Тальмберка, єпископові кралеградецькому. Текст чеською мовою.

Estreicher, 33, 353; Knihopis českých a slovenských tisku. Praha, 1965, dil 2, čast 8, s. 439-440, № 16667.

ЛБАН, б-ка Празького ун-ту.

 

689.Анфологіон. Львів, друкарня братства, 1694.

2° [8], 671, [1] арк. Рядків - 41, 30. Складання в дві колонки. Друк у дві фарби. Тираж [1495 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 59, 82 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 35 ілюстрацій з 34 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкарі: [Семен і Василь Ставницькі]. Гравери: Никодим Зубрицький, Є. Завадовський, Л.М., Ілія А, WS, Bθ.

Повторює рядок в рядок Анфологіон 1651 р., однак замінено частину гравюр. У післямові сказано, що книга друкувалася від 3.VIII 1692 р. до 15.III 1694 р.

Ундольский, 1151;Свенцицкий, 124; Петров, Бирюк, Золотарь, 331; Львівські видання.., 95; Максименко, 50. .

ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛІМ, ЛКГ, Кам'янець-Подільський музей, Острозький музей, Дрогобицький музей, Саноцький історичний музей та ін.

 

 

690.Молитвословец повседневный. Унів, 1.XII 1694.

16°. [1], 368, [26] арк. Рядків – 18-19.

Шрифт: 10 рядків — 49 мм. Гравюри: форта, старозавітна трійця (зв. титулу), 7 ілюстрацій з 7 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: NZ, ЛМ.

Ундольский; 1148; Свенцицкий, 345; Максименко; 644; Kjellberg, 156-158.

ДБЛ, ЛМУМ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

691.Пречистый акафисти. Київ, друкарня лаври, 13.IX 1694.

4°. [1], 236 арк. Рядків - 11, 16, 26. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 127, 86, 52 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 23 ілюстрації (деякі повторюються), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ЛКФ, ЛМ, Илія А, ЕК, ВР.

Ундольский, 1153; Свенцицкий, 1908, 324; Максименко, 288.

ЛМУМ.

 

692.Вѣнец молитв седмичных дванадесятзвѣздний... Київ, друкарня лаври, 7.I 1694.

4°. [1], 18 арк. Рядків – 23-24, 30. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 52 мм. Гравюри: старозавітна трійця (зв. титулу), 4 ілюстрації в тексті з 4 дощок, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси; рамка на титулі, заставки, кінцівки.

Текст віршований. Вірші на кожен день тижня, зокрема «в суботу всім святим і преподобним... Антонію и Феодосію Печерським...». Текст уривків цього видання: Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Петербург. Спб., 1913, с. 29—39, а також (з рукопису): Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы.— Сборник по русскому языку и словесности АН СССР, Л., 1929, т. 1, вып. 3, с. 79—91. За визначенням М. І. Петрова, більшість віршів написано Дмитром Тупталом, деякі названі в переліку творів Гаврила Домецького. Існує також думка про написання збірки Варлаамом Ясинським і про участь у написанні або редагуванні І. Величковського (Величковський І. Твори, К., 1972, с. 20-21, 177).

Ундольский, 1154; Каменева, Гусева, 160.

ДБЛ, ДПБ.

 

693.Gonzales Thyrs de Santalla. Rękoprowadzenie do nawrócenia mahometanów. Львів, друкарня колегіуму, 1694.

4°. [6], 416, [6] с. Сторінки 380-416 позначено 180—216.

Переклад з Т. Рутки за мадрідським виданням 1687 р., присвячений богуславському старості Станіславові-Карлу Яблоновському.

Estreicher, 17, 235; 26, 495.

ЛБАН, БАН ЛитРСР.

 

694.Акафисти і канони... Київ, друкарня лаври, 1695.

16°. [2]. 277, [4] арк. Рядків - 18, 25.

Шрифти: 10 рядків — 52, 38 мм. Гравюри: форта, 16 ілюстрацій з 16 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 1176; Тітов, 1924, с. 474; Максименко, 228а; Каменева, Гусева, 163; Kjellberg, 159.

ДБЛ, ДПБ, б-ка Львівського ун-ту, б-ка Упсальського ун-ту.

 

695.Анамнисіс албо припоминаніє... Преведенное с помничка, писанного около року 1605... Львів, друкарня братства, 28.V 1695.

2°. 12 арк.

Текст: Зоря Галицькая, 1851, № 67—72; АЮЗР, т. 12, с. 470-508 (за примірником з рукописними додатками).

Історичні джерела та їх використання, 1964, вип. 1, с. 182; Львівські видання.., 97; Максименко, 52.

ЛБАН (відділ рукописів, ф. А. С. Петрушевича, слов'янські рукописи, № 116).

 

696. Апостол. Київ, друкарня лаври, 1695.

2°. [16], 295 арк. Рядків - 26, 38, близько 45. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 85, 53, 63 мм. Гравюри: форта, успения (зв. титулу), 45 ілюстрацій в тексті з 36 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: ТТ, Ілія, Феодор А., ТП, Іван Реклинський, ВЛ.

Вірш на «знаменіе лавры» (зв. титулу). «Предословіе к читателю...» (арк. 2-4 нн.; текст: Тітов, 1924, с. 463—468). «Сказаніе Єпіфанія» та інші вступні статті (арк. 5—16 нн.). Діяння (арк. 1—53). Посланія (арк. 54—233). Покажчики. Післямова (текст: Тітов, 1924, с. 468-469).

Ундольский, 1174; Свенцицкий, 1908, 27; Тітов, 1924, с. 462, 276-470; Петров, Бирюк, Золотарь, 333; Максименко, 286, Каменева, Гусева, 161.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛМУМ та ін.

 

697.Молитвослов триакафистний. Чернігів, [близько 1695].

12°. 91 арк. Рядків - 20.

Шрифт: 10 рядків — 47 мм. Гравюри: заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 1185; Каменева, 1959, 33.

ДБЛ.

