:

Wpisy dotyczące czterech województw: bracławskiego, czernihowskiego, kijowskiego i wołyńskiego

z lat 1569 - 1673 wniesione do ksiąg Metryki Koronnej.

 

1645.02.15, Warszawa

Potwierdzenie wpisu protestacji Gabriela Hulewicza z Wojutyna, chorążego czernihowskiego, posła z woj. bracławskiego na sejm warszawski, przeciwko Janowi Komarowi Sukiskiemu (!) w sprawie o napad i grabienie dóbr tegoż Hulewicza - Dymidowców. (pol.)

MK 190, k. 53-54v;protokół MK 388, k. 69-70.

 

1650.01.14, Warszawa

Oblata nadania królewskiego wsi: Kotlakow, Zasady i Żirawna w woj. czernihowskim, pow. nowogrodzkim Łukaszowi Hulewiczowi, rotmistrzowi, staroście żwinogrodzkiemu, po śmierci Fabiana Wiśniewskiego (z 18.II.1649). (łac. - pol.)

MK 191, k. 276-276a.

 

1655.02.03, Warszawa

Salvus conductus generoso Gabrieli Hulewicz vexilliferi czernihoviensis ad sex mensium ad iure adendum. (łac.)

AP Kraków I.T. 375f, s. 10.

 

1656.06.28, Warszawa

Potwierdzenie wpisu manifestacji Andrzeja Hulewicza, właściciela wsi Kopyle w woj. wołyńskim, pow. łuckim, przeciwko Wacławowi Kozińskiemu w sprawie dóbr Kopyle. (łac.).

 

1658.11.13, bm

Glejt urodzonych Hulewiczow i inszych coadherentów o wyciągnienie o tutorii, że banicja otrzymana. (pol.)

S 1, k. 96.

 

1659.05.30, Warszawa

Prorogacja glejtu na banicję urodzonym Wacławowi Hulewiczowi, podsędkowi łuckiemu, i innym z delacji wielebnego opata koronowskiego w trybunale lubelskim otrzymana. (pol.)

S 1, k. 230.

 

1660.03.20, Gdańsk

Glejt ad cassandum urodzonemu Pawłowi Hulewiczowi Drozdenskiemu na infamie dwie w grodzie włodzimierskim od urodzonego Fedora i Halszki, szlachetnego Wasilowskiego potomków, i Aleksandrę Zytynską, Symonową Kłuską, opiekunkę ich, in termino ex citatione remissario in contumaciam otrzymane iterum post arestum ex quo nequit [?] i arrestować nie zlecał, praeter do sześciu miesięcy. (pol.)

S 2, k. 46.

 

1660.03.20, Gdańsk

Glejt ad cassandum urodzonemu Pawłowi Hulewiczowi Drozdenskiemu na infamie dwie w grodzie włodzimierskim od urodzonych i [!] Halszki szlachetnego Wasilowskiego potomków i Aleksandrę Zytynską Symonową Kłuską, opiekunkę, ich in termino ex citatione revisicatorie [!] in contumaciam otrzymane, iter post arestum ex quo ma quit i arestować nie zlecał do sześciu miesięcy. (pol.)

S 3, k. 32v.

 

1660.05.28, Warszawa

Salvus conductus generosis Teodoro Liniewski et Catharinae Hulewiczowna coniugibus super perpetuam bannitionem, ex parte generosorum Pauli Chrzonowski et Mariannae Suchodolska coniugum in terminis querellarum castrensibus Włodymiriensibus in contumaciam obtentam, quasi non satisfactionis decreto tribunalitio in causa occupationis villae Vierzbamała alias Ochnowice, ad iure agendum ad sex menses. (łac.)

S 3, k. 52.

 

1660.05.28, Warszawa

Wojstwo włodzimierskie po śmierci urodzonego niegdy Jana Hulewicza urodzonemu Franciszkowi Czapskiemu żołnierzowi. (pol.)

S 2, k. 70v.