 

 

698.Требник. Львів, друкарня братства, 5.III 1695.

4°. [16], 429, [13] арк. (пагінація нерегулярна, всього 468 арк.). Рядків — 19, 26. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках. Тираж [1495 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, успіння богородиці (зв. титулу), 1 ілюстрація в тексті, заставки (8 з них орнаментально-сюжетні), кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: [С. Ставницький]. Гравери: І. Глинський, EZ.

Той же текст, що і у Требниках 1668 р. та 1682 р. «Соборник», «Оглавленіє» і «Благодареніє» на ненумерованих аркушах у кінці книги.

Ундольский, 1178; Свенцицкий, 1908, 253; Петров, Бирюк, Золотарь, 335; Львівські видання.., 96; Максименко, 53.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, Острозький музей, Дрогобицький музей, Перемишльський музей та ін.

 

699.Туптало Дмитрій [Ростовський]. Книга житій святих (грудень-лютий). Київ, друкарня лаври, II 1695.

2°. [6], 763, [1] арк. Рядків - 37, 44. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 63, 52 мм. Гравюри: успення (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Гравер: Ілія.

Склад видання: вірш про успення (зв. титулу); «Предословіє»; перелік джерел, благословення патріарха Адріана з датою 3.Х 1690; «Извѣщеніє о исправленіи книжном», підписане Варлаамом Ясинським. Крім житій, видання містить кілька слів і сказань, у тому числі Іоанна Златоуста «Слово на святое просвѣщеніє» (арк. 372— 373), «Повѣстѣ Атмоніа монаха о избіеніи преподобных отець в Сінаи и Раифь» (арк. 421—428). У кінці книги алфавітний іменний покажчик.

Ундольский, 1177; Свенцицкий, 380; Тітов, 1924, с. 451-452; Быкова, Гуревич, 3; Петров, Бирюк, Золотарь, 334; Максименко, 290; Каменева, Гусева, 162.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, ДПНТБ, б-ка Вільнюського ун-ту, Александровський музей (Владимирська область) та ін.

 

700.Часослов. Унів, 1695.

8°. [151] арк. Рядків - 14.

Шрифт: 10 рядків — 82,5 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси, форта включає зображення князів Бориса і Гліба.

Ундольский, 1186.

ДПБ.

 

701.Arma heroes duces, genus, virtus, honor, omnia in... Stanislao Ioanne Jabłbnowski... memoriae inculcata. Львів, друкарня колегіуму, 1695.

2°. [44] арк.

Estreicher, 18, 345; Rudnicka, 649.

Публічна б-ка м. Варшави, б-ка ПАН (Краків), Курніцька б-ка.

 

702.Terlecki Piotr. Sława heroicznych dzieł... Borysa Petrowicza Szeremety... Чернігів, 1695.

2°. [22] арк. Рядків - 30. Титул і сторінки в рамках з складаних прикрас.

Шрифт: 10 рядків — 70 мм (готичний, курсив). Гравюри: 5 мідеритів — портрет Б. П. Шереметьєва (арк. 1 нн.), його герб (зв. титулу), 3 ілюстрації з 3 дощок, заставка, кінцівка, ініціал. Виливні прикраси.

Панегірик прозою і віршем з нагоди здобуття у 1694 р. російським військом під командуванням Б. П. Шереметьєва 5 турецьких фортець.

Гравер: Л[еонтій] Т[арасевич].

Селищев А. М. Слава Б. П. Шеремете (польский панегирик XVII ст.).— Русский библиофил, 1915, кн. 5, с. 83-103.

Estreicher, 31, 11О; Каменева, 1959, 32.

ДБЛ, б-ка Казанського ун-ту.

 

703.Апостол. Львів, друкарня братства, 1696.

2°. [13]. 245 арк. Рядків - 27, 40. Друк у дві фарби. Сторінки в складаних рамках. Тираж [993 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 30 ілюстрацій з 29 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: [Семен Ставницький]. Складач: [Василь Ставницький]. Гравери: NZ, EZ, ВФ; ВФЗ, Иліа А, Георгій ієродиякон.

Склад видання: «Предмова до чителника» (арк. 2—3 нн.); вступні статті (арк. 4—13 нн.); діяння (арк. 1—50); посланія (арк. 51—211); покажчики.

Ундольский, 1191; Свенцицкий, 1908, 28; Петров, Бирюк, Золотарь, 338; Львівські видання.., 98; Максименко, 54.

ДБЛ, ЦДАДА, ЦНБ, ЛБАН, ЛКГ, Дрогобицький музей, Перемишльський музей та ін.

 

**704.[Молитовнички. Львів, друкарня братства, 1696. 8°. Тираж 998 прим. Друкар: Семен Ставницький].

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 405, 274.

Львівські видання.., 100.

 

705.Ставровецький Кирило Транквіліон. Євангеліє учительне. Унів, 5.II 1696.

2°. [4], 363, 183 [1] арк. Рядків - 38. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 83, 60 мм. Гравюри: форта, успения (зв. титулу), 59 сюжетних заставок-ілюстрацій, заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: Никодим Зубрицький, ВФ.

Передмова «Варлаам на Вощанцах Шептицкій православный архімандрит с̃тыа обители уневскіа пресвѣтлому правовѣрному и православному россійському родови...» (арк. 2—4 нн.). На кінцевих аркушах «Погрѣшеніа нѣкіа албо омылки в книзѣ...». Текст передруковано за рохманівським виданням 1619 р. Частково усунено мовні українізми. Наприклад, у заголовку переліку розділів (арк. 177 зв. другого рахунку) «На всяку н̃длю», «Чрез весь год». У першому виданні було «На кождую н̃длю», «през увесь рок».

Ундольский, 1189; Свенцицкий, 409; Максименко, 645.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ІРЛІ, ЛБАН, ЛМУМ, Ярославський музей-заповідник та ін.

 

706. Туптало Дмитрій [Ростовський]. Апологія в утоленіє печалі чоловіка. Чернігів, [1696 (?)].