 

1660.05.28, Warszawa

Wojstwo włodzimierskie po śmierci urodzonego niegdy Jana Hulewicza urodzonemu Franciszkowi Czapskiemu żołnierzowi. (pol.)

S 3, k. 52.

 

1660.05.28, Warszawa

Salvus conductus generosis Teodoro Liniewski et Catharinae Hulewiczowna coniugibus super perpetuam bannitionem ex parte generosorum Pauli Chrzonowski et Mariannae Suchodolska coniugum in trium querellarum castrensium Włodimiriensium in contumaciam obtentam quasi non satisfactionis decreto tribun[alitio] in causa occupationis villarum Werba Mała alias Ochnowice ad iure agendum ad sex menses. (łac.)

S 2, k. 70.

 

1660.06.02, Warszawa

Glejt ad componendum urodzonemu Stefanowi Konstantemu Piaseczyńskiemu na banicję wieczną ex delatione urodzonego Stefana Hulewicza, o trzy konie konie zabrane otrzymaną ad quatuor menses. (pol.)

S 3, k. 55v.

 

1660.06.02, Warszawa

Glejt ad componendum urodzonemu Stefanowi Konstantemu Piaseczyńskiemu na banicję wieczną ex delatione urodzonego Stefana Hulewicza o trzy konie zabrane otrzymaną ad quatuor menses. (pol.)

S 2, k. 75.

 

1660.07.05, Warszawa

Glejt ad componendum ad quatuor urodzonemu Piaseczyńskiemu podstolemu Bracławskiemu i Teresie małżonce jego super bannitionem perpetuam ex delatione Hulewicza o zabranie trzech koni. (pol.)

S 3, k. 83.

 

1660.07.15, Warszawa

Glejt ad componendum ad quatuor urodzonemu Piaseczyńskiemu, podstolemu bracławskiemu, i Pereszyny [!?], małżonce jego, super bannitionem perpetuam ex delatione Hulewicza o zabranie trzech koni. (pol.)

S 4, k. 5v.

 

1661.05.17, Warszawa

Przedłużenie glejtu urodzonemu Pawłowi Hulewiczowi Drozdenskiemu na dwie infamie na roczkach sądowych grodzkich włodzimierskich dekretem trybunalskim lubelskim w sprawie między instygatorem i delatorami, urodzonym niegdy Szymonem Kluskim a szlachetnym Fedorem synem, Aliszką córką, potomkami szlachetnego niegdy Jana Wasilowskiego, o zabicie pomienionego szlachetnego Wasilowskiego ferowanym, w niedosyć uczynieniu onemu iterum post arrestum rozdanemu i publikowanemu do czterech miesięcy do prawem czynienia. (pol.)

S 3, k. 243.

 

1661.05.17, Warszawa

Przedłużenie glejtu urodzonemu Pawlowi Hulewiczowi Drozdenskiemu na dwie infamie na roczkach sądowych grodzkich włodzimierskich dekretem trybunalskim lubelskim, w sprawie między instygatorem i delatorami, urodzonymi niegdy Szymonem Kluskim, a szlachetnym Fedorem, synem, Halszką, córką, potomkami szlachetnych niegdy Jana Wasilowskiego, o zabicie pomienionego szlachetnego Wasilowskiego ferowanym, w niedosyć uczynieniu onemu iterum post arrestum rozdanemu i publikowanemu do czterech miesięcy do czynienia prawem. (pol.)

S 6, k. 56v.

 

1661.05.bd, Warszawa

Przedłużenie glejtu urodzonemu Stefanowi Piaseczyńskiemu, podstolemu bracławskiemu, na wieczną banicję w sądzie trybunalskim lubelskim na terminie po wywiedzionej inkwizycji zawitym, na instancję instygatora i urodzonego Stefana Hulewicza o zabranie i niepowrócenie trzech koni i szkód stąd podjętych otrzymaną do sześciu miesięcy do zgodzenia się. (pol.)

S 3, k. 243.

 

1661.07.06, Warszawa

Pocillatura Wołhyniae generoso Aleksandro Piruski, vicecapitaneo Luceoriensi, morte olim generosi Pauli Hulewicz. (łac.)

S 5, k. 13v.

 

1661.07.21, Warszawa

Relaxatio win w dekrecie trybunalskim specyfikowanych infamii na urodzonym Pawle Hulewiczu Drozdynskim, ex parte urodzonego Szymona Kloskiego otrzymanych za pokazaniem kwitu przed aktami trybunału woj. wołyńskiego anno 1655, 20 Julii zeznanego. (pol.)

S 5, k. 19v.

 

1661.08.08, Warszawa

Prorogationis prorogatio generoso Gabrieli Hulewicz salvi conductus super binas infamiarum poenas in iudiciis querelarum castri Luceoriensis, ad instantiam instygatoris iudicii eiusque delatoris, generosi Anreae Liniewski, per decretum regni trybunalis interpositas, unam ratione non expletionis turris sessionis, alteram vero iterum quasi post arrestum ratione mille marcarum circa egressis de turri non persolutionis condemnato et publicato. Ad iure agendum. Ad sex menses. (łac.)

S 6, k. 70.

 

1661.08.28, Warszawa

Podsędkostwo łuckie po postąpieniu na podkomorstwo łuckie urodzonego Wacława Hulewicza urodzonemu Włodzimierzowi Hulewiczowi. (pol.)

S 6, k. 80.

 

1661.08.28, Warszawa

Podsędkostwo łuckie po postąpieniu na podkomorstwo łuckie urodzonego Wacława Hulewicza urodzonemu Włodzimierzowi Hulewiczowi. (pol.)

S 3, k. 274.

 

1661.11.14, Dziesna WXL nad Dźwiną"

Podstolstwo wołyńskie urodzonemu Janowi Hulewiczowi po podwyższeniu na podkomorstwo włodzimierskie urodzonego Tomasza Kozieki, podstolego wołyńskiego. (pol.)

S 3, k. 293.

 

1661.11.14, Dziszna nad Dźwiną

Podstolstwo wołyńskie urodzonemu Janowi Hulewiczowi po podwyższeniu na podkomorstwo włodzimierskie urodzonego Tomasza Kozieki, podstolego wołyńskiego. (pol.)

S 6, k. 94.

 

1662.05.03, Warszawa

Salvus conductus ex senatus consulto cum subscriptione [?] generosis Andreae Stadnicki, castellano Lubaczoviensi, et Mariannae a Zmigrod, consorti ipsius, et nobili Stanislao Jaldecki, famulo ipsius, et allis in causis. Prima super poenam infamiae ad instantiam instygatoris eiusque delatorum venerabilis Nieradzki, plebani Kłoczoviensis, aliorumque ratione in bona villae Zawitała dictae immissionis super poenam infamiae.[!]. In alia causa ad instantiam delatoris generosi Aleksandri Chreptowicz et subditorum de villa Bohuryn ratione eorundem bonorum per commillitones suos insessionis super poenam perpetuae bannitionis. Deinde ad instantiam laboriosorum de villa Mlodatycz, generosi Hulewicz subditorum. Ratione eorundem bonorum stativis militaribus aggravationis super poenam bannitionis perpetuae in trybunali Lublinensi, in termino post decreta varia conservato, in contumaciam iterum ac si post arrestum obtentam ad iure agendum ad sex menses. (łac.)

S 5, k. 91.

 

1662.05.08, Warszawa

Urodzonemu Hulewiczowi, podkomorzemu łuckiemu, rotmistrzowi JKM, po Rudnickich arianach wieś Damzypole. (pol.)

S 5, k. 80v.

 

1662.10.27, Lwów

List otwarty do urodzonego Wacława Hulewicza, podkomorzego łuckiego, aby między sukcesorami niegdy Aleksandra Hulewicza i innemi a dobrami cerkiewnemi i kapitułą całą rozgraniczenie uczynił. (pol.)

S 5, k. 130.