4°. [20] арк. Рядків - 23. Сторінки в рамках з лінійок і складаних прикрас.

Шрифт: 10 рядків — 61 мм. Гравюри: заставка, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Каменева, 1959, 35.

ДБЛ, БАН.

 

707.Туптало Дмитрій [Ростовський]. Руно орошеноє. Чернігів, 25.IV 1696.

4°. [10], 106, [1] арк. Рядків - 23, 17, 42. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 61, 81, 58 мм (готичний 58 мм, антиква 47 мм). Гравюри: форта (мідерит), російський герб (мідерит, арк. 2 нн. зв.), 2 мідеритні і 1 дереворитна ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Передмова у двох варіантах, один з них присвячений Петрові І і підписаний Л. Крщоновичем. Видання доповнене порівняно з попередніми. Опис одного з «чудес» подається як лист польською мовою.

Ундольский, 1190; Каменева, 1959, 34.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ОНБ та ін.

 

**708.[Часовник. Львів, друкарня братства, 1696. Тираж 1492 прим. Друкар: Семен Ставницький].

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 405, 271.

Львівські видання.., 99.

 

709.Czołhański Michael. Fortuna archidiaecesis leopolitanae in rota celebratissimi Skarbkorum annuli, s. illustriss. et reverendiss. D. Ioannes Skarbek, episcopus marochiensis, sulffraganeus, custos, officialis generalis et vicarius in spiritualibus praepositus Boleslao in primo honoris ingressu salutatus... Львів, друкарня колегіуму, 1696.

2°. [17] арк.

Вступ віршований, далі проза.

Estreicher, 14, 583.

ЛБАН, б-ка Оссол.

 

710.[Bernett Mikolaj]. Obraz swiątobliwego zycia... Maryi Anny z Kazanowa Jabłnowskiey. [Львів, друкарня колегіуму, 1696].

4°. [8], 199 с.

Estreicher, 12, 506.

ЛБАН, Ягел. б-ка (примірник з підписом автора).

 

711.Umbra luctus publici sub clypeata Romanorum arbore... ex funestissimo fato Serenissimi Joannis III... lugubri scenae apparatu proiecta in theatrum orbitati Patriae dolori publico... colegii Praemysliensis Soc. Iesu iuventute representata. Львів, друкарня колегіуму, 1696.

2°. [8] арк.

Сценічний панегірик королю Яну Собєському у зв'язку з його смертю.

Estreicher, 28, 366; Okoń, s. 339.

Б-ка Оссол.

 

712.Євангеліє. Київ, друкарня лаври, XII 1697.

2°. [10], 438 арк. Рядків - 16, 24-25, 33-34. Друк у дві фарби.

Шрифти: 10 рядків — 127, 85, 62 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 35 ілюстрацій в тексті з 30 дощок, заставки, кінцівки, ініціали, рамки на полях. Виливні прикраси.

Гравери: Феодор, ФА, Ілія, TT, KP, BP.

Ундольский, 1220; Тітов, 1924, с. 470—471; Петров, Бирюк, Золотарь, 342; Максименко, 291; Каменева, Гусева, 165.

ДБЛ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ХНБ, БАН МолдРСР таін.

 

713.Канони богородиці, твореніє Іоанна Дамаскина. Київ, друкарня лаври, 1697.

4°. 234 арк. Рядків - 16, 23-24. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 86, 62, 52 мм. Гравюри: форта, богоматір з немовлям (зв. титулу), 28 ілюстрацій в тексті з 19 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Феодор, АККФ, АК.

Віршовані підписи до, гравюр (зв. титулу, арк. 83 зв., 109 зв., 139 зв., 159 зв., 183 зв). Текст на арк. 2 починається «В субботу на повечерници глаголет іерей...».

Ундольский, 1223; Тітов, 1924, 481; Петров, Бирюк, Золотарь, 345; Максименко, 292; Каменева, Гусева, 166.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН.

 

714.[Мокрієвич Самоїл]. Виноград домовитом благим насажденный, в немже наслѣдник вѣко в всѣх бысть убіенный... Чернігів, 1697.

2° [15], 24, 15-17, [28] арк. Рядків - 40, 31, 52.

Шрифти: 10 рядків — 61, 81, 47 мм. Гравюри: герб двох малюнків (арк. 1, 3), одна мідеритна ілюстрація, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі, заставки, орнамент замість колонтитулів.

Склад видання: передмова українською мовою за підписом Мокрієвича; український вірш про друкарські помилки; далі церковнослов'янською мовою (з українізмами) вірш «К благоразумному читателю»; короткий виклад Старого і Нового завіту віршами; вірші «Страстем Христовым», віршований місяцеслов «Приложеніє на похвалу Божію к уставу церковному».

Миловидов, 89; Быкова, Гуревич, 7; Возняк, с. 339—341; Каменева, 1959, 39; Максименко, 667.

ДІМ, БАН, ЛБАН, ЛМУМ.

 

715.Молитвослов триакафистний. Чернігів, 1697.

8°. [15], 101 арк. Рядків - 17, 23. Сторінки в складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 47 мм. Є рядки латинського шрифту. Гравюри на міді: форта, герб, 2 ілюстрації. Гравюри на дереві: заставки, ініціали, кінцівки. Виливні прикраси.

Присвята Обидовському, підписана Л. Крщоновичем. Включає акафісти Троїці, Варварі і страстям.

Ундольский, 1229; Петров, Бирюк, Золотарь, 350; Каменева, 1959, 37; Максименко, 668.

ДБЛ, ДІМ, ДПБ, ЦНБ, ЛМУМ.

 

716.Псалтир с кратким толкованієм. Київ, друкарня лаври, XII 1697.

2°. [7], 29, [3], 260, 84 арк. Рядків - 18, 27, 34, близько 44, близько 55. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 127, 86, 63, 52, 39 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 56 ілюстрацій з 51 дошки, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Феодор, ФА, КА, EZ, ВР, В. Ли А, АК, ВЛ, Іліа, Селивестр.