 

1663.01.27, Lwów

Salvus conductus venerabili Nicolao Siestrzewitowsky, officiali generali et canonico Luceoriensi, super poenam peculatus in iudiciis commissorialibus Leopoliensibus. Ad instantiam generosorum Ostaphi Liniewski et Ioannis Hulewicz, exactorum palatinatus Vołhyniae. Ratione subsidii charitativi a personis spiritualibus ritus Romani exacti et ad manus exactorum supra expressorum non redditi in contumatiam obtentam. Ad componendum. Ad sex menses. (łac.)

S 7, k. 8v.

 

1663.01.30, Lwów

Prorogatio salvi conductus ex senatus consilio cum subscriptione [?] generosis Andreae Samueli Stadnicki, castellano Lubaczoviensi, et Mariannae, consorti ipsius, et aliis in causis. Prima ad instantiam venerabilis Christophori Nieradzki, plebani Klocoviensis, et generosi Christophori Dzierżek. Ratione quasi per dictos Stadnickie in bona Zawitała dictae villae immissionis supert poenam infamiae. In alia causa ad instantiam generosi Aleksandri Chreptowicz et subditorum de villa Beharyn ratione eorundem bonorum per commilitones suos insessionis, super poenam perpetuae bannitionis. Deinde ad instantiam laboriosorum de villa Młodatycz, generosi Hulewicz, subiudicis Luceoriensis subditorum. Ratione eorundem bonorum stativis militaribus aggravationis super poenam perpetuae bannitionis in trybunali Lublinensi, in contumatiam iterum quasi post arrestum obtentam. Ad iure agendum. Ad sex menses. (łac.)

S 7, k. 8v-9.

 

1663.02.22, Lwów

Glejt urodzonemu Samuelowi Leszczyńskiemu, staroście łuckiemu, pułkownikowi JKM, i wszytkiej kompanii chorągwi tatarskiej pod jego regimentem zostającym na wieczne banicje w trybunale głównym lubelskim otrzymane, z delacji pracowitych poddanych ze wsi Serchowa urodzonego Wacława Hulewicza dziedzicznej, a to o uciążenie delatorów przez pomienioną kompanię i szkód niemałych poczynienie. Drugie zaś z delacji różnych osób, a to także o poczynienie szkód wielkich przez urodzonego starostę i całą kompanią jego, in contumatiam iterum post arrestum otrzymane do prawem czynienia do sześciu miesięcy. (pol.)

S 7, k. 14-14v.

 

1663.05.04, Lwów

Glejt urodzonym Jerzemu Hulewiczowi i Magdalenie, małżonce jego, na wieczną banicję w trybunale lubelskim, na instancję urodzonego Stefana Skiwskiego, a to o odjęcie i gwałtowne zabranie pewnej części wsi Werbnia nazwanej, tudzież o niedosyć uczynienie dekretowi trybunalskiemu in contumaciam otrzymaną do sześciu miesięcy do prawem czynienia. (pol.)

S 7, k.43v.

 

1663.07.22, Lwów

Salvus conductus generoso Vlodimirio Hulewicz super perpetuam bannitionem in trybunali Lublinensi. Ad instantiam generosi Ioannis Pieszka Osczowski. Ratione quasi certae inscriptioni manuali non satisfactionis in contumatiam obtentam. Ad iure agendum. Ad sex menses. (łac.)

S 7, k.71.

 

1663.07.23, Lwów

Udzielenie prawa urodzonym Aleksandrowi Sokołowskiemu i Mariannie Hulewiczównie, małżonkom, na trzecią część kniastwa we wsi Kniaz w woj. wołyńskim leżącej, prawem lennym. (pol.)

S 7, k. 71.

 

1664.04.18, Warszawa

Glejt urodzonym Zofii Pałuskiej, Krzysztofowej Stapkowskiej na wieczną banicję w trybunale lubelskim na instancję wielmożnej Halszki Hulewiczówny i innych w procesie mianowanych, a to o zabronienie exekucji w miasto Stary Wiśniowiec in contumaciam otrzymaną do czynienia prawem do sześciu miesięcy. (pol.)

S 8, k. 8.

 

1664.05.05, Warszawa

Glejt wielmożnej Konstancji Gryzeldy Wiśniowieckiej, wojewodziny ruskiej, i urodzonemu Janowi Siemaszkowi na wieczną banicję w trybunale lubelskim na instancję wielmożnej Halszki Hulewiczowej, kasztelanowej chełmskiej, a to o niewydanie poddanych z miasteczka Ostrosca zbiegłych in contumaciam otrzymaną do sześciu miesięcy do czynienia prawem. (pol.)

S 8, k. 12.

 

1664.05.13, Warszawa

Glejt urodzonemu Janowi Sapieże, pisarzowi polnemu koronnemu na wieczną banicję na instancję urodzonej Halszki Hulewiczowej, a to o niewydanie poddanych z majętności miasteczka Ostrozca in contumaciam otrzymaną do sześciu miesięcy do czynienia prawem. (pol.)

S 8, k. 13v.

 

1664.06.16, Sielce

Glejt urodzonemu Stefanowi Aleksandrowi Aksakowi na winę wiecznej banicji z instancji instygatora i urodzonego Gabriela Hulewicza w sądach głównych trybunalskich koronnych lubelskich dnia 23 miesiąca maja 1663, w sprawie jakoby dóbr miasteczka Stawiska, sioła Staniska, Rakowicz, Wysokiego, miasteczka Reiowki nazwanych, w woj. kijowskim leżących, z kupą ludzi niemałą najechania i z nich Samuela Andruszewica z czeladzią wygnania i z nich gwałtownie wypedzenia, także innych szkód wiele poczynienia, za niestawieniem się otrzymanej do miesięcy sześciu. (pol.)

S 8, k. 22.

 

1665.01.26, Warszawa

Prorogacja urodzonemu Krzysztofowi Stapkowskiemu na winę infamii i banicji wiecznej w trybunale lubelskim z instancji urodzonej Halszki Hulewiczówny Janowej Piaseczyńskiej kasztelanowej chełmskiej, za niestawieniem się otrzymanych do prawa do sześciu miesięcy. (pol.)

S 9, k. 14v.

 

1665.01.26, Warszawa

Prorogacja glejtu urodzonemu Krzysztofowi Stapkowskiemu na winę wiecznej banicji w trybunale lubelskim z instancji instygatora i urodzonej Halszki Hulewiczówny Janowej Piaseczyńskiej, za niestawieniem się otrzymaną do prawa miesięcy sześciu. (pol.)

S 9, k. 14.

 

1665.03.31, Warszawa

Glejt do prawa na trzy banicje wieczne po areszcie założonym otrzymane urodzonemu Stanisławowi Suchodolskiemu, rotmistrzowi KJM, porucznikowi, chorążemu i wszytkiemu towarzystwu choragwi kozackiej, pozwanym w trybunale lubelskim roku 1664. Z instancji instygatora i delatorów, sławetnych Jacka Bohołubca i Miśka Kiewca, poddanych własnych urodzonej Heleny Hulewiczowej, urodzonego Jana Piaseczyńskiego, kasztelana chełmskiego małżonki, z miasteczka Ostrowa, wzgledem violentii i innych opresji do sześciu miesięcy. (pol.)

S 9, k. 38.

 

1665.04.13, Warszawa

Salvus conductus nobilibus Matthiae et Joanni Pniewskim, fratribus, super poenam infamiae in castro Vlodimiriensi, feria secunda post festum s. Jacobi Ap. proxima anno praeterito, ex instantia instigatoris et delatorum, generosorum Michaelis, Danielis, Damiani et Nicolai Hulewiczow, fratrum, occasione Hulewiczii unius convulnerationis in contumaciam obtentam ad agendum iure ad sex menses. (łac.)

S 9, k. 44.