«Предословіє» за підписом Йоасафа Кроковського, в якому відзначено, що книга виправлена Варлаамом Ясинським. Далі пояснення до тексту, складені з уривків із творів Василія Великого, Іоанна Златоуста, Кассіодора, Діонисія Ареопагіта та інших авторів. Після кожної кафизми повчання з патристики. На останній сторінці післямова (текст: Тітов, 1924, с. 483).

Ундольский, 1221; Свенцицкий, 1908, 58; Тітов, 1924, с. 482-484; Петров, Бирюк, Золотарь, 348; Горфункель, 228; Максименко, 293; Каменева, Гусева, 164.

ДБЛ, БАН, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ХНБ, Курніцька б-ка.

 

717.Псалтир. Львів, друкарня братства, 24.VII 1697.

4°. [248] арк. Рядків — 17, 25. Друк титулу у дві фарби. Тираж [1000 прим.].

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, герб братства (зв. титулу), цар Давид (арк.. 6 нн. зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: [С. Ставницький]. Гравер: Євстахій Завадовський.

«Предословіє» датоване 24.VII 1697.

Петров, Бирюк, Золотарь, 347; Львівські видання.., 101; Максименко, 53.

ДІМ, ЦНБ, ЛМУМ.

 

718.Служебник. Чернігів, 1697.

8°. [2], 137, [35] арк. Рядків - 23. 29.

Шрифти: 10 рядків — 61, 46 мм. Гравюри: розпяття (зв. титулу), 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: складана рамка на титулі.

В кінці книги «Соборник дванадесяти місяцем» і «Акафист к причащенію ієреєм служащий».

Ундольский, 1228; Петров, Бирюк, Золотарь, 349; Каменева, 1959, 38.

ДБЛ, ЦДАДА, ДПБ, ЦНБ.

 

719.Туптало Дмитрій [Ростовський]. Руно орошеноє. Вид. 5-те. Чернігів, 1697.

4°. [7], 106, [2] арк. Рядків - 17, 23. Сторінки в рамках з лінійок і складаних прикрас, титул у складаній рамці.

Шрифти: 10 рядків — 61, 81 мм. Гравюри: образ чернігівської богоматері (арк. 7 нн.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

П'яте видання книги. На початку вміщено «Сказаніє о пещерах» Антонія. Далі геральдичний вірш, присвята, віршований «догмат Прррстой Бц̃и». Додаток про «чудеса» 1683—1696 рр. (арк. 101—107). Листи Леонтія Боболинського і Феодосія Углицького (арк. 105—106). У післямові на останній сторінці дата видання — 1696 р.

Ундольский, 1230; Свенцицкий, 1908, 394; Каменева, 1959, 36; Максименко, 669.

ДБЛ, ДІМ, ЦДАДА, ДПБ, БАН, ЛМУМ, Чернігівський музей та ін.

 

720.Nau Michał. Wizerunk prawdziwey cerkwie Rzymskiey у Greckiey. Львів, друкарня колегіуму, 1697.

4°. [6], 459, 20 с. Титул у складаній рамці.

Гравюри: ілюстративна кінцівка.

Переклад Теофіла Рутки з латинського видання (Париж, 1680). Присвячено київському і галицькому митрополитові Леонові Заленському.

Estreicher, 23, 60.

ЛБАН, БАН, ЛитРСР, Курніцька б-ка.

 

721.Nau Michał. Duch swięty od syna wiecznie pochodzący w dyalogach Greka z Rzymianinem. Львів, друкарня колегіуму, 1697.

12°. 218 с.

Переклад Т. Рутки з латинської мови. Окремі цитати наводяться церковнослов'янською мовою латинським шрифтом.

ЛМУМ.

 

722. Splendor generis, virtutis, meritorum... Francisci... Prażmowski... episcopi Luceoriensis et Brestensis... primo in ingressu... a... Luceoriensi, Brestensi, Ostrogiensi... collegiis panegyrico cultu adoratus. Львів, друкарня колегіуму, [1697].

2°. [15] арк.

Гравюри: ініціали. Виливні прикраси.

Панегірик прозою і віршами.

Estreicher, 25, 227.

БАН ЛитРСР, Ягел. б-ка.

 

723. Candida Lucis et Crucis Suffragia... in literato scientiarum regno... Львів, друкарня колегіуму, 1697.

2°. [4] арк. Гравюра на міді: геральдично-релігійна композиція.

Гравер: А. Недблович.

Тези диспуту з метафізики на провінційній капітулі кармелітів у Перемишлі.

Estreicher, 30, 21.

Б-ка Оссол.

 

724.Буквар. Київ, друкарня лаври, [близько 1697-1698].

8°. Рядків - 15, 18, 19.

Шрифт: 10 рядків — 60, 80 мм. Гравюри: форта, хрест на Голгофі, богородиця, Христос, ініціали. Виливні прикраси.

Склади. Слова під титлами. Прислів'я «Молитвы утрніи». «Молитвы на сон грядуще». Символ Афанасія Олександрійського. Уривки з катехізису «Приказаня церковныи». Видання відоме за дефектним примірником ДПБ, в якому на титульному аркуші дописано дату 1664 р. За визначенням О. О. Гусєвої, надруковано після Псалтиря 1697 р. (дошка гравюри «Христос» у цьому виданні у кращому стані), але не пізніше 1698 р.

ДПБ.

 

725.Буквар. Унів, 16.V 1698.

8°. [40] арк. Рядків - 14, 9.

Шрифти: 10 рядків — 82, 59 мм. Гравюри: форта, хрест на Голгофі, апостоли Петро і Павло, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Н. Зубрицький.

Містить склади, невелику збірку прислів'їв, молитви, уривки з катехізису. В кінці книги «Приказаніа церковныи» українською мовою.

Ундольский, 1249; Пекарский, с. 12.