 

1665.07.12, Warszawa

Glejt urodzonemu Mikołajowi Olszanowskiemu, Janowi Puzinowskiemu i Anastazji, małżonce, Pawłowi i Katarzynie Skarboszowskim, małżonkom, Gabrielowi Hulewiczowi, chorążemu czernihowskiemu, i innym w procesie mianowanym na winę wiecznej banicji w trybunale lubelskim dnia 17 czerwca roku niniejszego z instancji instygatora, z delacji urodzonej Anny Woronieckiej i Michałowej Trypolskiej, miecznikowej i [?] Rogozińskiej, o niedopuszczenie exekucji trybunału lubelskiego względem pewnej sumy niezapłacenia otrzymaną na terminie zachowałym do prawa do sześciu miesięcy. (pol.)

S 9, k. 69v-70.

 

1666.07.09, Warszawa

Przedłużenie glejtu urodzonym Pawłowi Hulewiczowi Drozdyńskiemu, Mikołajowi Kozierackiemu i szlachetnym Janowi Stybirskiemu, Stefanowi Sikorskiemu także pracowitym Osieiewiczowi Iwanowi ze wzi Drozden, Panasowi Radkowi i Phanasowi i Kalennikowi ze wsi Hunczego Brodu na dwie infamie i wiecznej banicji winę we dwóch sprawach, w pierwszej względem dishonorationis et ignomimosae tractationis actorum, w drugiej o zajechanie tychże dóbr części Hunczego Brodu i o poczynienie szkód, z przypozwów według dekretów sądu grodzkiego łuckiego do sądów głównych trybunalskich, na prawne poparcie urodzonych Dimitra Borowskiego i Katarzyny Rusalskiego [?] Borowskiej małżonków in contumatiam otrzymane do prawa czynienia do 6 miesięcy. (pol.)

S 10, k. 106.

 

1667.03.24, Warszawa

Vadium polskie do urodzonego Samuela Leszczyńskiego, oboźnego koronnego, łuckiego starosty, dwadzieścia tysięcy złotych polskich między urodzonymi Gabrielem ojcem i Andrzejem synem jego Porwanieckiemi i innymi z jednej, a urodzonym Włodzimierzem Hulewiczem, podsędkiem łuckim, z drugiej strony założone, dyrygowane. (pol.)

S 10, k. 37.

 

1667.07.09, Warszawa

Salvus conductus ad componendum generosi Paulo Hulewicz Drozdowski super poenam infamiae in tribunali Lublinensi, feria 3a ipso die festi s. Matthaei Apostoli et Evangelistae anno proxime praeterito, ad instantiam instygatoris iudicii et delatoris, generosi Dimitri Borowski, in termino ex vi appellationis per utramque partem interpositae, ab officio castrensi Luceoriensi admissae, conservato in contumaciam obtentam ad sex menses. (łac.)

S 10, k. 107.

 

1668.04.19, Warszawa

Salvus conductus generoso Michaeli Hulewicz Drozdinski super poenam perpetuae bannitionis in tribunali regni Lublinensi, feria 4 post festa solennia Sacri Pentecostes proxima anno 1665, ad instantiam generosi Ioannis Swiczowski, ratione sui quasi in via publica extra oppidum Olewsko dictum invasionis aliarumque iniuriarum illationis, iterum post arrestum in cotumaciam obtentam et publicatam ad 6 menses ad iure agendum. (łac.)

S 10, k. 174.

 

1669.10.05, Kraków

Oblata nadania urzędu podstolego wołyńskiego Żółkiewskiemu, rotmistrzowi piechoty węgierskiej, po ustąpieniu Hulewicza (*z 30.IX.1669., w Krakowie). (łac., pol.)

MK 209, k. 123-123v. RM, ś174, k.242-242v.

 

1670.07.05, Łuck

Glejt urodzonemu Kowalewskiemu na banicję wieczną in contumaciam otrzymaną na instancję urodzonego Hulewicza. (pol.)

S 11, k. 70v.

 

1671.01.15, Warszawa

Secretariatus generoso Danieli Hulewicz. (łac.)

S 11, k. 129b.