ДІМ (два примірники).

 

**726. [Буквар. Львів, друкарня братства, 1698. Тираж 7000 прим. Друкар: В. Ставницький].

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 407.

Львівські видання.., 104; Быкова, Гуревич, приложение 1, № 1.

 

727.Еірмологіон или катавасія. Львів, друкарня братства, 1698.

12°. [1], 159 арк. Рядків - 20.

Шрифт: 10 рядків — 47 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), ініціали. Виливні прикраси: заставки, кінцівка.

Друкар: Василь Ставницький.

Текст починають «служби воскресної осми гласом славники і богородичні». Далі йдуть стихири і канони на неділі та свята, «прокимен на 8 гласов», «погрѣбаніе обычноє», «погрѣбаніє в всю ндлю с̃тыя пасхи до н̃дли θомины».

Львівські видання.., 105; Максименко, 57.

ЛБАН, ЛМУМ.

 

728.Ірмолой сиріч осмогласник. Київ, друкарня лаври, 1698.

12°. 216, [2] арк. Рядків - 19, 23.

Шрифти: 10 рядків — 52, 38 мм. Гравюри: форта, 48 ілюстрацій з 44 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Ілля, Феодор, Ф.

На останніх ненумерованих аркушах «Погребаніе во всю свѣтлую недѣлю пасхи» і зміст.

Ундольский, 1134; Пекарский, 8; Максименко, 295; Каменева, Гусева, 168.

ДБЛ, ЛМУМ.

 

729. [Кроковський Йоасаф]. Акафист св. Варварі. Київ, друкарня лаври, 1698.

4°. 49 арк. Рядків - 17, 23, 28. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 84, 62, 51 мм. Гравюри: св. Варвара (зв. титулу), заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Гравер: Ілля.

На 2 ненумерованих аркушах після арк. 28 віршований «Вѣнец от дванадесят звѣзд святой Варварѣ...» (вперше друкувався в кн. «Вѣнец молитв седмичных», 1694). Далі надруковані Дмитра Туптала-Ростовського «Житіє Варвари» (арк. 29—41) і стаття про її мощі (арк. 41 зв.—46). На останньому ненумерованому аркуші післямова про надрукування книги за розпорядженням архімандрита Йоасафа Кроковського. Авторство тексту приписує Кроковському Євгеній Болховитинов.

Ундольский, 1237; Пекарский, 5; Максименко, 294; Каменева, Гусева, 167.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЛБАН.

 

*730.Метрика или каталог іереом мирским. [Чернігів, 1698].

Каталог выставки XIV археологического съезда в Чернигове. Чернигов, 1906.

 

731.Молитвослов. Київ, друкарня лаври, 1698.

12°. [4], 488 арк. Рядків - 18, 25.

Шрифти: 10 рядків — 52, 39 мм. Гравюри: форта, успіння з св. Антонієм і Феодосієм (зв. титулу), 12 ілюстрацій в тексті з 11 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: Ілля.

Пекарский, с. 9; Ундольский, 1234; Kjellberg, 176; Каменева, Гусева, 169.

ДБЛ, ДПБ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

732.Молитовник. Унів, 20.VIII 1698.

24°. [288] арк. Рядків 14. Друк в одну фарбу.

Шрифт: 10 рядків — 49 мм. Виливні прикраси: заставки, кінцівки, смуж¬ки в тексті.

Містить молитви, акафісти, канон покаянний, послідованіє к причашенію, місяцеслов, пасхалію.

Пекарский, 11; Ундольский, 1250; Kjellberg, 173; Максименко, 646.

ДПБ, ЛМУМ, б-ка Упсальського ун-ту.

 

733. Псалтир. Чернігів, 1698.

4°. [3], 208, [2] арк. Рядків - 31, 22, 17. Друк у дві фарби (арк. 2 зв.—3 нн., арк. 1). Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 80, 48, 61 мм. Гравюри: образ Чернігівської богоматері (зв. титулу), цар Давид (арк. 3 нн. зв.), заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: складана рамка на титулі.

«В тое время, егда от прасы типографскія исхождаше в обители ст̃ой псалтыръ сія, м̃сца сепев[рія] в 29 день... здѣ изображенныя сія содѣяшася чудеса» (арк. 2 нн.). «Величанія и стихи припѣваеміи к сим» (арк. 194-208).

Каменева, 1959, 41; Максименко, 670.

ДІМ, ЛМУМ.

 

734. Сказаніе о обрѣтеніи... мощей... княжны Юліаны. Київ, друкарня лаври, [не пізніше 1698].

4°. [5] арк. Рядків — 18, близько 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 82, 62 мм. Гравюри: заставки, кінцівка, ініціали. Тропар і кондак Юліані. Сказання про мощі Юліани, дочки Григорія Ольшанського. У тексті згадано Єлисея Плетенецького, Петра Могилу, Феодосія Софоновича.

Тітов, 1924, с. 489; Каменева, Гусева, 170; Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Петербург. К., 1913, с. 32.

ДБЛ, ДПБ, БАН.

 

735. Требник. Львів, друкарня братства, 1698.

8е. [3], 286, [15] арк. Рядків - 20, 23. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках. Тираж [600 прим.].

Шрифт: 10 рядків — 59, 51 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси: заставки, кінцівки, обрамлення колонтитулів.

Друкар: [В. Ставницький]. Гравери: ВФЗ, ТІ.

«С[вя]таго Анастасія въпрос, аще кто завѣщает себе доброе нѣкое дѣло с клятвою съдилати» (арк. 211).

Петров, Бирюк, Золотарь, 353; Львівські видання.., 103; Максименко, 56.

ДПБ, ЦНБ, ЛБАН.

 

736. Яворський Стефан. Виноград Христов... Київ, [друкарня лаври, 1698].

4°. [4], 19 арк. Рядків – 23-24, близько 28. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52 мм. Гравюри: фронтиспіс алегоричного малюнка (арк. 1 нн.), герб Обидовських (зв. титулу), заставки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Гравер: Феодор А.

Панегірична проповідь з нагоди одруження ніжинського полковника Івана Обидовського. Вірш на герб старослов'янською, передмова і проповідь українською мовою.

Ундольский, 1233; Пекарский, 2; Тітов, 1924, с. 484—486; Максименко, 296; Каменева, Гусева, 171.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН, ЛМУМ.

 

737.Elisz Alexander. Góry ukoronowane Pannę Zofią Engracią Hulewiczównę sędziankę łucką na wesele niebieskie wynoszące przy ziemskich z jey odeyścia żalach pogrzebowym kazaniem ogłoszone... Львів, друкарня колегіуму, [1698].

2°. [20] арк.

Гравюра: герб (мідерит А. Недбловича).

Вірш на герби батьків померлої Юрія-Станіслава  Гулевича  і Єви-Катерини з Перетяткевичів.

Estreicher, 16, 48.

ЛБАН, б-ка ПАН (Краків), Курніцька б-ка, б-ка Оссол.

 

738. [Krzczonowicz Laurentius]. Ilias oratoria, sive brevissima summa rhetoricae... Чернігів, 1698.

4°. [23] арк. Рядків - 30.

Шрифт: 10 рядків — 46 мм. (антиква). Гравюри на міді: форта, герб Голіцина (арк. 1 нн. зв.), алегорична композиція (арк. 3 нн. зв.), заставка, кінцівка, ініціал.

Гравери: [Л. Крщонович, І. Щирський].

Перед основним текстом присвята князям Василеві та Сергієві Борисовичам Голіциним і передмова до учня, який починає студіювати риторику. Курс риторики (с. 9—42) поділено на 15 параграфів і викладено у формі запитань і відповідей.

Маслов, 1927, с. 3-12; Каменева, 1959,40.

ЦНБ.

 

739. Nierembergius Jan Euzebiusz. О affekcie i miłosci ku Maryey... Львів, друкарня колегіуму, 1698.

4°. 199 [26] с.

Переклад Т. Рутки з латинської мови (оригінал іспанською мовою).

Estreicher, 23, 127.

ЦНБ, Ягел. б-ка, б-ка Чарт.

 

740.Nierembergius Jan Euzebiusz. О affekcie у milosci ku Panu Iezusowi. Львів, друкарня колегіуму, 1698.

4°. [10], 133, [2] с. Титул у складаній рамці.

Гравюра: заставка.

Переклад Т. Рутки з латинської мови (оригінал іспанською мовою). Присвячена Ганні з Гніна Замойській. Вірш М. К. Сарбевського «Affekt...» латинською і польською мовами (с. 4нн., 132-133).

Estreicher, 23, 127.

ЛБАН, Ягел. б-ка.

 

741.Orlyk Philippus... Hippomenes Sarmacki... Київ, друкарня лаври, 1698.

2°. [22] арк. Рядків – 40-43 (готичний), 26 (анктиква). Титул і текст у складаних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 52 мм (готичний), 26 (анктиква). Титул і текст у 4 геральдичні композиції (мідерити); кінцівка, ініціали.

Гравер: І. Щирський.

Панегірик на шлюб стольника Івана Обидовського з Ганною Кочубеївною, дочкою генерального писаря Василя Кочубея.

Попов, 1926, с. 34.

ДБЛ, б-ка Вільнюського ун-ту, б-ка КУЛ.

 

742.Акафисти з стихирами і канонами. Львів, друкарня братства, 1699.

4°. [1], 148 арк. Рядків - 11, 17, 23. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків - 125, 82, 58 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 119 ілюстрацій в тексті (деякі повторюються), орнаментальні і сюжетні заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Друкар: С. Ставницький. Гравери: Никодим Зубрицький, Діонісій Сінкевич, Ілля, Георгій ієродиякон.

Геральдичний вірш українською мовою (зв. титулу, текст гравірований). Акафист богородиці (арк. 1—42) та інші акафісти й молитви. Вірш про розп'яття (арк. 158 зв). «Канон, твореніє Симеона Логофета» (с. 160).

Пекарский, 22; Ундольский, 1258; Свенцицкий, 327; Петров, Бирюк, Золотарь, 356; Львівські видання.., 107; Максименко, 58.

ДПБ, ЦНБ, КПЛ, ЛБАН, ЛМУМ та ін.

 

743.[Гізель Інокентій]. Синопсис. Київ, друкарня лаври, [близько 1699].

4°. 130 арк. Рядків — 21, близько 28, близько 40. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52, близько 36 мм. Гравюри: російський герб (арк. 2 нн. зв.), 2 ілюстрації з 2 дощок, заставка, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

П'яте видання «Синопсиса», як і третє та четверте, вийшло з датою 1680 р. на титульному аркуші. Про відмінності між трьома виданнями з цією датою див.:. Маслов, 1928, с. 11-17.

Быкова, Гуревич, 10; Горфункель, 235; Максименко, 272; Каменева, Гусєва, 177 (датують близько 1700 р.).

 

ДБЛ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛМІРА та ін.

 

744. Октоїх. Київ, друкарня лаври, X 1699.

2°. [3], 187,187-367, [3] арк. Рядків – 39-40, 48, 20. Друк у дві фарби. Складання в дві колонки.

Шрифти: 10 рядків — 62, 51, 87, 127 мм. Гравюри: форта (у двох варіантах — дереворит і мідерит), успіння (зв. титулу), 9 ілюстрацій у тексті з 2 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравери: Феодор А., І. Щирський.

«Предословіє» Йоасафа Кроковського. Післямова (текст: Тітов, 1924, с. 487-488).

Пекарский, 19; Тітов, 1924, с. 487-488; Каменева, Гусева, 172.

ДБЛ, ДПБ, ЦНБ, ХНБ.

 

745. Проскомидія. Львів, друкарня братства, 1699.

2°. [1] арк. Тираж [600 прим.].

Друкар: [Василь Ставницький].