 

1671.03.23, Warszawa

Salvus conductus generosis Teodoro Lucae Liniewski, uti tutori Mariannae Liniewskiey, tum Teodorae Hulewicowna Liniewska consorti, et Joanni Skiper et Annae Liniewska, coniugibus, et aliis super bannitionem perpetuam in tribunali Lublinensi, feria 6 ante festum Sanctissimae et Individuae Trinitatis proxima anno praeterito, ex parte generosae Helenae Hulewiczowna Piaseczyńska, castellanae Chełmensis, ex remissione in contumaciam obtentam ad 6 menses ad componendum. (łac.)

S 11, k. 143v.

 

1671.04.24, Warszawa

Prorogacja glejtu urodzonemu Janowi Zahorowskiemu, sędziemu ziemskiemu włodzimierskiemu i innym na winy infamii, banicji w różnych sądach z delacji różnych osób, jako pierwsza w sądach trybunału lubelskiego ex parte Wacława Hulewicza, podkomorzego łuckiego, anno 1668 in contumaciam otrzymane do prawem czynienia do 6 miesięcy. (pol.)

S 11, k. 151v.

 

1672.03.16, Warszawa

Consens na ustąpienie dóbr trzeciej części Kniaz nazwanych, w woj. wołyńskim pow. łuckim będących, urodzonym Aleksandrowi Sokołowskiemu, porucznikowi roty kozackiej wielmożnego wojewody sieradzkiego, i Mariannie z Drodzeń Hulewiczównie, małżonkom, na osobę urodzonego Stefana Sokołowskiego, towarzysza roty pancernej wielmożnego starosty dolińskiego, synowca swego. (pol.)

S 12, k. 135.

 

1672.03.26, bm

Glejtów 7 urodzonemu Aleksandrowi Lubomirskiemu, sądeckiemu, perejasławskiemu staroście, sukcesorowi wielmożnego Jerzego Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, na winy 7 banicji: 1. wiecznej banicji z instancji urodzonych Daniela Hulewicza i Daniela Stępkowskiego, kasztelana bracławskiego, w sądzie kapturowym wołyńskim roku 1669 dnia 30 marca, 2. wiecznej banicji w tymże sądzie dnia 18 marca tegoż roku od urodzonego Jozefa Karola Niemierzyca, 3. takąż winę tegoż roku dnia 21 lutego z instancji urodzonego Samuela Leszczyńskiego, oboźnego koronnego, w tymże sądzie, 4. banicję z instancji tegoż dnia 28 roku jako wyżej, 5. z instancji urodzonego Pawła Sielawy dnia 18 maja 1669 w grodzie łuckim, 6. dnia 28 marca w sądach kapturowych wołyńskich na instancję urodzonego Aleksandra Janusza, wojewodzica krakowskiego, księcia Ostrogskiego, 7. w sądzie tymże kapturowym dnia 21 lutego z instancji jaśnie wielmożnej Gryzeldy Konstancji Wiśniowieckiej, wojewodziny ruskiej, wszytkie contumaciter otrzymane do 6 miesięcy do prawem czynienia. (pol.)

S 12, k. 137.

 

1672.09.23, obóz pod Gołębiem

Chorąstwo czernihowskie post liberam resignationem urodzonego Gabriela Hulewicza urodzonemu Erazmowi Pawłowi Hulewiczowi, synowi jego. (pol.)

S 12, k. a25 v.

 

1673.03.07, bm

Glejt urodzonym Hulewiczom małżonkom na wieczną banicję w sądzie trybunalskim lubelskim, dnia 25 Julii 1668 instygowany i urodzonej Andrzejowej Wysockiej in contumaciam otrzymany. (pol.)

S 12, k. 43.

 

1673.07.10, bm

Salvus conductus generosis Joanni Piaseczyński, castellano terrae Chełmensis, tum Helenae Hulewiczowna, coniugibus, super bannitionem perpetuam in castro Luceoriensi die 10 Junii anno 1673 ex parte generosi Simonis Pietruszewski, notarii castrensis Luceoriensis, obtentam ad 6 menses ad componendum. (łac.)

S 12, k. 68v.