Джерело: АЮЗР, т. 12, с. 409, 373.

Львівські видання.., 110; Максименко, 59.

ЛМУМ.

 

746.Псалтир з часословцем. Львів, друкарня братства, 1699.

4°. [4], 250 арк. Тираж [1200 прим.].

Друкар: [В. Ставницький].

Ундольский, 1257; АЮЗР, т. 12, с. 409; Львівські видання.., 109.

ДПБ.

 

747.Псалтир. Унів, IX 1699.

4°. [5], 220, [4] арк. Рядків - 17, 23. Друк у дві фарби. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 83, 60 мм. Гравюри: цар Давид (арк. 5 нн. зв.), заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: NZ.

Пекарский, 17; Ундольский, 1251; Свенцицкий, 60; Максименко, 647.

ДПБ, ЛМУМ.

Тріодь пісна. Львів, 1699. Див.: поз. 653.

 

748.Armaszenko Petrus. Theatrum perennis gloriae... Чернігів, 1699.

2°. [16] арк. Рядків - 31, 44. Титул і сторінки в складаній рамці.

Шрифти: 10 рядків — 59 мм (антиква), 46 мм (курсив). Гравюри: ініціали, кінцівки. Виливні прикраси.

Каменева, 1959, 42; Сумцов, с. 33.

Текст прозою і віршами.

ЦНБ.

 

749.Illustrissimi Domini Martini Kątski... post vindicatam... Podoliam... a Kamenecensi collegio. Львів, друкарня колегіуму, 1699.

2°. [12] арк. Гравюри: портрет М. Контського і геральдична композиція (мідерити А. Недбловича).

Віршований вступ, текст панегірика прозою.

Estreicher, 19, 5.

Б-ка Оссол.

 

750.Józefowicz Jan Tomasz. Święty Ignacy... przy doroczney swoiey uroczystości... pokazany... 31 lipca r. 1699. Львів, друкарня колегіуму, [після 31.VII 1699].

2°. [11] арк.

Гравюри: форта (з підписом І.С.В.), герб (мідерит).

Присвята від друкарні до Якова Ождги, стольника холмського.

Estreicher, 18, 643; Rudnicka, 696.

Публічна б-ка м. Варшави, б-ка Оссол.

 

*751.Kożuchowski Blażey Franciszek. Carmen triumphalae Augusto II post redditum Camenecium. Львів, [друкарня колегіуму], 1699.

2°.

Estreicher, 20, 198.

 

752. Ірмолой (нотний). Львів, друкарня при монастирі Юра, 1700.

2°. [4], 446, [26]арк. Рядків - 10, 33.

Друк у дві фарби. Складання здійснено відлитим нотним шрифтом. Сторінки в складаних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 63 мм. Розмір п'ятилінійного нотного стану — 10 мм.

Гравюри: форта, Іоан Дамаскин (арк. 4 нн. зв.), орнаментально-сюжетні заставки, кінцівки, ініціальні літери. Виливні прикраси.

Гравери: Н. Зубрицький, Діонісій.

«Прологоменон» за підписом ігумена львівського Юрського монастиря Йосифа Скольського (зв. титулу — арк. 2 зв. нн.). Двовірш про Іоанна Дамаскина (арк. 2 зв. нн.). «Догмат глас первый» (з с. 1). Нотний текст — п'ятилінійні ноти київської квадратної нотації (с. 1—446). «Скара албо реестр ірмосов» (с. 1—13) і післямова гісера (ливарника шрифту) та друкаря Йосифа Городецького (арк. 13—13 зв. нн.; текст післямови: Франко, с. 5—6).

Опис: Ясиновський Ю. Перші східнослов'янські нотні видання. — Українське музикознавство, 1974, вип. 9, с. 47.

Ундольский, 1286; Пекарский, 33; Свенцицкий, 1908, 157; Петров, Бирюк, Золотарь, 366; Максименко, 176.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛБАН, ЛМУМ, ЛКГ та ін.

 

753. Молитвословець повседневний. Київ, друкарня лаври, 1700.

24°. [4], 485, [39] арк. Рядків - 13, близько 18.

Шрифти: 10 рядків — 52, 39 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 3 ілюстрації в тексті з 3 дощок, заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Гравер: В.

В кінці книги тропарі й кондаки Антонієві та Феодосієві Печерським.

Пекарський, 38; Ундольский, 1283; Свенцицкий, 1908, 347; Тітов, 1924, с. 489; Максименко, 300; Каменева, Гусева, 175.

ДБЛ, ДПБ, ЛМУМ.

 

754. Октоїх. Львів, друкарня братства, 1700.

2°. [4], 351 арк. Рядків - 41. Складання в одну і дві колонки. Друк у дві фарби. Тираж [1210 прим.].

Шрифт: 10 рядків — 58,5 мм. Гравюри: форта, успіння (зв. титулу), 10 ілюстрацій з 4 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси.

Друкар: [В. Ставницький]. Гравери: NZ, Георгій ієродиякон.

Ундольский, 1282; Свенцицкий, 1908, 142; Петров, Бирюк, Золотарь, 367; Львівські видання.., 111; Максименко, 61.

ДБЛ, ЦНБ, БАН, ЛМУМ, ЛІМ, Перемишльський музей, Томашівський музей та ін.

 

755. Служба Николаю Мирлікійському. Київ, друкарня лаври, XI 1700.

4°. 100 арк. Рядків - 24, 29. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 50 мм. Гравюри: 3 ілюстрації з 3 дощок, заставки, кінцівка. Виливні прикраси.

Житіє і частина епізодів з книги Дмитра Туптала [Ростовського] «Житія...». Інші епізоди з київського видання «Житія Миколи» (1680 р.), а також з «Пролога».

Пекарський, 37; Ундольский, 1281; Тітов, 1924, с. 488-489; Петров, Бирюк, Золотарь, 364; Каменева, Гусева, 174.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ.

 

756. [Туптало Дмитрій]. Апологія в утоленіє печалі чоловіка... Чернігів, IХ 1700.

4°. [20] арк. Рядків - 22, 23. Сторінки в рамках з ліній і складаних прикрас.

Шрифт: 10 рядків — 61,5 мм. Гравюри: заставка, кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Пекарский, 30; Ундольский, 1288; Каменева, 1959,43.

ДБЛ, ДІМ, ДПБ.

 

757.Туптало Дмитрій [Ростовський]. Книга житій святих (на березень, квітень, травень). Київ, друкарня лаври, І 1700.

2°. [1], 677 арк. Рядків — 38, близько 46. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифти: 10 рядків — 62, 52 мм. Гравюри: заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси: рамка на титулі.

Вислів Симеона Метафраста з його «Житія преподобної Ксенії» (зв. титулу). Перед початком житій стаття про березень з коротким викладом різних систем літочислення — давньогрецької, римської та інших. Крім житій, вміщено кілька інших статей, у тому числі слово Іоанна Златоуста на благовіщення.

Ундольский, 1280; Пекарский, с. 24; Быкова, Гуревич, 11; Тітов, 1924, с. 453—454; Петров, Бирюк, Золотарь, 365; Максименко, 301; Каменева, Гусева, 173; Енин, Соболева, 51.

ДБЛ, ДПБ, БАН, ЦНБ, ЛІМ, ЦДІАЛ, б-ка Львівського ун-ту, б-ка Упсальського ун-ту.

 

758.Житіє князя Володимира. Київ, друкарня лаври, [близько 1700].

4°. 12 арк. Рядків — 24. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 62 мм. Гравюри: заставки, ініціали. Виливні прикраси.

Ундольский, 1291; Тітов, 1924, с. 489; Максименко, 298.

ДПБ, ЛБАН.

 

759.Житіє і похвала преподобного отца Іоаникія Великого, иже в Олимпѣ. [Київ, друкарня лаври, до 1700 р.].

4°. [12] арк. Рядків — 18. Текст у лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 81 мм. Гравюри: заставка, ініціали, кінцівка.

Текст українською мовою

Тітов, 1924, с. 489; Максименко, 297.

ДПБ, ЛБАН.

 

760.Ієронім Стридонський. Сказаніє... о Іюдѣ... [Київ, друкарня лаври, кінець XVII ст.].

4°. [6] арк. Рядків — 19. Сторінки в лінійних рамках.

Шрифт: 10 рядків — 81 мм. Гравюри: кінцівка, ініціали. Виливні прикраси.

Тітов, 1924, с. 489; Максименко, 299; Каменева, Гусtва, 176.

ДБЛ, ДПБ, ЛБАН.

 

761.Dares Phrygius, poetarum et historicorum omnium primus De bello Trojano Latio jure a Cornelio Nepote Carmine festivo donatus. Львів, друкарня колегіуму, 1700.

8°. 137, [2] с.

Уривок «Vita Daretis Phrygii. Ex Anthropologia Raphaelis Volaterrani» (зв. титулу). Весь текст курсивом, лише наприкінці надруковано антиквою лист Корнелія Непота до Саллюстія Кріспа (с. 137-138).

Estreicher, 23, 80.

ЛБАН, Сілезька б-ка (Катовіце), б-ка Оссол.

 

762. Zabawa chrzesciańska albo żywot zbawienny... Jezusa... Львів, друкарня колегіуму, [1700].

4°. [66] арк.

Гравюри на міді: (зв. титулу, арк. 2 нн.).

Гравер: А. Недблович.

Присвята Йоанні Яблоновській від Львівського колегіуму. Текст віршований.

Estreicher, 18, 345.

Б-ка Оссол. (примірник з допискою про авторство Станіслава Яна Яблоновського), Курніцька б-ка.

 

***

 

СКОРОЧЕННЯ НАЗВ БІБЛІОТЕК, МУЗЕЇВ, АРХІВІВ

 

АЗР - Акты, относящиеся к истории западной России. Спб., 1846-1853

АЮЗР - Архив ЮгоЗападной России, издаваемый Временной Комиссией для разбора древних актов. К., 1889-1904, ч. 1

БАН - Бібліотека АН СРСР

б-ка КУЛ - Бібліотека Люблінського католицького університету

б-ка Оссол. - Бібліотека Національного інституту ім. Оссолінських (Вроцлав)

б-ка ПАН - Бібліотека Польської академії наук (Краків)

б-ка Чарт. - Бібліотека Чарторийських (Краків)

ДБЛ - Державна бібліотека СРСР ім. В. І. Леніна

ДІМ - Державний історичний музей

ДПБ - Державна публічна бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна

ДПІБ - Державна публічна історична бібліотека

ДПНТБ - Державна публічна науково-технічна бібліотека Сибірського відділення АН СРСР

ІРЛІ - Інститут російської літератури (Пушкінський дім) АН СРСР

І-ФОДА – Івано-Франківський обласний державний архів

КПЛ – Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник

ЛБАН - Львівська державна наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР

ЛІМ - Львівський державний історичний музей

ЛКГ - Львівська картинна галерея

ЛОДА - Львівський обласний державний архів

ЛМІРА - Львівський державний музей історії релігії і атеїзму

ЛМУМ - Львівський державний музей українського мистецтва

МДУ - Наукова бібліотека ім. М. Горького Московського державного університету

ХНБ - Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

ОНБ - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

ЦДАДА - Центральний державний архів давніх актів СРСР

ЦДІАК - Центральний державний історичний архів УРСР у Києві

ЦДІАЛ - Центральний державний історичний архів УРСР у Львові

ЦНБ - Центральна наукова бібліотека АН УРСР

Ягел. б-ка - Ягеллонська бібліотека (Краків)

 

***

 

Гулевич Вацлав 461

Гулевич Дмитро 106

Гулевич Констанція 461

Гулевич Юрій-Станіслав 737

Гулевич Ян 461

Гулевичівна Софія 737

 

***